پایان نامه بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بیش فعال نارسایی توجه

دانلود پایان نامه

دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس نیمه حضوری

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

موضوع:

بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بیش فعال نارسایی توجه

استاد راهنما:

دکتر عبدالله شفیع آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………11

بیان مسئله………………………..13.

ضرورت انجام تحقیق…………………15

فرضیه تحقیق………………………15

سوال تحقیق……………………….15

تعاریف نظری………………………15

تعاریف عملیاتی…………………….16

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………18

اختلالهای دوران کودکی……………….18

ملاک های رفتار نابهنجار در کودکان…….19

طبقه بندی اختلا لهای کودکان………….20

پیشینه ی تاریخی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی…………………………….21

تعاریف اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی…..24

اختلال نارسایی توجه با / بدون جنبشی (ADD+Hیا ADD-H)……………………………… 28

همه گیر شناسی…………………………31

متغیرهای عصب زیست شناسی (زیستی – عصبی)…32

عوارض قبل از تولد……………………..33

رفتار والدین…………………………..34

مصاحبه و فنون شرح حال…….. …………..36

خانواده و تاریخچه روانپزشکی فرد…………..36

تاریخچه طبی و رشدی………………………37

وضع سلامت ضعیف مادر………………………37

ابزارهای سنجش استاندارد………………….39

معیارهای تشخیصی انجمن روان پزشکی امریکا……40

آزمون های عصب روان شناختی………………..40

سنجش مبتنی بر کلینیک…………………….41

تشخیص افتراقی…………………………..42

مراحل ارزیابی اختلال بیش فعالی…………….43

اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی و ملاحظه های مربوط به جنسیت………………………….44

راهبردهای درمان…………………………45

دارو درمانی…………………………….45

تأثیرات رفتاری داروهای محرک………………46

اثرات بر کنترل رفتاری و توجه……………..46

تأثیرات بر عملکرد شناختی و تحصیلی…………47

اثرات بر روابط اجتماعی…………………..47

زیان های دارو درمانی…………………….47

رفتار درمان…………………………….49

پیشینه درمان شناختی – رفتاری…………….50

درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان…50

پیش نیاز آموزش مهارتها در درمان شناختی – رفتاری…………………………………50

درمان چند الگویی………………………..50

مفهوم خودپنداره…………………………51

شخصیت و خودپنداره……………………….53

اجزاء خودپندارنده……………………….57

خودپنداره و عزت نفس……………………. 58

عوامل مؤثر بر خود پنداره…………………58

مطالعات انجام شده در داخل ایران………….59

مطالعات انجام شده در خارج از ایران………..60

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………….63

روش تحقیق…………………………….. 63

متغیرهای تحقیق………………………… 63

جامعه آماری…………………………….64

نمونه آماری و روش نمونه گیری……../……..64

روش های گردآوری داده ها………………….65

روش مداخله ودرمان……………………….65

معرفی مقیاس و کاربرد پرسشنامه خودپنداره پیرز – هاریس کودکان……………………………66

فنون آماری مورد استفاده………………….68

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه………………………………….70

آمار توصیفی:……………………………71

آمار استنباطی: …………………………73

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………….78

یافته ها……………………………….79

محدودیت های پژوهش……………………… 80

پیشنهادات کاربرد………………………..81

پیشنهادات پژوهشی………………………..81

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………82

منابع لاتین……………………………………………………………………………86

پیوست ها…………………………………………………………………………….92

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………105

فهرست جداول

جدول1-2. تاریخچه تحول اصطلاح شناسی اختلال نارسایی توجه / فزونجنبشی……..23

جدول 2– 2.تفاوت اختلال نارسایی توجه با و بدون فزون جنبش……………………….28

جدول 3-2:تشخیص افتراقی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی……………………..42

جدول4-2: مراحل ارزیابی و تشخیص ADHD………………………………………43

جدول1-4: آماره­های توصیفی پیش­آزمون و پس­آزمون گروه آزمایش…………………..72

جدول 2-4: آماره­های توصیفی پیش­آزمون و پس­آزمون گروه کنترل……………………73

جدول 3-4: توصیف آماری پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش……………………74

جدول 4-4: آزمون همگنی واریانس ها………………………………………………….74
جدول 5-4: آزمون تحلیل کوواریانس……………………………………………………75جدول 6-4: توصیف آماری دو گروه کنترل و آزمایش در پس­آزمون…………………..76

جدول 7-4: آزمون همگنی واریانس ها………………………………………………….76

جدول 7-4: آزمون تحلیل واریانس یکطرفه پس آزمون………………………………….77

چکیده:              

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *