پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی تحصیلی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان پسر سوم هنرستان

دانلود پایان نامه

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی تربیتی

عنوان:

بررسی اثربخشی آموزش مولفه ­های تصمیم گیری­ مجدد بر کاهش خودناتوان­ سازی تحصیلی و افزایش جرات ­ورزی دانش ­آموزان پسر سوم هنرستان

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی­ پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1-1.مقدمه. 2

1-2.بیان مساله. 5

1-3.اهمیت وضرورت پژوهش…. 7

1-4.اهداف پژوهش…. 8

1-5.سؤالات پژوهش…. 9

1-6.فرضیه‏های پژوهش…. 9

1-7.تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

2-1نظریه های مربوط به خودناتوان سازی… 14

2-1-1.نظریه آدلر. 14

2-1-2.نظریه موری… 15

2-1-3.نظریه اسناد. 16

2-1-4.نظریه خود ارزشی… 18

2-1-5.نظریه هدف.. 20

2-2تعریف خودناتوان سازی.. 21

2-3تعریف خودناتوان سازی تحصیلی… 25

2-4زیربنای انگیزیشی خودناتوان سازی… 25

2-5-1تعریف مفهومی شک… 26

2-5-2 اساس عمومی –خصوصی خودناتوان سازی. 27

2-5-3 نقش های خود حمایتی خود ارتقایی. 28

2-6خودناتوان سازی و عملکرد تحصیلی… 29

2-7خودناتوان سازی و تقلب.. 29

2-8پیامد های عاطفی خودناتوان سازی. 29

2-9 تعریف جرات ورزی 30

2-10جرات ورزی در نظریات روان شناسی… 34

2-10-1 نظریه تحلیل تبادلی… 34

2-10-2 روان شناسی مثبت نگر. 35

2-10-3 روان شناسی وجودی 35

2-10-3 نظریه دلبستگی… 36

2-10-4 نظریه رفتارگرا 36

2-11 رفتارهای جرات ورزانه. 37

2-11-1رد جرات ورزانه. 37

2-11-2 درخواست جرات ورزانه. 37

2-11-3 بیان جرات ورزانه. 38

2-12 انواع جرات ورزی 39

2-13 مولفه های جرات ورزی… 40

2-14کارکردهای جرات ورزی 41

2-15 عوامل موثر بر جرات ورزی… 41

2-16 ویژگی های اشخاص جرات ورز. 43

2- 17راهبرد تصمیم گیری مجدد(مقدمه). 43

2-18چگونگی شکل گیری راهبرد تصمیم گیری مجدد. 44

2-19راهبرد تصمیم گیری مجدد. 45

2-20 اصول کلی رویکرد تحلیل تبادلی… 46

2-21 الگوی حالات من.. 47

2-22گشتالت درمانی……………………………………………………………………………………………………49

2-23 مفهوم نمایشنامه زندگی……………………………………………………………………………..50

2-24 تصمیمات…………………………………………………………………………………………………..52

2-25 تنگناها و تصمیمات مجدد…………………………………………………………………………..52

2-26 توالی فرآیند تصمیم گیری مجدد………………………………………………………………..53

2-27 اصول کلی رویکرد تصمیم گیری مجدد……………………………………………………….55

2-27-1 بازدارنده ها……………………………………………………………………………………………………………………..55

2-27-2 سایق ها…………………………………………………………………………………………………………………………..64

2-27-3 قراردادها………………………………………………………………………………………………………………………….64

2-27-3-1 قرارداد با مراجعین بی میل و اجباری……………………………………………………………………….65

2-27-4 نوازش ها…………………………………………………………………………………………………………………………66

2-28 تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………65

2-29 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………72

 

فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش

3-1.مقدمه. 79

3-2طرح پژوهش 79

3-3روش پژوهش…. 80

3-4جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری… 80

3-5ابزار پژوهش و شیوه نمره گذاری آن.. 81

3-5-1پرسشنامه خودناتوان سازی… 81

3-5-2 پرسشنامه جرات ورزی… 81

3-6 روش اجرای پژوهش…. 82

3-7 خلاصه جلسات پروتکل آموزشی… 83

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‏های پژوهش

4-1.مقدمه. 87

4-2 یافته های پژوهشی (آمار توصیفی)… 87

4-3-فرضیه های پژوهش…. 90

4-3-1 فرضیه اول.. 90

4-3-2 فرضیه دوم.. 94

4-3-3 فرضیه سوم.. 96

4-3-4 فرضیه چهارم. 98

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری

5-1.مقدمه. 101

5-2بحث و نتیجه گیری… 101

5-3محدودیت های پژوهش.. 113

5-4پیشنهادات پژوهشی… 311

5-5.پیشنهادات کاربردی… 113

 

فهرست منابع

منابع فارسی… 114

منابع انگلیسی… 121

پیوست‏ها

پروتکل آموزشی… 124

پرسشنامه خودناتوان سازی… 134

پرسشنامه جرات ورزی… 137

 

فهرست جدول ها

جدول 1-4………………………………………………………………………………………………………………………………….87

جدول2-4…………………………………………………………………………………………………………………………………..89

جدول3-4…………………………………………………………………………………………………………………………………..90

جدول4-4…………………………………………………………………………………………………………………………………..91

جدول5-4………………………………………………………………………………………………………………………………….91

جدول6-4………………………………………………………………………………………………………………………………….92

جدول7-4………………………………………………………………………………………………………………………………….93

جدول8-4…………………………………………………………………………………………………………………………………..93

جدول9-4………………………………………………………………………………………………………………………………….94

جدول10-4……………………………………………………………………………………………………………………………….94

جدول11-4………………………………………………………………………………………………………………………………..95

جدول12-4………………………………………………………………………………………………………………………………..95

جدول13-4………………………………………………………………………………………………………………………………..96

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *