پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان-دانلود رایگان


دانلود پایان نامه

فصل سوم

             روش پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم ←  روش پژوهش

روش پژوهش : روش تحقیق حاضر توصیفی است و از نوع همبستگی می باشد.

تعریف همبستگی.  همبستگی عبارت است از رابطه دو متغییر.همبستگی بین متغییرها را می توان با استفاده از نمودار پراکندگی نمایش داد. ارزش مقداری رابطه بین دو متغییر را با ضریب همبستگی  نشان می دهند. ضریب همبستگی دارای دامنه ای بین 1-  تا 1+ است

جامعه آماری :کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور که در نیم سال تحصیلی 90-1389 در حال تحصیل هستند.

نمونه آماری: کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نورتربت جام  که در نیم سال تحصیلی 90-1389 در حال تحصیل هستند.

روش نمونه گیری : در این پژوهش که تعداد 80 دانشجو که (زن – 48) و (مرد – 32) تا می باشند از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند.

 

ابزار پژوهش :

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل : پرسشنامه اختلالات روانی SCI- 90 – R  و پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ- 40  می باشد.

معرفی ابزار پژوهش

پرسشنامه SCL-90-R

1 پرسشنامه SCL-90-R یكی از پراستفاده ترین ابزارهای تشخیصی روانپزشكی است. پرسشنامه شامل 90 سوال برای ارزشیابی علائم روانی است كه با استفاده از آن می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این پرسشنامه توسط دراگوتیس و همكارانش در سال 1973 معرفی شد و براساس تجربیات بالینی تحلیل های     روان سنجی، مورد تجدیدنظر قرار گرفته و فرم نهایی آن درسال 1976 تهیه گردید. در ایران مطالعات زیادی برای هنجاریابی آن انجام شده است.

پاسخ های ارائه شده به هریك از موارد آزمون در یك مقیاس 5 درجه ای ازمیزان ناراحتی كه از (هیچ) تا (به شدت) می باشد، مشخص می شود. 90 ماده این آزمون 9 بعد مختلف شكایات جسمانی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرخصی، افكار پانوئیدی، و روان پریشی را در بر می گیرد. نمره گذاری و تفسیر آزمون براساس سه شاخص ضریب كلی علائم مرخصی، معیار ضریب ناراحتی و جمع علائم مرضی به دست می آید.

سوالات اضافی

در این ازمون 7 سوال وجود دارد كه تحت هیچ یك از ابعاد 9 گانه رتبه بندی نشده اند. این سوالات ازنظر بالینی دارای اهمیت بوده و به شاخص های كلی آزمون كمك می كنند و تمایل براین است كه بطور تجمعی استفاده شوند. چنانچه یك نمره افسردگی بالا همراه با زود بیدار شدن از خواب و بی اشتهایی ممكن است در مقایسه با یك نمره مشابه به وی علائم ذكر شده فوق تعبیر متفاوتی داشته باشد. این سوالات به عنوان یكی از ابعاد آزمون نمره گذاری نمی شوند، اما به نمرات ضریب كلی ناراحتی اضافه می گردند.

سوالات اضافی عبارتند از:

شماره سوال                    علامت

19                   بی اشتهایی

60                   زیاد خوردن

59                   فكر زیاد راجع به مرگ و مردن

44                   دیرخوابیدن (مشكل در به خواب رفتن)

64                   زود بیدار شدن از خواب

66                   بدخوابی (بیدار شدن های مكرر در هنگام خواب)

89                   احساس گناه و تقصیر داشتن

سه شاخص كلی ناراحتی نیز در این آزمون وجود دارد كه هركدام با نمره ای میزان شدت مشكل روانی فرد را از نظر آسیب شناسی مغزی نشان می دهند:

  1. ضریب كلی علائم مرضی (GSI)[1] : بهترین نشانه سطحی و یا عمقی بودن یك ناراحتی درحال حاضر می باشد و باید در بیشتر مواردی كه به یك سنجش خلاصه، احتیاج داریم از آن استفاده كنیم. همچنین اطلاعاتی در مورد تعداد و شدت ناراحتی ناشی از آن را بدست می دهد.
  2. جمع علائم مرضی (PST) [2] : به طور ساده شمارش تعداد علائمی است كه بیمار به صورت مثبت گزارش می دهد. یعنی آنهایی كه خود بیمار به دارابودن آن تاحدی ادغان دارد.
  3. معیار ضریب ناراحتی (PSDI) [3] : یك سنجش خالص از شدت ناراحتی یعنی یك سنجش اصلاح شده برای تعداد علائم است. عمل آن بیشتر مانند یك سنجش پاسخ در جهت ابلاغ این كه آیا بیمار افسرده علائم خود را در فرم گزارش از خود بیشتر یا كمتر ارائه داده است یا خیر؟

پایایی آزمون:

سنجش پایایی ابعاد 9 گانه این ازمون از دو روش محاسبه پایایی به روش آزمون مجدد صورت گرفته است. برای محاسبه ثبات درونی آزمون كه بروی 219 نفر داوطلب در ایالات متحده در جهت سنجش ثبات و یكنواختی سوالات انجام گردیده از ضرایب آلفا و كودور ریچاردسون 20 استفاده شد. نتایج تمام ضرائب بدست آمده برای 9 بُعد، كاملاً رضایتبخش بوده است. بیشترین همبستگی مربوط به بعد افسردگی با 9% و كمتری آنها روان پریشی با 77% بوده است.

پایایی آزمون مجدد ثبات آزمون را در طول زمان می سنجد  بروی 94 بیمار روانی نامتجانس و پس از یک هفته ارزیابی اولیه صورت گرفت. اکثر ضرایب دارای همبستگی بالا بین 78% تا 9% بوده اند. (ناتالی, 1970, به نقل از نعمت, 1378).

مرعشی (1375) ضریب پایایی همه ابعاد این آزمون را به روش نصف کردن 80% تا 93% و به روش آلفای کرونباخ بین 80% تا 93% گزارش کرده است, همچنین رضاپور (1376) با استفاده از روش بازآزمایی ضریب پایایی ابعاد را بین 68% تا 81% محاسبه نموده است. همینطور موسوی (1377) با روش نصف کردن پایایی این آزمون را برای ابعاد مختلف بین 64% تا 89% و با روش آلفای کرونباخ بین 57% تا 85% گزارش کرده اند (نعمت، 1387).

شیوه اجرا و نمره گذاری

این  پرسشنامه می تواند به وسیله یک روان شناس یا مصاحبه  کننده بالینی اجرای گردد . مدت زمان لازم برای اجرا حدود 12تا 15 دقیقه است. ولی افراد دقیق ممکن است ان را در 30دقیقه ویا بیشتر تکمیل نمایند. این ازمون حالات فرد را از یک هفته قبل تا زمان حال مورد ارزشیابی قرار می دهد.

نمره گذاری این ازمون بسیار ساده است .وشامل یک عملیات ساده ریاضی یعنی جمع زدن وتقسیم تا دو رقم اعشاری می باشد .به هر یک از سوال ها بسته به پاسخ داده شده از صفر تا 4نمره تعلق می گیرد.

برای نمره گذاری ابعاد 9گانه ابتدا نمره به دست امده از هر بعد را محاسبه نموده وبر تعداد سوال های ان بعد تقسیم می نماییم.برای مثال در مورد شکایت های جسمانی که ازمودنی می تواند نمره ای از صفر تا 48 کسب کند . نمره به دست امده را بر تعداد سوال ها یعنی 12تقسیم می نماییم.نمره به دست امده از بعد اضطراب را بر 10تقسیم نموده وبه این ترتیب در مورد 9بعد دیگر این عمل اجرا می شود.نتیجه را باید تا دو رقم اعشار گزارش نمود

 

 

 

 

 

. پرسشنامه سبك های دفاعی (DSQ)

در طول سالها، مقیاس های مختلفی برای بررسی مكانیسم های دفاعی ساخته شده است. یكی از جدیدترین این مقیاس ها ابزار DSQ [4]است كه بعد از بازبینی های فراوان و تحلیل های مختلف در فرم نهایی آن سه سبك دفاعی با 28 سوال شامل 14 مكانیزم دفاعی مورد بررسی قرار می گیرند. این سه سبك دفاعی شامل موارد زیر هستند:

1- سبك تحریف كننده تصویر [5] : شامل مكانیزم های شكایت همراه با عدم پذیرش حمایت، دوپاره سازی خود، دوپارهسازی دیگران، فرافكنی، تعیین هویت انعكاسی.

2- سبك نظم دهی هیجانی[6] : شامل مكانیزم های عقلانی سازی، تفرق، انزوا، فانتزی.

3- سبك سازگارا [7] : شامل ابزار موجود، پیشاپیش گری، والایی گرایی و شوخ طبعی.

در مقایسه با مقیاس های قبلی، سبك تحریف تصویر با سبك ناپخته در طبقه بندی اندروز (1993) منطبق است، سبك نظم دهی هیجانی بیشتر در افراد سالم دیده می شود و برای تفكیك افراد بیمار از افراد سالم یا پیشگیری روند درمان مناسب است و سبك سازگار با مكانیزم های پخته در تعریف اندروز همخوانی دارد (تایگسن[8] ، دارپیو، تریجزبورگ [9] و همكاران 2005 به نقل از مهدیزاده، 1387).

این پرسشنامه توسط «تریجز بورگ و همكاران» (2005) ساخته شده است. پرسشنامه سبك های دفاعی DSQ رفتار دفاعی را بوسیله ارزیابی تجربی، مشتقات هشیار مكانیسم های دفاعی در زندگی روزمره مورد سنجش قرار می دهد (باند 2004). مبنای ساخت این پرسشنامه براساس الگوی سلسله مراتبی دفاع هات و نسخه 40 سوالی آن توسط آندروز و همكاران درسال 1993 تدوین گردید كه 20 مكانیسم دفاعی را در سه سطح رشدیافته،      روان آزرده و رشد نایافته مورد ارزیابی قرار می داد. پرسشنامه سبك های دفاعی (40- DSQ) در         پژوهش های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته و همچنین در كشورهایی چون ژاپن، چین، فرانسه و پرتقال ترجمه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است كه در غالب این مطالعات اعتبار و روایی مناسبی داشته است (حیدری نسب، 1385).

پایایی و اعتبار آزمون

پرسشنامه سبك های دفاعی (40- DSQ) در ایران توسط حیدری نسب (1385) مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفته است. یافته های مربوط به اعتبار مشخص كرد كه نسخه ایرانی پرسشنامه همانند نسخه اصلی از اعتبار مطلوبی برخوردار است. اعتبار این پرسشنامه نیز ازطریق روش بازآزمایی و محاسبه آلفای كرونباخ ارزیابی شده است. ضریب آلفا در گروه های موردمطالعه به تفكیك در دانش آموزان و دانشجویان و جنس گروه         نمونه گیری و نیز مكانیسم های دفاعی بررسی شد. بالاترین آلفای كلی در مردان دانشجو (81%) و پائین ترین آلفای كل در زنان دانش آموز (69%) مشاهده شد. در مكانیسم های دفاعی، بالاترین آلفا مربوط به سبك رشد نایافته (72%) و كمترین مربوط به سبك روان آزرده وار مربوط می شد. همه همبستگی های مربوط به دوبار اجرای پرسشنامه در گروه های مورد مطالعه در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار بودند، براساس این یافته ها مشخص گردید پرسشنامه سبك های دفاعی در گروه های مورد مطالعه از اعتبار نسبی مناسبی برخوردار است (حیدری نسب، 1385).

 

[1] . Global severity index

[2] . Positive symptom total

[3] . Positive symptom distress index

[4] . Defense Style Questionair

[5] . Image disordering

[6] . Emotion regulation

[7] . Adoptive

[8] . Thygesen

[9] . Trigsburg, R.W

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *