پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان-دانلود رایگان

دانلود پایان نامه

فصل سوم

             روش پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم ←  روش پژوهش

روش پژوهش : روش تحقیق حاضر توصیفی است و از نوع همبستگی می باشد.

تعریف همبستگی.  همبستگی عبارت است از رابطه دو متغییر.همبستگی بین متغییرها را می توان با استفاده از نمودار پراکندگی نمایش داد. ارزش مقداری رابطه بین دو متغییر را با ضریب همبستگی  نشان می دهند. ضریب همبستگی دارای دامنه ای بین ۱-  تا ۱+ است

جامعه آماری :کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور که در نیم سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ در حال تحصیل هستند.

نمونه آماری: کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نورتربت جام  که در نیم سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ در حال تحصیل هستند.

روش نمونه گیری : در این پژوهش که تعداد ۸۰ دانشجو که (زن – ۴۸) و (مرد – ۳۲) تا می باشند از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند.

 

ابزار پژوهش :

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل : پرسشنامه اختلالات روانی SCI- 90 – R  و پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ- 40  می باشد.

معرفی ابزار پژوهش

پرسشنامه SCL-90-R

۱ پرسشنامه SCL-90-R یکی از پراستفاده ترین ابزارهای تشخیصی روانپزشکی است. پرسشنامه شامل ۹۰ سوال برای ارزشیابی علائم روانی است که با استفاده از آن می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این پرسشنامه توسط دراگوتیس و همکارانش در سال ۱۹۷۳ معرفی شد و براساس تجربیات بالینی تحلیل های     روان سنجی، مورد تجدیدنظر قرار گرفته و فرم نهایی آن درسال ۱۹۷۶ تهیه گردید. در ایران مطالعات زیادی برای هنجاریابی آن انجام شده است.

پاسخ های ارائه شده به هریک از موارد آزمون در یک مقیاس ۵ درجه ای ازمیزان ناراحتی که از (هیچ) تا (به شدت) می باشد، مشخص می شود. ۹۰ ماده این آزمون ۹ بعد مختلف شکایات جسمانی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرخصی، افکار پانوئیدی، و روان پریشی را در بر می گیرد. نمره گذاری و تفسیر آزمون براساس سه شاخص ضریب کلی علائم مرخصی، معیار ضریب ناراحتی و جمع علائم مرضی به دست می آید.

سوالات اضافی

در این ازمون ۷ سوال وجود دارد که تحت هیچ یک از ابعاد ۹ گانه رتبه بندی نشده اند. این سوالات ازنظر بالینی دارای اهمیت بوده و به شاخص های کلی آزمون کمک می کنند و تمایل براین است که بطور تجمعی استفاده شوند. چنانچه یک نمره افسردگی بالا همراه با زود بیدار شدن از خواب و بی اشتهایی ممکن است در مقایسه با یک نمره مشابه به وی علائم ذکر شده فوق تعبیر متفاوتی داشته باشد. این سوالات به عنوان یکی از ابعاد آزمون نمره گذاری نمی شوند، اما به نمرات ضریب کلی ناراحتی اضافه می گردند.

سوالات اضافی عبارتند از:

شماره سوال                    علامت

۱۹                   بی اشتهایی

۶۰                   زیاد خوردن

۵۹                   فکر زیاد راجع به مرگ و مردن

۴۴                   دیرخوابیدن (مشکل در به خواب رفتن)

۶۴                   زود بیدار شدن از خواب

۶۶                   بدخوابی (بیدار شدن های مکرر در هنگام خواب)

۸۹                   احساس گناه و تقصیر داشتن

سه شاخص کلی ناراحتی نیز در این آزمون وجود دارد که هرکدام با نمره ای میزان شدت مشکل روانی فرد را از نظر آسیب شناسی مغزی نشان می دهند:

  1. ضریب کلی علائم مرضی (GSI)[1] : بهترین نشانه سطحی و یا عمقی بودن یک ناراحتی درحال حاضر می باشد و باید در بیشتر مواردی که به یک سنجش خلاصه، احتیاج داریم از آن استفاده کنیم. همچنین اطلاعاتی در مورد تعداد و شدت ناراحتی ناشی از آن را بدست می دهد.
  2. جمع علائم مرضی (PST) [2] : به طور ساده شمارش تعداد علائمی است که بیمار به صورت مثبت گزارش می دهد. یعنی آنهایی که خود بیمار به دارابودن آن تاحدی ادغان دارد.
  3. معیار ضریب ناراحتی (PSDI) [3] : یک سنجش خالص از شدت ناراحتی یعنی یک سنجش اصلاح شده برای تعداد علائم است. عمل آن بیشتر مانند یک سنجش پاسخ در جهت ابلاغ این که آیا بیمار افسرده علائم خود را در فرم گزارش از خود بیشتر یا کمتر ارائه داده است یا خیر؟

پایایی آزمون:

سنجش پایایی ابعاد ۹ گانه این ازمون از دو روش محاسبه پایایی به روش آزمون مجدد صورت گرفته است. برای محاسبه ثبات درونی آزمون که بروی ۲۱۹ نفر داوطلب در ایالات متحده در جهت سنجش ثبات و یکنواختی سوالات انجام گردیده از ضرایب آلفا و کودور ریچاردسون ۲۰ استفاده شد. نتایج تمام ضرائب بدست آمده برای ۹ بُعد، کاملاً رضایتبخش بوده است. بیشترین همبستگی مربوط به بعد افسردگی با ۹% و کمتری آنها روان پریشی با ۷۷% بوده است.

پایایی آزمون مجدد ثبات آزمون را در طول زمان می سنجد  بروی ۹۴ بیمار روانی نامتجانس و پس از یک هفته ارزیابی اولیه صورت گرفت. اکثر ضرایب دارای همبستگی بالا بین ۷۸% تا ۹% بوده اند. (ناتالی, ۱۹۷۰, به نقل از نعمت, ۱۳۷۸).

مرعشی (۱۳۷۵) ضریب پایایی همه ابعاد این آزمون را به روش نصف کردن ۸۰% تا ۹۳% و به روش آلفای کرونباخ بین ۸۰% تا ۹۳% گزارش کرده است, همچنین رضاپور (۱۳۷۶) با استفاده از روش بازآزمایی ضریب پایایی ابعاد را بین ۶۸% تا ۸۱% محاسبه نموده است. همینطور موسوی (۱۳۷۷) با روش نصف کردن پایایی این آزمون را برای ابعاد مختلف بین ۶۴% تا ۸۹% و با روش آلفای کرونباخ بین ۵۷% تا ۸۵% گزارش کرده اند (نعمت، ۱۳۸۷).

شیوه اجرا و نمره گذاری

این  پرسشنامه می تواند به وسیله یک روان شناس یا مصاحبه  کننده بالینی اجرای گردد . مدت زمان لازم برای اجرا حدود ۱۲تا ۱۵ دقیقه است. ولی افراد دقیق ممکن است ان را در ۳۰دقیقه ویا بیشتر تکمیل نمایند. این ازمون حالات فرد را از یک هفته قبل تا زمان حال مورد ارزشیابی قرار می دهد.

نمره گذاری این ازمون بسیار ساده است .وشامل یک عملیات ساده ریاضی یعنی جمع زدن وتقسیم تا دو رقم اعشاری می باشد .به هر یک از سوال ها بسته به پاسخ داده شده از صفر تا ۴نمره تعلق می گیرد.

برای نمره گذاری ابعاد ۹گانه ابتدا نمره به دست امده از هر بعد را محاسبه نموده وبر تعداد سوال های ان بعد تقسیم می نماییم.برای مثال در مورد شکایت های جسمانی که ازمودنی می تواند نمره ای از صفر تا ۴۸ کسب کند . نمره به دست امده را بر تعداد سوال ها یعنی ۱۲تقسیم می نماییم.نمره به دست امده از بعد اضطراب را بر ۱۰تقسیم نموده وبه این ترتیب در مورد ۹بعد دیگر این عمل اجرا می شود.نتیجه را باید تا دو رقم اعشار گزارش نمود

 

 

 

 

 

. پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)

در طول سالها، مقیاس های مختلفی برای بررسی مکانیسم های دفاعی ساخته شده است. یکی از جدیدترین این مقیاس ها ابزار DSQ [4]است که بعد از بازبینی های فراوان و تحلیل های مختلف در فرم نهایی آن سه سبک دفاعی با ۲۸ سوال شامل ۱۴ مکانیزم دفاعی مورد بررسی قرار می گیرند. این سه سبک دفاعی شامل موارد زیر هستند:

۱- سبک تحریف کننده تصویر [۵] : شامل مکانیزم های شکایت همراه با عدم پذیرش حمایت، دوپاره سازی خود، دوپارهسازی دیگران، فرافکنی، تعیین هویت انعکاسی.

۲- سبک نظم دهی هیجانی[۶] : شامل مکانیزم های عقلانی سازی، تفرق، انزوا، فانتزی.

۳- سبک سازگارا [۷] : شامل ابزار موجود، پیشاپیش گری، والایی گرایی و شوخ طبعی.

در مقایسه با مقیاس های قبلی، سبک تحریف تصویر با سبک ناپخته در طبقه بندی اندروز (۱۹۹۳) منطبق است، سبک نظم دهی هیجانی بیشتر در افراد سالم دیده می شود و برای تفکیک افراد بیمار از افراد سالم یا پیشگیری روند درمان مناسب است و سبک سازگار با مکانیزم های پخته در تعریف اندروز همخوانی دارد (تایگسن[۸] ، دارپیو، تریجزبورگ [۹] و همکاران ۲۰۰۵ به نقل از مهدیزاده، ۱۳۸۷).

این پرسشنامه توسط «تریجز بورگ و همکاران» (۲۰۰۵) ساخته شده است. پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ رفتار دفاعی را بوسیله ارزیابی تجربی، مشتقات هشیار مکانیسم های دفاعی در زندگی روزمره مورد سنجش قرار می دهد (باند ۲۰۰۴). مبنای ساخت این پرسشنامه براساس الگوی سلسله مراتبی دفاع هات و نسخه ۴۰ سوالی آن توسط آندروز و همکاران درسال ۱۹۹۳ تدوین گردید که ۲۰ مکانیسم دفاعی را در سه سطح رشدیافته،      روان آزرده و رشد نایافته مورد ارزیابی قرار می داد. پرسشنامه سبک های دفاعی (۴۰- DSQ) در         پژوهش های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته و همچنین در کشورهایی چون ژاپن، چین، فرانسه و پرتقال ترجمه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است که در غالب این مطالعات اعتبار و روایی مناسبی داشته است (حیدری نسب، ۱۳۸۵).

پایایی و اعتبار آزمون

پرسشنامه سبک های دفاعی (۴۰- DSQ) در ایران توسط حیدری نسب (۱۳۸۵) مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفته است. یافته های مربوط به اعتبار مشخص کرد که نسخه ایرانی پرسشنامه همانند نسخه اصلی از اعتبار مطلوبی برخوردار است. اعتبار این پرسشنامه نیز ازطریق روش بازآزمایی و محاسبه آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. ضریب آلفا در گروه های موردمطالعه به تفکیک در دانش آموزان و دانشجویان و جنس گروه         نمونه گیری و نیز مکانیسم های دفاعی بررسی شد. بالاترین آلفای کلی در مردان دانشجو (۸۱%) و پائین ترین آلفای کل در زنان دانش آموز (۶۹%) مشاهده شد. در مکانیسم های دفاعی، بالاترین آلفا مربوط به سبک رشد نایافته (۷۲%) و کمترین مربوط به سبک روان آزرده وار مربوط می شد. همه همبستگی های مربوط به دوبار اجرای پرسشنامه در گروه های مورد مطالعه در مقایسه با مقادیر بحرانی معنادار بودند، براساس این یافته ها مشخص گردید پرسشنامه سبک های دفاعی در گروه های مورد مطالعه از اعتبار نسبی مناسبی برخوردار است (حیدری نسب، ۱۳۸۵).

 

[۱] . Global severity index

[۲] . Positive symptom total

[۳] . Positive symptom distress index

[۴] . Defense Style Questionair

[۵] . Image disordering

[۶] . Emotion regulation

[۷] . Adoptive

[۸] . Thygesen

[۹] . Trigsburg, R.W

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان ۱۵۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *