پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان-دانلود رایگان


دانلود پایان نامه

حیدری نسب (1385) در پژوهشی گسترده دریافت كه گروه های بالینی به نسبت گروه های بهنجار از سبك دفاعی رشد نایافته تری بهره می برند (افضلی، 1387).

افراد اضطرابی برای جلب حمایت و نزدیكی دیگران به شهرت به ضعف و آسیب پذیری خود تأكید می كنند و سعی در بازسازی خود به طرق مختلف از جمله افراط در جراحی های زیبایی دارند (دیویس و ورنون، 2002، به نقل از مهدیزاده، 1387).

در مطالعه ای ارتباط بین مكانیسم های دفاعی و راهبردهای مقابله ای در اضطراب امتحان دربین 184 زن مشغول به تحصیل در رشته های علوم انسانی، گربوت و گیرا در پانیكس (2006) نشان دادند كه بین مقابله حل مسئله و مكانیسم های بالغانه (تصعید و پیش بینی)، بین مقابله اجتنابی و دفاع های نابالغ و نوروتیك، بین مقابله فرار و دفاع نابالغ ارتباط مثبت وجود دارد.

در مورد مقابله و مكانیسم های دفاعی به عنوان عوامل خطر برای سرطان، اولندن و همكارانش (2005) نشان دادند كه زنان مبتلا به سرطان سینه بیشتر از مكانیسم های دفاعی، انكار، عقلی سازی، تمركز و واكنش معكوس در مقایسه با زمانی كه مبتلا به بیماری سینه بودند و زنان سالم، استفاده می كنند. به علاوه زنان مبتلا به سرطان سینه كمتر از راهبردهای مقابله ای تحلیل منطقی، همدلی و مكانیسم های دفاعی تصعید و جاشین سازی استفاده می كنند.

باند و پری (2004) در تحقیقی به بررسی تأثیر روان درمان پویشی بر مكانیسم های دفاعی سه گروه از افراد مبتلا به اختلالات افسردگی، اضطراب و شخصیت پرداختند كه در نهایت دریافتند كه درنتیجه روان درمان پویشی، نشانه های بیماری بهبود یافته و تغییرات طولانی مدت در كسب های دفاعی بیماران در جهت دفاع های انطباقی بوجود آمده است. بنابراین تغییر در سبك های دفاعی، پیش بینی كننده خوبی برای تغییر در نشانه های بیماری می باشد (به نقل از نعمت، 1387).

(ویلسون 2002، به نقل از افضلی 1387)در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند كه تفاوت معناداری میان دو جنس در زمینه تحول «من» و مكانیسم های دفاعی وجود ندارد. اما در برخی پژوهش ها در جمعیت بالینی مشخص شده است كه زمان بیشتر از دفاع های درونی شده [1] و ارتباط محور [2] مانند جسمانی كردن، واكنش سازی، نوع دوستی، و آلایش، آرمانی سازی و دوپاره سازی استفاده می كنند و مردان غالباً از دفاع های برونی شده [3] با ویژگی های تسلط و برتری مانند واپس روانی، آنكار، بازداری، فرافكنی، توجیه عقلانی، بیشتر سود می برند.

آفر و همكاران (2000) در تحقیقی مكانیسم های دفاعی سه گروه از بیماران افسرده، وسواسی، اسكیزوفرنی، و گروهی از افراد سالم را مورد مقایسه قرار دادند. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد كه میزان استفاده از سبك های دفاعی ناپخته در گروه های بالینی بطور معناداری نسبت به گروه كنترل بیشتر است. همچنین مشخص شد مكانیسم های دفاعی ابطال و واكنش سازی، در گروه بیماران وسواسی، بیشتر از سایر گروه ها مورد استفاده قرار می گیرد (افضلی، 1387).

بررسی سبك های دفاعی افراد مبتلا به سندرم خستگی مزمن توسط كرسول و چالدر (2001) مشخص كرد كه افراد مبتلا به این سندرم نسبت به گروه كنترل از دفاع های، درجه اضطراب بالا، بیشتر استفاده می كنند (نعمت، 1387).

اسپینهوون و كویمن (1997) تفاوت معناداری میان دو جنس از نظر مكانیسم های مورد استفاده دریافت نكردند. هنریكسون و همكاران (1997) به این نتیجه رسیدند كه زنان ظاهراً از سبك های دفاعی روان آزرده وار بیشتری استفاده می كنند. در مطالعه ای دیگر كه ارتباط بین تعارض نقش جنسی و مكانیسم های دفاعی را بررسی كرده است، مشخص شد كه به مردان با سازمان شخصیتی زنان و همچنین زنان با سازمان شخصیتی مردانه، نسبت به افرادی كه نقش جنسی سازگار، با جنسیت خود داشته داشته اند بیشتر از مكانیسم های دفاعی استفاده می كنند (كرامر 2000، به نقل از افضلی 1387).

نعمت (1387)، در پژوهشی به مقایسه ارتباط بین مكانیسم های دفاعی و سبك های مقابله ای استفاده شده با سلامت روانی دانشجویان 18 تا 29 سال پرداخت. گروه نمونه در این طرح شامل 804 دانشجو بودند كه با استفاده از سه آزمون SCL-90 ، WCQ و DSQ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد كه بین دو گروه دارای سلامت روانی بالا و پائین در استفاده از مكانیسم های دفاعی رشد نایافته در سطح 001/0 < P و در استفاده از مكانیسم های دفاعی روان آزرده در سطح 001/0 P < تفاوت معنادار مشاهده می شود. یعنی افرادی كه از سلامت روانی پائینی برخوردارند نسبت به افرادی كه سلامت روانی بالایی دارند، از مكانیسم های دفاعی رشد نایافته و روان آزرده بیشتر استفاده می كنند.

بشارت و ربیعی (1384) با استفاده از آزمون استاندارد روان شناسی SCL-90-R وضعیت سلامت روان 218 نفر از دانشجویان برآورد شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، شیوع لحظه ای در مجموع برای علائم اختلال روانی 72% برآورد گردید كه از این بین 16 نفر (34/7 %) حداقل در یك بعد دچار اختلال شدید (عدد بزرگتر یا مساوی سه) بودند. علائم مربوط به اختلال افكار پارانوئیدی، افسردگی و اختلال وسواسی جبری به ترتیب دارای بالاترین درصدها بودند. از طرفی مشخص شد كه اختلال روانی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی گلستان در سطح بالایی قرار دارد.

محمود پوریزدی و همكاران (1388) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین مكانیسم های دفاعی و اضطراب پرداختند، یافته ها نشان داد كه بطور معناداری، استفاده از سبك دفاعی پخته در گروه غیر مبتلا بیشتر بود (032/0 P <) و مكانیسم های دفاعی شوخی (048/0 P <)، آنكار (034/ P <)، فرونشانی (035/0 P <)، جسمانی سازی (001/0 P <) در گروه مبتلا بیشتر مورد استفاده قرار گرفته بودند. همبستگی معكوس متوسط و معنی داری بین نمره ی اضطراب حالت- صفت با نمره ی كسب دفاعی پخته وجود داشت. همبستگی بین سبك دفاعی ناپخته و اضطراب حالت اندك بود و بین سبك دفاعی نوروتیك و اضطراب حالت- صفت رابطه ای مشاهده نشد.

همچنین مشخص شد افراد با سطح سلامت عمومی و نمره ی اضطراب حالت- صفت پائین، از سبك دفاعی پخته استفاده می كنند.

 

[1] . Internalizing

[2] . Relationship focused

[3] . Externalizing

اختلالات روانی,سبک های دفاعی,پایان نامه رایگان روانشناسی, دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *