پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان-دانلود رایگان

دانلود پایان نامه

حیدری نسب (۱۳۸۵) در پژوهشی گسترده دریافت که گروه های بالینی به نسبت گروه های بهنجار از سبک دفاعی رشد نایافته تری بهره می برند (افضلی، ۱۳۸۷).

افراد اضطرابی برای جلب حمایت و نزدیکی دیگران به شهرت به ضعف و آسیب پذیری خود تأکید می کنند و سعی در بازسازی خود به طرق مختلف از جمله افراط در جراحی های زیبایی دارند (دیویس و ورنون، ۲۰۰۲، به نقل از مهدیزاده، ۱۳۸۷).

در مطالعه ای ارتباط بین مکانیسم های دفاعی و راهبردهای مقابله ای در اضطراب امتحان دربین ۱۸۴ زن مشغول به تحصیل در رشته های علوم انسانی، گربوت و گیرا در پانیکس (۲۰۰۶) نشان دادند که بین مقابله حل مسئله و مکانیسم های بالغانه (تصعید و پیش بینی)، بین مقابله اجتنابی و دفاع های نابالغ و نوروتیک، بین مقابله فرار و دفاع نابالغ ارتباط مثبت وجود دارد.

در مورد مقابله و مکانیسم های دفاعی به عنوان عوامل خطر برای سرطان، اولندن و همکارانش (۲۰۰۵) نشان دادند که زنان مبتلا به سرطان سینه بیشتر از مکانیسم های دفاعی، انکار، عقلی سازی، تمرکز و واکنش معکوس در مقایسه با زمانی که مبتلا به بیماری سینه بودند و زنان سالم، استفاده می کنند. به علاوه زنان مبتلا به سرطان سینه کمتر از راهبردهای مقابله ای تحلیل منطقی، همدلی و مکانیسم های دفاعی تصعید و جاشین سازی استفاده می کنند.

باند و پری (۲۰۰۴) در تحقیقی به بررسی تأثیر روان درمان پویشی بر مکانیسم های دفاعی سه گروه از افراد مبتلا به اختلالات افسردگی، اضطراب و شخصیت پرداختند که در نهایت دریافتند که درنتیجه روان درمان پویشی، نشانه های بیماری بهبود یافته و تغییرات طولانی مدت در کسب های دفاعی بیماران در جهت دفاع های انطباقی بوجود آمده است. بنابراین تغییر در سبک های دفاعی، پیش بینی کننده خوبی برای تغییر در نشانه های بیماری می باشد (به نقل از نعمت، ۱۳۸۷).

(ویلسون ۲۰۰۲، به نقل از افضلی ۱۳۸۷)در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری میان دو جنس در زمینه تحول «من» و مکانیسم های دفاعی وجود ندارد. اما در برخی پژوهش ها در جمعیت بالینی مشخص شده است که زمان بیشتر از دفاع های درونی شده [۱] و ارتباط محور [۲] مانند جسمانی کردن، واکنش سازی، نوع دوستی، و آلایش، آرمانی سازی و دوپاره سازی استفاده می کنند و مردان غالباً از دفاع های برونی شده [۳] با ویژگی های تسلط و برتری مانند واپس روانی، آنکار، بازداری، فرافکنی، توجیه عقلانی، بیشتر سود می برند.

آفر و همکاران (۲۰۰۰) در تحقیقی مکانیسم های دفاعی سه گروه از بیماران افسرده، وسواسی، اسکیزوفرنی، و گروهی از افراد سالم را مورد مقایسه قرار دادند. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که میزان استفاده از سبک های دفاعی ناپخته در گروه های بالینی بطور معناداری نسبت به گروه کنترل بیشتر است. همچنین مشخص شد مکانیسم های دفاعی ابطال و واکنش سازی، در گروه بیماران وسواسی، بیشتر از سایر گروه ها مورد استفاده قرار می گیرد (افضلی، ۱۳۸۷).

بررسی سبک های دفاعی افراد مبتلا به سندرم خستگی مزمن توسط کرسول و چالدر (۲۰۰۱) مشخص کرد که افراد مبتلا به این سندرم نسبت به گروه کنترل از دفاع های، درجه اضطراب بالا، بیشتر استفاده می کنند (نعمت، ۱۳۸۷).

اسپینهوون و کویمن (۱۹۹۷) تفاوت معناداری میان دو جنس از نظر مکانیسم های مورد استفاده دریافت نکردند. هنریکسون و همکاران (۱۹۹۷) به این نتیجه رسیدند که زنان ظاهراً از سبک های دفاعی روان آزرده وار بیشتری استفاده می کنند. در مطالعه ای دیگر که ارتباط بین تعارض نقش جنسی و مکانیسم های دفاعی را بررسی کرده است، مشخص شد که به مردان با سازمان شخصیتی زنان و همچنین زنان با سازمان شخصیتی مردانه، نسبت به افرادی که نقش جنسی سازگار، با جنسیت خود داشته داشته اند بیشتر از مکانیسم های دفاعی استفاده می کنند (کرامر ۲۰۰۰، به نقل از افضلی ۱۳۸۷).

نعمت (۱۳۸۷)، در پژوهشی به مقایسه ارتباط بین مکانیسم های دفاعی و سبک های مقابله ای استفاده شده با سلامت روانی دانشجویان ۱۸ تا ۲۹ سال پرداخت. گروه نمونه در این طرح شامل ۸۰۴ دانشجو بودند که با استفاده از سه آزمون SCL-90 ، WCQ و DSQ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین دو گروه دارای سلامت روانی بالا و پائین در استفاده از مکانیسم های دفاعی رشد نایافته در سطح ۰۰۱/۰ < P و در استفاده از مکانیسم های دفاعی روان آزرده در سطح ۰۰۱/۰ P < تفاوت معنادار مشاهده می شود. یعنی افرادی که از سلامت روانی پائینی برخوردارند نسبت به افرادی که سلامت روانی بالایی دارند، از مکانیسم های دفاعی رشد نایافته و روان آزرده بیشتر استفاده می کنند.

بشارت و ربیعی (۱۳۸۴) با استفاده از آزمون استاندارد روان شناسی SCL-90-R وضعیت سلامت روان ۲۱۸ نفر از دانشجویان برآورد شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، شیوع لحظه ای در مجموع برای علائم اختلال روانی ۷۲% برآورد گردید که از این بین ۱۶ نفر (۳۴/۷ %) حداقل در یک بعد دچار اختلال شدید (عدد بزرگتر یا مساوی سه) بودند. علائم مربوط به اختلال افکار پارانوئیدی، افسردگی و اختلال وسواسی جبری به ترتیب دارای بالاترین درصدها بودند. از طرفی مشخص شد که اختلال روانی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سطح بالایی قرار دارد.

محمود پوریزدی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین مکانیسم های دفاعی و اضطراب پرداختند، یافته ها نشان داد که بطور معناداری، استفاده از سبک دفاعی پخته در گروه غیر مبتلا بیشتر بود (۰۳۲/۰ P <) و مکانیسم های دفاعی شوخی (۰۴۸/۰ P <)، آنکار (۰۳۴/ P <)، فرونشانی (۰۳۵/۰ P <)، جسمانی سازی (۰۰۱/۰ P <) در گروه مبتلا بیشتر مورد استفاده قرار گرفته بودند. همبستگی معکوس متوسط و معنی داری بین نمره ی اضطراب حالت- صفت با نمره ی کسب دفاعی پخته وجود داشت. همبستگی بین سبک دفاعی ناپخته و اضطراب حالت اندک بود و بین سبک دفاعی نوروتیک و اضطراب حالت- صفت رابطه ای مشاهده نشد.

همچنین مشخص شد افراد با سطح سلامت عمومی و نمره ی اضطراب حالت- صفت پائین، از سبک دفاعی پخته استفاده می کنند.

 

[۱] . Internalizing

[۲] . Relationship focused

[۳] . Externalizing

اختلالات روانی,سبک های دفاعی,پایان نامه رایگان روانشناسی, دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان ۱۵۰صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *