پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات روانی-مكانیسم ها و سبك های دفاعی


دانلود پایان نامه

مكانیسم ها و سبك های دفاعی

مكانیزم های دفاعی

افراد برای اینكه از اضطراب مصون بمانند، از راهبردهای گوناگونی برای دور نگهداشتن افكار، غرایز، و   احساس های غیرقابل قبول از آگاهی هشیار، استفاده می كنند كه فروید آنها را مكانیزم های دفاعی نامید. به عقیده ی فروید، همه ی افراد برای دورنگهداشتن تجربیات بالقوه آزارنده، از مكانیزم های دفاعی استفاده       می كنند. فقط در صورتیكه مكانیزم های دفاعی بصورت خشك و افراطی مورد استفاده قرار گیرند، منبع اختلال روانی می شوند.

دیدگاه های فعلی در مورد مكانیزم های دفاعی، براساس ملاحظات نظری و رابطه ی این مكانیزمها با سلامت روانی كلی، آنها را طبقه بندی می كنند (ویلانت، 1994). مولفان DSM-IV، براساس این رویكرد، یك طرح طبقه بندی به نام مقیاس عملكرد دفاعی تهیه كرده اند. این طبقات، روش مفیدی را برای درنظرگرفتن      مكانیزم های دفاعی و نحوه ای كه آنها در اختلال های روانی گوناگون آشكار می شوند، در اختیار می گذارند. نمونه هایی از این مكانیزم های دفاعی در جدول زیر، ارائه شده است.

طبقات و نمونه های مكانیزم های دفاعی

مكانیزم دفاعی تعریف نمونه
دفاع های بسیار سازگارانه                    پاسخ های سالم به موقعیت های استرس زا
شوخی

humor

تاكید كردن بر جنبه های خنده دار یك تعارض یا موقعیت استرس زا ماریا با خوشرویی، تجربه تحقیرآمیزی را كه طی آن روی یخ سرخورد، درحالیكه یك گروه پسر او را می دیدند، دوباره به نمایش گذاشت.
ابراز وجود

Self-assertion

برخورد كردن با موقعیتهای دشوار بوسیله ی ابراز مستقیم احساسات و افكار به دیگران وقتیكه پدر پدرو به او گفت به علت گرفتاری زیاد نتوانسته است در مراسم فارغ التحصیلی او شركت كند، پدرو گفت كه از دست او عصبانی و از وی ناامید شده است.
منع

Suppression

اجتناب كردن از افكار مربوط به مسائل ناراحت كننده مارین عمداً تصمیم گرفت از فكر كردن به مشكلات مالی درحالیكه مشغول مطالعه كردن برای امتحان بود، خودداری كند.
راهبردهای ناهشیاری كه به افراد كمك می كنند افكار، احساسها، خاطرات، امیال و ترس های آزارنده را از آگاهی هشیار دور نگهدارند.
جابجایی

Displacement

جابجا كردن احساس ها یا تكانه های نامقبول از هدف اصلی این احساس ها به كسی كه كمتر تهدیدكننده است یا به یك شیء. بعد از اینكه فرد از جانب كارفرمایش موردانتقاد قرار گرفت، ساكت ماند، اما بعداً بدون دلیل مناسبی بر سر كارمندان زیر دستش فریاد كشید.
تجزیه

Dissociation

تجزیه كرد فرایندهای شناختی، ادراكی و حركتی كه معمولاً یكپارچه هستند در عمكرد فرد درحالیكه مربی جك جلوی كل اعضای تیم هاكی، او را بخاطر دریافت ضربه ی پنالتی تحقیر كرد، جك با فكركردن به مهمانی ای كه آن شب می خواست برود، از این شرمساری فاصله گرفت.
توجیه عقلی

Intellectualization

متوسل شدن به تفكر بیش از حد انتزاعی در واكنش به موضوعی كه موجب تعارض یا استرس شده است. گابریل بجای تمركزكردن روی جنبه های ناراحت كننده سپردن مادرش به خانه ی سالمندان، مفصلاً درباره ی نقطه ضعفهای سیستم تأمین اجتماعی صحبت می كند.
واكنش وارونه

Reaction formation

تبدیل كردن احساس یا میل ناپذیرفتنی به ضد آن، برای پذیرفتنی تر كردن آن جرالد كه مخفیانه به هرزه نگاری معتاد بود، به صورت علنی از معلم دبیرستان دخترش بخاطر توصیه ی یك رُمان كلاسیك با محتوای جنسی انتقاد كرد.
سركوبی

Repression

راندن ناهشیارانه ی امیال، افكار، یا تجربیات از آگاهی ژانین قادر نبود هیچیك از جزئیات مربوط به تصادف وحشتناك اتومبیل را به یاد آورد.
دفاعهایی كه تصورات ذهنی          تحریف تصویر ذهنی از خود، بدن، یا سایرین به منظور

را اندكی تحریف می كنند                   تنظیم كردن عزت نفس

خوارشماری

Devaluation

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با نسبت دادن ویژگی های منفی به خود یا دیگران پاتریك ادعا كرد كه مشكلات ارتباطی با دوست دخترش به علت ناپختگی وی، هوشبهر پائین و فقدان فرهیختگی اوست.
آرمانی ساختن

Idealization

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با نسبت دادن خصوصیات مثبت اغراق آمیز به دیگران كاترین عدم جذابیت شوهرش را با متقاعدساختن خودش و دیگران به اینكه او غرق در افكار خلاقانه و نبوغ است، نادیده گرفت.
همه توانی یا قدرت مطلق

Omnipotence

پاسخ دادن به استرس بوسیله ی اجرای نقش برتر نسبت به دیگران هرچه مقدار تنش نورمن در كارش به عنوان كارگزار بورس بیشتر       می شود به احتمال بیشتری با همكارانش به صورت تحقیرآمیز صحبت می كند.
دفاع های انكاری دور نگهداشتن عوامل استرس زا، افكار، احساسها، تكانه ها یا مسئولیت ناخوشایند یا ناپذیرفتنی از آگاهی  
انكار

Denial

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با امتناع از پذیرفتن جنبه ی دردناك واقعیت یا تجربه ای كه برای دیگران آشكار است كاندیس بجای مبارزه كردن با هیجانهای عذاب آور مربوط به تشخیص سرطان در خودش، طوری با بی اعتنایی عمل میكند كه انگار به این بیماری مبتلا نیست.
فرافكنی

Projection

نسبت دادن صفات یا احساس های شخصی ناخوشایند به دیگران برای مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ویژگی های شخصی زننده ایزابل نمی دانست كه به خودخواه و مفلوك بودن شهرت دارد، اغلب از كم ارزشی دیگران شكایت می كرد.
دلیل تراشی

Rationalization

مخفی كردن انگیزه های واقعی افكار، اعمال، یا احساسها با توجیه كردنهای اطمینان بخش یا خودیاری اما نادرست. پیت برای حل و فصل كردن ناامیدی خویش از واردشدن به تیم بیسبال، خود را متقاعد می سازد كه هیچ وقت واقعاً آرزو نداشته است در چنین تیم ضعیفی باشد.
دفاعهایی كه تصورات ذهنی را خیلی تحریف میكنند تحریف شدید خود یا دیگران  
شكافتگی

Splitting

تقسیم كردن حالتهای عاطفی متضاد و ناتوانی در ادغام كردن ویژگی های مثبت و منفی خود یا دیگران در تصورات ذهنی منسجم گرچه ماریان دركل ترم به استاد خود صورت آرمانی داده بود بلافاصله بعد از اینكه در یك امتحان نمره 16 گرفت، او را آدمی شیطانی و متخصام انگاشت.
دفاعهایی كه اقداماتی را دربردارند. پاسخ هایی به تعارض یا استرس كه عمل یا كناره گیری را دربردارند.  
برون ریزی

Acting out

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با اقدامات بجای افكار یا احساسات رالف بجای اینكه یه همسرش بگوید كه از مقاومت وی در برابر آمیزش جنسی ناخرسند است، تصمیم گرفت با یكی از همكاران رابطه نامشروع برقرار كند.
پرخاشگری انفعالی

Passive aggression

نشان دادن اطاعت بیش از حد ظاهری برای پوشاندن مقاومت، خشم، و رنجش پنهان ناخرسندی كوین از شغلش به عنوان دربان، در زیاده كاری نظافت اداره انعكاس داشت، بطوری كه مدیران بارها از سرو صدای او هنگام نظافت كردن آزرده می شدند.
واپس روی

Regression

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با برگشتن به رفتارهای بچه گانه آدریان بعد از یك اختلاف نظر جزئی با همكارانش، اشك ریزان به سمت توالت شافت و منتظر ماند تا یك نفر برای تسكین دادن احساسات جریحه دار شده او دخالت كند.
دفاع هایی كه جدایی از واقعیت را دربردارند پاسخ به استرس یا تعارض كه فكر یا رفتار غیرعادی را شامل می شود  
فرافكنی هذیانی

Delusional projection

نسبت دادن هذیانی صفات یا احساسهای شخصی ناخوشایند به دیگران برای مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ویژگی های شخصی زننده گرچه این هاری بود كه از هركسی نفرت داشت، اما خود را متقاعد ساخته بود كه همسایگانش به قدری از او متنفرند كه قصد دارند وی را به قتل برسانند.
تحریف روان پریشی

Psychotic distortion

حل و فصل كردن تعارض هیجانی یا استرس با متوسل شدن به سوء تعبیرهای هذیانی واقعیت هنگامی كه نمرات ایوان همچنان روبه كاهش رفتند، این اعتقاد را پرورش داد كه همه استادان او عمداً نمره های كم به او داده اند تا دانشگاه را از شر مهاجران روسی خلاص كنند.

 

2-2نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی

نظریه های مختلف شاخص ها و مفهوم سازی های مختلفی از مکانیسم های دفاعی دارند:

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *