پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در اختلال استرس پس از آسیب


دانلود پایان نامه

در اختلال استرس پس از آسیب، فرد قادر نیست از اضطراب مرتبط با رویداد آسیب زا مانند حادثه ای ناگوار، تصادف، یاشركت در جنگ، بهبود یابد. پیامدهای رویداد آسیب زا عبارت است از: برگشت به گذشته، كابوس، و افكار مزاحم. برخی افراد پاسخ مختصرتر، اما بسیار مشكل سازی را به رویداد آسیب زا تجزیه        می كنند؛ این حالت كه اختلال استرس حاد نامیده می شود از 2 روز تا 4 هفته ادامه دارد و نشانه هایی را شامل می شودكه افراد مبتلا به PTSD آنها را در مدت زمان طولانی تر، تجربه می كنند. رویكردهای شناختی- رفتاری، این اختلال را نتیجه ی افكار منفی و ناسازگارانه در مورد نقش فرد در اتفاق افتادن رویدادهای      آسیب زا، احساس بی كفایتی و انزوا از دیگران، و نگرش بدبینانه نسبت به زندگی درنتیجه این تجربه می دانند. درمان می تواند این باشد كه به افراد متبلا به PTSD مهارتهای جدید مقابله كردن آموزش داده شود به طوری كه بتوانند به نحو موثرتری استرس را كنترل نموده و با كسانی كه می توانند از آنها حمایت كنند، پیوندهای اجتماعی برقرار نمایند.

اختلال های جسمانی شكل، عوامل روان شناختی تاثیرگذار بر بیماری های جسمانی و …

اختلال های جسمانی شكل انواع اختلال هایی را شامل می شوند كه در آنها، تعارض های روانی به مشكلات یا شكایت هایی جسمانی ای تبدیل می شوند كه زندگی فرد را آشفته یا مختل می كنند. اختلال تبدیلی، تبدیل سایق های غیرقابل قبول یا تعارض های مشكل آفرین به نشانه های حركتی یاحسی هستند كه از بیماری عصبی و جسمانی حمایت دارند. اختلال جسمانی كردن عبارت است از ابراز كردن مسائل روانی ازطریق مشكلات جسمانی كه هیچ پایه ای در كژكاری فیزیولوژیكی ندارد. در اختلال درد، نوعی درد كه باعث ناراحتی یا اختلال شدید می شود، شكایت جسمانی درمانجو را تشكیل می دهد. افراد مبتلا به اختلال بدشكلی بدن، تقریباً تا حد هذیانی به این عقیده دل مشغول می شوند كه قسمتی از بدنشان زشت یا معیوب است. افراد مبتلا به خودبیمار انگاری معتقدند یا می ترسند بیماری جدی داشته باشند، درحالیكه واكنش های جسمانی آنها كاملاً طبیعی است.

پدیده هایی كه گاهی با اختلال های جسمانی شكل همراه اند، تمارض و اختلال های ساختگی هستند. تمارض عبارت است از: وانمودن كردن عمدی نشانه های بیماری جسمانی یا اختلال روانی با انگیزه ای پنهان. در اختلال ساختگی، افراد نشانه های اختلال ها را نه به منظور منفعتی خاص، بلكه به علت نیاز روانی به ادامه دادن نقش بیمار، وانمود میكنند. در اختلال ساختگی بوسیله مجاورت، فرد نشانه های جسمانی را در شخص دیگر كه تحت مراقبت اوست، القا می كند.

نظریه پردازان برای اینكه از مبنای اختلال های جسمانی شكل آگاه شوند، موضوعات نفع اولیه و ثانوی رادر نظر می گیرند. اختلال های جسمانی شكل را میتوان ناشی از تاثیر متقابل عوامل زیستی، تجربیات یادگیری، عوامل هیجانی، و شناخت های معیوب هم درنظر گرفت. از تركیب فنون درمانی می توان استفاده كرد كه در آنها، متخصص بالینی می كوشد رابطه ای حمایت كننده با درمانجوی مبتلا به اختلال جسمانی شكل برقرار كند.

طبقه ی تشخیصی عوامل روان شناختی تاثیرگذار بر بیماری های جسمانی DSM-IV-TR شرایطی را در برمی گیرد كه در آنها عوامل روان شناختی یا رفتاری تاثیر ناگواری بر بیماری جسمانی می گذارند.این عوامل روانشناختی عبارت اند از: اختلال های محور I، نشانه های روانی، صفات شخصیت، رفتارهای ناسازگار با سلامتی، پاسخهای فیزیولوژیكی مرتبط با استرس، و عوامل روان شناختی كمتر اختصاصی. در حوزه ی ایمنی شناسی روانی- عصبی، متخصصان می خواهند پاسخ هایی برای سوالهای مربوط به ماهیت رابطه ی ذهن- بدن پیدا كنند.

اختلال های تجزیه ای، جلوه های تعارضی هستند كه به قدری شدیدند كه بخشی از شخصیت فرد از باقی عملكرد هشیار او جدا می شود. در اختلال هویت تجزیه ای، فرد بیش از یك خود یا شخصیت را پرورش       می دهد. گرچه در رابطه با ماهیت و میزان شیوع اختلالی كه شخصیت های چندگانه را دربر دارد، بحث و جدل قابل ملاحظه ای وجود دارد، DSM-IV-TR تشخیص اختلال هویت تجزیه ای را ارائه می دهد تا توجه را به ماهیت جدایی شدید، آشفتگی، و یادزدودگی ای كه تعدادی از درمانجویان گزارش می دهند، جلب كند. در یادوزدودگی تجزیه ای، فرد قادر نیست جزئیات و تجربیات شخصی مهمی را كه معمولاً با رویدادهای      آسیب زا یا استرس بسیار شدید ارتباط دارند به یاد آورد.گریز تجزیه ای اختلالی است كه به موجب آن، فردی كه درمورد هویت شخصی خود سردرگم است، ناگهان و بطور غیرمنتظره به مكان دیگری سفر می كند. در اختلال مسخ شخصیت، تحریف هایی در ادراك های ذهن- بدن، به طور مكرر و بدون تحریك شدگی، روی می دهند.

متخصصان قبول دارند كه اختلال های تجزیه ای عموماً درنتیجه آسیب شدیدی كه معمولاً با تجربیات سوء استفاده شدن در كودكی مرتبط هستند، ایجاد می شوند. درمان به ماهیت اختلال تجزیه ای بستگی دارد، بطوری كه هدف از آن، منسجم كردن عناصر تجزیه شده ی شخصیت و شناخت فرد است.برای دستیابی به این هدف، عموماً از هیپنوتراپی و سایر فنون روان درمانی استفاده می شود.

رفتار جنسی درصورتی اختلال روانی محسوب می شودكه 1) به دیگران صدمه بزند 2) باعث شود فرد پریشانی مكرر یا مستمر احساس كند یا در زمینه های مهم فعالیت او اختلال ایجاد نماید. نابهنجاری های جنسی اختلال هایی هستند كه حداقل 6 ماه ادامه می یابند بطوریكه طی آن فرد خیالپردازی های برانگیزنده ی جنسی شدید و مكرر، امیال جنسی، یا رفتارهایی دارد كه این موارد را شامل می شوند:

1) اشیای غیرانسان 2) كودكان یا سایر افراد ناراضی 3) تحمل كردن رنج یا تحقیر خود یا شریك جنسی. بچه بازی اختلالی است كه به موجب آن، فرد بزرگسالی (16 ساله یا بزرگتر) نسبت به كودكان نابالغ، امیال جنسی غیرقابل كنترل دارد. در عورت نمایی، فرد امایل جنسی شدید و خیالپردازی های برانگیزنده ی جنسی دارد كه نشان دادن اندام تناسلی به غریبه ها را شامل می شود. افراد مبتلا به نابهنجاری جنسی یادگارپرستی به یك شی اشتغال ذهنی دارند و برای رسیدن به ارضای جنسی، به این شی وابسته می شوند و عملاً آن را به نزدیكی جنسی با همسر ترجیح می دهند. مالش دوست كسی است كه امیال جنسی مكرر و شدید و خیالپردازی های   برانگیزنده ی جنسی مالیدن خودش به دیگری یا نوازش كردن او دارد. مازوخیسم جنسی اختلالی است كه ویژگی آن كسب ارضای جنسی از طریق وارد كردن تحریك دردناك به بدن خود، تنها یا همراه با یك شریك جنسی است.سادیسم جنسی برعكس مازوخیسم جنسی است و كسب ارضای جنسی از فعالیت هایی را شامل می شود كه به دیگران آسیب می رسانند. یادگارپرستی همراه با مبدل پوشی اختلالی است كه به موجب  آن، مرد به عنوان وسیله ای برای كسب ارضای جنسی، میل غیرقابل كنترلی به پوشیدن لباس زنانه دارد.

تماشاگری جنسی نوعی اختلال جنسی است که موجب آن, فرد از مشاهده کردن لخت بودن دیگران یا فعالیت جنسی آنها که از مورد مشاهده بودن آگاه نیستند، ارضای جنسی کسب می کند اغلب نابهنجاری های جنسی در نوجوانی پدیدار می شوند، با این حال معمولاً با رویدادها با روابط اوایل کودکی ارتباط دارند. در صورتیکه نابهنجاری های جنسی تثبیت شده باشند، مزمن می شوند.  اگر چه عوامل زیستی در برخی نابهنجاری های جنسی نقش دارند، عوامل روانی نیز با اهمیت هستند، در اغلب موارد یک یا چند رویداد یادگیری در کودکی اتفاق افتاده اند که پاسخ شرطی را شامل می شوند و به ناهنجاری جنسی می انجامند. درمان به ماهیت نابهنجاری جنسی بستگی دارد و می تواند مولفه زیستی (مانندد دارو)، مولفه روان شناختی (نظیر روان درمانی) یا مولفه اجتماعی- فرهنگی (مانند گروه درمانی یا خانواده درمانی) را در بر داشته است.

اختلال هویت جنسی عبارت  است از: اختلاف بین جنسیت تعیین شده فرد و هویت جنسی او که به موجب آن فرد هویت جنس مخالف نیرومند و مستمری را تجربه می کند که موجب احساس ناراحتی و نامناسب بودن جنسیت تعیین شده او می شود. برای توجیه کردن نحوه ی ایجاد اختلال هویت  جنسی، نظریه های متعددی مطرح شده اند. توجیه زیستی روی تاثیر هورمون هایی تاکید دارد که بر رشد جنین تاثیر می گذارند. نظریه های روان شناختی بر عواملی چون ترجیح والدین برای فرزندی از جنس مخالف، تاثیر تجربیات دلبستگی اولیه و تقویت غیرعمدی رفتار جنس مخالف توسط والدین تاکید دارد. عوامل متعددی بر انتخاب کردن مداخله تاثیر دارند که افراطی ترین روش، عمل جراحی تعیین دوباره ی جنسیت است.

کژکاری های جنسی اختلال هایی را شامل می شوند که به موجب آنها، در پاسخدهی و واکنش های جنسی فرد، نابهنجاری هایی وجود دارد. فرد مبتلا به اختلال میل جنسی کم کار علاقه ی بسیار کمی به فعالیت جنسی دارد. اختلال بیزاری جنسی یا انزجار و اجتناب از تماس تناسلی با شریک جنسی مشخص می شود که ناراحتی شخصی یا مشکلات میان فردی به بار می آورد. زن مبتلا به اختلال انگیختگی جنسی بطور مستمر یا مکرر احساس می کند نمی تواند به پاسخ لیزشدن و تورم مهبل در مرحله ی برانگیختگی جنسی دست یابد یا آن را حفظ کند. اختلال نعوظی در مرد عبارت است از: ناتوانی جزئی یا کامل در رسیدن به نعوظ یا حفظ کردن آن در مدت فعالیت جنسی، که باعث می شود مرد احساس پریشانی کند یا در روابط صمیمی خود با مشکلات میان فردی مواجه شود. ناتوانی در رسیدن به ارگاسم، یا تاخیر ناراحت کننده در دستیابی به ارگاسم، اختلال ارگاسمی در زن را تشکیل می دهد. اختلال ارگاسمی در مرد که به ارگاسم بازداری شده در مرد نیز معروف است، مشکل خاص در مرحله ی ارگاسم را در بردارد. مردی که به انزال زودرس مبتلاست، مدتی قبل از اینکه دوست داشته باشد، شاید حتی قبل از دخول، در آمیزش جنسی به ارگاسم می رسد، درنتیجه، احساس ارضای جنسی نمی کند. اختلال های درد جنسی که عبارتند از تجربه درد همراه با آمیزش جنسی، با عنوان مقاربت دردناک یا واژینیسم تشخیص داده می شود. مقاربت دردناک که مردان و زنان را تحت تاثیر قرار      می دهد، عبارتست از درد تناسلی مکرر یا مسمتر قبل از در مدت یا بعد از آمیزش جنسی. واژینیسم که فقط زنان به آن متبلا می شوند، عبارت است از انقباض های غیرعادی مستمر یا مکرر عضلات بیرونی مهبل. کژکاری های جنسی می توانند در اثر مشکلات جسمانی یا روانی یا تعامل این دو ایجاد شوند. درمان     کژکاری های جنسی دامنه ای از مداخله های فیزیولوژیکی، نظیر دارو و همینطور مداخله های روان شناختی، مانند فنون رفتاری، شناختی- رفتاری، زوج درمانی را در بر می گیرد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *