یافته های پژوهش:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

دانلود پایان نامه

فصل چهارم

یافته های پژوهش و تجزیه و

تحلیل آنها

 


    مقدمه

در تحلیل فعالیتهایی چون سنجش خلاقیت افراد و بررسی اینکه آیا در دوره تحصیل فرد بر روی رشد خلاقیت افراد تاثیر داشته است یا نه و نتایج حاصل از آن، اجرای آزمون دقیق و صحیح از جایگاه مهمی برخوردار است. تهیه تدابیر لازم برای بررسی نتایج هر نوع برنامه درسی و آموزشی تنها در سایه این پرسش ممکن می‌شود که چگونه می‌توان اطمینان یافت که اهداف موردنظر تحقق یافته است.

بنابراین انتخاب ملاک و معیار معتبر و روش صحیح ارزشیابی از عواملی هستند که در این مرحله از کار باید فوق‌العاده مورد توجه واقع شوند. بطور خلاصه باید گفت که در اجرای یک طرح تحقیقی فرایند طراحی، اجرا، و بویژه ارزشیابی دقیق است که پژوهشگر را با ضریب اطمینان بیشتری به تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج حاصل از آن دلگرم می‌کند.

در این فصل یافته‌های حاصل از پرسشنامه سنجش خلاقیت GREE و مصاحبه کتبی که در برگیرنده نظرات دانشجویان سه رشته، مشاوره، روان‌شناسی و مدیریت آموزشی است مورد بررسی آماری قرار می‌گیرد. ابتدا میزان خلاقیت افراد در سه رشته که بوسیله پرسشنامه GREE بدست آمده مشخص می گردد و سپس میزان تاثیر دوره تحصیل دانشگاهی فرد و میزان خلاقیت وی بررسی می شود که اطلاعات لازم دراین زمینه بوسیله مصاحبه کتبی جمع‌آوری شده است در این تحقیق نقش سن، جنس، رشته تحصیلی، معدل افراد در میزان خلاقیت آنان مورد توجه بوده است که اطلاعات مربوط به این موارد از قسمت مشخصات پرسشنامه سنجش خلاقیت بدست آمده است که تک‌تک افراد شرکت کننده در این تحقیق ملزم به پاسخگویی به آن بودند.

 

 

 

 

 

 

  تجزیه یافته های پژوهش

جدول (۱-۴) فراوانی و درصد فراوانی خلاقیت افراد سه گروه شرکت کننده در پرسشنامه (GREE)

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی میزان خلاقیت
۷/۱۶ ۶ ۷/۸ ۴ ۷/۱۶ ۷ بالا
۲/۷۲ ۲۶ ۲/۶۵ ۳۰ ۷/۶۶ ۲۸ متوسط
۱/۸۱ ۴ ۱/۲۶ ۱۲ ۷/۱۶ ۷ پایین
۰/۱۰۰ ۳۶ ۰/۱۰۰ ۴۶ ۰/۱۰۰ ۴۲ مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشتر افراد شرکت کننده در سه گروه دارای خلاقیت متوسط هستند. در فراوانی افراد با خلاقیت بالا و نیز افراد با خلاقیت پائین در رشته‌های مختلف تفاوت قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.

نمودار (۱-۴) فراوانی میزان خلاقیت افراد شرکت کننده سه رشته مشاوره ،روان شناسی و مدیریت آموزشی را در پرسشنامه (GREE) نشان می دهد .    

 

روانشناسی

مدیریت آموزشی

مشاوره

فرضیه اصلی این تحقیق این است که رشد خلاقیت با دوره تحصیل دانشگاهی فرد در ارتباط است. که این فرض با یک مصاحبه کتبی ۹ سوالی مورد آزمون قرار گرفت. پس از بررسی پاسخ افراد به سوالات در سه رشته مورد مطالعه، رابطه هرکدام از سوالات با میزان خلاقیت افراد بررسی می شود. اولین سوال عبارت است از:

۱ـ آیا رشته تحصیلی شما رشته مورد علاقه شماست.

جدول (۲-۴) پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی به سوال (۱) مصاحبه کتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی میزان خلاقیت
۸/۷۷ ۲۸ ۵/۵۶ ۲۶ ۰/۸۱ ۳۴ بله
۹/۱۳ ۵ ۴/۱۷ ۸ ۵/۹ ۴ نه
۹/۲۳ ۱۱ ۸/۴ ۲ تاحدودی
۳/۸ ۳ ۲/۲ ۱ ۸/۴ ۲ بی‌ جواب
۰/۱۰۰ ۳۶ ۰/۱۰۰ ۴۶ ۰/۱۰۰ ۴۲ مجموع افراد

جدول فوق نشان می‌دهد که شرکت کنندگان رشته مشاوره بیشترین رضایت را از رشته خود دارند. بیشترین تعداد افرادی که کمترین علاقه را به رشته خود داشته اند مربوط به مدیریت آموزشی با ۱۷ درصد است.

نمودار (۲-۴) فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال(۱) مصاحبه کتبی

مشاوره

روان شناسی

مدیریت آموزش

 

جدول (۳-۴) پیشایندی سوال یک مصاحبه کتبی  و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال۱

۸۸ ۱۳ ۶۰ ۱۵ بله
۱۷ ۴ ۱۳ خیر
۱۳ ۵ ۷ ۱ تاحدودی
۱۱۸ ۲۲ ۸۰ ۱۶ مجموع افراد

 

جدول (۴-۴) chi- square test سوال ۱ مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
۱۰۵/۰ ۴ ۶۵۱/۷ x2 پیرسون

جدول (۳-۴) پاسخ کل افراد شرکت کننده را به سوال اول را با توجه به درجه خلاقیتشان نشان می‌دهد که تعداد افراد با خلاقیت بالا بیشترین رضایت را از رشته خود نسبت به افراد با خلاقیت متوسط و پائین دارد ولی این تفاوت در سه گروه چندان قابل اعتنا نیست که تفاوت معناداری را نشان دهد. انجام تست خی دو استقلال سوال اول با خلاقیت افراد تائید می‌کند. پس H0 پذیرفته می‌شود و دلایل کافی برای رد آن وجود ندارد و H1 که رابطه بین این دو متغیر را تائید می‌کرد رد می‌شود. بنابراین بین جوابهای داده شده به سوال یک و میزان خلاقیت رابطه معناداری وجود ندارد. این نتایج از سطح معناداری خی دوی محاسبه شده که بیشتر از ۵ درصد است بدست می‌آید.

سوال (۱-۲) آیا از زمان اشتغال به تحصیل در دانشگاه به تواناییهای جدیدی اعتماد به نفس بالا ـ نظم در امور ـ مسئولیت‌پذیری و غیره) برای حل مشکلات خود دست یافته‌اید؟

 

 

 

 

 

جدول (۵-۴) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (۱-۲) مصاحبه کتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی میزان خلاقیت
۸/۷۷ ۲۸ ۹/۷۳ ۳۴ ۱/۸۸ ۳۷ بله
۹/۱۳ ۵ ۶/۱۹ ۹ ۸/۴ ۲ نه
۶/۸ ۳ ۵/۶ ۳ ۱/۷ ۳ بی‌ جواب
۰/۱۰۰ ۳۶ ۰/۱۰۰ ۴۶ ۰/۱۰۰ ۴۲ مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشترین افراد شرکت کننده از سه گروه به سوال ۱-۲ جواب مثبت دادند. بدین ترتیب بین پاسخ افراد سه رشته به این سوال تفاوت عمده‌ای دیده نمی‌شود.

نمودار (۳-۴) فراوانی پاسخ افراد سه رشته به سوال (۱-۲) مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

 

مدیریت آموزشی

روانشناسی

مشاور

جدول (۶-۴) پیشایندی سوال ۱-۲ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال(۱-۲)

۹۷ ۱۸ ۶۵ ۱۴ بله
۱۷ ۲ ۱۴ ۲ خیر
۱۱۵ ۲۰ ۷۹ ۱۶ مجموع افراد

 

جدول (۷-۴) chi- square tests سوال۱-۲ مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
۹۶۷/۰ ۶ ۳۸۲/۱ x2 پیرسون

جدول (۶-۴) پاسخ کل افراد شرکت کننده را به سوال (۱-۲) را با توجه به درجه خلاقیتشان نشان می‌دهد در مجموع بیشترین تعداد افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب مثبت دارند و بین این جوابها تفاوت عمده‌ای دیده نمی‌شود بنابراین با توجه به آزمون به عمل آمده H0 که بیانگر استقلال پاسخ سوال ۲ و میزان خلاقیت افراد است پذیرفته می‌شود و دلایل کافی برای آن دیده نمی‌شود و H1 که رابطه این دو متغیر را عنوان می‌کرد رد می‌شود بنابراین بین جواب‌های سوال دوم این مصاحبه و میزان خلاقیت افراد رابطه معناداری وجود ندارد و این نتایج از سطح معناداری آزمون خی دو محاسبه در بالا که بیشتر از ۰۵/۰ است بدست می‌آید.

 

سوال ۲-۲ آیا نگاه جدید شما به مسائل مربوط به رشته تحصیلی شماست یا عوامل دیگری درآن دخیل بوده است.

جدول (۸-۴) پاسخ به گروه آزمودنی به سوال (۲-۲) مصاحبه کتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال ۲-۲
۷/۴۱ ۱۵ ۱/۳۹ ۱۸ ۴/۵۲ ۲۲ رشته
۰/۵۰ ۱۵ ۱/۳۹ ۱۸ ۵/۳۱ ۱۳ عوامل دیگر
۳/۸ ۳ ۷/۲۱ ۱۰ ۷/۱۶ ۷ بی‌جواب
۰/۱۰۰ ۳۶ ۰/۱۰۰ ۴۶ ۰/۱۰۰ ۴۲ مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشتر افراد در رشته مشاوره نگاه جدید خود به مسائل را مربوط به رشته خود می‌دانند. این دید جدید را افراد مدیریت آموزشی مربوط به هر دو عامل رشته و عوامل دیگر می‌دانند و در رشته روان‌شناسی بیشتر افراد عوامل دیگر را مؤثر می‌دانند. ولی تفاوت عمده‌ای بین جوابهای افراد در سه رشته متفاوت مشاهده نمی‌شود.

افراد عوامل دیگر را عواملی چون مذهب، آرمانهایشان، زندگی درخوابگاه و دوستان، مجلات، TV، و دارا بودن توانائیهای مختلف را عنوان می‌کردند.

نمودار (۴-۴) فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال (۲-۲) مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

 

روانشناسی

مدیریت آموزشی

 

جدول (۹-۴) پیشایندی سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال(۲-۲)

۵۵ ۷ ۴۲ ۶ رشته
۴۹ ۱۳ ۲۹ ۷ عوامل دیگر
۱۰۴ ۲۰ ۷۱ ۱۳ مجموع افراد

 

جدول (۱۰-۴) chi- square tests سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
۱۴۱/۰ ۲ ۹۲۴/۳ x2 پیرسون

جدول (۹-۴) پاسخ کل افراد شرکت کننده را به سوال (۲-۲) را با توجه به درجه خلاقیتشان نشان می‌دهد. هرکدام از افراد با خلاقیتهای متفاوت با نسبتهای تقریباً مشابهی به این سوال جواب داده‌اند. در نتیجه تفاوت عمده‌ای بین پاسخهای افراد دیده نمی‌شود بنابراین با توجه به آزمون به عمل آمده H0 که بیانگر استقلال پاسخ سوال ۲ و میزان خلاقیت افراد است پذیرفته می‌شود و دلایل کافی برای رد آن وجود ندارد و H1 که ارتباط این دو متغیر را عنوان می‌کرد رد می‌شود. بنابراین بین جوابهای سوال (۲-۲) این مصاحبه و میزان خلاقیت افراد رابطه معناداری وجود ندارد و این نتایج از سطح معناداری آزمون خی دو محاسبه شده که بیشتر از ۰۵/۰ است بدست آمده است.

 

سوال (۱-۳) آیا از اشتغال به تحصیل در این رشته به نتایجی دست یافته‌اید؟

جدول (۱۱-۴) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (۱-۳) مصاحبه کتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال ۱-۳
۶/۸۰ ۲۹ ۴/۶۷ ۳۱ ۷/۸۵ ۳۶ بله
۳/۸ ۳ ۹/۲۳ ۱۱ ۵/۹ ۴ خیر
۱/۱۱ ۴ ۷/۸ ۴ ۸/۴ ۲ بی‌جواب
۰/۱۰۰ ۳۶ ۰/۱۰۰ ۴۶ ۰/۱۰۰ ۴۲ مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشترین درصد افراد از سه رشته به سوال ۱-۳ جواب مثبت داده‌اند و تفاوت عمده‌ای بین جواب این گروهها مشاهده نمی‌شود.

نمودار (۵-۴) فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال (۱-۳) مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

روانشناسی

مدیریت آموزشی

مشاوره

 

جدول (۱۲-۴) پیشایندی سوال (۱-۳) مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال(۱-۳)

۹۶ ۱۶ ۶۶ ۱۴ بله
۱۸ ۵ ۱۱ ۲ خیر
۱۱۴ ۲۱ ۷۷ ۱۶ مجموع افراد

 

جدول (۱۳-۴)  chi- square tests سوال ۱-۳ مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
۵۷۰/۰ ۴ ۹۲۵/۲ x2 پیرسون

با توجه به جدول (۱۲-۴) بیشتر افراد با درجه خلاقیت متفاوت به سوال (۱-۳) جواب مثبت دادند. بنابراین تفاوت عمده‌ای بین پاسخ به این سوال و میزان خلاقیت افراد وجود ندارد. پس H0 که بیانگر استقلال سوال (۱-۳) و میزان خلاقیت افراد است پذیرفته می‌شود. و H1 که ارتباط این دو متغیر را نشان می‌دهد رد می‌شود و این نتایج از سطح معنی‌داری آزمون خی دو محاسبه شده که بیشتر از ۵ درصد است بدست آمده است.

 

سوال ۲-۳ موفقیت تحصیلی شما در دانشگاه نسبت به دوره دبیرستان افزایش یافته یا کاهش پیدا کرده است؟

جدول (۱۴-۴) پاسخ به گروه آزمودنی به سوال (۲-۳) مصاحبه کتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال ۲-۳
۳/۳۳ ۱۲ ۷/۴۵ ۲۱ ۴/۵۲ ۲۲ بالا
۶/۵۵ ۲۰ ۰/۵۰ ۲۳ ۹/۴۲ ۱۸ پائین
۱/۱۱ ۴ ۳/۴ ۲ ۸/۴ ۲ بی‌جواب
۰/۱۰۰ ۳۶ ۰/۱۰۰ ۴۶ ۰/۱۰۰ ۴۲ مجموع افراد

با توجه به جدول بالا موفقیت تحصیلی افراد در رشته مشاوره بالاست ولی در رشته مدیریت آموزشی و روان‌شناسی این موفقیت پائین آمده است.

نمودار (۶-۴) فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

               جدول (۱۵-۴) پیش‌آیندی سوال (۲-۳) مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال(۲-۳)

۵۵ ۱۱ ۴۰ ۴ بالا
۶۱ ۱۱ ۳۹ ۱۱ پائین
۱۱۶ ۲۲ ۷۹ ۱۵ مجموع افراد

 

جدول (۱۶-۴) chi- square tests سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
۲۲۶/۰ ۲ ۹۷۷/۲ x2 پیرسون

با توجه به جدول (۱۵-۴) بیشتر افراد با درجه خلاقیت بالا در دوره تحصیل دانشگاهی با افت تحصیلی مواجه بودند و طی این میزان در بین افراد با خلاقیت متوسط و پائین تقریباً یکسان می‌باشد.

نتیجه آزمون نیز با توجه به سطح معنی‌داری خی دو محاسبه شده که بیشتر از ۵ درصد است ارتباط بین سوال (۲-۳) و میزان خلاقیت را رد می‌کند. H0 یعنی استقلال سوال ۲-۳ و میزان خلاقیت پذیرفته می‌شود و H1 یعنی ارتباط بین این دو متغیر رد می‌شود. پس رابطه معنی‌داری بین این دو متغیر وجود ندارد.

 

سوال (۱-۴) نتایج به دست آمده از تحصیل در این رشته کاربردی در زندگی شما دارد؟

جدول (۱۷-۴) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (۱-۴) مصاحبه کتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال ۱-۴
۸/۷۷ ۲۸ ۳/۷۸ ۳۶ ۰/۸۱ ۳۴ بله
۶/۵ ۲ ۳/۴ ۲ ۱/۷ ۳ خیر
۳/۸ ۳ ۹/۱۰ ۵ ۸/۴ ۲ تاحدودی
۳/۸ ۳ ۵/۶ ۳ ۱/۷ ۳ بی‌جواب
۰/۱۰۰ ۳۶ ۰/۱۰۰ ۴۶ ۰/۱۰۰ ۴۲ مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشترین افراد از سه رشته شرکت کننده به سوال ۱-۴ جواب مثبت داده‌اند و تفاوت عمده‌ای بین پاسخهای این گروهها دیده نمی‌شود.

نمودار ۷-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال (۱-۴) مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

 

 

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

 

جدول (۱۸-۴) پیشایندی سوال۱-۴ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال ۴

۹۸ ۱۷ ۶۹ ۱۲ بله
۷ ۱ ۵ ۱ خیر
۱۰ ۲ ۵ ۳ تاحدودی
۱۱۵ ۲۰ ۷۹ ۱۶ مجموع افراد

 

جدول (۱۹-۴) chi- square tests 1-4 مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
۶۱۰/۰ ۴ ۶۹۳/۲ x2 پیرسون

با توجه به جدول (۱۸-۴) افراد با درجه خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند و رابطه معناداری بین این سوال و درجه خلاقیت افراد دیده نمی‌شود.

بنابراین با توجه به اینکه سطح معنی‌داری خی دو محاسبه شده بیشتر از ۵ درصد است. ارتباط سوال (۱-۴) و میزان خلاقیت افراد سه گروه رد می‌شود. H0 که استقلال این سوال و میزان خلاقیت را بیان می‌کند پذیرفته شده و H1 که رابطه این متغیر را مجاز می‌داند رد می‌شود. پس رابطه معنی‌داری بین سوال ۱-۴ و میزان خلاقیت افراد وجود ندارد.

سوال (۲-۴) آیا می‌توانید آموخته‌های نظری خود را در زندگی عملی کنید؟

جدول (۲۰-۴) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (۲-۴) مصاحبه کتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال ۱-۴
۳/۸۳ ۳۰ ۳/۷۸ ۳۶ ۷/۸۵ ۳۶ بله
۶/۵ ۲ ۹/۱۰ ۵ ۸/۴ ۲ نه
۱/۱۱ ۴ ۹/۱۰ ۵ ۵/۹ ۴ بی‌جواب
۰/۱۰۰ ۳۶ ۰/۱۰۰ ۴۶ ۰/۱۰۰ ۴۲ مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشتر افراد سه گروه آزمودنی به این سوال جواب مثبت دادند. فاصله موجود بین جواب گروهها قابل توجه نیست، جواب‌های منفی افراد از سه گروه به این سوال نیز تفاوت چندانی را نشان نمی‌دهد.

نمودار (۸-۴) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

جدول (۲۱-۴) پیشایندی سوال (۲-۴) مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال ۲-۴

۱۰۲ ۱۷ ۷۱ ۱۴ بله
۹ ۲ ۶ ۱ خیر
۱۱۱ ۱۹ ۷۷ ۱۵ مجموع افراد

 

جدول (۲۲-۴) chi- square tests سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
۹۰۴/۰ ۲ ۲۰۱/۰ x2 پیرسون

با توجه به جدول شماره (۲۱-۴) بیشتر افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند و اختلاف چندانی بین پاسخ به این سوال افراد و میزان خلاقیت آنان مشاهده نمی‌شود.

بنابراین با توجه به اینکه سطح معناداری خی دو محاسبه شده بیشتر از ۵ درصد است ارتباط سوال (۲-۴) و میزان خلاقیت افراد سه گروه رد می‌شود. پس H0 پذیرفته شده و H1 که رابطه سوال (۲-۴) و میزان خلاقیت را تائید می‌کرد رد می‌شود. پس رابطه معناداری بین این عامل وجود ندارد.

سوال (۱-۵) آیا به هدفهای خود از تحصیل در این رشته دست یافته‌اید؟

جدول (۲۳-۴) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (۱-۵) مصاحبه کتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال ۱-۵
۳/۳۳ ۱۲ ۱/۳۹ ۱۸ ۰/۳۱ ۱۳ بله
۸/۲۷ ۱۰ ۸/۳۴ ۱۶ ۵/۴۰ ۱۷ خیر
۳۰۶ ۱۱ ۴/۱۷ ۸ ۴/۲۱ ۹ تاحدودی
۳/۸ ۳ ۷/۸ ۴ ۱/۷ ۳ بی‌جواب
۰/۱۰۰ ۳۶ ۰/۱۰۰ ۴۶ ۰/۱۰۰ ۴۲ مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشتر افراد گروه مشاوره به این سوال جواب منفی دادند. ولی اکثریت گروههای مدیریت و روان‌شناسی به این سوال جواب مثبت دادند که فاصله زیادی را نشان نمی‌دهد.

نمودار (۹-۴) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال (۱-۵) مصاحبه کتبی را نشان میدهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

 

جدول (۲۴-۴) پیشایندی سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال ۲-۴

۴۳ ۷ ۳۱ ۵ بله
۴۳ ۹ ۲۸ ۶ خیر
۲۸ ۵ ۱۹ ۴ تاحدودی
۱۱۴ ۲۱ ۷۸ ۱۵ مجموع افراد

 

جدول (۲۵-۴) chi- square tests سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
۹۷۰/۰ ۴ ۵۳۸/۰ x2 پیرسون

جدول (۲۴-۴) نشان می‌دهد که افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب منفی دادند. البته این گفته با توجه به تعداد کل افراد در سطوح خلاقیت می‌باشد.

تعداد قابل توجهی از هرگروه با درجه خلاقیت متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند. به طور کلی فاصله تعداد جوابهای مثبت یا منفی به سوال در بین افراد با خلاقیتهای متفاوت چندان قابل توجه نیست. بنابراین H0 که بیانگر استقلال درجه خلاقیت و سوال (۱-۵) می‌باشد پذیرفته می‌شود و H1 که رابطه خلاقیت را با سوال مطرح می‌کرد رد می‌شود و این نتیجه با توجه به سطح معنی‌داری آزمون خی دو محاسبه شده می‌باشد که بیشتر از ۵ درصد می‌باشد. پس رابطه معناداری بین این دو عامل وجود ندارد.

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *