یافته های پژوهش:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان


دانلود پایان نامه

فصل چهارم

یافته های پژوهش و تجزیه و

تحلیل آنها

 


    مقدمه

در تحلیل فعالیتهایی چون سنجش خلاقیت افراد و بررسی اینكه آیا در دوره تحصیل فرد بر روی رشد خلاقیت افراد تاثیر داشته است یا نه و نتایج حاصل از آن، اجرای آزمون دقیق و صحیح از جایگاه مهمی برخوردار است. تهیه تدابیر لازم برای بررسی نتایج هر نوع برنامه درسی و آموزشی تنها در سایه این پرسش ممكن می‌شود كه چگونه می‌توان اطمینان یافت كه اهداف موردنظر تحقق یافته است.

بنابراین انتخاب ملاك و معیار معتبر و روش صحیح ارزشیابی از عواملی هستند كه در این مرحله از كار باید فوق‌العاده مورد توجه واقع شوند. بطور خلاصه باید گفت كه در اجرای یك طرح تحقیقی فرایند طراحی، اجرا، و بویژه ارزشیابی دقیق است كه پژوهشگر را با ضریب اطمینان بیشتری به تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج حاصل از آن دلگرم می‌كند.

در این فصل یافته‌های حاصل از پرسشنامه سنجش خلاقیت GREE و مصاحبه كتبی كه در برگیرنده نظرات دانشجویان سه رشته، مشاوره، روان‌شناسی و مدیریت آموزشی است مورد بررسی آماری قرار می‌گیرد. ابتدا میزان خلاقیت افراد در سه رشته كه بوسیله پرسشنامه GREE بدست آمده مشخص می گردد و سپس میزان تاثیر دوره تحصیل دانشگاهی فرد و میزان خلاقیت وی بررسی می شود كه اطلاعات لازم دراین زمینه بوسیله مصاحبه كتبی جمع‌آوری شده است در این تحقیق نقش سن، جنس، رشته تحصیلی، معدل افراد در میزان خلاقیت آنان مورد توجه بوده است كه اطلاعات مربوط به این موارد از قسمت مشخصات پرسشنامه سنجش خلاقیت بدست آمده است كه تك‌تك افراد شركت كننده در این تحقیق ملزم به پاسخگویی به آن بودند.

 

 

 

 

 

 

  تجزیه یافته های پژوهش

جدول (1-4) فراوانی و درصد فراوانی خلاقیت افراد سه گروه شركت كننده در پرسشنامه (GREE)

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی میزان خلاقیت
7/16 6 7/8 4 7/16 7 بالا
2/72 26 2/65 30 7/66 28 متوسط
1/81 4 1/26 12 7/16 7 پایین
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشتر افراد شركت كننده در سه گروه دارای خلاقیت متوسط هستند. در فراوانی افراد با خلاقیت بالا و نیز افراد با خلاقیت پائین در رشته‌های مختلف تفاوت قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.

نمودار (1-4) فراوانی میزان خلاقیت افراد شرکت کننده سه رشته مشاوره ،روان شناسی و مدیریت آموزشی را در پرسشنامه (GREE) نشان می دهد .    

 

روانشناسی

مدیریت آموزشی

مشاوره

فرضیه اصلی این تحقیق این است كه رشد خلاقیت با دوره تحصیل دانشگاهی فرد در ارتباط است. كه این فرض با یك مصاحبه كتبی 9 سوالی مورد آزمون قرار گرفت. پس از بررسی پاسخ افراد به سوالات در سه رشته مورد مطالعه، رابطه هركدام از سوالات با میزان خلاقیت افراد بررسی می شود. اولین سوال عبارت است از:

1ـ آیا رشته تحصیلی شما رشته مورد علاقه شماست.

جدول (2-4) پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی به سوال (1) مصاحبه كتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی میزان خلاقیت
8/77 28 5/56 26 0/81 34 بله
9/13 5 4/17 8 5/9 4 نه
9/23 11 8/4 2 تاحدودی
3/8 3 2/2 1 8/4 2 بی‌ جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

جدول فوق نشان می‌دهد كه شركت كنندگان رشته مشاوره بیشترین رضایت را از رشته خود دارند. بیشترین تعداد افرادی كه كمترین علاقه را به رشته خود داشته اند مربوط به مدیریت آموزشی با 17 درصد است.

نمودار (2-4) فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال(1) مصاحبه كتبی

مشاوره

روان شناسی

مدیریت آموزش

 

جدول (3-4) پیشایندی سوال یك مصاحبه کتبی  و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال1

88 13 60 15 بله
17 4 13 خیر
13 5 7 1 تاحدودی
118 22 80 16 مجموع افراد

 

جدول (4-4) chi- square test سوال 1 مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
105/0 4 651/7 x2 پیرسون

جدول (3-4) پاسخ كل افراد شركت كننده را به سوال اول را با توجه به درجه خلاقیتشان نشان می‌دهد كه تعداد افراد با خلاقیت بالا بیشترین رضایت را از رشته خود نسبت به افراد با خلاقیت متوسط و پائین دارد ولی این تفاوت در سه گروه چندان قابل اعتنا نیست كه تفاوت معناداری را نشان دهد. انجام تست خی دو استقلال سوال اول با خلاقیت افراد تائید می‌كند. پس H0 پذیرفته می‌شود و دلایل كافی برای رد آن وجود ندارد و H1 كه رابطه بین این دو متغیر را تائید می‌كرد رد می‌شود. بنابراین بین جوابهای داده شده به سوال یك و میزان خلاقیت رابطه معناداری وجود ندارد. این نتایج از سطح معناداری خی دوی محاسبه شده كه بیشتر از 5 درصد است بدست می‌آید.

سوال (1-2) آیا از زمان اشتغال به تحصیل در دانشگاه به تواناییهای جدیدی اعتماد به نفس بالا ـ نظم در امور ـ مسئولیت‌پذیری و غیره) برای حل مشكلات خود دست یافته‌اید؟

 

 

 

 

 

جدول (5-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-2) مصاحبه كتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی میزان خلاقیت
8/77 28 9/73 34 1/88 37 بله
9/13 5 6/19 9 8/4 2 نه
6/8 3 5/6 3 1/7 3 بی‌ جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشترین افراد شركت كننده از سه گروه به سوال 1-2 جواب مثبت دادند. بدین ترتیب بین پاسخ افراد سه رشته به این سوال تفاوت عمده‌ای دیده نمی‌شود.

نمودار (3-4) فراوانی پاسخ افراد سه رشته به سوال (1-2) مصاحبه كتبی را نشان می‌دهد.

 

مدیریت آموزشی

روانشناسی

مشاور

جدول (6-4) پیشایندی سوال 1-2 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال(1-2)

97 18 65 14 بله
17 2 14 2 خیر
115 20 79 16 مجموع افراد

 

جدول (7-4) chi- square tests سوال1-2 مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
967/0 6 382/1 x2 پیرسون

جدول (6-4) پاسخ كل افراد شركت كننده را به سوال (1-2) را با توجه به درجه خلاقیتشان نشان می‌دهد در مجموع بیشترین تعداد افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب مثبت دارند و بین این جوابها تفاوت عمده‌ای دیده نمی‌شود بنابراین با توجه به آزمون به عمل آمده H0 كه بیانگر استقلال پاسخ سوال 2 و میزان خلاقیت افراد است پذیرفته می‌شود و دلایل كافی برای آن دیده نمی‌شود و H1 كه رابطه این دو متغیر را عنوان می‌كرد رد می‌شود بنابراین بین جواب‌های سوال دوم این مصاحبه و میزان خلاقیت افراد رابطه معناداری وجود ندارد و این نتایج از سطح معناداری آزمون خی دو محاسبه در بالا كه بیشتر از 05/0 است بدست می‌آید.

 

سوال 2-2 آیا نگاه جدید شما به مسائل مربوط به رشته تحصیلی شماست یا عوامل دیگری درآن دخیل بوده است.

جدول (8-4) پاسخ به گروه آزمودنی به سوال (2-2) مصاحبه كتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 2-2
7/41 15 1/39 18 4/52 22 رشته
0/50 15 1/39 18 5/31 13 عوامل دیگر
3/8 3 7/21 10 7/16 7 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشتر افراد در رشته مشاوره نگاه جدید خود به مسائل را مربوط به رشته خود می‌دانند. این دید جدید را افراد مدیریت آموزشی مربوط به هر دو عامل رشته و عوامل دیگر می‌دانند و در رشته روان‌شناسی بیشتر افراد عوامل دیگر را مؤثر می‌دانند. ولی تفاوت عمده‌ای بین جوابهای افراد در سه رشته متفاوت مشاهده نمی‌شود.

افراد عوامل دیگر را عواملی چون مذهب، آرمانهایشان، زندگی درخوابگاه و دوستان، مجلات، TV، و دارا بودن توانائیهای مختلف را عنوان می‌كردند.

نمودار (4-4) فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال (2-2) مصاحبه كتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

 

روانشناسی

مدیریت آموزشی

 

جدول (9-4) پیشایندی سوال 2-2 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال(2-2)

55 7 42 6 رشته
49 13 29 7 عوامل دیگر
104 20 71 13 مجموع افراد

 

جدول (10-4) chi- square tests سوال 2-2 مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
141/0 2 924/3 x2 پیرسون

جدول (9-4) پاسخ كل افراد شركت كننده را به سوال (2-2) را با توجه به درجه خلاقیتشان نشان می‌دهد. هركدام از افراد با خلاقیتهای متفاوت با نسبتهای تقریباً مشابهی به این سوال جواب داده‌اند. در نتیجه تفاوت عمده‌ای بین پاسخهای افراد دیده نمی‌شود بنابراین با توجه به آزمون به عمل آمده H0 كه بیانگر استقلال پاسخ سوال 2 و میزان خلاقیت افراد است پذیرفته می‌شود و دلایل كافی برای رد آن وجود ندارد و H1 كه ارتباط این دو متغیر را عنوان می‌كرد رد می‌شود. بنابراین بین جوابهای سوال (2-2) این مصاحبه و میزان خلاقیت افراد رابطه معناداری وجود ندارد و این نتایج از سطح معناداری آزمون خی دو محاسبه شده كه بیشتر از 05/0 است بدست آمده است.

 

سوال (1-3) آیا از اشتغال به تحصیل در این رشته به نتایجی دست یافته‌اید؟

جدول (11-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-3) مصاحبه كتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 1-3
6/80 29 4/67 31 7/85 36 بله
3/8 3 9/23 11 5/9 4 خیر
1/11 4 7/8 4 8/4 2 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشترین درصد افراد از سه رشته به سوال 1-3 جواب مثبت داده‌اند و تفاوت عمده‌ای بین جواب این گروهها مشاهده نمی‌شود.

نمودار (5-4) فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال (1-3) مصاحبه كتبی را نشان می‌دهد.

روانشناسی

مدیریت آموزشی

مشاوره

 

جدول (12-4) پیشایندی سوال (1-3) مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال(1-3)

96 16 66 14 بله
18 5 11 2 خیر
114 21 77 16 مجموع افراد

 

جدول (13-4)  chi- square tests سوال 1-3 مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
570/0 4 925/2 x2 پیرسون

با توجه به جدول (12-4) بیشتر افراد با درجه خلاقیت متفاوت به سوال (1-3) جواب مثبت دادند. بنابراین تفاوت عمده‌ای بین پاسخ به این سوال و میزان خلاقیت افراد وجود ندارد. پس H0 كه بیانگر استقلال سوال (1-3) و میزان خلاقیت افراد است پذیرفته می‌شود. و H1 كه ارتباط این دو متغیر را نشان می‌دهد رد می‌شود و این نتایج از سطح معنی‌داری آزمون خی دو محاسبه شده كه بیشتر از 5 درصد است بدست آمده است.

 

سوال 2-3 موفقیت تحصیلی شما در دانشگاه نسبت به دوره دبیرستان افزایش یافته یا كاهش پیدا كرده است؟

جدول (14-4) پاسخ به گروه آزمودنی به سوال (2-3) مصاحبه كتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 2-3
3/33 12 7/45 21 4/52 22 بالا
6/55 20 0/50 23 9/42 18 پائین
1/11 4 3/4 2 8/4 2 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

با توجه به جدول بالا موفقیت تحصیلی افراد در رشته مشاوره بالاست ولی در رشته مدیریت آموزشی و روان‌شناسی این موفقیت پائین آمده است.

نمودار (6-4) فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال 2-3 مصاحبه كتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

               جدول (15-4) پیش‌آیندی سوال (2-3) مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال(2-3)

55 11 40 4 بالا
61 11 39 11 پائین
116 22 79 15 مجموع افراد

 

جدول (16-4) chi- square tests سوال 2-3 مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
226/0 2 977/2 x2 پیرسون

با توجه به جدول (15-4) بیشتر افراد با درجه خلاقیت بالا در دوره تحصیل دانشگاهی با افت تحصیلی مواجه بودند و طی این میزان در بین افراد با خلاقیت متوسط و پائین تقریباً یكسان می‌باشد.

نتیجه آزمون نیز با توجه به سطح معنی‌داری خی دو محاسبه شده كه بیشتر از 5 درصد است ارتباط بین سوال (2-3) و میزان خلاقیت را رد می‌كند. H0 یعنی استقلال سوال 2-3 و میزان خلاقیت پذیرفته می‌شود و H1 یعنی ارتباط بین این دو متغیر رد می‌شود. پس رابطه معنی‌داری بین این دو متغیر وجود ندارد.

 

سوال (1-4) نتایج به دست آمده از تحصیل در این رشته كاربردی در زندگی شما دارد؟

جدول (17-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-4) مصاحبه كتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 1-4
8/77 28 3/78 36 0/81 34 بله
6/5 2 3/4 2 1/7 3 خیر
3/8 3 9/10 5 8/4 2 تاحدودی
3/8 3 5/6 3 1/7 3 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشترین افراد از سه رشته شركت كننده به سوال 1-4 جواب مثبت داده‌اند و تفاوت عمده‌ای بین پاسخهای این گروهها دیده نمی‌شود.

نمودار 7-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف به سوال (1-4) مصاحبه كتبی را نشان می‌دهد.

 

 

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

 

جدول (18-4) پیشایندی سوال1-4 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال 4

98 17 69 12 بله
7 1 5 1 خیر
10 2 5 3 تاحدودی
115 20 79 16 مجموع افراد

 

جدول (19-4) chi- square tests 1-4 مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
610/0 4 693/2 x2 پیرسون

با توجه به جدول (18-4) افراد با درجه خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند و رابطه معناداری بین این سوال و درجه خلاقیت افراد دیده نمی‌شود.

بنابراین با توجه به اینكه سطح معنی‌داری خی دو محاسبه شده بیشتر از 5 درصد است. ارتباط سوال (1-4) و میزان خلاقیت افراد سه گروه رد می‌شود. H0 كه استقلال این سوال و میزان خلاقیت را بیان می‌كند پذیرفته شده و H1 كه رابطه این متغیر را مجاز می‌داند رد می‌شود. پس رابطه معنی‌داری بین سوال 1-4 و میزان خلاقیت افراد وجود ندارد.

سوال (2-4) آیا می‌توانید آموخته‌های نظری خود را در زندگی عملی كنید؟

جدول (20-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (2-4) مصاحبه كتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 1-4
3/83 30 3/78 36 7/85 36 بله
6/5 2 9/10 5 8/4 2 نه
1/11 4 9/10 5 5/9 4 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشتر افراد سه گروه آزمودنی به این سوال جواب مثبت دادند. فاصله موجود بین جواب گروهها قابل توجه نیست، جواب‌های منفی افراد از سه گروه به این سوال نیز تفاوت چندانی را نشان نمی‌دهد.

نمودار (8-4) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال 2-4 مصاحبه كتبی را نشان می‌دهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

جدول (21-4) پیشایندی سوال (2-4) مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال 2-4

102 17 71 14 بله
9 2 6 1 خیر
111 19 77 15 مجموع افراد

 

جدول (22-4) chi- square tests سوال 2-4 مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
904/0 2 201/0 x2 پیرسون

با توجه به جدول شماره (21-4) بیشتر افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند و اختلاف چندانی بین پاسخ به این سوال افراد و میزان خلاقیت آنان مشاهده نمی‌شود.

بنابراین با توجه به اینكه سطح معناداری خی دو محاسبه شده بیشتر از 5 درصد است ارتباط سوال (2-4) و میزان خلاقیت افراد سه گروه رد می‌شود. پس H0 پذیرفته شده و H1 كه رابطه سوال (2-4) و میزان خلاقیت را تائید می‌كرد رد می‌شود. پس رابطه معناداری بین این عامل وجود ندارد.

سوال (1-5) آیا به هدفهای خود از تحصیل در این رشته دست یافته‌اید؟

جدول (23-4) پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-5) مصاحبه كتبی

رشته روان‌شناسی رشته مدیریت آموزشی رشته مشاوره  
درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخ سوال 1-5
3/33 12 1/39 18 0/31 13 بله
8/27 10 8/34 16 5/40 17 خیر
306 11 4/17 8 4/21 9 تاحدودی
3/8 3 7/8 4 1/7 3 بی‌جواب
0/100 36 0/100 46 0/100 42 مجموع افراد

با توجه به جدول فوق بیشتر افراد گروه مشاوره به این سوال جواب منفی دادند. ولی اكثریت گروههای مدیریت و روان‌شناسی به این سوال جواب مثبت دادند كه فاصله زیادی را نشان نمی‌دهد.

نمودار (9-4) فراوانی پاسخ افراد سه گروه مختلف به سوال (1-5) مصاحبه كتبی را نشان میدهد.

مشاوره

روانشناسی

مدیریت آموزشی

 

جدول (24-4) پیشایندی سوال 1-5 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد

مجموع افراد پایین متوسط بالا میزان خلاقیت

پاسخ سوال 2-4

43 7 31 5 بله
43 9 28 6 خیر
28 5 19 4 تاحدودی
114 21 78 15 مجموع افراد

 

جدول (25-4) chi- square tests سوال 1-5 مصاحبه کتبی

سطح معناداری درجه آزادی x2 محاسبه شده  
970/0 4 538/0 x2 پیرسون

جدول (24-4) نشان می‌دهد كه افراد با خلاقیتهای متفاوت به این سوال جواب منفی دادند. البته این گفته با توجه به تعداد كل افراد در سطوح خلاقیت می‌باشد.

تعداد قابل توجهی از هرگروه با درجه خلاقیت متفاوت به این سوال جواب مثبت دادند. به طور كلی فاصله تعداد جوابهای مثبت یا منفی به سوال در بین افراد با خلاقیتهای متفاوت چندان قابل توجه نیست. بنابراین H0 كه بیانگر استقلال درجه خلاقیت و سوال (1-5) می‌باشد پذیرفته می‌شود و H1 كه رابطه خلاقیت را با سوال مطرح می‌كرد رد می‌شود و این نتیجه با توجه به سطح معنی‌داری آزمون خی دو محاسبه شده می‌باشد كه بیشتر از 5 درصد می‌باشد. پس رابطة معناداری بین این دو عامل وجود ندارد.

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *