یافته های تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه ارشد,بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

دانلود پایان نامه

 

 

 

 

 

فصل چهارم

یافته های تحقیق

 


۴-۱ داده های آماری جامعه مورد مطالعه

تجزیه و تحلیل داده ها

در تجزیه و تحلیل داده ها آماری این پژوهش از روشهای آماری توصیفی واستنباطی استفاده شده که در بخش آمار توصیفی: از میانگین، تحلیل واریانس، انحراف استاندارد ، ضریب همبستگی کندال و اسپرمن استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی : از آزمون T برای مقایسه اختلاف میانگینها استفاده شده است.

در جدول شماره (۱-۴) همانطور که مشخص شده است پرسشنامه توسط ۳۱ نفر جواب داده شده است که در ستون دوم (GHQ) جدول نمرات آزمودنی ها ذکر شده است. در ستون سوم (Gender) جنس آزمودنی های مرد M و زن Z مشخص شده است. در ستون چهارم (Age) سن آزمودنیها براساس سال نوشته شده است. در ستون پنجم (Sabghe) سابقه کار کارکنان بهزیستی را براساس سال نشان می دهد. و ستون ششم جدول (gharadad) بیان کننده نوع قرار داد کارکنان رسمی (R) ، کارکنان (P) پیمانی و کارکنان شرکتی (SH) می باشد. در ستون هفتم جدول (Faleit) نوع فعالیت حمایتی اجتماعی (SC) ، توان بخشی (RE)، اداری (OF) و خدماتی (SE) مشخص شده. افرادی که در مجموعه مورد مطالعه هم فعالیت حمایتی اجتماعی و تون بخشی (SC,RE) و اداری توانبخشی (OF,RE) با هم انجام می دهند نیز مشخص شده اند.

ستون هشتم جدول (Kod1) اعداد ۳و۲و۱ برای مشخص کردن کارمندان رسمی (۱) کارمندان پیمانی(۲) و کارمندان شرکتی(۳) می باشد. و ستون نهم جدول (Kod2) اعداد ۶ و۵و۴و۳و۲و۱ بیان کننده نوع فعالیتهای می باشد که به ترتیب فعالیت حمایتی اجتماعی(SC,1) می باشد. فعالیت توان بخشی (RE,3) فعالیت خدماتی (SE,4) فعالیت اداری (OF,5) فعالیت حمایتی اجتماعی و تون بخشی (SC,RE,2) و فعالیت اداری توان بخشی با (OF,RE,6) مشخص شده اند.

 

جدول (۱-۴) داده های آماری جامعه مورد مطالعه

Kod2 Kod1 Faleit Gharardad Sabghe Age Gender Ghq  
۱ ۱ SC R ۲۵۰۰ ۴۷ m ۶۲ ۱
۱ ۱ SC R ۱۵۰۰ ۴۰ m ۷۲ ۲
۲ ۱ SC,RE R ۱۲۰۰ ۳۶ m ۸۱ ۳
۳ ۱ RE R ۱۰۰۰ ۳۵ m ۸۱ ۴
۴ ۱ SE R ۲۰۰۰ ۴۵ m ۷۱ ۵
۵ ۱ OF R ۱۴۰۰ ۳۷ m ۷۱ ۶
۶ ۱ OF,RE R ۲۴۰۰ ۵۰ m ۷۹ ۷
۳ ۱ RE R ۲۵۰۰ ۴۴ m ۷۹ ۸
۳ ۱ Of R ۲۳۰۰ ۴۶ m ۷۲ ۹
۵ ۱ Re R ۱۳۰۰ ۳۵ m ۷۳ ۱۰
۳ ۱ Of R ۷۰۰ ۲۹ m ۶۷ ۱۱
۳ ۱ Re R ۴۰۰ ۲۸ m ۷۵ ۱۲
۵ ۱ Se R ۱۵۰۰ ۳۹ m ۷۳ ۱۳
۳ ۲ Sc,re P ۵۰۰ ۳۳ m ۷۳ ۱۴
۴ ۲ Se P ۶۰۰ ۶۲ m ۸۳ ۱۵
۲ ۲ Re P ۲۰۰ ۳۱ m ۸۱ ۱۶
۴ ۳ Sc SH ۷۰۰ ۳۴ m ۶۵ ۱۷
۳ ۰ Re ۰ ۷۵ ۲۶ m ۷۲ ۱۸
۱ ۱ Sc R ۲۰۰۰ ۴۳ Z ۷۸ ۱۹
۴ ۱ Sc R ۲۴۰۰ ۳۷ Z ۴۶ ۲۰
۱ ۱ Of R ۲۳۰۰ ۴۳ Z ۶۶ ۲۱
۳ ۱ OF R ۱۶۰۰ ۴۲ Z ۴۸ ۲۲
۱ ۱ SC R ۸۰۰ ۰ Z ۷۱ ۲۳
۱ ۱ SC R ۷۰۰ ۳۰ Z ۶۶ ۲۴
۵ ۱ Of R ۱۷۰۰ ۰ Z ۳۳ ۲۵
۵ ۱ Of R ۰ ۳۸ Z ۵۴ ۲۶
۱ ۲ Sc P ۶۰۰ ۳۲ Z ۷۹ ۲۷
۱ ۲ Sc P ۱۱۰۰ ۳۲ Z ۷۲ ۲۸
۳ ۲ Re P ۱۵۰ ۲۶ Z ۷۷ ۲۹
۴ ۳ Re SH ۴۰۰ ۳۶ Z ۴۹ ۳۰
۱ ۱ SC R ۰ ۰ ۰ ۷۴ ۳۱

نمودار(۱-۴) نشان دهنده فراوانی و میزان نمره GHQ در آزمودنی مرد (M) و زن (Z)

نمودار(۲-۴) نشان دهنده فراونی و میزان سن آزمودنیهای مرد(M) و زن (Z)

۲-۴ میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه

محاسبه، میانگین، واریانس، انحراف معیار و نمره برش:

جدول(۲-۴) میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه:

۲۶/۵۱ ۱۶/۷- ۳۸۴۴ ۶۲ ۱
۷۴/۱۴ ۸۴/۳ ۵۳۲۹ ۷۳ ۲
۱۸/۰۱۴ ۸۴/۱۱ ۶۵۶۱ ۸۱ ۳
۱۸/۱۴۰ ۸۴/۱۱ ۶۵۶۱ ۸۱ ۴
۳۸/۳ ۸۴/۱ ۵۰۴۱ ۷۱ ۵
۳۸/۳ ۸۴/۱ ۵۰۴۱ ۷۱ ۶
۸۲/۹۶ ۸۴/۹ ۶۲۴۱ ۷۹ ۷
۰۶/۸ ۸۴/۲ ۵۱۸۴ ۷۲ ۹
۷۴/۱۴ ۸۴/۳ ۵۳۲۹ ۷۳ ۱۰
۶۶/۴ ۱۶/۲- ۴۴۸۹ ۶۷ ۱۱
۱/۳۶ ۸۴/۵ ۵۶۲۵ ۷۵ ۱۲
۷۴/۱۴ ۸۴/۳ ۵۳۲۹ ۷۳ ۱۴
۵۴/۱۹۱ ۸۴/۱۳ ۶۸۸۹ ۸۳ ۱۵
۱۸/۱۴۰ ۸۴/۱۱ ۵۶۶۱ ۸۱ ۱۶
۳/۱۷ ۱۶/۴- ۴۲۲۵ ۶۵ ۱۷
۰۶/۸ ۸۴/۲ ۵۱۸۴ ۷۲ ۱۸
۱۴/۷۸ ۸۴/۸ ۶۰۸۴ ۷۸ ۱۹
۳۸/۵۳۶ ۱۶/۲۳- ۲۱۱۶ ۶۴ ۲۰
۹۸/۹ ۱۶/۳- ۴۳۵۶ ۶۶ ۲۱
۷۴/۴۴۷ ۱۶/۲۱- ۲۳۰۴ ۴۸ ۲۲
۳۸/۳ ۸۴/۱ ۵۰۴۱ ۷۱ ۲۳
۹۸/۹ ۱۶/۳- ۴۳۵۶ ۶۶ ۲۴
۵۴/۱۳۰۷ ۱۶/۳۶- ۱۰۸۹ ۳۳ ۲۵
۸۲/۲۲۹ ۱۶/۱۵- ۲۹۱۶ ۵۴ ۲۶
۸۲/۹۶ ۸۴/۹ ۶۲۴۱ ۷۹ ۲۷
۰۶/۸ ۸۴/۲ ۵۱۸۴ ۷۲ ۲۸
۶۴/۶۱ ۸۴/۷ ۵۹۲۹ ۷۷ ۲۹
۶۲/۴۰۶ ۱۶/۲۰- ۲۴۰۱ ۴۹ ۳۰
۴۲/۲۳ ۸۴/۴ ۵۴۷۶ ۷۴ ۳۱
   

 

میانگین جامعه :

واریانس جامعه:

 

انحراف معیار جامعه مورد موطالعه:

نمره ۱۶/۶۹ میانگین جامعه مورد مطالعه می باشد با محاسبه انحراف استاندارد نمرات از میانگین مشخص شد، افرادی که نمره سلامت روانی آنها یک انحراف معیار بالاتر از میانگین (۸۱) باشد دارای سلامت روانی کامل هستند. کسانی که نمره آنها یک انحراف معیار پایین تر از میانگین (۵۷) باشد سلامت روانی آنها در معرض خطر قرار دارد. با مراجعه به جدول (۱-۴) مشخص شد که افراد ردیفهای (۲۲و۲۳و۲۴و۲۵و۲۶و۳۰و۲۰) نمره پایین تر از ۵۷ را کسب کرده اند که به نظر می رسد این افراد جزء کارمندان زن شاغل در بهزیستی می باشند.

 

۴-۳ تجزیه و تحلیل فرضیه و سؤالات تحقیق

فرضیه تحقیق: سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است.

جدول (۳-۴) مقایسه نمرات زنان و مردان

زن مرد
۶۰۸۴ ۷۸ ۳۸۴۴ ۶۲
۲۱۱۶ ۴۶ ۵۳۲۹ ۷۳
۴۳۵۴ ۶۶ ۶۵۶۱ ۸۱
۲۳۰۴ ۴۸ ۶۵۶۱ ۸۱
۵۰۴۱ ۷۱ ۵۰۴۱ ۷۱
۴۳۵۶ ۶۶ ۵۰۴۱ ۷۱
۱۰۸۹ ۳۳ ۶۲۴۱ ۷۹
۲۹۱۶ ۵۴ ۶۲۴۱ ۷۹
۶۲۴۱ ۷۹ ۵۱۸۴ ۷۲
۵۱۸۴ ۷۲ ۵۳۲۹ ۷۳
۵۹۲۹ ۷۷ ۴۴۸۹ ۶۷
۲۴۰۱ ۴۹ ۵۶۲۵ ۷۵
۵۳۲۹ ۷۳
۵۳۲۹ ۷۳
۶۸۸۹ ۸۳
۶۵۶۱ ۸۱
۴۲۲۵ ۶۵
    ۵۱۸۴ ۷۲

 

 

برای بررسی فرضیه تحقیق با این عنوان که سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است. با استفاده از جدول (۳-۴) خطای استاندارد تفاوت بین دو میانگین را محاسبه و با استفاده از داده بدست آمده. آزمون T برای تفاوت بین میانگینها را محاسبه کردیم. چون T جدول با درجه آزادی ۲۸ برای آزمون یک دامنه برابر با ۷۰۱/۱ بدست آمده و چون T آزمون(۸۴/۲=t) جدول بیشتر است می توان نتیجه گرفت که تفاوت دو میانگین ناشی از شانس نیست و این تفاوت میانگین بین دو گروه معنادار می باشد. در نتیجه سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است.

 

سوال اول : آیا بین سلامت روانی کارمندان با ست آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟جدول(۴-۴) محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی

 

 

 

CORRLATIONS

      سلامت عمومی سن
آزمون کندال نمره سلامت عمومی ضریب همبستگی ۱۰۰۰ ۰۱۴-
سطح معنی دار   ۹۲۱
تعداد ۳۱ ۲۸
سن ضریب همبستگی ۰۱۴- ۱۰۰۰
سطح معنی دار ۹۲۱  
تعداد ۲۸ ۲۸
آزمون اسپیرمن نمره سلامت ضریب همبستگی ۰۲۳- ۱۰۰۰
سطح معنی دار   ۹۰۸
تعداد ۳۱ ۲۸
سن ضریب همبستگی ۰۲۳- ۱۰۰۰
سطح معنی دار ۹۰۸  
تعداد ۲۸ ۲۸

 

سؤال فوق با دو روش آماری (ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن) جدول(۳-۴) با استفاده از نرم افزار (S.P.S.S) مورد مطالعه قرار گرفت ظریب همبستگی بسیار پایین و منفی بدست آمده. که نشان دهنده فقدا رابطه معنی دار بین این دو متغیر است پس می توان نتیجه گیری کرد. که بین سن کارمندان و سلامت روانی آنها رابطه ای وجود ندارد.

 

سؤال دوم: آیا بین سلامت روانی کارمندان رسمی، پیمانی، شرکتی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

برای بررسی سؤال فوق ابتدا میانگین ها وا نحراف معیار هر کدام از سه گروه محاسبه و با هم مقایسه کردیم.

 

جدول (۵-۴) مقایسه میانگینها و انحراف معیار سه گروه.

Descriptives

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار فاصله اطمینان میانگین در سطح ۹۵%
          حد پایین حد بالا
۱

۲

۳

TOTAL

۲۲

۶

۲

۳۰

۶۷.۸۶

۷۷۳۵۰

۵۷.۰۰

۶۹.۰۷

۱۲.۴۰۷

۴.۳۷۰

۱۱.۳۱۴

۱۲.۰۴۳

۲.۳۴۵

۱.۷۸۴

۸.۰۰۰

۲.۱۹۹

۶۲.۳۶

۷۲.۹۱

-۴۴.۶۵

۶۴.۵۷

۷۳.۳۶

۸۲.۰۹

۱۵۳.۶۵

۷۳.۵۶

نمودار (۳-۴) مقایسه میانگینهای سه گروه

همانطور که مشخص شد در جدول (۵-۴) میزان میانگینها و انحراف معیار سه گروه با یکدیگر تفاوت زیادی دارد.

 

 

 

جدول (۶-۴) تجزیه و تحلیل واریانس

  مجموع مجذورها درجه آزادی میانگین مجذورها توضیع فیشر F سطح معنادار
بین گروهی

درون گروهی

جمع

۷۴۹.۷۷۶

۳۴۵۶.۰۹۱

۴۲۰۵.۸۶۷

۲

۲۷

۲۹

۳۴۷.۸۸۸

۱۲۸.۰۰۳

۲.۹۲۹ ۰۷۱

همانطور که قبلاً بیان شد برای بررسی سؤال فوق ابتدا میانگین ها را مقایسه کردیم که آنها دارای تفاوت زیادی با هم بودند.(نمودار(۶-۴) به همین خاطر در جدول (۶-۴) برای پاسخ گویی قطعی به سؤال واریانس های سه گروه با هم مورد مقایسه قرار گرفتند که چون مقدار سطح معنی دار آماری (۰۷۱/۰=SIG) بدست آمده از ۰۵/۰ بیشتر است، علیرغم تفاوت آشکاری که در میانگینهای سه گروه مشاهده می شود رابطه ی معناداری بین نوع اشتغال و سلامت روانی در کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی مشاهده نمی شود.

سؤال سوم: آیا تفاوت معناداری در میزان سلامت روانی افرادی که فعالیت حمایتی اجتماعی توان بخشی اداری و خدماتی انجام می دهند وجود دارد یا خیر.

برای بررسی سؤال فوق همانطور که در جدول (۷-۴) مشخص شد. میانگین نمرات گروههای شش گانه مورد مقایصه قرار گرفت که با توجه به جدول میان گروههای (۱و۳) ، (۲-۶) ،(۵-۵) تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما به علت تعداد افراد کم حاضر در گروههای (۲و۶) نمی توان به صحت داده ها اطمینان کرد.

جدول (۷-۴) مقایسه میانگینمهای گروههای مختلف فعالیت.

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار فاصله اطمینان میانگین در سطح ۴۵%
          حدپایین حدبالا
۱

۲

۳

۴

۵

۶

TOTAL

۹

۲

۹

۵

۵

۱

۳۱

۷۱.۲۲

۸۱.۰۰

۷۰.۶۷

۶۲.۸۰

۶۲.۴۰

۷۹.۰۰

۶۹.۱۶

۵.۶۷۴

۰۰۰

۹.۳۶۷

۱۵.۴۳۴

۱۸.۹۴۲

 

۱۱.۸۵۲

۱.۸۹۱

۰۰۰

۳.۱۲۲

۶.۹۰۲

۸.۴۷۱

۲.۱۲۹

۶۶.۸۶

۸۱.۰۰

۶۳.۴۷

۴۳.۶۴

۳۸.۸۸

 

۶۴.۸۱

۷۵.۵۰

۸۱.۰۰

۷۷.۸۷

۸۱.۹۶

۸۵.۹۲

 

۷۳.۵۱

با توجه به میانگینهای بدست آمده می توان گفت که سلامت روانی کارمندانی که فعالیت حمایتی اجتماعی و تانبخشی انجام می دهند بیشتر از افرادی است که مشغول به فعالیت اداری و خدماتی هستند.

نمودار(۴-۴) میانگین سلامت روانی گروههای مختلف فعالیت.

برای ارائه پاسخی قطعی به جواب سؤال تحقیق واریانس گروههای مختلف محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت.

جدول(۸-۴) تجزیه و تحلیل واریانس گروههای مختلف

  مجموعه مجذورها درجه آزادی میانگین مجذورها توضیع فیشر F سطح معنی دار
بین گروهی

درون گروهی

جمع

۸۶۶.۶۳۸

۳۳۴۷.۵۵۶

۴۲۱۴.۱۹۴

۵

۲۵

۳۰

۱۷۳.۳۲۸

۱۳۳.۹۰۲

۱.۲۹۴ ۲۹۸

 

چون سطح معنا دار (sig=0/289) بدست آمده بیشتر از ۰۵/۰ است. علیرغم تفاوت آشکاری که در بین میانگین های سلامت روانی در گروههای مختلف وجود دارد. رابطه معنی داری بین نوع فعالیت و سلامت روانی در کارمندان مشاهده نمی شود.

 

سؤال چهارم: آیا بین میزان سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

جدول(۹-۴) محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی کارمندان

      نمره سلامت عمومی صابقه کاری
آزمون کندال نمره سلامت عمومی ضریب همبستگی ۱.۰۰۰ ۱۵۸-
سطح معنی دار   ۲۴۲
تعداد ۳۱ ۲۹
سابقه کاری ضریب همبسگی ۱۵۸- ۱.۰۰۰
سطح معنی دار ۲۴۲  
تعداد ۲۹ ۲۹
آموزن اسپیرمن نمره سلامت عمومی ضریب همبستگی ۱.۰۰۰ ۲۴۲-
سطح معنی دار   ۲۰۷
تعداد ۳۱ ۲۹
سابقه کاری ضریب همبستگی ۲۴۲- ۱۰۰۰
سطح معنی دار ۲۰۷  
تعداد ۲۹ ۲۹

 

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود برای بررسی سوال فوق ضریب همبستگی کندال(اسپیرمن) برای متغیرهای سنوات کاری و میزان سلامت روانی محاسبه شد همانطور که در جدول (۹-۴) مشخص است ضریب همبستگی بین متغییرهای تحقیق بسیار پایین و منفی است به همین دلیل از داده های فوق می توان نتیجه گیری کرد که بین سلامت روانی و سنوات کاری هیچ ارتباطی وجود ندارد.

 

 


این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *