یافته های تحقیق:دانلود رایگان پایان نامه ارشد,بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور


دانلود پایان نامه

 

 

 

 

 

فصل چهارم

یافته های تحقیق

 


4-1 داده های آماری جامعه مورد مطالعه

تجزیه و تحلیل داده ها

در تجزیه و تحلیل داده ها آماری این پژوهش از روشهای آماری توصیفی واستنباطی استفاده شده كه در بخش آمار توصیفی: از میانگین، تحلیل واریانس، انحراف استاندارد ، ضریب همبستگی كندال و اسپرمن استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی : از آزمون T برای مقایسه اختلاف میانگینها استفاده شده است.

در جدول شماره (1-4) همانطور كه مشخص شده است پرسشنامه توسط 31 نفر جواب داده شده است كه در ستون دوم (GHQ) جدول نمرات آزمودنی ها ذكر شده است. در ستون سوم (Gender) جنس آزمودنی های مرد M و زن Z مشخص شده است. در ستون چهارم (Age) سن آزمودنیها براساس سال نوشته شده است. در ستون پنجم (Sabghe) سابقه كار كاركنان بهزیستی را براساس سال نشان می دهد. و ستون ششم جدول (gharadad) بیان كننده نوع قرار داد كاركنان رسمی (R) ، كاركنان (P) پیمانی و كاركنان شركتی (SH) می باشد. در ستون هفتم جدول (Faleit) نوع فعالیت حمایتی اجتماعی (SC) ، توان بخشی (RE)، اداری (OF) و خدماتی (SE) مشخص شده. افرادی كه در مجموعه مورد مطالعه هم فعالیت حمایتی اجتماعی و تون بخشی (SC,RE) و اداری توانبخشی (OF,RE) با هم انجام می دهند نیز مشخص شده اند.

ستون هشتم جدول (Kod1) اعداد 3و2و1 برای مشخص كردن كارمندان رسمی (1) كارمندان پیمانی(2) و كارمندان شركتی(3) می باشد. و ستون نهم جدول (Kod2) اعداد 6 و5و4و3و2و1 بیان كننده نوع فعالیتهای می باشد كه به ترتیب فعالیت حمایتی اجتماعی(SC,1) می باشد. فعالیت توان بخشی (RE,3) فعالیت خدماتی (SE,4) فعالیت اداری (OF,5) فعالیت حمایتی اجتماعی و تون بخشی (SC,RE,2) و فعالیت اداری توان بخشی با (OF,RE,6) مشخص شده اند.

 

جدول (1-4) داده های آماری جامعه مورد مطالعه

Kod2 Kod1 Faleit Gharardad Sabghe Age Gender Ghq  
1 1 SC R 2500 47 m 62 1
1 1 SC R 1500 40 m 72 2
2 1 SC,RE R 1200 36 m 81 3
3 1 RE R 1000 35 m 81 4
4 1 SE R 2000 45 m 71 5
5 1 OF R 1400 37 m 71 6
6 1 OF,RE R 2400 50 m 79 7
3 1 RE R 2500 44 m 79 8
3 1 Of R 2300 46 m 72 9
5 1 Re R 1300 35 m 73 10
3 1 Of R 700 29 m 67 11
3 1 Re R 400 28 m 75 12
5 1 Se R 1500 39 m 73 13
3 2 Sc,re P 500 33 m 73 14
4 2 Se P 600 62 m 83 15
2 2 Re P 200 31 m 81 16
4 3 Sc SH 700 34 m 65 17
3 0 Re 0 75 26 m 72 18
1 1 Sc R 2000 43 Z 78 19
4 1 Sc R 2400 37 Z 46 20
1 1 Of R 2300 43 Z 66 21
3 1 OF R 1600 42 Z 48 22
1 1 SC R 800 0 Z 71 23
1 1 SC R 700 30 Z 66 24
5 1 Of R 1700 0 Z 33 25
5 1 Of R 0 38 Z 54 26
1 2 Sc P 600 32 Z 79 27
1 2 Sc P 1100 32 Z 72 28
3 2 Re P 150 26 Z 77 29
4 3 Re SH 400 36 Z 49 30
1 1 SC R 0 0 0 74 31

نمودار(1-4) نشان دهنده فراوانی و میزان نمره GHQ در آزمودنی مرد (M) و زن (Z)

نمودار(2-4) نشان دهنده فراونی و میزان سن آزمودنیهای مرد(M) و زن (Z)

2-4 میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه

محاسبه، میانگین، واریانس، انحراف معیار و نمره برش:

جدول(2-4) میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه:

26/51 16/7- 3844 62 1
74/14 84/3 5329 73 2
18/014 84/11 6561 81 3
18/140 84/11 6561 81 4
38/3 84/1 5041 71 5
38/3 84/1 5041 71 6
82/96 84/9 6241 79 7
06/8 84/2 5184 72 9
74/14 84/3 5329 73 10
66/4 16/2- 4489 67 11
1/36 84/5 5625 75 12
74/14 84/3 5329 73 14
54/191 84/13 6889 83 15
18/140 84/11 5661 81 16
3/17 16/4- 4225 65 17
06/8 84/2 5184 72 18
14/78 84/8 6084 78 19
38/536 16/23- 2116 64 20
98/9 16/3- 4356 66 21
74/447 16/21- 2304 48 22
38/3 84/1 5041 71 23
98/9 16/3- 4356 66 24
54/1307 16/36- 1089 33 25
82/229 16/15- 2916 54 26
82/96 84/9 6241 79 27
06/8 84/2 5184 72 28
64/61 84/7 5929 77 29
62/406 16/20- 2401 49 30
42/23 84/4 5476 74 31
   

 

میانگین جامعه :

واریانس جامعه:

 

انحراف معیار جامعه مورد موطالعه:

نمره 16/69 میانگین جامعه مورد مطالعه می باشد با محاسبه انحراف استاندارد نمرات از میانگین مشخص شد، افرادی كه نمره سلامت روانی آنها یك انحراف معیار بالاتر از میانگین (81) باشد دارای سلامت روانی كامل هستند. كسانی كه نمره آنها یك انحراف معیار پایین تر از میانگین (57) باشد سلامت روانی آنها در معرض خطر قرار دارد. با مراجعه به جدول (1-4) مشخص شد كه افراد ردیفهای (22و23و24و25و26و30و20) نمره پایین تر از 57 را كسب كرده اند كه به نظر می رسد این افراد جزء كارمندان زن شاغل در بهزیستی می باشند.

 

4-3 تجزیه و تحلیل فرضیه و سؤالات تحقیق

فرضیه تحقیق: سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است.

جدول (3-4) مقایسه نمرات زنان و مردان

زن مرد
6084 78 3844 62
2116 46 5329 73
4354 66 6561 81
2304 48 6561 81
5041 71 5041 71
4356 66 5041 71
1089 33 6241 79
2916 54 6241 79
6241 79 5184 72
5184 72 5329 73
5929 77 4489 67
2401 49 5625 75
5329 73
5329 73
6889 83
6561 81
4225 65
    5184 72

 

 

برای بررسی فرضیه تحقیق با این عنوان كه سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است. با استفاده از جدول (3-4) خطای استاندارد تفاوت بین دو میانگین را محاسبه و با استفاده از داده بدست آمده. آزمون T برای تفاوت بین میانگینها را محاسبه كردیم. چون T جدول با درجه آزادی 28 برای آزمون یك دامنه برابر با 701/1 بدست آمده و چون T آزمون(84/2=t) جدول بیشتر است می توان نتیجه گرفت كه تفاوت دو میانگین ناشی از شانس نیست و این تفاوت میانگین بین دو گروه معنادار می باشد. در نتیجه سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است.

 

سوال اول : آیا بین سلامت روانی كارمندان با ست آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟جدول(4-4) محاسبه ضریب همبستگی سن كارمندان با نمرات سلامت روانی

 

 

 

CORRLATIONS

      سلامت عمومی سن
آزمون كندال نمره سلامت عمومی ضریب همبستگی 1000 014-
سطح معنی دار   921
تعداد 31 28
سن ضریب همبستگی 014- 1000
سطح معنی دار 921  
تعداد 28 28
آزمون اسپیرمن نمره سلامت ضریب همبستگی 023- 1000
سطح معنی دار   908
تعداد 31 28
سن ضریب همبستگی 023- 1000
سطح معنی دار 908  
تعداد 28 28

 

سؤال فوق با دو روش آماری (ضریب همبستگی كندال و اسپیرمن) جدول(3-4) با استفاده از نرم افزار (S.P.S.S) مورد مطالعه قرار گرفت ظریب همبستگی بسیار پایین و منفی بدست آمده. كه نشان دهنده فقدا رابطه معنی دار بین این دو متغیر است پس می توان نتیجه گیری كرد. كه بین سن كارمندان و سلامت روانی آنها رابطه ای وجود ندارد.

 

سؤال دوم: آیا بین سلامت روانی كارمندان رسمی، پیمانی، شركتی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

برای بررسی سؤال فوق ابتدا میانگین ها وا نحراف معیار هر كدام از سه گروه محاسبه و با هم مقایسه كردیم.

 

جدول (5-4) مقایسه میانگینها و انحراف معیار سه گروه.

Descriptives

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار فاصله اطمینان میانگین در سطح 95%
          حد پایین حد بالا
1

2

3

TOTAL

22

6

2

30

67.86

77350

57.00

69.07

12.407

4.370

11.314

12.043

2.345

1.784

8.000

2.199

62.36

72.91

-44.65

64.57

73.36

82.09

153.65

73.56

نمودار (3-4) مقایسه میانگینهای سه گروه

همانطور كه مشخص شد در جدول (5-4) میزان میانگینها و انحراف معیار سه گروه با یكدیگر تفاوت زیادی دارد.

 

 

 

جدول (6-4) تجزیه و تحلیل واریانس

  مجموع مجذورها درجه آزادی میانگین مجذورها توضیع فیشر F سطح معنادار
بین گروهی

درون گروهی

جمع

749.776

3456.091

4205.867

2

27

29

347.888

128.003

2.929 071

همانطور كه قبلاً بیان شد برای بررسی سؤال فوق ابتدا میانگین ها را مقایسه كردیم كه آنها دارای تفاوت زیادی با هم بودند.(نمودار(6-4) به همین خاطر در جدول (6-4) برای پاسخ گویی قطعی به سؤال واریانس های سه گروه با هم مورد مقایسه قرار گرفتند كه چون مقدار سطح معنی دار آماری (071/0=SIG) بدست آمده از 05/0 بیشتر است، علیرغم تفاوت آشكاری كه در میانگینهای سه گروه مشاهده می شود رابطه ی معناداری بین نوع اشتغال و سلامت روانی در كارمندان رسمی، پیمانی و شركتی مشاهده نمی شود.

سؤال سوم: آیا تفاوت معناداری در میزان سلامت روانی افرادی كه فعالیت حمایتی اجتماعی توان بخشی اداری و خدماتی انجام می دهند وجود دارد یا خیر.

برای بررسی سؤال فوق همانطور كه در جدول (7-4) مشخص شد. میانگین نمرات گروههای شش گانه مورد مقایصه قرار گرفت كه با توجه به جدول میان گروههای (1و3) ، (2-6) ،(5-5) تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما به علت تعداد افراد كم حاضر در گروههای (2و6) نمی توان به صحت داده ها اطمینان كرد.

جدول (7-4) مقایسه میانگینمهای گروههای مختلف فعالیت.

  تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار فاصله اطمینان میانگین در سطح 45%
          حدپایین حدبالا
1

2

3

4

5

6

TOTAL

9

2

9

5

5

1

31

71.22

81.00

70.67

62.80

62.40

79.00

69.16

5.674

000

9.367

15.434

18.942

 

11.852

1.891

000

3.122

6.902

8.471

2.129

66.86

81.00

63.47

43.64

38.88

 

64.81

75.50

81.00

77.87

81.96

85.92

 

73.51

با توجه به میانگینهای بدست آمده می توان گفت كه سلامت روانی كارمندانی كه فعالیت حمایتی اجتماعی و تانبخشی انجام می دهند بیشتر از افرادی است كه مشغول به فعالیت اداری و خدماتی هستند.

نمودار(4-4) میانگین سلامت روانی گروههای مختلف فعالیت.

برای ارائه پاسخی قطعی به جواب سؤال تحقیق واریانس گروههای مختلف محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت.

جدول(8-4) تجزیه و تحلیل واریانس گروههای مختلف

  مجموعه مجذورها درجه آزادی میانگین مجذورها توضیع فیشر F سطح معنی دار
بین گروهی

درون گروهی

جمع

866.638

3347.556

4214.194

5

25

30

173.328

133.902

1.294 298

 

چون سطح معنا دار (sig=0/289) بدست آمده بیشتر از 05/0 است. علیرغم تفاوت آشكاری كه در بین میانگین های سلامت روانی در گروههای مختلف وجود دارد. رابطه معنی داری بین نوع فعالیت و سلامت روانی در كارمندان مشاهده نمی شود.

 

سؤال چهارم: آیا بین میزان سلامت روانی و سنوات كاری كارمندان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

جدول(9-4) محاسبه ضریب همبستگی سنوات كاری با سلامت روانی كارمندان

      نمره سلامت عمومی صابقه كاری
آزمون كندال نمره سلامت عمومی ضریب همبستگی 1.000 158-
سطح معنی دار   242
تعداد 31 29
سابقه كاری ضریب همبسگی 158- 1.000
سطح معنی دار 242  
تعداد 29 29
آموزن اسپیرمن نمره سلامت عمومی ضریب همبستگی 1.000 242-
سطح معنی دار   207
تعداد 31 29
سابقه كاری ضریب همبستگی 242- 1000
سطح معنی دار 207  
تعداد 29 29

 

همانطور كه در جدول فوق مشاهده می شود برای بررسی سوال فوق ضریب همبستگی كندال(اسپیرمن) برای متغیرهای سنوات كاری و میزان سلامت روانی محاسبه شد همانطور كه در جدول (9-4) مشخص است ضریب همبستگی بین متغییرهای تحقیق بسیار پایین و منفی است به همین دلیل از داده های فوق می توان نتیجه گیری كرد كه بین سلامت روانی و سنوات كاری هیچ ارتباطی وجود ندارد.

 

 


این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *