یافته‌‌های پژوهش:پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی كودكان كه در م نزل هستند و كودكان مهد كودك


دانلود پایان نامه

 

 

 

 

فصل چهارم

یافته‌‌های پژوهش

 

  1. 4. 1- مقدمه

در این فصل داده‌های جمع‌آوری شده از نمونه‌ی مورد مطالعه ارائه می‌شود. همان‌گونه که قبلاً نیز بیان شد، هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیر خوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان همسان در شرایط عادی می‌باشد. به همین منظور تعداد 30 نفر از کودکان نوپا که شیرخوارگاه های مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند و 30 کودک نوپای همسال که در شاریط عادی رشد و پرورش می‌یابند را از میان مهد کودک به طور تصادفی انتخاب کردیم. به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای رد یا تأیید فرضیه‌ها، از پرسشنامه‌ی ارزیابی تصویری خلق و خوی کلاک – استوارت، گلد‌برگ و فیتزپاتریک، استفاده شد و پس از توزیع میان مربیان شیرخوارگاه‌ها و مادران گروه عادی به جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن همت گماشته شد.

در بخش اول این فصل ابتدا نتایج توصیفی تحقیق شامل میانگین و انحراف استاندارد دو گروه ارائه می‌شود و در بخش دوم عنوان نتایج آمار استباطی به ارائه یافته‌های مربوط به مقایسه دوم گروه کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ها و کودکان عادی از نظر چهار متغیر، خلق و خوی منفی، کندی سازگاری با تغییرات، شدت ابراز احساسات و غریبگی کردن، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) می‌پردازیم.

 

آمار توصیفی :

جدول 1-4- جدول میانگین و انحراف استاندارد متغیر‌های دو گروه عادی و بهزیستی

شاخص آماری

گروه

متغیر میانگین انحراف استاندارد تعداد
گروه عادی خلق و خوی منفی 620/12 3810/2 30
گروه بهزیستی 9667/13 3265/2 30
گروه عادی کندی سازگاری با تغییرات 7200/9 1882/3 30
گروه بهزیستی 6667/9 8257/1 30
گروه عادی شدت ابراز احساسات 7200/10 9488/2 30
گروه بهزیستی 7000/13 9143/2 30
گروه عادی غربیگی کردن 9400/1 7931/0 30
گروه بهزیستی 5333/1 6288/0 30

 

جدول شماره 1-4 جدول داده‌های توصیفی که میانگین و انحراف استاندارد دو گروه نمونه را نشان می‌دهد همان‌طور که ملاحظه می‌شود میانگین نمرات گروه کودکان بهزیستی در متغیر‌های خلق و خوی منفی و شدت ابراز احساسات در مقایسه با گروه عادی بیشتر و در متغیر کندی سازگاری با تغییرات تفاوت چندانی ندارد ولی در متغیر غریبگی کردن نمرات گروه کودکان عادی نسبت به کودکان شیرخوارگاه بیشتر است .

 


جدول 2-4 – جدول آزمون برابری کوواریانس‌ها با استفاده از آزمون Box’s M

Box’s M 264/47
نسبت F 439/4
درجه‌ی آزادی df1 10
درجه آزادی df2 17458
سطح معنا‌داری sig 000

در این جدول برای آزمون برابری کوواریانس‌ها از آزمون Box’s M استفاده شد که نتایج حاکی از تفاوت کوواریانسهاست.

 

جدول 3-4- جدول آزمون‌[ای چند متغیری

آزمون مقدار آماده Value نسبت F درجه آزادی Hypothdf خطای درجه آزادی سطح معناداری
پیلایی – بارتلت[1] 382/0 573/11 000/4 000/75 000
لامبدای ویلکز[2] 618/0 573/11 000/4 000/75 000
هتلینگ – لای [3] 617/0 573/11 000/4 000/75 000
بزرگترین ریشه‌ی روی[4] 617/0 573/11 000/4 000/75 000

 

جهت سنجش معناداری تفاوت متغیر‌های وابسته از آزمون لامبدای ویلکز استفاده شد که نتایج بیانگر آنست که بین دو گروه در ترکیب چند متغیرها تفاوت معنا‌داری وجود دارد.

فرضیه‌ی اول: میان خلق و خوی منفی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای همسال در شرایط عادی تفاوت جود دارد.

جدول 4-4- جدول تحلیل واریانس متغیر خلق و خوی منفی

شاخص‌های آماری

منابع واریانس

مجموع مجذورات Sumof squares درجه آزادی df میانگین مجذورات Meansquare سنت F سطح معناداری sig
خلق و خوی منفی 003/34 1 003/34 101/6 016/0
خطای واریانس 747/434 78 574/5    
مجموع صحیح 750/468 79      

 

همان طور که در جدول 4-4 ملاحظه‌ی می‌شود و این فرضیه با توجه بر مقدار F بدست آمده از مقدار F جدول کوچکتر است و با درجه‌ی آزادی و سطح معناداری که از مقدار آلفای 05/0 کمتر است، بنابراین با 95/0 اطمینان می‌توان گفت که بین نمرات خلق و خوی منفی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای همسال در شرایط عادی تفاوت معناداری وجود دارد. از این یافته‌ها نتیجه‌گیری می‌شود که کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی در مقایسه با همسالانشان در شرایط عادی خلق و خوی منفی بیشتری دارند.

فرضیه دوم : میان کندی سازگاری با تغییرات در کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپای همسال در شرایط عادی تفاوت وجود دارد.

 

جدول 5-4- جدول تحلیل واریانس متغیر کندی سازگاری با تغییرات در دو گروه کودکان نوپای عادی و شیرخوارگاه‌های بهزیستی

شاخص‌های آماری

منابع واریانس

مجموع مجذورات Sumof squares درجه آزادی df میانگین مجذورات Meansquare سنت F سطح معناداری sig
کندی سازگاری با تغییرات 333/5 1 333/5 007/0 934/0
خطای واریانس 747/594 78 625/7    
مجموع صحیح 800/594 79      

 

همان طور که در جدول 5-4 ملاحظه می‌شود و در مورد این فرضیه چون F بدست آمده از از F جدول کوچکتر است و با درجه‌ی آزادی و سطح معناداری که از مقدار آلفای 5% بزرگتر است بنابراین با 95/0 اطمینان می‌توان گفت بین نمرات کندی سازگاری با تغییرات در دو گروه کودکان شیرخوار‌گاه‌ها و کودکان عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. از این یافته‌ها نتیجه‌گیری می‌شود که کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ها با گروه همسالانشان در شرایط عادی از نظر کندی سازگاری با تغییرات تفاوت چندانی ندارند.

فرضیه‌ی سوم: میان شدت ابراز احساسات در کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپا در شرایط تفاوت وجود دارد.


جدول 6-4 جدول تحلیل واریانس شدت ابراز احساسات در دو گروه کودکان نوپای عادی و شیرخوارگاه‌های بهزیستی

شاخص‌های آماری

منابع واریانس

مجموع مجذورات Sumof squares درجه آزادی df میانگین مجذورات Meansquare سنت F سطح معناداری sig
شدت ابراز احساسات 508/166 1 508/166 316/19 000
خطای واریانس 380/672 78 620/8    
مجموع صحیح 887/838 79      

همان طور که ملاحظه‌ می‌شود در مورد این فرضیه با توجه به انیکه مقدار F بدست آمده از F جدول بزرگتر بوده و با درجه‌ی آزادی و سطح معناداری وجود دارد. دیگر کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌‌های بهزیستی در مقایسه با همسالانشان در شرایط عادی احساساتشان را با شدت بیشتری ابراز می‌کنند.

فرضیه‌ی چهارم: میان غریبگی در کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپا در شرایط عادی تفاوت وجود دارد.

جدول 7-4 جدول تحلیل واریانس متغیر غریبگی کردن

شاخص‌های آماری

منابع واریانس

مجموع مجذورات Sumof squares درجه آزادی df میانگین مجذورات Meansquare سنت F سطح معناداری sig
غریبگی کردن 101/3 1 101/3 720/5 019/0
خطای واریانس 287/42 78 620/8    
مجموع صحیح 387/45 79      

 

همان‌طور که ملاحظه‌ می‌شود در مورد این فرضیه با توجه به اینکه مقدار F بدست آمده از مقدار F جدول برزگتر بوده و با درجه‌ی آزادی df=1 و سطح معناداری از مقدار آلفای 05/0 کمتر می‌باشد بنابراین با 95/0 اطمینان می‌توان گفت میان غریبگی کردن در کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان نوپا در شرایط عادی تفاوت وجود دارد. از این یافته‌ها نتیجه‌گیری می‌شود که کودکان نوپا در شرایط عادی در مقایسه با کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی در موقعیت‌های ناآشنا و در حضور افراد ناآشنا بیشتر غریبگی می‌کنند.

 

 

 

 

 

 

 

[1] – Pillai – Bartlett Trace.

[2] – wilk’s Lambada.

[3] – Hotening – Lawley Trace.

[4] – Roy’s largest root.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *