ویژگیهای توصیفی دختران فراری:پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسی علل فرار دختران ۱۵ – ۱۸ سال از خانه

دانلود پایان نامه

مقدمه:

در این فصل ابتدا ویژگی های فردی خانوادگی (وضعیت اقتصادی-فرهنگی و جو عاطفی) و تحصیلی دختران فراری را بوسیله آمار توصیفی به شکل جداول و نمودارها آماره های توصیفی فروانی و درصد ارائه نموده و تصویری از وضعیت جمعیت شناختی آنان ارائه می گردد. در این قسمت به توصیف عوامل موثر در فرار از منزل این دسته از دختران نیز پرداخته خواهد شد. پس از آن فرضیه های پژوهش مطرح شده و یافته های تحلیلی در خصوص رد یا تاثیر این فرضیه ها بر اساس نتایج آزمون خی دو دو متغیره بررسی خواهد شد. از آنجایی که مقیاس اندازه گیری متغیرهای مستقل در این پژوهش اسمی میباشد. مناسب ترین آزمون استنباطی برای بررسی فرضیه ها تحلیل خی دو دو متغیره می باشد.


۱)ویژگیهای توصیفی دختران فراری

 

جدول شماره ۱:  توزیع فراوانی پایه تحصیلی و سطح تحصیلی دختران فراری گروه نمونه را ارائه می دهد.

پایه تحصیلی

پایه تحصیلی فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
ابتدائی ۹ ۱۵.۰ ۱۵.۳ ۱۵.۳
اول راهنمائی ۱۴ ۲۳.۳ ۲۳.۷ ۳۹.۰
دوم راهنمائی ۸ ۱۳.۳ ۱۳.۶ ۵۲.۵
سوم راهنمائی ۵ ۸.۳ ۸.۵ ۶۱.۰
اول دبیرستان ۲ ۳.۳ ۳.۴ ۶۴.۴
دوم دبیرستان ۱۳ ۲۱.۷ ۲۲.۰ ۸۶.۴
سوم دبیرستان ۲ ۳.۳ ۳.۴ ۸۹.۸
پیش دانشگاهی ۲ ۳.۳ ۳.۴ ۹۳.۲
دیپلم ۴ ۶.۷ ۶.۸ ۱۰۰.۰
کل ۵۹ ۹۸.۳ ۱۰۰.۰  
بی پاسخ ۱ ۱.۷    
جمع ۶۰ ۱۰۰.۰    

طبق محتوای جدول, ۱۵ درصد از دختران دارای تحصیلات ابتدایی ۳/۲۳ درصد تحصیلات اول راهنمایی ۳/۱۳ درصد دوم راهنمایی ۸ درصد دوم راهنمایی ۳/۳ درصد اول دبیرستان ۷/۲۱ درصد دوم دبیرستان و ۳/۳ درصد سوم دبیرستان و ۳/۳ درصد سوم دبیرستان و ۳/۳ درصد پیش دانشگاهی و ۷/۶ درصد دیپلم هستند. ۹/۵۱ درصد از دختر تحصیلات راهنمایی و ابتدایی ۶/۳۱ درصد متوسطه و ۷/۶ درصد دیپلم هستند. اکثر دختران تحصیلات را در دوره ی راهنمایی رها کرده اند.

جدول شماره ۲: توزیع فراوانی رشته تحصیلی دختران فراری گروه نمونه را ارائه می دهد.

رشته تحصیلی

رشته تحصیلی

 

فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
ریاضی ۴ ۶.۷ ۸.۹ ۸.۹
تجربی ۷ ۱۱.۷ ۱۵.۶ ۲۴.۴
انسانی ۸ ۱۳.۳ ۱۷.۸ ۴۲.۲
عمومی ۱۹ ۳۱.۷ ۴۲.۲ ۸۴.۴
فنی و حرفه ای ۷ ۱۱.۷ ۱۵.۶ ۱۰۰.۰
کل ۴۵ ۷۵.۰ ۱۰۰.۰  
بی پاسخ ۱۵ ۲۵.۰    
جمع ۶۰ ۱۰۰.۰    

 

 

بر اساس نتیجه جدول. ۷/۶ درصد از دختران رشته ریاضی ۷/۱۱ درصد تجربی ۳/۱۳ درصد علوم انسانی و ۷/۱۱ درصد فنی و حرفه ای می باشند. مابقی دختران یعنی ۷/۵۶ از آنها (۷/۲۱ درصد رشته عمومی و ۲۵ درصد بی پاسخ) هنوز وارد دوره ی متوسطه نشده اند که رشته ی تحصیلی خود را  انتخاب نمایند.


جدول شماره ۳: وضعیت شغل پدر دختران فراری گروه نمونه را نشان می دهد.

شغل پدر

شغل پدر فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
بیکار ۱۵ ۲۵.۰ ۲۶.۸ ۲۶.۸
دولتی ۱۸ ۳۰.۰ ۳۲.۱ ۵۸.۹
آزاد ۲۳ ۳۸.۳ ۴۱.۱ ۱۰۰.۰
کل ۵۶ ۹۳.۳ ۱۰۰.۰  
بی پاسخ ۴ ۶.۷    
جمع ۶۰ ۱۰۰.۰    

طبق محتوای جدول, ۲۵ درصد از  پدران بیکار ۳۰ درصد دارای شغل دولتی ۳/۳۸ درصد دارای شغل آزاد و ۷/۶ درصد نیز به این مولفه پاسخی نداده اند. بنابر این در صد بیشتری از پدران دارای شغل آزاد و پس از آن دارای شغل دولتی هستند درصد پدران بیکار نیز قابل توجه می باشد.

 

جدول شمار ۴: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پدر دختران فراری را ارائه می دهد.

تحصیلات پدر

تحصیلات پدر فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
بیسواد ۱۰ ۱۶.۷ ۱۸.۵ ۱۸.۵
ابتدائی ۱۱ ۱۸.۳ ۲۰.۴ ۳۸.۹
سیکل ۱۳ ۲۱.۷ ۲۴.۱ ۶۳.۰
دیپلم ۱۴ ۲۳.۳ ۲۵.۹ ۸۸.۹
لیسانس ۶ ۱۰.۰ ۱۱.۱ ۱۰۰.۰
کل ۵۴ ۹۰.۰ ۱۰۰.۰  
بی پاسخ ۶ ۱۰.۰    
جمع ۶۰ ۱۰۰.۰    

 

طبق محتوای جدول. شماره ۴ ۷/۱۶ درصد از پدر دختران بیسواد ۳/۱۸ درصد ابتدایی ۷/۲۱ از تحصیلات سیکل ۳/۲۳ دیپلم و ۱۰ درصد نیز لیسانس و نهایتا ۱۰ درصد از دختران نیز به این نمونه پاسخ نداده اند. بنابراین ۷/۵۶ درصد از پدران دارای تحصیلات زیر دیپلم و کم سواد هستند و ۳/۲۳ درصد از آنها تحصیلات متوسطه دارند.

 

جدول شماره ۵: وضعیت زنده یا فوت پدر دختران فراری گروه نمونه را ارائه می دهد.

 

فو ت پدر

فوت پدر فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
خیر ۵۸ ۹۶.۷ ۹۶.۷ ۹۶.۷
بلی ۲ ۳.۳ ۳.۳ ۱۰۰.۰
کل ۶۰ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰  

 

بر اساس محتوای جدول, ۷/۹۶ درصد از پدران زنده بوده و فقط ۳/۳ درصد از دختران گروه نمونه پدر خود را از دست داده اند.

 

جدول شماره ۶: وضعیت معتاد بودن یا نبودن پدر دختران فراری گروه نمونه را نشان  می دهد.

اعتیاد پدر

اعتیاد پدر فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
بلی ۲۳ ۳۸.۳ ۴۴.۲ ۴۴.۲
خیر ۲۹ ۴۸.۳ ۵۵.۸ ۱۰۰.۰
کل ۵۲ ۸۶.۷ ۱۰۰.۰  
بی پاسخ ۸ ۱۳.۳    
جمع ۶۰ ۱۰۰.۰    

 

طبق جدول شماره ۶, ۳/۳۸ درصد از پدران طبق اظهار اعضای گروه نمونه معتاد و ۳/۴۸ درصد از آنها نیز اعتیاد ندارند و ۳/۱۳ درصد از آنها نیز به این مولفه پاسخ نداده اند. پس درصد زیادی از پدر دختران معتاد هستند.

جدول شماره ۷: وضعیت نوع مواد مصرفی و اعتیاد پدر دختران فراری گروه نمونه را نشان می دهد.

نوع اعتیاد پدر

نوع اعتیاد فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
عدم اعتیاد ۳۱ ۵۱.۷ ۵۱.۷ ۵۱.۷
سیگار ۶ ۱۰.۰ ۱۰.۰ ۶۱.۷
هروئین ۳ ۵.۰ ۵.۰ ۶۶.۷
تریاک ۱۷ ۲۸.۳ ۲۸.۳ ۹۵.۰
سایر مواد ۳ ۵.۰ ۵.۰ ۱۰۰.۰
کل ۶۰ ۱۰۰.۰ ۱۰۰.۰  

 

 

بر اساس محتوای جدول, ۱۰ درصد از پدران به سیگار. ۵ درصد به هروئین ۳/۲۸ درصد به تریاک و ۵ درصد به سایر مواد روان گردان معتاد هستند. بنابراین از ۳/۳۸ درصد افراد معتاد به مواد مخدر درصد زیادی به تریاک و مابقی به هروئین و سایر مواد معتاد هستند.

جدول شماره ۸: توزیع فراوانی میزان درآمد پدر دختران فراری را ارائه می دهد.

 

 

درآمد پدر

میزان درآمد پدر فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
۵۰هزار تومان ۵ ۸.۳ ۹.۸ ۹.۸
۵۱-۱۰۰ ۱۱ ۱۸.۳ ۲۱.۶ ۳۱.۴
۱۰۱-۱۵۰ ۲۱ ۳۵.۰ ۴۱.۲ ۷۲.۵
بالای ۱۵۰ هزار ۱۴ ۲۳.۳ ۲۷.۵ ۱۰۰.۰
کل ۵۱ ۸۵.۰ ۱۰۰.۰  
بی پاسخ ۹ ۱۵.۰    
جمع ۶۰ ۱۰۰.۰    

طبق محتوی جدول, ۳/۸ درصد از پدران دارای درآمد زیر ۵۰ هزار تومان ۳/۱۸ درصد بین ۵۱ تا ۱۰۰ هزارتومان ۳۵ درصد بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ تومان و ۳/۲۳ درصد بالای ۱۵۰ هزار تومان درآمد دارند. بنابراین درصد زیادی از پدران بین ۵۱ تا ۱۵۰ هزار تومان درآمد دارند.

جدول شماره ۹ : سطح تحصیلات مادر دختران فراری را نشان می دهد.

 

تحصیلات مادر

تحصیلات مادر فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
بیسواد ۱۸ ۳۰.۰ ۳۱.۶ ۳۱.۶
ابتدائی ۱۰ ۱۶.۷ ۱۷.۵ ۴۹.۱
سیکل ۱۰ ۱۶.۷ ۱۷.۵ ۶۶.۷
دیپلم ۱۶ ۲۶.۷ ۲۸.۱ ۹۴.۷
لیسانس ۳ ۵.۰ ۵.۳ ۱۰۰.۰
کل ۵۷ ۹۵.۰ ۱۰۰.۰  
بی پاسخ ۳ ۵.۰    
جمع ۶۰ ۱۰۰.۰    

 

 

طبق محتوای جدول, ۳۰ درصد از  مادران بیسواد ۷/۱۶ درصد سواد ابتدایی ۷/۱۶ درصد سواد سیکل و ۷/۲۶درصداز آنها دیپلم و ۵ درصد لیسانس هستند. بنابراین مشاهده می گردد که اکثر مادران دارای تحصیلات پایین هستند.

 

جدول شماره ۱۰ : توزیع فراوانی شغل مادر اعضای گروه نمونه را نشان می دهد.

 

شغل مادر

شغل مادر فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
خانه دار ۴۱ ۶۸.۳ ۸۰.۴ ۸۰.۴
دولتی ۴ ۶.۷ ۷.۸ ۸۸.۲
آزاد ۶ ۱۰.۰ ۱۱.۸ ۱۰۰.۰
کل ۵۱ ۸۵.۰ ۱۰۰.۰  
بی پاسخ ۹ ۱۵.۰    
جمع ۶۰ ۱۰۰.۰    

 

طبق محتوای جدول فوق, ۴/۶۸ درصد از مادران خانه دار ۷/۱۶ درصد مشاغل (۷/۶ درصد شغل دولتی و ۱۰ درصد شغل آزاد) و درصد نیز به این مولفه پاسخی نداده اند. بنابراین اکثر مادران خانه دار هستند.

 جدول شماره ۱۱: وضعیت اعتیاد مادر دختران فراری را نشان می دهد.

 

 

اعتیاد مادر

اعتیاد مادر فراوانی درصد درصد خالص درصد تجمعی
بلی ۶ ۱۰.۰ ۱۱.۱ ۱۱.۱
خیر ۴۸ ۸۰.۰ ۸۸.۹ ۱۰۰.۰
کل ۵۴ ۹۰.۰ ۱۰۰.۰  
بی پاسخ ۶ ۱۰.۰    
جمع ۶۰ ۱۰۰.۰    

 

طبق محتوای جدول, ۱۰ درصد از مادران معتاد هستند. و مابقی اظهار کرده اند به موادی اعتیاد ندارند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *