ویژگیهای بادوام : دانلود پایان نامه رایگان : بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان


دانلود پایان نامه

ویژگیهای بادوام :

امكان دارد وقتی از واژه شخصیت استفاده می كنیم ،به ویژگیهای بادوام نیز اشاره داشته باشیم . ما فرض می كنیم كه شخصیت نسبتاًثابت وقابل پیش بینی است گرچه برای مثال می دانیم كه دوست ما بیشتر اوقات آرام است ،این را نیز میدانیم كه او می تواند در مواقع دیگر تهییج پذیر ،عصبی یا وحشت زده شود . بنابراین شخصیت ما با توجه به شرایط تغییر می كند . با این حال گرچه شخصیت انعطاف است ولی به طور كلی در برابر تغییرات ناگهانی مقاوم است .

در دهه 1960والتر میشل روان شناس درباره ی تأثیر نسبی متغییر های شخصی بادوام مانند صفات ونیازها ومتغییرهای مربوط به موقعیت بر رفتار ،مجادله ای در روان شناسی به راه انداخت . این مجادله به مدت 20سال ادامه یافت ودر اواخر دهه 1989 پایان پذیرفت نتیجه این مجادله این بود كه دوگانگی بادوام وبحث انگیز بین تأثیر موقعیت در برابر تأثیر فرد بر رفتار …دوگانگی ساختگی وهمیشه نیز چنین بوده است . بنابراین این موضوع با پذیرفتن رویكرد تعامل گراحلشد وتوافق شد كه باید برای توجیه كامل ماهیت انسان ،صفات شخصی بادوام ،جنبه های متغییر موقعیت ،وتعامل بین آ»ها را در نظر گرفت .

ویژگیهای منحصر به فرد :

تعریف ما از شخصیت می تواند منحصر به فرد بودن انسان را نیز در بر داشته باشد ما   شباهت هایی را بین لفراد می بینیم ،ولی احساس می كنیم كه هریك از ویژگیهای خاصی برخورداریم كه ما را از دیگران متمایز می كنند . بنابراین می توانیم بگوییم كه شخصیت مجموعه ای از ویژگیهای با دوام ومنحصر به فرد است كه امكان دارد در پاسخ به موقعیت های مختلف تغییر كند .

با این حال حتی این تعریفی نیست كه همه روان شناسان با آن موافق باشند . برای اینكه به دقت بیشتری دست یابیم باید ببینیم هر نظر یه پرداز شخصیت چه منظوری از این اصطلاح دارد . هر نظریه پردازی مدلی بی همتا ودیدگاهی شخصی درباره ماهیت شخصیت دارد واین دیدگاه تعریف او شده است . كسب آگاهی از مدلهای مختلف مفهوم شخصیت وبررسی روشهای مختلف تعریف كردن كلمه من روان شناسان علاقه مند به شخصیت برای توصیف آن كاری بیش از نظریه پردازی انجام می دهند آنها وقت وتلاش زیادی را نیز در ارزیابی شخصیت واجرای پژوهش درباره جنبه ها گوناگون آن صرف می كنند .

نظریه در بررسی شخصیت :

گر چه اغلب دانشمندان از نظریه ها استفاده می كنند ،ولی گاهی از نظریه ها با اصطلاحات تحقیر آمیز می شود . آنها می گویند «هر چه باشد این فقط یك نظریه است »خیلی از افراد تصور می كنند كهنظریه ،چیزی مبهم ،انتزاعیوحدسی است «واقعاًچیزی جز حدس وگمان نیست ودرست عكس واقعیت است ».

این درست است كه نظریه بدون شواهد پژوهشی كه از آ» حمایت كند ،حدس وگمان است . با این حال ،تا وقتی كه انبوهی از اطلاعات در یك چارچوب تبینی سازمان نیافته باشتد ،بی معنی هستند نظریه برای ساده كردن وشرح دادن اطلاعات تجربی به صورت معنی دار،این چارچوب را تأمین می كند . نظریه را می توان به صورت نوعی نقشه در نظر گرفت كه اطلاعات را در روابط متقابل آنها نشان می دهد نظریه سعی دارد به اطلاعات نظم داده وآنها را در یك الگو قرار دهد .

نظریه ها یك رشته اصول هستند كه برای توضیح دادن طبقه خاصی از پدیده هامورد استفاده قرار می گیرند اگر قرار باشد كه نظریه های شخصیت مفید باشند باید آزمون پذیر بوده وبتوانند پژوهشهایی را درباره قضایای گوناگون خود تعریف كنند .برای اینكه پژوهشگران تعیین كنند كه آیا باید جنبه هایی از نظریه را قبول یا رد كرد ،باید بتوانند دست به آزمایشهایی بزنند نظریه های شخصیت با سازمان دادن اطلاعات شخصیت در چارچوبی می سنجیم ،باید بتوانند آنها را توضیح دهند وروشن كنند ،نظریه ها همچنین باید به ما كمك كنند كه رفتار را درك وپیش بینی كنیم .

 

نظریه های رسمی ونظریه های شخصی :

دانشمندان تنها كسانی نیستند كه از نظریه ها استفاده كنند وهمه نظریه ها طرحهایی رسمی نیستند كه اصول موضوع وقضایای تبعی داشته باشند . همه ما در تعاملهای روزمره خود با دیگران،از نظریه های شخصی نهفته استفاده می كنیم ما درباره مفهوم شخصیت عقاید ی داریم ودرباره شخصیت آدمهایی كه با آنها تعامل می كنیم حدسهایی می زنیم . خیلی از ما درباره ماهیت انسان در كل ،حدس می زنیم برای مثال ممكن است باور داشته باشیم كه همه افراد اصولاًخوب هستند یا اینكه فقط به فكر خودشان می باشند .

این حدسها نظریه ها هستند . آنها چارچوبهایی هستند كه اطلاعات مشاهدات خود از دیگران را درون آنها قرار می دهیم . ما معمولاًنظریه های شخصی خود را بر اطلاعاتی استوار می كنیم كه آنها را از برداشتهای خویش از رفتار كسانی كه در اطراف ما هستند گرد آوری نموده ایم . چون نظریه های شخصی ما از مشاهداتتان به دست می آیند ،به نظریه های رسمی شباهت دارند .

با این حال نظریه های رسمی در روان شناسی ودر سایر علوم ،ویژگیهای خاصی دارند كه آنها را از نظریه های شخصی ما متمایز می كنند . نظریه های رسمی بر اطلاعات بدست آمده از تعداد زیادی افراد با ماهیت گوناگون استوار هستند ،در حالی كه نظریه های شخصی از مشاهده تعداد محدودی اشخاص به دست می آیند كه معمواًحلقه كوچك خویشاوندان ،دوستان ،آشنایان وخودمان را تشكیل می دهند چون دامنه گسترده اطلاعات از نظریه های رسمی حمایت می كنند . بنابراین جامع تر هستند دومین ویژگی این است كه نظریه های رسمی احتمالاًعینی تر هستند زیرا مشاهدات دانشمندان به صورت ایده آل به وسیله نیازها ،ترسها ،امیال،وارزشهای آنها تعریف نشده اند در مقابل نظریه شخصی ما عمدتاًبر مشاهداتی كه از خود ودیگران داشته ایم استوار هستند . ما گرایش داریم اعمال دیگران را بر حسب افكار واحساسات خود تعبیر كنیم وواكنشهای آنها به موقعیتها را بر پایه آنچه كه خودمان احساس خواهیم كرد ارزیابی كنیم . ما دیگران را در قالب شخصی وذهنی در نظر می گیریم در حالی كه دانشمندان سعی می كنند به صورت واقع بینانه تر مشاهده كنند .

ویژگی دیگر این است كه نظریه های رسمی بارها در برابر واقعیت آزمایش شده اند واین كار اغلب توسط دانشمندان دیگری غیر از كسی كه نظریه را مطرح كرده است ،صورت می گیرد . نظریه رسمی را می توان در معرض آزمایشهای تجربی متعدد قرار داد ودر نتیجه با توجه به نتایج بدست آمده آن را مورد حمایت وتعدیل قرار داد ویا كلاًرد كرد . نظریه های شخصی به وسیله ما (یا فردی بی طرف )به این صورت آزمایش نشده اند . وقتی كه مانظریه ای درباره افراد به طور كلی یك یك نفر به طور اخص به وجود می‌آوریم به آن می چسبیم ،فقط به آن رفتارهایی توجه می كنیم كه نظریه ما را تأئیدمی كنند وبه‌آنهایی كه آن را رد می كنند توجهی نداریم .

دانشمندان اصولاًمی توانند اطلاعاتی را كه از نظریه های آنها حمایت نمی كنند تشخیص داده وارزیابی كنند . متأسفانه این امر در عمل ،همیشه صحت ندارد . در تاریخ علم وتاریخ روان شناسی نمونه های متعددی از دانشمندان وجود دارند كه به قدری درباره نظریه خود متعصب واز لحاظ هیجانی به آن پایبند بودند كه واقع نگری آنها فدا شده است . با وجود این آرمان واقع بینی هدفی است كه دانشمندان برای آن تلاش می كنند .

ذهنیت در نظریه های شخصیت :

هدف نظریه های رسمی عینیت بیشتر است ؛نظریه های شخصی بیشتر ذهنی هستند شاید تصور كنیم كه نظریه های شخصیت به دلیل اینكه به نظامی تعلق دارند كه خود را علم می خواند ،رسمی وعینی هستند ،ولی این نتیجه گیری غلط است روان شناسان می دانند كه برخی از نظریه های شخصیت عنصری ذهنی دارند وممكن است بیانگر رویدادهایی در زندگی نظریه پرداز بوده ونوعی زندگی نامه تعریف شده باشند نظریه پرداز ممكن است برای توصیف وحمایت نظریه خود از این رویداد ها به عنوان منبع اطلاعات كمك گرفته باشد دانشمندان هر چه سعی می كنند كه بی طرف وعینی باشند ،بازهم دیدگاه شخصی آ»ها تا اندازه ای بر برداشت آنها تأثیر می گذارد . این نباید مارا شگفت زده كند نظریه پردازان شخصیت ،انسان هستند ومانند افراد ،ممن است پذیرفتن عقاید مغایر با تجربه ی خود را دشوار بدانند .

بنابراین تمتیز بین نظریه های رسمی ممكن است در حوزه شخصیت به اندازه شاخه دیگر روان شناسی خیلی بارز نباشد .این بدان معنی نیست كه تمام نظریه های شخصیت نظریه های شخصی هستند . نظریه های شخصیت از ویژگیهای نظریه های رسمی برخوردارند برخی از آنها بر مشاهده تعداد زیادی افراد استوارند . برخی توسط نظریه پردازی كه آنها را مطرح كرده ویا دیگران در برابر واقعیت آزمایش شده اند این دانشمندان سعی می كنند در انجام دادن مشاهدات وتحلیل كردن اطلاعاتی كه شاید از نظریه آنها حمایت كنند یا نكنند ،عینی باشند در نهایت نظریه ها تا اندازه ای كه موضوع آنها اجازه دهد .شخصیت پیچیده انسان عینی هستند ولی قضایای آنها ممكن است به مقدار زیاد به شخصیت وتجربیات زندگی سازندگان آنها وابسته باشند .

اولین مرحله در نظریه پردازی ممكن است عمدتاًبر شهود استوار باشد ولی در مراحل بعدی این عقاید مبتنی بر شهود بوسیله دانش منطقی وتجربی نظریه پرداز تعدیل واصلاح می شوند . بنابراین آنچه به عنوان نظریه شخصی شروع شده از طریق به كار گیری منطق وتحلیل اطلاعات ،ویژگیهای نظریه رسمی را كسب می كند . هر میزان عینیتی كه در نظریه های شخصیت یافت می شود نمی توان انكار كرد كه آنها تا اندازه ای هم ذهنی هستند وتجربیات ونیازهای نظریه پرداز را منعكس می كنند . اگر بخواهیم نظریه ای را به طور كامل درك كنیم ،باید از فردی كه آن را مطرح كرده است آگاه باشیم در نظر داشتن این موضوع كه چگونه شكل گیری یك نظریه تحت تأثیر رویدادهای خاص در زندگی نظریه پرداز قرار داشته است ،اهمیت زیادی دارد . در جایی كه اطلاعات زندگینامه ای كافی وجود داشته باشد ما نشان می دهیم كه چگونه نظریه آن رویداد ها را منعكس می كند . نظریه پرداز حداقل در آغاز ممكن است خودش را توصیف كند اما بعداًاز منابع دیگر اطلاعات مناسبی را جستجو می كند تا به تعمیم دادن دیدگاه شخصی خود به دیگران كمك كند .

همان گونه كه اشاره كردیم اهمییت رویدادهای شخصی دررزندگی نظریه پردازاز دیر باز تشخیص داده شده است . ویلیام جیمز (1910-1842)كه خیلی از دانشمندان اورا بزرگترین روان شناس امریكایی می دانند معتقدند كه زندگینامه برای هر كسی كه سعی داد ماهیت انسان را بررسی ند مهم است . او باور داشت كه آگاه شدن از زندگی افراد مشهور حتی از دانستن نظریه ها با سیستم های آنها مهمتر است یك تاریخ نویس خاطر نشان كرد كه :

روان شناسان بیشتر از هر نظام حرفه ای دیگر به دنبال منتشر كردن طرحهای زندگینامه ای كسانی بودند كه مورد نظر آنها قرار داشتند …حداقل تا اندازه ای به نظر می رسد كه آنها تصدیق كرده اند كه زندگی وارزشهای ا»ها برای دانش عملی ایشان اهمیت دارد .(فریدمن 221،1996ص)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *