واكنش های اجتماعی نسبت به كجروی:دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان


دانلود پایان نامه

واكنش های اجتماعی نسبت به كجروی

با توجه به نادرستی نظریاتی كه به كجروی جنبة مطلق می‌دهند ، در حال حاضر در قوانین هنجاری تغییرات فراوانی بوجود آمده است ، بنابراین در نوع گرایشهای افراد به كجروی هم تغییراتی پدیدار گشته است .

واكنش های گروهی كه پس از تخطی فرد نسبت به هنجارهای اجتماعی بوجود میآید دارای مراحلی است . یعنی گروههای اجتماعی یا كجروی را تحمل می‌كنند و یا درصدد مجازات فرد كجرو برمیآیند .

ناهمنوائی اجتماعی را اكثریت افراد جامعه دیده می‌شود و مجموعه ای از این ناهمنوائی ها پس از مدتی بصورت هنجارهای ویژه ای در میآیند .

گروههای اجتماعی به پاره ای از كجرویها پس از مدتی جنبة هنجاری می بخشند و برایشان به هنجار می‌شود و این هنجارها را گروهها  بوسیلة ترغیب فردی و جمعی و یا بصورت كسب اعتبار اجتماعی برای خود دوام می بخشند .

در اینجا باید متذكر شد كه جوامع طبقاتی امروزی بیش از آنكه با مسائلی از قبیل تأیید تشویق و یا كسب افتخار و حیثیت اجتماعی مواجه باشند با كجرویهائی كه هر آن بیشتر نضج می‌گیرد روبرو می‌شوند .

چون كجرویها با واكنش های گوناگون در جامعه روبرو می‌شوند كیفیت عدم پذیرش كجروی و شیوه های مبارزه با آن نیز مختلف است . گروههای اجتماعی در برابر كجروهای اجتماعی واكنشهای گوناگون از خود نشان می‌دهند كه از آن جمله می‌توان تنفر، خشم ، بی علاقگی را نسبت بفرد كجرو در آنان مشاهده كرد .

گروههای اجتماعی فرد كجرو را از خود میرانند و یا از حقوق گروهی محروم می‌سازند . جامعه نیز با تنبیهات بدنی ، دستگیری ، اخذ جرائم تخلف ، و بالاخره زندانی كردن ( محدود كردن فرد به پذیرش نهادها ) با آنها مبارزه می‌كند .

كجرویها در جوامع گوناگون بگونه های مختلف ارزیابی می‌شوند . بنابراین به كجروی نمی‌توان جنبة یكسان داد . پس در موقعیت زمانی و مكانی مختلف كیفیت كجرویهای نیز متفاوت میگردد .

رفتاری كه در حال حاضر در جامعة ما نابهنجار تلقی می‌شود ممكن است در آینده برای افراد همسن جامعه بهنجار گردد ، پس ما باین نتیجه می‌رسیم كه نظریات و قضاوتها در مورد هنجارهای صحیح و یا غلط با گذشت زمان در تحول است و تغییر می یابد ..

نابهنجاریهائی كه در رفتار كجروان مشاهده می‌شود در فرهنگ های مختلف معمولا متفاوت بوده و بطور كلی هنجارها و نابهنجارها حتی در یك جامعه در زمانهای مختلف نیز دائماً در تحول و تغییر است .

در بعضی از جوامع كنونی غرب همجنس بازی ـ فحشاء و مشروبخوری جرم تلقی نمی‌شود . مثلا در حال حاضر برخی اعمال در كشورهای اسكاندیناوی مجاز است كه در ایران جرم محسوب می‌شود .

در پاره ای از جوامع نه تنها انحراف از هنجارهای اجتماعی جرم بحساب نمی آید . بلكه افراد جامعه به انجام اینگونه كجرویها هم ترغیب می‌شوند . مثلا امروزه در زندگی هنرمندان بورژوا و پولدارهای سربار و بی مصرف جامعه و مانند آنها رفتارهای نابهنجار یا انحراف رایج است و حتی جامعه با این رفتارها مدارا می‌كند . در حالیكه كجروی از هنجارهای اجتماعی معین ( از قبیل ادب ، نزاكت ، نوع لباس پوشیدن ، آداب غذا خوردن ) با تحقیر و ناسزا از طرف سایر افراد روبرو می‌شود .

برای كجرویهائی از قبیل قتل ـ ورود بخانه افراد برای ارتكاب جرم ـ غارت و غیره مجازاتهائی مانند جریمه ـ حبس و اعدام در نظر گرفته شده است . عواملی كه باعث پدید آمدن كجروی گشته در موقعیتهای زمانی و مكانی مختلف متفاوت است . هنجارهای اجتماعی همگی همسان نبوده و از قدرت واحدی برخوردار نیستند و ارزش و استحكام آنها بگروههائی بستگی دارد كه این هنجارها را پذیرا گشته و در جهت گسترش آن بر آمده اند . (فرجاد، 1363 : 29-25)

 

 

نظر مردم در مورد كجروی با توجه به قدرت آنها :

نه تنها در ایران بلكه در جامعه كنونی آمریكا نیز با توجه به فرهنگ های گسترده و متفاوت مردم تعیین نوع كجروی بطور دقیق بسیار مشكل است ، بعنوان مثال در گذشته افراد جامعه كجروی را دزدی ،ورود بخانه افراد جهت ارتكاب جرم ، فحشاء و اختلالات روانی میدانستند ، در صورتیكه در جامعه كنونی آمریكا كجروی مفهوم و شكل دیگری بخود گرفته است .

پس در هر جامعه ای در موقعیتهای زمانی و مكانی مختلف ضایعات برجستة جسمانی مردم و خصایص آنها ممكن است بدانان نسبت كجروی دهند . مثلا از جمله این كجرویها می‌توان ناتوانیهای جسمی ـ نارسائیها و نابهنجاریهای روحی از  قبیل فلج بودن ـ نابینائی ـ كند ذهنی و نارسائی های دماغی ـ چاقی ـ لكنت زبان ـ عدم رعایت صحیح آداب معاشرت ـ دروغگوئی ـ فریب دادن مردم ـ پیروی از مسلك برهنگی                 ( كسانی كه معتقدند به برهنه بودن تمام بدن می‌باشند ) ـ چشم چرانی از راه پنجره ـ برای ارضاء امیال فشرده دروتی با خود را با لباسهای تنگ و كوتاه در ملاء عام بنمایش گذاشتن ـ اعتیاد بمواد مخدرـ كودك نامشروع و یا عدم پرداخت هزینة پرورش آنها ـ سرپیچی از قوانین اجتماعی و یا اصول بهداشتی ـ عدم اجرای صحیح معالجات طبی ـ سر پیچی از مقررات ورزشی آماتوری و حرفه ای را می‌توان نام برد .

برخی از جامعه‌شناسان طبقه بندیهای خاصی برای كجروی انجام داده‌اند ، و از كسانی كه اینان كجرو می شناسند می‌توان رانندگان بی بند و بار اشخاص صلح طلب و یا كسانیكه طرفداران اصلاحات اساسی در جامعه هستند ،‌محافظه كاران ، افرادی كه ثروت زیادی دارند و كسانی كه بسیار فقیر می‌باشند ـ پیران ـ الكلیستها و كسانی كه مطلقاً مشروب نمی نوشند و گروههای آشوبگر موتور سوار را نام برده اند . از كجرویهائی كه به اشخاص با نفوذ جامعه كسانیكه دارای پایگاه عمده و با ارزشی در جامعه هستند از قبیل سیاستمداران ، بارزگانان ، پزشكان ،حقوقندانان و مانند آنها می‌توان نسبت داد ،‌فریب دادن و یا تهیه گزارشهای نادرست است .

در جوامع شهری هنجارهائی وجود دارد كه افراد ملزم برعایت آنها می‌باشند البته نباید از نظر دور داشت كه این افراد گذشته از اجباری كه برعایت هنجارهای شهری دارند باید از قوانینی كه در اجتماعات كوچكتر جامعه نیز وجود دارد پیروی كنند .

كجروی نیز باید از دیدگاه كسانی كه با آن سر و كار داشته و آن را مشاهده و حس می‌كنند تجزیه و تحلیل شود . یكی از جامعه‌شناسان این مطلب مهم را بدینگونه بیان كرده است : در چشمان بینندگان كجروی واكنشهائی بوجود میآید كه می‌توان آنرا كاملا احساس كرد . تقریباً كلیة اعمال خلاف و واكنش های نامساعد فرد از نظر دیگران مذموم و ناپسند شمرده می‌شود ( كه البته این بدلیل خودستائی و خود پرستی افراد          است ) زیرا باكثر افراد یعنی ( من و شما ) وسیلة افراد و گروههای اجتماعی بر چسب كجروی میخورد و این واقعیت برای كسانی كه از جهان و فرهنگ اجتماعی خود به جهان و فرهنگهای اجتماعی دیگر پا گذارده اند كاملا احساس شده است .

جامعه‌شناس دیگری می‌گوید : هیچ یك از رفتارهای بشری بخودی خود جنبة انحراف و كجروی بخود نگرفته است ، بلكه افرادی كه مستقیم یا غیر مستقیم ناظر بر این رفتارها بوده اند بدانها جنبة كجروی داده‌اند . (همان منبع: 34-31)

 

نظرات كجروی :

یكی از دلایل جامعه‌شناسان را از مطالعة ماهیت اولیه كجروی به واكنش اجتماعی و مسائل مربوط به آن رهنمون میسازد . اینست كه نسبت دادن كجروی به فرد او را برای كجرویهای جدید آماده میسازد . درست است كه مجازات كجروان اجتماعی یعنی قانون شكنان ، جنایتكاران ،‌همجنس بازان ، معتادان بمواد مخدر ، فاحشه ها ،‌دیوانگان بوسیلة مأموران دولتی و جلوگیری از فعالیتهای تخریبی آنان از امكان بوجود آمدن كجرویهای بیشتر جلوگیری بعمل میآورد ولی اكثر اوقات كجرو شناختن اشخاص آنها را به كجرویهای جدیدی ترغیب می‌نماید . (همان منبع : 37)

عنوان كجروی بفرد دادن بعواملی از قبیل طبقة اجتماعی ،‌نوع شغل ، نژاد ،‌مذهب زمینه‌های اخلاقی ،‌گروه سنی ، سوابق قبلی كجروی فرد ، فشارهائی كه فرد را وادار بكجروی كرده است فشار واكنش عمومی مردم بر فرد كجرو و عواملی كه امكان كجروی را فراهم می آورد بستگی دارد . (همان منبع : 38)

بكر Becker در تعریف از شناخت كجرویها تا حدودی اغراق نموده چون معتقد است كه كجروان افرادی هستند كه بر آنان بر چسب كجروی خورده و تعیین آن بعهده مردم می‌باشد و نتیجه ای كه بدست می آید این است كه افراد را وادار می‌كند كه از قوانین و آئین ها پیروی كنند .

پس در این تعریف فرد زمانی كجرو  خوانده می‌شود كه جامعه او را كجرو بشناسد و سپس واكنش شدید پلیس و سایر نمایندگان قانونی جامعه كه مسئولیت نظم و كنترل اجتماعی را در دست دارند بر انگیزد. برای اینكه رفتاری را به عنوان كجروی بشناسیم باید در وهلة نخست افراد جامعه ، انحراف آن را تشخیص دهند.

باید دانست ارائه تعریفی پیرامون كجروی كه بتواند جامع باشد بسیار مشكل است زیرا هنجارها در جوامع مختلف ، متفاوت هستند . بهر حال در تعریفی كه در بیشتر كتابهای درسی از كجروی شده چنین بر می آید كه كجروان اجتماعی اشخاصی هستند كه بر آنها بر چسب كجروی خورده است .

شور Shour عناصر تشكیل دهندة كجروی را كه در تعریف بكر Becker آمده تأئید نموده و تعریف زیر را عنوان كرده است :

« زمانی كه ما عنوان كجرو بر فرد می‌گذاریم بدان معنی است كه او از هنجارهای گروهی خود سر پیچی كرده است ،‌از طرف دیگر افرادی كه دارای رفتار نابهنجار هستند با واكنش نامساعد و جمعی گروه روبرو می‌شوند ، گروه در وهله نخست سعی بر مدارا می‌كند یعنی تلاش می‌كند حتی المقدور رفتار فرد كجرو را تحمل كند یعنی گروه ، فرد را وادار می‌كند كه از رفتار خود دست بردارد و در صورتی كه فرد از این پذیرش امتناع ورزد او را از گروه میراند و یا تنبیه و مجازات می‌كند . »

تا بحال بر تعریف بكر انتقادات فراوانی شده زیرا او در تعریفش غلو نموده و واقعیت اینست كه تعریف او برای كجروی كافی بنظر نمی‌رسد . ممكن است گروهی از افراد تصور نمایند زمانی كه به پاره ای از رفتارها جنبه كجروی داده شود . پس از چندی این رفتارها از لحاظ بین المللی هم بعنوان كجروی پذیرفته شوند . ولی مسلم است كه این گروه در اشتباه می‌باشند چون نمی‌توان به كجروی جنبة بین المللی داده و آن را از این دیدگاه وسیع جهانی بررسی كرد .

یكی از جامعه‌شناسان در مورد تعیین كجروی چنین نوشته است .

كجروی در مراحل اولیة تكوین خود به عناوینی كه به آن داده شده و مزمت هائی كه درباره اش صورت گرفته ارتباطی ندارد یعنی شخص كجرویی توجه است به اینكه ، عملی را كه انجام می‌دهد كجروی است یا خیر او فقط كار خود را انجام می‌دهد . اشخاص در موقعتها و شرایط خاصی به كجروی گرایش پیدا می‌كنند یعنی شرایط زندگی است كه آنها را وادار به كجروی و تخطی از هنجارها می‌نماید چون به هیچ یك از قوانینی كه دیگران در این مورد وضع كرده اند توجهی ندارند . تعریف فوق كه بر اساس واكنشهای اجتماعی بیان شده تعریفی است جامع و كامل از كجرویهای اجتماعی ، و باین ترتیب هر كنشی كجروی خوانده نخواهد شد . مگر آنكه جزئیات آن بر ما روشن شود و واكنشی در ما ایجاد كند پس كجروی آنست كه واكنش های نامساعدی در افراد ایجاد كند .

ماهیت غیر منطقی و بی اساس بودن این نظریه را با مثال زیر می‌توان روشن تر بیان كرد: فرض كنید دو نفر كه عمل زنای محصنه را انجام می‌دهند می‌توانند عمل غیر اخلاقی خود را بدون اینكه كسی از آن مطلع شود انجام دهند بنابراین بنظر سایر افراد آنها مرتكب هیچ نوع بی عفتی و كجروی نشده‌اند اما در این مورد كجروی انجام گرفته ولی هیچ گونه واكنشی نامساعد بوجود نیآمده است .

پس نوع كجروی را نمی‌توان نسبت به واكنش مردم تعیین كرد و یا تشخیص داد چون برخی اوقات تصورات مردم در مورد كجروی بحدی بلند پروازانه است كه با واقعیت فاصله ای بسیار پیدا می‌كند . بنابراین زمانی كه ما در مورد كیفیت تعیین كجروی و پدید آمدن واكنشهای خاصی در برابر آن سخت می گوئیم كجروی را با توجه به موقعیتهای زمان ،‌مكان و شرایط ویژه آن عمل در آن جامعه و با توجه به اصل نسبی بودن آن در نظر گرفته ایم . (همان منبع :42-40)

كجرویهائی كه توسط تجار ، مدیران شركتها و سیاستمداران ( از قبیل كلاهبرداریها و دزدیهای بزرگ ـ رفتارهای همجنس بازانه و یا روابط جنسی مشترك ـ مصرف ماری جوانا ـ رانندگی در حین مستی و جرائم دیگر ) انجام می‌شود مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد چون قانون همیشه وسیله اغنیا و قدرتمندان وشع شده و هیچوقت نمی‌تواند به مجازات واضعین خود بپردازد . (همان منبع : 43)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی مشکلات زندانیان زن پس از آزادی از زندان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *