هدف شاخه متوسطه فنی و حر فه ای : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی :بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای


دانلود پایان نامه

هدف شاخه متوسطه فنی و حر فه ای :
هدف از شاخه متوسطه فنی و حر فه ای، اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب برای هدایت آنان سمت اشتغال مفید و احراز آمادگی نسبی برای ادامه تحصیلات عالی تر كاربردی ،علمی است .
این شاخه مشتمل بر چند گروه است از جمله :صنعت ، كشاورزی ، اداری ،بازر گانی ، هنر ، مدیریت خانواده ، بهیاری ،تربیت بدنی ، دانش آموزان طی سه سال باید حدود 96 واحد درس بگذارنند كه حدود شصت واحد آن دروس مشترك تمام گرو هها است . بیشتر در دو پایه اول و دوم ارائه می شود . این دروس با دروس مشترك شاخه نظری همسان است . دروس اختصاصی در هر رشته نیز 36 واحد است كه بیشتر در پایه اول ارائه میشود. (صافی ،1374 )شاخه متوسطه كار دانش :هدف از شاخه متوسطه كار و دانش (مهارت آموزی ) تربیت نیروی انسانی ، سطوح نیمه ماهر و استاد كار و سر پرست مورد نیاز بخش های صنعت ، كشاورزی ،خدمات بر اساس نیاز های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی كشور است به نحوی كه هر یك از افراد شاغل یا متقاضیان اشتغال در جامعه برای كاری كه انجام می دهند یا داوطلب انجام آن هستند ، دانش ومهارت كافی كسب كنند .
فارغ التحصیلان این شاخه در صورت احراز شرایط می توانند در دور ههای علمی – كار بردی ادامه تحصیل دهند . به فارغ التحصیلان دوره راهنمایی یا معادل آن پس از گذراندن 32 واحد پودمان مهارت و توفیق در آزمون جامع استاندارد مهارت در حرفه مر بوط ،گواهینامه درجه دوم مهارت داده می شود . دارند گان گواهینامه درجه دوم مهارت یا معادل آن پس از گذراندن حدود شانزده واحد پودمان مهارت و توفیق در آزمون جامع استاندارد مهارت در حرفه مربوط، گواهینامه درجه دوم مهارت داده می شود . دارندگان گواهینامه درجه دوم مهارت یا معادل آن ، پس از گذراندن حدود شانزده واحد پودمان مهارت و توفیق در آزمون استانداردمهارت به دریافت گواهینامه درجه یك مهارت نائل می شوند به كسانی كه دیپلم كاردانی داده می شود ، كه علاوه بر اخذ گواهینامه درجه یك مهارت یا معادل آن در حرفه مورد نظر 48 واحد دروس عمومی شاخه های نظری و فنی و حرفه ای را بگذرانند . (صا فی ، 1374 )
با ایجاد مدارس فنی و حرفه ای و كار و دانش :
1- عدم تساوی امكانات آموزش از میان می رود .
2- از عدم علاقه به مدرسه و ترك تحصیل دانش آموزان كاسته می شود .
3- شكست های تحصیلی در بین دانش آموزان كم می شود .
4- تاءكید بیش از حد بر رشته ای خاص كاسته می شود .
5- از ساختمان مدرسه در تمام سال حداكثر استفاده به عمل می آید .
6- بیگانگی ، یاس و نا كامی به دلیل عدم پیشرفت تحصیلی از میان می رود .
فارغ التحصیلان این دبیرستان ها هنگامی كه تصمیم به اشتغال بگیرند مدرك تحصیلی آنها مهارت و علاقه آنها را در زمینه ای خاص به وضوح نشان می دهد .
در حالی كه فارغ التحصیلان دروس نظری تازه باید بیندیشند كه علاقه آنها در چه زمینه ای است .
برنامه تحصیلات حرفه ای:
دوره تحصیلات حرفه ای بدین منظور مطرح گردیده است كه دانش آموزان را جهت اشتغال به كار سود مند ، بلافاصله پس از اتمام این دوره دبیرستان آماده سازد . به طور كلی در این برنامه دانش آموزان نیمی از وقت خود را صرف آموزش های عمومی و نیمی دیگر را صرف درس های حرفه ای می كنند . حدود 20% محصلین دبیرستانی سراسر كشور در این برنامه تحصیل می كنند . میزان بیكاری در بین فارغ التحصیلان دبیرستان در رشته تعلیمات حرفه ای از 5% در مقایسه با 12% یا بیشتر گروه سنی خود در رشته های دیگر ،كمتر است .بیش از 20% فارغ التحصیلان از مدارس ، احساس می كنند كه در درجه دوم اهمیت قرار دارند و یا هوش و استعداد كافی ندارند . لیكن این ها سریع تر كار پیدا می كنند .از مشاغل خود فنی تر هستند و بیش از فارغ التحصیلان رشته های دیگر دبیرستان كارهای خود را نگه می دارند .

كمك به هر محصل در آماده شدن برای یك شاخه :
مدارس كشور معمولاً از اهداف مختلفی بر خوردار ند، كه یكی از اهداف موضوع آماده سازی دانش آْموزان برای كار بعد از فارغ التحصیل شدن می باشد . در دبیرستان های آمریكا همیشه به منزله وسیله جهت آماده سازی افراد برای كار محسوب شده اند . اغلب كار فرمایان انتظار دارند كه تعلیم و تربیت فرد او را در زمینه مهارت های مربوط ارتباط و تبادل نظر ، عادات مطلوب كار و احساس مسوولیت آماده سازد . در حالی كه افرادی كه به دانشگاه می روند پیوسته رو به تزاید است .
اغلب دانش آموزان به تحصیلات رسمی خود ،بعد از كلاس دوازدهم یا قبل از آن ، خاتمه می دهند . این دسته از محصلین طالبی آمادگی برای كاری هستند ، كه در آمدی ثابت داشته و امنیت آنها را تا حدی تاءمین نماید . این ها به دنبال مشاغلی هستند كه نیازمند مهارت هایی است كه در خلال سال های تحصیلی خود كسب كرده اند . كار زمان كارگرانی را می خواهند كه ماهر ، قابل اعتماد و دقیق ووقت شناس بوده ، بتوانند با همكاران و سر پرستان خود كنار آیند و علاقمند به منافع شركت باشند .(بروس ،1369 )
هر جامعه ای برای رشد و شكوفایی افراد خود برنامه هایی را متناسب با وضع موجود در زمینه های مختلف ارائه می دهد ، تا زمینه ترقی و رشد برای جامعه و افراد آن تسریع گردد. یكی از برنامه ریز ی ها در ارتباط با نیازمندی های صنعتی جامعه است كه كشور ما با درایت پایه ای و اساسی طرح ریزی نگردد ، همان خواهد شد كه در سایر رشته ها انبوه تحصیل كرده متوسطه و عالی داشته باشیم ولی جامعه ما در حل بسیاری از معضلات اجتماعی و مشكلات علمی و صنعتی عاجز مانده باشد .
اهداف كمی در برنامه نیم سال 66-62
1-تعداد هنر جویان فنی و حرفه ای از 889/128 نفر در سال 1361 به 387043 نفر در سال 1366 خواهد رسید .
2- رشته آموزش متوسطه عمومی در طول برنامه به طور متوسط 6% و رشد آموزش متوسطه فنی و حرفه ای به طور متوسط 2% افزایش خواهد داشت .
3-سهم هنر جویان رشته كشاورزی از 1/4% به 6/6% در سال 1366 و سهم هنر جویان رشته صنعت از 2/62 % به 8/59% و سهم هنر جویان رشته خدمات از 7/33 به 6/33% خواهد رسید .(تعلیم و تربیت ،1365 )
آموزش متوسطه از نظر كمی در سال تحصیلی 65-64
در سال تحصیلی 65- 64 تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره های مختلف 328/ 561 /10 نفر بالغ گردیده است .در نشریه خلاصه آمار وزارت آموزش و پرورش دفتر هماهنگی طرح ها و برنامه ریزی توسعه آماده است كه تعداد دانش آموزان نسبت به سال تحصیلی گذشته بیش از 000/806 نفر (30/8% ) افزایش داشته است . از این تعداد 335 /144/6 نفر پسر و 003/417/4 نفر دختر بوده است .از تعداد كل دانش آمو زان 8/370/4 نفر در مناطق روستایی تحصیل كرده اند . تعداد 328/561/10 دانش آموزدر 483/370 كلاس و 70025 مدرسه بوده اند و جمع كاركنان شاغل در مدارس و ادارات آموزش در این سال به 145/634 نفر بالغ گردیده است . از328/561/10 دانش آموز 283/994 نفرمتوسطه و 352/195 نفر در متوسطه فنی و حرفه ای به تحصیل اشتغال داشته اند كه 413/104 نفر در هنرستان های فنی و 578/83 نفر در مدارس بازر گانی و حرفه ای و 7361 نفر و در مدارس متوسطه فنی و حرفه ای روستا ها 5849 نفر تحصیل كرده اند .
بررسی وضعیت كار كنان مدارس متوسطه نشان می دهد كه در سال تحصیلی 64-63در این دوره (عمومی ، فنی ،حرفه ای ، 70845 نفر فعالیت داشته اند ، كه 52769 نفر در دوره متوسطه عمومی و بقیه در فنی و حرفه ای بوده اند . از 52769 نفر كاركنان دوره متوسطه نظری 19440 نفر زن بوده اند . از 70845 نفر كاركنان دوره متوسطه 35395 نفر یعنی 19/66 % لیسانس بالاتر بوده اند .(تعلیم و تربیت ،1356 )
در سال 64-63 از 000/760 9 دانش آموز حدود 000/901 نفر در دوره متوسطه نظری وحدود 000/170 در دوره متوسطه فنی و حرفه ای تحصیل كرده اند .در سال تحصیلی 65-64 حدود 000/195 دانش آموز هنرستانی نیز در 708 مدرسه فنی و حرفه ای تحصیل كرده اند .
در سال تحصیلی 65-64 از حدود 000/195/1 دانش آموز دوره متوسطه 000/195 در متوسطه فنی و حرفه ای 861/043/1 دانش آموز فنی و 83647 دانش آموز بازرگانی و حرفه ای 397/7 دانش آموز كشاورزی تحصیل كرده اند .
توزیع داوطلبان در امتحانات نهایی متوسطه 65-64 از 000/260 داوطلب دوره متوسطه نظری وفنی و حرفه ای 074/22 نفر در فنی و كشاورزی و 035/9 نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی متوسطه 65- 64 از 000/260 داوطلب دوره متوسطه نظری و فنی و حرفه ای 074/22 نفر در فنی و كشاورزی و 035/9 نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی خرداد شركت داشته اند (تعلیم و تربیت ،1356 )

نتیجه گیری :
در یك جمع بندی كلی به نظر می رسد كه روند تعلمی و تربیت جهانی از توجه به مبانی و مسائل ذهنی و معنوی شروع شده و به سوی عملی و یدی شدن حركت كرده و در نهایت به نقطه ای رسیده است كه ما به آن تعلیم و تربیت ، فنی و حرفه ای می گوییم .این جریانات بالنده ناشی از نیاز جوامع گوناگون به رشد و توسعه امكانات مادی و رفاهی بوده است . كه نتیجه آن اختراعات و اكتشافات مهمی است كه انجام شده وزندگی انسان های دگرگون ساخته است .
در موقعیت كنو نی كشور ما كه از نتایج از این اختراعات و تكنو لوژی سود می برد و خود نیز در آن سهم می باشد. لازم است كه توجه بیشتری بدان مبذول دارد .
با گسترش تحقیقات در كلیه علوم جاری علی الخصوص علوم فنی و حرفه ای در متن كار قرار گیرد تا بتوانندپا به سوی كشور های اروپایی و پیشرفته حركت كرده و از قافله عقب بماند .
مدارس فنی و حرفه ای و رشته های مربوط به كار و دانش می توانندپاسخگوی نیازهای فنی و حرفه ای كشور باشند .به شرط آن كه این امر جدی گرفته شود و روز به روز با باز خوردهای علمی ، اشكالات و معایب آنها بر طرف شده و بر اساس نیاز های جدید جامعه تغییر نماید.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی علل و انگیزه های گرایش جوانان به رشته های فنی و حرفه ای

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *