هدفهای رفتاری در حیطه شناختی:پایان نامه رایگان روانشناسی,مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی

دانلود پایان نامه

نام و نام خانوادگی تهیه کننده : گلناز احمدی                    تاریخ تدریس : ۱۹/۲/۸۶

شماره طرح درس : ۴                    موضوع درس : علوم تجربی

کلاس : پنجم ابتدایی            روش : مشارکتی

مدت تدریس : ۴۵ دقیقه        عنوان درس : انسان و محیط زیست

هدف کلی : شناخت محیط زیست

رئوس مطالب : ۱- محیط زیست      ۲- اثر انسان بر محیط زیست

 هدفهای جزئی :

شبکه غذایی – زنجیره غذایی – منابع جبران شدنی و منبع جبران نشدنی

الف ) هدفهای رفتاری در حیطه شناختی

 • دانش آموز بتواند اثر انسان بر محیط زیست را توضیح دهد.( کاربرد)
 • دانش آموز بتواند تفاوت بین منابع جبران شدنی و منابع جبران نشدنی را بدون کمک معلم شرح دهد .( فهمیدن )
 • دانش آموز راههای محافظت از محیط زیست را بیان کند.( کاربرد )

جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری در حیطه شناختی

شماره‌هدف‌ها سطوح یا طبقات هدفها در حیطه شناختی
دانش فهمیدن کاربرد تجزیه و تحلیل ترکیب ارزشیابی
۱     ×      
۲   ×        
۳     ×      

 

ب) هدفهای رفتاری در حیطه روانی – حرکتی

۱- دانش آموز بتواند بدون کمک معلم یک شبکه غذایی را ترسیم کند ( اجرای مستقل )

۲- دانش آموز ، به راحتی بتواند یک زنجیره غذایی را ( در خانه )‌ روی مقوا بکشد و به کلاس بیاورد .( اجرای مستقل )

۳- دانش آموز بتواند در مورداثرات انسان بر روی محیط زیست توضیحاتی را به بچه‌ها ارائه دهد .(‌اجرای مستقل )

جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری در حیطه روانی – حرکتی

شماره‌هدف‌ها تقلید اجرای مستقل دقت هماهنگی عادی شدن حرکات
۱   ×      
۲   ×      
۳   ×      

 

ج) هدفهای رفتاری در حیطه عاطفی

۱- دانش آموز به سوالات گوش می‌دهد .( دریافت )

۲- دانش آموز در بحث کلاس به طور فعال شرکت می‌کند.( ارزش گذاری )

۳- دانش آموز نسبت به صحبتهای معلم و همکلاسی‌ها علاقه نشان می‌دهد .( واکنش )

۴- دانش آموز برای شرکت در بحث کلاسی داوطلب می‌شود .( سازماندهی ارزشها)

۵- دانش آموز می‌تواند از این شیوه برای خود یادگیری در هر درس بهره ببرد .( درونی شدن ارزشها )

جدول طبقه بندی هدفهای رفتاری در حیطه عاطفی

شماره‌هدف‌ها سطوح یا طبقات هدفها در حیطه عاطفی
دریافت واکنش و پاسخ دادن ارزش گذاری سازماندهی ارزشها تبلور یا درونی شدن ارزشها
۱ ×        
۲     ×    
۳   ×      
۴       ×  
۵         ×

 

پیش بینی رفتار ورودی

 • گیاهان تولید کننده مواد غذایی هستند .
 • بسیاری از زنجیره‌های غذایی به یکدیگر مرتبط می‌شوند که به آن شبکه غذایی می‌گویند .

سنجش آغازین

الف ) آزمون رفتار ورودی

 • شبکه غذایی چیست ؟
 • زنجیره غذایی چیست ؟

ب) پیش آزمون

زندگی جانوران چه تفاوتهایی با هم دارد ؟

 • از بین رفتن باکتریها چه تغییراتی در شبکه غذایی بوجود می آورد ؟
 • از بین رفتن باکتریها چه تغییراتی در شبکه غذایی بوجود می آورد ؟

نتیجه :پاسخ سوال ۱و۲ مثبت و به فرض اینکه سوالات ۳و۴ منفی هستند .

نقطه شروع تدریس : از شماره سه تدریس شروع خواهد شد .

مراحل تدریس و تنظیم محتوا :

 • آمادگی و ایجاد انگیزه

معلم ضمن سلام و احوالپرسی و توجه به حضور وغیاب دانش آموزان ،‌با نشان دادن صفحه ۹۰ از کتاب درسی (‌زنجیره‌ی غذایی ) و ارائه توضیحاتی در مورد آن ، توجه بچه‌ها را به درس جلب می‌کند .

 • مدل کلاس : دایره‌ای
 • روش : پرسش و پاسخ – توضیحی
 • رسانه: نشان دادن کتاب به بچه‌ها
 • فعالیتهای معلم : پرسش از شاگردان و هدایت آنها
 • گروههای یادگیرنده : تمامی کلاس
 • فعالیتهای شاگردان : پاسخ ، معلم – گوش دادن به معلم

مدت : ۵ دقیقه

ارائه درس :

 الف) فعالیت معلم

معلم دانش آموزان را به گروههای مختلف تقسیم می‌کند و به هر یک از اعضای گروه یک وظیفه محول می‌نماید . مثلاً یکی وظیفه ناظر گروه ، دیگری خلاصه کننده بحث ، به طوری که فعالیت مشارکتی در بین اعضای گروه صورت گیرد .

 • مدل کلاس : دایره‌ای به صورت گروههای چهار نفره
 • روش : نمایشی ، توضیحی پرسش و پاسخ ،‌مشارکتی
 • رسانه : تخته سیاه ، گچ و اجسام مجسم
 • فعالیتهای معلم : ارائه مطالب تدریس ، گروه بندی دانش آموزان و راهنمایی لازم به آنها
 • فعالیتهای شاگردان : توجه به توضیحات معلم – شرکت در بحث کلاسی
 • گروههای‌آموزش گیرنده : تمامی کلاس
 • زمان : ۱۵ دقیقه

ب) فعالیت شاگردان

یکی از دانش آموزان داوطلب را پای تابلو می آورد ، با نشان دادن طرحی که از شبکه غذایی کشیده‌ایم و همچنین تصویر ص ۹۵ کتاب به او ، از او می‌خواهیم که توضیحاتی را در مورد تصاویر به بچه‌ها ارائه دهد .

 • مدل کلاسی : دایره‌ای به صورت گروهی
 • روش : فعال – مشارکتی
 • رسانه : طرحهای کشیده شده
 • فعلیتهای معلم : نظارت و راهنمایی شاگردان و کمک به دانش آموز داوطلب در صورت نیاز
 • گروههای یادگیرنده : تمامی کلاس
 • فعالیتهای شاگردان : بحث و گفتگو در مورد مطالب ارائه شده

مدت : ۱۰ دقیقه

 

ج) ارزشیابی مرحله‌ای و انجام تمرینات ضروری

از دانش آموزان می خواهیم که سه نوع از آزمایشات انجام شده در کلاس را به صورت گروهی انجام دهند و ضمن بحث کردن در مورد موضوع درس و مطالب ارائه شده بتوانند به صحبتهای همدیگر گوش دهند و آراء یکدیگر را نقدکنند .

 • مدل کلاس : دایره‌ای به صورت همان گروههای چهار نفره .
 • روش : فعال – بحث و گفتگو
 • رسانه : مواد لازم جهت تحقیق
 • فعالیتهای معلم : نظارت و راهنمایی گروهها و تشریح وظیفه و مسئولیت هر فرد در گروه
 • گروههای آموزش گیرنده : تمامی دانش آموزان در گروههای چهار نفره
 • فعالیتهای شاگردان : انجام تمرینات گروهی – مسئولیت پذیری و ارائه نتایج بصورت نوشته

مدت زمان : ۵ دقیقه

 

 • جمع بندی مطالب تدریس شده :

در پایان هر درس آنچه حائز اهمیت است این است که معلم به ارائه خلاصه بپردازد . معلم باید درس را مرور و کارهای دانش آموزان را تقویت کند . معلم در این قسمت نکات مهم تدریس شده را یادآوری می‌نماید .

 • مدل کلاس : گروههای کوچک
 • روش : مشارکتی ، بیانی وتوضیحی به صورت دایره‌ای
 • رسانه : کتاب درس ،‌مواد و وسایل آزمایش
 • فعالیتهای معلم : توضیح مطالب و نمایش آنها
 • گروههای آموزش گیرنده : تمامی گروهها

مدت زمان : ۵ دقیقه

 

۵- دادن تکلیف پایان درس :

از بچه‌ها می‌خواهیم در مورد اثر انسان به محیط زیست تحقیقی حاضر کرده و به کلاس بیاورند .

۱- مدل کلاس : معمولی                 ۲- روش : فعال

۳- رسانه : کتاب درسی

۴- فعالیت معلم : تعیین تکلیف                    ۵- گروههای آموزش گیرنده : کل کلاس

۶- فعالیت شاگردان : انجام تکالیف و ارائه به معلم

۷- مدت : ۵ دقیقه

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *