هدفهای آموزشی رفتاری:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود پایان نامه

 

7-2- هدفهای آموزشی رفتاری :

هدفهای آموزشی رفتاری هدفهایی هستند كه مقاصد آموزشی معلم را بر حسب رفتار قابل اندازه گیری یا اصطلاحاٌ عملكرد یادگیرنده بیان میكنند.

تفاوت عمده بین هدفهای رفتاری و هدفهای غیر رفتاری در این است كه هدفهای رفتاری بر حسب عملكرد یا رفتار و اعمال قابل اندازه گیری یادگیرنده توصیف می‌شوند، ‌در حالكیه هدفهای غیر رفتاری با كلمات و عبارات مبهم و نامشخص بیان می‌شوند و در نتیجه به سهولت قابل اندازه گیری نیستند.

فرض كنید یكی از هدفهای درس معلم دستور زبان فارسی به صورت زیر بیان شده باشد :‌

دانش‌آموز باید در پایان سال دستور زبان فارسی بداند.

منظور جمله بالا نه برای معلم كاملاٌ مشخص است نه برای دانش‌آموز. آیا منظور این است كه دانش‌آموز خواهد توانست تعدادی اصطلاح دستوری را حفظ بگوید. یا فاعل و فعل را تعریف كند، یا جمله هایی با ساختمان درست دستوری بنویسد ؟

معلم باید پیش از اقدام به عمل آموزش، برای این گونه سئوالها جوابهای دقیق پیدا كند، ‌یعنی هدف نسبتاٌ كلی و مبهم بالا را بشكند و اجزاء رفتاری تشكیل دهندة آن را مشخص نماید، ‌آنگاه هدفهای آموزشی خود را بر اساس تغییرات مطلوبی كه می خواهد در رفتار و اعمال دانش‌آموزان و دانشجویان ایجاد كند، بنویسد. آنچه از این راه به دست خواهد آمد همان هدفهای دقیق رفتاری هستند كه تغییرات مورد نظر را در قالب عباراتی كه حاكی از رفتار و اعمال اندازه گیری در یادگیرنده هستند بیان می‌كنند.

 

8-2- فواید استفاده از هدفهای رفتاری :

1- اولین فایده بیان هدفهای آموزشی بر حسب رفتار و اعمال یادگیرنده این است كه استفاده از این نوع هدفها كار طرح و اجرای آموزش را برای معلم آسان می‌كند. هر فعالیتی، از جمله آموزش، در صورتی موفقیت آمیز است كه شخص از پیش بداند به چه منظوری به آن فعالیت می پردازد.

2- فایده دیگر كاربرد هدفهای رفتاری آسان كردن عمل ارزشیابی معلم از آموخته های دانش‌آموزان و دانشجویان است. یكی از راههای كمك به ارزشیابی تحصیلی بیان هدفهای آموزشی به صورت هدفهای رفتاری است.

3- استفاده از هدفهای رفتاری در آموزش فواید دیگری دارد و آن كمكی است كه به دانش‌آموزان دانشجویان در امر یادگیری می‌كند. اگر یادگیرنده از پیش بداند كه معلم در پایان كار از او چه انتظاراتی خواهد داشت و این انتظارات را به طور دقیق و آشكار به یادگیرنده بگوید، یادگیرنده با آرامش خاصر و آمادگی بیشتر به یادگیری آنها خواهد پرداخت. اما اگر هدف درس برای یادگیرنده مشخص نباشد و نداند كه در پایان كار معلم از او چه خواهد خواست، نسبت به كارش دلسرد خواهد بود و انگیزه كمتری برای یادگیری مطالب خواهد داشت. همچنین بیان هدفهای آموزشی در قالب عبارات روشن رفتاری در آغاز درس یادگیرنده را در راهی كه در پیش خواهد گرفت و به آنچه كه قرار است برسد یاری خواهند داد، و در جریان یادگیری با مقایسه پاسخای یادگرفته خود با آنچه درهدفها گنجانده شده، مرتباٌ به ارزشیابی از یادگیریهای خود و رفع نواقص آنها خواهد پرداخت.

 

9-2- روش تهیه هدفهای رفتاری :

اگر هدفهای آموزشی را به دقت مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید كه همه آنها از سه جزء اصلی فاعل، فعل، و مفعول تشكیل می‌شوند به هدف زیر توجه كنید :

از دانشجو انتظار می رود بتواند بدون كمك گرفتن از كتاب تمام فواید استفاده از هدفهای رفتاری گفته شده در كتاب را بگوید.

در هدف بالا، دانشجو فاعل جمله است. این فاعل در همه جملات هدفهای رفتاری یكسان است. هر چند گاهی این فاعل دانشجو است. زمانی دانش‌آموز یا كارآموز و گاهی هم یادگیرنده یا عناوینی دیگر است. اما آنچه در این هدفها تغییر می‌كند، یكی فعل جمله و دیگری مفعول آن است. مفعول جملة هدف رفتاری در برگیرندة بخشی از موضوع یا محتوای درس و فعل آن نشان دهندة عمل یا رفتاری است كه یادگیرنده در رابطه با آن موضوع یا محتوا باید انجام دهد. مثلاٌ در هدف بالا مفعول جمله « فواید هدفهای رفتاری » است بخشی از محتوای فصل حاضر است، ‌و فعل آن یعنی « گفتن این فواید » نشان دهنده عمل یا رفتار یادگیرنده در رابطه با آن موضوع است.

مطابق آنچه گفته شد، ‌برای تهیه هدفهای رفتاری باید در انتخاب مفعولها و فعلهای جمله هایی كه برای بیان هدفها به كار می‌بریم دقت كنیم یعنی باید مفعول جمله را از میان موضوعها و مطلبهایی كه آموزش میدهیم انتخاب كنیم و فعل آن را طوری برگزینیم كه نشان دهد یادگیرنده در رابطه با آن موضوع چه كاری باید انجام دهد. برای اینكه تمام موضوعات و مطالب مهم را در بیان هدفهای آموزشی رفتاری خود منظور نماییم و چیزی را فراموش نكنیم، ‌استفاده از جدول مشخصات درس یك تدبیر بسیار مفید است.

 

جدول مشخصات :

جدول مشخصات درس یك جدول دو بعدی است با تعدادی ردیف وستون متناسب با محتوای درس و هدفهای آموزشی معلم.

 

روش تهیه هدفهای رفتاری كامل :

نخستین گام در نوشتن هدفهای آموزشی رفتاری بیان این هدفها در قالب عبارات و جملات روشن و قابل اندازه گیری است. به سخن دیگر، یك هدف آموزشی در صورتی رفتاری خوانده می‌شود كه به صورت عملكرد یادگیرنده یعنی عملی كه در پایان درس یا دورة آموزشی از او انتظار میرود بیان شود. علاوه بر این ویژگی مهم، ‌هدفهای كامل رفتاری دارای دو ویژگی مهم دیگر هستند كه شرایط عملكرد و ملاك عملكرد نام دارند.

رابرت میگر، ‌پرچمدار نهضت هدفهای رفتاری، در كتاب معروف خود با نام تدارك هدفهای آموزشی ( 1961، ترجمه زنگنه و شمشیری، 1355 ) ویژگیهای فوق را به شرح زیر مشخص كرده اند :

  • بیان هدف به صورتی عینی و قابل مشاهده و قابل اندازه گیری، یعنی برحسب عملكرد دانش‌آموزان.
  • توصیف شرایطی كه با توجه به آن یادگیرنده باید عملكرد خود را نشان دهد.
  • ملاكهای یا معیارهایی كه به وسیلة آن میزان پیشرفت یادگیرنده در رسیدن به هدفها سنجیده می‌شود.

برای تعیین ملاك یا معیار عملكرد، نویسندة هدف باید بكوشد تا از طریق ازفزودن كلمه یا كلمه هایی به بیان هدفها كه میزان موفقیت یا دقت یادگیرنده را نشان می‌دهد نوع یا سطح عملكرد مورد قبول را مشخص كند. این ملاك نشان دهندة حداقل سطح یا مقدار عملكرد مورد قبول است. میگر در كتاب تدارك هدفهای آموزشی راههای مشخص كردن ملاك عملكرد را به شرح زیر بیان كرده است :‌

  • با استفاده از محدوده زمانی : یعنی از طریق محدود كردن زمان انجام عملكرد، مثلاٌ دانشجو باید بتواند با استفاده از فرمول ضریب همبستگی، حداكثر در پانزده دقیقه، ضریب همبستگی بین دو دسته عدد را كه معلم به او می‌دهد حساب كند.
  • با توجه به تعداد پاسخها : یعنی از طریق تعیین تعداد پاسخهای درست، ‌مثلاٌ دانش‌آموز باید بتواند، از میان فهرستی از نام شعرا و نویسندگان گذشته ایران كه معلم در اختیار او میگذارد، حداقل نام پنج شاعر و نویسنده دوره غزنویان را نام ببرد.
  • با توجه به درصد یا نسبت : یعنی از طریق ذكر درصد یا نسبت پاسخها، مثلاٌ دانش‌آموز باید بتواند، بدون كمك معلم یا هر كس دیگر، ‌حداقل 90 درصد مسائلی را كه معلم به او می‌دهد درست حل كند.
  • با توجه به ویژگیهای عملكرد : ‌یعنی از طریق مشخص كردن ویژگیهای مهم عملكرد درست، مثلاٌ یادگیرنده باید، ‌با استفاده از یك ترازوی دقیق كه در اختیار او گذاشته می‌شود، مواد شیمیایی را تا میلی گرم اندازه گیری كند.

« یا » دانش‌آموز بتواند با استفاده از وسایل مورد نیاز كه در آزمایشگاه فیزیك موجودند، یك زنگ اخبار بسازد، طوری كه با طرح داده شده در كتاب فیزیك دقیقاٌ مطابقت كند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *