نظریه های مدیریت:دانلود رایگان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی


دانلود پایان نامه

نظریه های مدیریّت :

مسأله ی مورد بحث نظریه های ارایه شده در زمینه ی مدیریّت در سطح سازمان ها و نهاد ها می باشد، مدیریّت هم مثل اغلب رشته های علمی شامل مجموعه ای از اندیشه ها، مفاهیم و اصول سنّتی و تاریخی است كه اصطلاحاً نظریّه ی كلاسیك نامیده می شود. این نظریه در دهه های نخستین قرن بیستم توسط پیشگامان رشته ی مدیریّت پدید آمد. شكل گیری اندیشه های كلاسیك در سه مرحله ی مشخص صورت گرفته است :

 

مدیریّت علمی :

از دیدگاه این نظریه، سازمان به منزله ی ساخت و كار یا ماشینی برای تهیّه و تجهیز نیروی جسمی انسانی برای ایفای مؤثّر وظایف تلقّی می شود، فردریك تیلور، بانی مكتب مدیریّت علمی، با ملاحظاتی درباره ی كارآیی تولید و محدودیّت توانایی جسمی افراد انسانی، پیشنهادهایی برای اثر بخشی سازی سازمان ها ارایه داده ، منظور از كارآیی بالاترین سطح تولید و بهینه سازی بهزده ی سازمان ها با كمترین هزینه هاست. تیلور چاره ی عدم كارآیی سازمان ها را اعمال مدیریّت علمی ( روش منظّم ) می دانست نه استفاده از آدم های خارق العاده، از این رو در صدد برآمد كه مسایل تولید را با متوسل شدن به روش های منظّم علمی حل كند.

مدیریّت اداری :

از میان مدیران صنعتی و صاحب منصبان دولتی و اداری كه سعی كرده اند تجربه های خود را توصیف كنند ( با بینش و آگاهی كامل ) هِنری فایول فرانسوی شهرت فراوان یافته و تحلیل او از فعّالیّت سازمان ها و فرا گرد مدیریّت تأثیری پایدار در قلمرو و فكری مدیریّت بر جا گذاشته است.

فایول معتقد بود كه علی رغم تنوّع موجود در هدف های سازمانی و شرایط محیطی آنها شباهت های اساسی در ساختار و فرا گردهای سازمانی یافت می شوند. از این دیدگاه مشكل اصلی مدیریّت آن است كه كاركردها یا مظایف لازم را برای تحقّق هدف های سزمانی را تشخیص داده آنها را به صورتی گروه بندی مند كه حدّاكثر تولید و كارآیی با كمترین هزینه ها حاصل شود1. روابط انسانی :

داربین در این باره می گوید : « در بحث روابط انسانی این مفهوم گسترش یافته است كه برای استقرار دموكراسی در سازمان ها ضمن جستجوی راه های مناسب افراد باید از روی اشتیاق و علاقه ی باطنی وظایف مختلف را در سازمان های آموزشی بر عهده گیرند، این عمل در روابط انسانی دارای ارزش است، روابط انسانی زمانی معنا دارد كه بتوانیم از چگونگی رفتار افراد در سازمان جویا شویم.

افراد یك سازمان باید نسبت به اختیارات رهبری و مدیریّت سازمان و همچنین وظایفشان اطلاعات دقیق داشته باشند، مسأ‌له این نیست كه اختیارات را تخریب كرده و به رهبری بپردازیم، چون در این صورت خود سازمان را تخریب كرده ایم. مسأله ی واقعی این است كه از طریق رهبری و بهره گرفتن از اختیارات طوری عمل كنیم كه ارزشها و اعتقادات جامعه ی خود را بپذیریم. رهبران رسمی آموزشگاه ها باید به ارزش شخصیّت هر فرد در آموزشگاه ایمان عمیق داشته باشند و صمیمان بخواهند كه استعدادهای بالقوه ی هر فرد پرورش لازم بیابد. چنین ایمانی وسیله ی به وجود آمدن محیطی خواهد شد كه در آن همگان پرورش می یابند و رشد می كنند، در حقیقت این اعتقاد پایه و اساس ایجاد برقراری روابط حسنه ی انسانی است2.

 

شرایط مدیریّت :

ساخت شخصیّتی : در این زمینه باید بیان داشت كه هر گاه كه مدیر از یك طرز تفكّر قوی، مبتنی بر شناخت و آگاهی های لازم بر خوردار باشد می تواند در ایجاد روابط انسانی مطلوب با همكاران موفّق شده و در ضمن، این زمانی رخ می دهد كه خود را چون انسانی سایر همكارانش بداند، با این وصف نمی توان در مورد ذاتی بودن خصیصه های مدیریّت اظهار نظر كرد، ولی موجودیّت بعضی از خصایص قوی، كه امكان عمل مدیریّت را برای افراد آسان می سازد قابل انكار نیست لذا در اینجا به معرفی بعضی از خصوصیّات شخصیّتی مدیران می پردازیم.

1- قدرت تدبیر : مدیری كه مجهز به این ویژگی باشد می تواند مشكلات سازمانی را پیش بینی كند و با قدرت تدبری كه دارد با طرح ریزی و برنامه ریزی، آنها را برطرف كند. در این زمینه صحّت تفكّر و سرعت عمل در اجرای تصمیمات متّخذه مدّ نظر قرار می گیرند، انجام مشورت با دیگران اجرای تصمیمات را بهبود می بخشد.

2- جرأت انتقاد از خود : فرد مدیر باید جهت بهسازی روش كار خود- به انتقاد از خود برداخته و از سایرین نیز انتقادات سازنده بخواهد. در این صورت ضمن تصحیح خویشتن با انتقاد درست از دیگران، سازمان را به سازندگی بیشتر سوق می دهد. فعاّلیّت اداره ی یك مدرسه به راهنمایی متفكّر نیاز دارد تا مسایل را حدّ و حدود فعّالیّت های دیگر الزامات اداری و اجرایی در جامعه ی نوین شامل شود.

3- متعادل بودن : در این مورد لازم است كه فرد از حسّ قضاوت غلط و عقده های روانی كه ناشی از امیال سر كوفته است به دور باشد. چه در غیر این صورت او همیشه در جهت ارضای خود، به ستیزه جویی و خود خواهی دست زده و به جای تحكیم روابط انسانی در خوزهی مدیریّت زیر بنای آن را می لرزاند.

4- با استقامت و محكم بودن : بدین گونه كه شرایط و مشكلات مدیریّت و گه گاهی عدم برآورد بعضی هدف ها نتواند فرد مدیر را به زانو در آورد بدین جهت پا فشاری مدیر در تعقیب هدف ها از خصوصیّات لازم او می باشد ولی نباید از نطر به دور باشد كه بعضی اوقات با توجّه به بعضی از جهات، چنانچه سازمانی ایجاب نماید باید اندكی جانب انعطاف كه فرد را لز رسیدن به یك زندگی باز می دارد رعایت شود.

5- ثبات همّت در اجرای برنامه : در اینجا باید گفت كه یك مدیر باید در مسیر رسیدن به هدف از تمامی امكانات موجود بهره جسته و تا زمانی كه به هدف مورد نظر نرسیده موضوع را از نطر دور نكند.

6- قضاوت صحیح : تا زمانی كه یك موضوع برای مدیر واضح و  روشن نشده باشد نباید به قضاوت بپردازد.

 

 

دانش مدیریّت :

مدیر یك سازمان باید از كلیّه ی اموری كه سازمان به خاطر آن بوجود آمده اطّلاع كافی داشته باشد و همچنین از امور مدیریّتی نیز مطّلع باشد و این دو لازم و ملزم یكدیگرند، یعنی علاوه بر آشنایی و فنون مدیریّت باید در رایطه با سازمانی كه فرد مدیر در آن گمارده می شود نیز باید اطّلاعات كافی داشته باشد كه ما به معرفی بعضی از این اطّلاعات می پردازیم.

1 – اطّلاعات اداری : یعنی اینكه مدیر یك سازمان باید از كلیّه ی موازین و مقرّرات سازمان آگاهی داشته باشد تا با استفاده از این آگاهی در تصمیم گیری های خود موفّق باشد.

2- اطّلاعات فنّی : مدیران هر سازمان لازم است كه در سازمانی كه هستند از فعّالیّت هایی كه در آن جریان دارد اطّلاعات كافی داشته باشد، یعنی هر مدیری در هر پستی كه قرار می گیرد فنون مربوط به آن حرفه را مطّلع باشد.

3- اطّلاعات روان شناسی : در مدیریّتی كه لازم است گاهی كارمندی تشویق شود و زمانی تكویر، به كارگیری روش های متأثّر از شناخت روان شناسی، می تواند در مورد اعمال كارمندان طبق یك قضاوت اتّخاذ تصمیم صحیح را رابرای مدیران تسهیل كند1.

 

 

 

سبك های مدیریّت :

منظور بحث در این قسمت شیوه های مختلفی است كه مدیران در امر مدیریّت و رهبری سازمان اعمال می كنند كه انتخاب روش مدیریّت از طرف مدیران با خواسته ی سازمان، موقعیّت زمانی و شخصیّت فرد مدیر بستگی دارد. تا زمانی كه سازمان محدودیّتی برای مدیران قایل نشده باشد، مدیران قایل خواهند بود با وسعت و دامنه ی فكری باز تری به ابراز خلاقیّت و بروز توانایی های خود، جامه ی عمل بپوشند. ولی اگر سازمان گستره ی مدیریّت را محدود كند، در چنین حالتی مدیران از اعمال نظر و به كارگیری ابتكارات فردی بروز خواهد ماند. لذا در این زمینه می پردازیم به سبك ها و شیوه هایی كه مدیران در محیط كاری خود جهت رسیدن به اهداف سازمان اعمال می كنند.

1-  مدیریّت صرفاً هدف گرا : مدیریّتی كه هدف اصلی و نهایی آن تلاش و كوشش در رسیده به هدف تعیین شده از سوی سازمان باشد. در این سبك مدیریّت، مدیر بدون توجّه كامل به روابط انسانی بین اعضاء، در سر و سامان دادن به امور جاری سازمان كوشش نماید.

در چنین مدیریّتی، اعضاء غیر از سرپرستان و مسؤولان چون ابزاری در دستگاه سازمانی جذب ده و با اراده ی ما فوق های حود به حركت در می آیند. لازمه ی اعمال چنین مدیریّتی، ایجاد سبك های سازمانی با عناوین مختلف است كه فقط كاركنان را به طور عمودی به هم متّصل ساخته و از ارتباطات افقی بین آنها جلو گیری می نماید.

2- مدیریّت عضو گرا : در این مدیریّت بر خلاف نوع قبلیكه به افراد توجّه نمی شود در قدم اوّل و به قبل از هر چیز رضایت اعضایش پیش از هر جیز مورد توجّه است. چون باید هدف سازمان نیز بر آورده شود لذا، مدیریّت در این سبك سعی دارد كه با ایجاد رضایت باطن در كاركنان به انگیزش انجام امور محوّله در آنها بپردازد.

3- مدیریّت سایه نما : مدیریّتی كه به این سبك اعمال می كند معمولاً دستورالعمل ها و مقرّرات سازمان را به كاركنان و زیر دستان خود ابلاغ می كند ولی، در چگونگی اجرای آن كاری ندارد. و سعی دارد كه كاركنان سازمان را به حال خود بگذارد یعنی مانند سایه كه اثری از خود به جای نمی گذارد گه كاهی از بالای سر كاركنان گذشته ولی اثری از خود بر جای نمی گذارد.

بدین منظور در سبك مدیریّت سایه نما ابلاغ مصوّبات، خواسته های سازمانی و اخذ مدرك از كاركنان، جهت دریافت و رویت دستورات توسط آنها در سر لوحه ی وظایف او را تبرئه می كند. در مدیریّت سایه نما برآورد هدف جنبه ی شخصی دارد و سعی فرد مدیر بر این استوار است تا منافع خود را كه شاید استمرار امتیازات مدیریّت به صورت ارضای مادّی و معنوی و یا روحی و روانی باشد پایدار سازد.

4- مدیریّت میانه رو : همانطور كه از نام آن بر می آید، مدیریّت در این سبك سعی دارد كه، هم هدف سازمان و هم اعضاء همزمان و با هم مورد توجّه قرار دهد و بدین طریق كه مثل مدیریّت هدف گرا منظور صرفاً افزایش بازده نیست، بدین سبب سعی می شود تا ناراحتی خاطر اعضاء فراهم نشده و یا كوشش جهت ایجاد انگیزش در اعضاء هدف نیز حمایت شود ازعان این نظر گویای این نیست كه در زمینه های حسّاس نیز نظر خواهی اعمال می گردد. بلكه با توجّه به بوروكراتیك بودن این نوع مدیریّت ها فقط در موارد كلّی اعضای سازمان به بازی گرفته می شوند و گرنه موارد حسّاس سازمان در قلّه ی مدیریّت مورد اخذ تصمیم قرار می گیرد. از این كه در مدیریّت میانه رو از افراط ئ تفریط در امور خبری نیست لذا می تواند در برآورد هدف سازمان مثمر ثمر واقع شود.

5- مدیریّت ایده آل : در افراد نیازی اساسی وجود دارد كه مدیریّت ایده آل، آن نیاز را برآورده می كند و آن نیاز در گیر شدن و احساس تعهّد نمودن با كار ثمر بخش است.

به این ترتیب وضع چنان است كه از استمداد قابلیّت افراد به تفكّر خلّاق و رایه ی ایده های نو استفاده می گردد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *