نتایج و منابع:دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود پایان نامه

 

خلاصه و نتیجه گیری :

پژوهش حاضر به بررسی میزان آشنائی معلمان با اهداف كتاب علوم تجربی سال چهارم ابتدائی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پرداخته است.

تعداد كل نمونه پژوهش حاضر 19 نفر كه همگی زن بوده اند.

در این تحقیق از یك پرسشنامه چهارگزینه ای محقق ساخته جهت بررسی میزان آشنائی معلمان استفاده شده كه دارای 30 سئوال بوده است كه به دو سطح بالا و پائین تقسیم شد نمرات بالای 18 نمایانگر آشنائی معلمان با اهداف كتاب بود.

روش اجرای تست بصورت انفرادی بود. زمان پاسخگویی به پرسشنامه حدود 30 دقیقه بود. داده های بدست آمده از پرسشنامه و نمره ترم اول دانش‌آموزان در مقطع چهارم ابتدائی با استفاده از میانگین و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تجلیل قرار گرفت.

در این پژوهش به كمك ضریب همبستگی به این نتیجه رسیدیم كه آشنائی معلمان با اهداف كتاب تأثیری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ندارد و همبستگی برابر صفر بود.

همینطور مشخص شد كه پیشرفت دانش‌آموزان به سطح تحصیلات معلم نیز بستگی ندارد.

همچنین مشخص شد معلمانی كه دارای سابقه خدمت بیشتری هستند پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزانشان بیشتر است.

همینطور پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با توجه به نوع تحصیلات معلم و دوره دیدن معلم بیشتر خواهد بود.

 

منابع :

  • سیف، ‌علی اكبر، روانشناسی تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور
  • سیف، ‌علی اكبر، ‌روانشناسی پرورشی ( روانشناسی یادگیری و آموزش )، ‌انتشارات آگاه.
  • كانیه، ‌آر، ‌ام و بریگز، لسلی جی واثردبلیو، اصول طراحی آموزش، خدیجه علی آبادی 1374، ص 24.
  • صفوی، امان الله، ‌كلیات روشها و فنون تدریس، 1372، ص 56.
  • دلاور، علی، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، 1374، ص 275.

 

بسمه تعالی

معلم گرامی، همكار محترم. ….

پرسشنامه ای كه هم اكنون در اختیار دارید، مربوط به یك پژوهش دانشگاهی جهت انجام كار عملی روش تحقیق در رشته مطالعات خانواده است، كه به منظور بررسی میزان آشنایی معلمان با اهداف آموزشی علوم سال چهارم ابتدائی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تهیه شده است، ‌مطالب مطرح شده در پرسشنامه متكی به برخی موارد است كه ما را در رسیدن به پژوهش رهنمون می‌سازد.

از آنجائیكه پاسخهای صادقانه و دقیق شما در تبین علمی مسئله و پیشنهاد توصیه های مناسب برای دست اندر كاران تألیف و تدوین كتابهای درسی و دیگر معلمان گرامی‌كشور پژوهنده را یاری خواهد كرد، خواهشمند است با استنباط كلی خود از میان گزینه های داده شده، نزدیكترین گزینه ای را كه اهداف تحقیق را به درستی توصیف می‌كنند انتخاب و در محل مخصوص با علامت (    ) مشخص نمائید.

پیشاپیش از همكاری صمیمانه شما سپاسگزاریم.

 

  • كدامیك از موارد زیر هدفهای درس غذا سازان بزرگ نیست

الف. غذا سازی گیاه ب. كارآوندها    ج. عوامل موثر در غذاسازی د. كار ریشه

  • كدام یك از گزینه های زیر در درس غذاسازی بزرگ در بخش مهارت ها بكار برده نشده است ؟

الف. تفسیر آزمایش   ب. همكاری با یكدیگر ج. گزارش از كار خود د. انجام‌آزمایش

  • در درس گیاهان موجودات پر ارزش « تحقیق در بارة از بین بردن علفهای هرز و دیم كاری » مربوط می‌شود به كدامیك از هدفهای زیر ؟

الف. دانستنیها     ب. مهارتها      ج. نگرش         د. هیچكدام

4- در درس « گیاهان موجودات پر ارزش » هدف از نگرش پرورش چه چیزی در كودك است ؟

الف. علاقمندی    ب. برقراری ارتباط   ج. احساس مسئولیت    د. الف و ج

  • « گیاهان سبز علاوه بر تامین غذا برای همه جانداران نیازهای مختلف ما را نیز برآورده می‌كنند » جزء هدفهای

الف. جزئی است       ب. كلی      ج. نگرش     د. مهارت

  • در درس « جانواران بی مهره » كدامیك جزء اهداف جزئی نیست ؟

الف. تفاوت اسكلت جانوارن مهره دار و بی مهره

ب. تحقیق در مورد فایده و زیان حشرات

ج. آشنایی با جانوران بی مهره، ‌گوناگونی و رفتار آنها

چ. علاقه به دوری از بیماریهای انگلی

7- كدامیك ازموارد زیر جزء دانستنیهای درس « جانواران بی مهره » است ؟

الف. ذكر نام گروههای اصلی جانواران بی مهره

ب. كنجكاوی در مورد ویژگیهای محیط زنده اطراف

ج. راه حل برای جلوگیری از انتشار بیماریها

د. بحث در مورد جانوران بی مهره و سازش آنها با محیط

8- در درس « ساختمان مواد » كدامیك جزء طبقه دانستنیها نیست ؟

الف – معرفی مولكول بعنوان واحد سازنده

ب. علت متفاوت بودن خاصیت مواد مختلف

ج. ربایش بین مولكولها

چ. بحث درمورد جانوران بی مهره و سازش آنها با محیط

9- « از پخش شدن بوی عطر در فضا و جوهر در آب به نتیجه گیری در مورد جنبش مولكولها می پردازیم » بیانگر چه هدفی در قسمت مهارتها است ؟

الف. مشاهده         ب. تفسیر یافته ها   ج. برقراری ارتباط د. كاربرد ابزار

10- در درس « مخلوط و محلول » كدامیك جزء طبقة مهارتها نیست ؟

الف. تفسیر یافته ها ب. كنجكاوی      ج. برقراری ارتباط   د. فرضیه سازی

 

11- در درس «مخلوط و محلول » تهیه جدولی برای انواع محلول نمایانگر چه هدفی است ؟

الف. مشاهده ب. فرضیه سازی   ج. برقراری ارتباط   د. پیشنهاد راه حل

12- در درس « مخلوط و محلول » جمله « مخلوطها دارای انواع گوناگونی » هستند. جزء

الف. هدف كلی است    ب. هدف جزئی ج. مهارت        د. هیچكدام

13- « پی بردن به اهمیت وجود نور در دیدن اجسام بوسیله آزمایش » در درس نور و بازتابش

الف. مشاهده است ب. كاربرد ابزار     ج. اندازه گیری د. نتیجه گیری

14- در درس « نور و بازتابش » كدامیك جزء طبقه مهارتها نیست ؟

الف. تشخیص تفاوت میزان بازتابش نور از سطح جسم

ب. ساختن پریسكوپ و زیبابین

ج. مقایسه نحوه بازتابش از مقوا و آینه

د. تعیین فاصله جسم تا آینه و تصویر تا آینه

15- كدامیك جزء دانستنیهای درس « نور و بازتابش نیست ؟‌

الف. توضیح بازتابش نور از سطوح صاف و ناصاف

ب. پی بردن به ماهیت ذره ای نور

ج. توضیح طرز كارپریسكوپ و كوره آفتابی

د. ساختن پریسكوپ و زیبابین

16- كدامیك جزء اهداف جزئی درس « نور و بازتابش » است ؟‌

الف. نوار از ذرات بسیار كوچكی ساخته شده است.

ب. برای ساختن كوره آفتابی از آینه فرو رفته استفاده می‌شود.

ج. آینه های گوناگون دارای كاربردهای فراوانی هستنتد.

د. به اثر نور در دیده شدن اجسام با توجه به پدیده بازتابش پی میبرند.

17- « آشنایی با جریان الكتریسیته، ‌مدار الكتریكی و انواع مدار »

الف. یك هدف كلی است     ب. جزئی         ج. مهارت    د. هیچكدام

18- در جمله « پیشنهاد راه جدید برای ساختن كلید » دانش‌آموزان به. .. می پردازند.

الف. كاربرد ابزار   ب. مشاهده       ج. برقراری ارتباط   د. فرضیه سازی

19- كدامیك از جملات زیر بستگی به نگرش دانش‌آموز دارد ؟‌

الف. صرفه جویی در مصرف برق

ب. ساختن كلید برق

ج. گزارش از صرفه جویی برق

د. هیچكدام

 

20- در درس « آهنربا » كدامیك جزء طبقة مهارت است ؟

الف. بیان تفاوت قطبهای آهن ربا با نقاط دیگر

ب. كوشش برای جمع آوری انواع آهن ربا

ج. نامگذاری قطبهای آهن ربا

د. ساختن یك آهن ربا با یك میله آهنی

21- در كدامیك از مهارتهای زیر در درس « آهن ربا » به فرضیه سازی دست میزنیم ؟

الف. بیان علت معلق ماندن دو آهن ربا روی هم

ب. تعیین عوامل موثر بر قدرت آهنربای الكتریكی بوسیله ساختن آن

ج. توضیح طرز كار قطب نما

د. ساختن یك آهن ربای دائمی‌بوسیله مالش

22- كدامیك جزء اهداف درس « آهنربا » میباشد ؟

الف. پی بردن به خاصیت قطبهای آهنربا و اثرات قطبها بر هم

ب. قطبی از آهن ربا كه به طرف شمال می ایستد قطب شمال است

ج. قطبهای یك آهن ربای ناشناخته را با آزمایش تعیین كند.

د. ارائه راه حل برای چند مسئله با استفاده از مفاهیم آموخته شده.

23- كدامیك جزء دانستنیهای درس « زمین ناآرام » نیست ؟

الف. توضیح درونی زمین

ب. بیان عوامل موثر بر خرابیهای حاصل از زمین لرزه

ج. بیان ساختمان یك آتشفشان

د. تشخیص محل كم خطر از خطرناك درهنگام زلزله

24- « توضیح چگونگی بوجود آمدن زمین لرزه » یك هدف

الف. كلی است    ب. جزء دانستنیها است    ج. مهارت است    د. جزء نگرش است

25- كدامیك جزء  نگرش نیست ؟ « درس دریاها »

الف. پی بردن به اهمیت پاكیزگی آب دریا

ب. پی بردن به اهمیت دریاها برای ادامه حیات جانداران

ج. پی بردن به شوری آب دریا

د. علاقه به حفظ محیط زیست.

26- كدامیك هدف كلی درس « دریاها » بشمار می آیند ؟‌

الف. دریاها از جمله مهمترین پدیده های سطح زمین هستند.

ب. باد عامل اصلی پدید آورنده امواج دریاست.

ج. با حل شدن نمك های مختلف آب دریاها شور شده اند.

د. سطح آب دریا در شبانه روز بالا و پایین می رود.

27- كدامیك جزء مهارت های درس « ساختمان بدن موجودات زنده » نیست ؟‌

الف كاربرد میكروسكوپ

ب. بحث در باره تفاوت موجودات زنده و غیر زنده

ج. تشخیص ابزار سلول پوست پیاز با میكروسكوپ

د. بیان علت گوناگون بودن شكل سلولها

28- كدامیك جزء اهداف جزئی درس « ساختمان بدن موجودات زنده » نیست ؟‌

الف. شرح چگونگی رشد و تقسیم سلول

ب. بیان علت گوناگونی شكل سلولها

ج. همه جانداران از لحاظ ساختمان و عمل به هم شباهت دارند

د. خاصه های مشترك موجودات زنده را ذكر كنند.

29- در درس « دستگاه گردش خون » كدامیك جز» مهارت به حساب می آید ؟

الف. شرح كار عمومی خون

ب. پیدا كردن محل نبض

ج. تشخیص نقش كلیه

د. شرح تركیب خون

30- « آشنایی با ساختمان و كار دستگاه گردش خون در انسان » یك

الف. نگرش است   ب. مهارت است    ج. دانستنی است  د. هیچكدام

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *