نتایج ویافته ها-پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی


دانلود پایان نامه

فصل چهارم

نتایج ویافته ها

 

 

 

جدول ۱-۴ توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب نوع ناهنجاری در سال ۸۷-۸۶

نوع  ناهنجاری تعداد درصد
ناهنجاری کوچک ۱۲۷ ۹/۷۰
ناهنجاری بزرگ ۲۳ ۸/۱۲
ناهنجاری کوچک و بزرگ ۳ ۷/۱
*سوفل قلبی ۲۶ ۵/۱۴
جمع کل ۱۷۹ ۱۰۰

جدول شماره ۲-۴- توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب جنس نوزاد

نوع ناهنجاری جنس دختر پسر جمع کل
 

کوچک

تعداد ۵۲ ۷۵ ۱۲۷
درصد ۷/۶۶ ۳/۷۴ ۹/۷۰
 

بزرگ

تعداد ۱۴ ۹ ۲۳
درصد ۹/۱۷ ۹/۸ ۸/۱۲
 

کوچک و بزرگ

تعداد ۳ ۳
درصد ۳ ۷/۱
 

سوفل قلبی

تعداد ۱۲ ۱۴ ۲۶
درصد ۴/۱۵ ۹/۱۳ ۵/۱۴
 

جمع کل

تعداد ۷۸ ۱۰۱ ۱۷۹
درصد ۶/۴۳ ۴/۵۶ ۱۰۰

۱۳/۰=pvalue**

 

 

*سوفل های طبیعی فیزیولوژیک یا سوفل بی گناه بسیار شایع می باشندو حداقل ۸۰ درصد نوزادان وکودکان طبیعی در دوره ای از حیات خود سوفل فیزیولوژیک دارند.این سوفل ها خوش خیم ،عملکردی، ارتعاشی وسوفل جریان نیز نامیده می شوند این سوفل ها بیشترطی ۶ ماه اول زندگی ، بین ۳ تا ۶ سالگی واوایل نوجوانی شنیده می شوند . این در حالی است که بیماری سیستمیک وبسیاری از سندرم های مالفورما سیون مادرزادی نیز قادر به ایجاد سوفل قلبی می باشند مثل نوزاد مادر دیابتی ، سندرم مارفان ، سرخچه مادرزادی. (۱۱)

**در کلیه آزمون ها مقدار ۰۵/۰>pبه عنوان سطح معنی داری در نظرگرفته شده است  .

جدول شماره۳- ۴- توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب درجه ازدواج فامیلی .

         ازدواج فامیلی

نوع ناهنجاری

درجه ۱ درجه ۲ غیر فامیلی جمع کل
 

کوچک

تعداد ۴۱ ۱۵ ۷۱ ۱۲۷
درصد ۴/۸۰ ۹/۷۸ ۱/۶۵ ۹/۷۰
 

بزرگ

تعداد ۲ ۱ ۲۰ ۲۳
درصد ۹/۳ ۳/۵ ۳/۱۸ ۸/۱۲
 

کوچک و بزرگ

تعداد ۱ ۲ ۳
درصد ۲ ۸/۱ ۷/۱
 

سوفل قلبی

تعداد ۷ ۳ ۱۶ ۲۶
درصد ۷/۱۳ ۸/۱۵ ۷/۱۴ ۵/۱۴
 

جمع کل

تعداد ۵۱ ۱۹ ۱۰۹ ۱۷۹
درصد ۵/۲۸ ۶/۱۰ ۹/۶۰ ۱۰۰

۲۱/۰=pvalue

                          

 

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی بر حسب نوع بیماری زمینه ای مادر

بیماری زمینه ای مادر

نوع ناهنجاری

سالم دیابت شیرین افزایش فشار خون عفونت ادراری تناسلی بیماری تیروئید سایر بیماری ها جمع کل
 

کوچک

تعداد ۱۰۷ ۱ ۶ ۳ ۱ ۹ ۱۲۷
درصد ۸/۷۱ ۵۰ ۷/۸۵ ۶۰ ۵۰ ۳/۶۴ ۹/۷۰
 

بزرگ

تعداد ۱۸ ۱ ۱ ۳ ۲۳
درصد ۱/۱۲ ۲۰ ۵۰ ۴/۲۱ ۸/۱۲
 

کوچک و بزرگ

تعداد ۲ ۱ ۳
درصد ۳/۱ ۱/۷ ۷/۱
 

سوفل قلبی

تعداد ۲۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲۶
درصد ۸/۱۴ ۵۰ ۳/۱۴ ۲۰ ۱/۷ ۵/۱۴
 

جمع کل

تعداد ۱۴۹ ۲ ۷ ۵ ۲ ۱۴ ۱۷۹
درصد ۲/۸۳ ۱/۱ ۹/۳ ۸/۲ ۱/۱ ۸/۷ ۱۰۰

۷۸/۰=pvalue

 

 

 

 

 

 

جدول ۵-۴-  توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی بر حسب نوع داروی مصرفی مادر

دارو

نوع ناهنجاری

بدون مصرف دارو آهن ،اسید فولیک ضد تشنج کورتون دارو های قلبی مسکن ضد دیابت آنتی  بیوتیک سایر دارو

ها

جمع کل
 

کوچک

تعداد ۱۹ ۸۹ ۳ ۴ ۴ ۲ ۵ ۱ ۱۲۷
درصد ۴/۷۰ ۸/۷۱ ۷۵ ۸۰ ۸۰ ۱۰۰ ۵۰ ۱۰۰ ۹/۷۰
 

بزرگ

تعداد ۲ ۱۶ ۵ ۲۳
درصد ۴/۷ ۹/۱۲ ۵۰ ۸/۱۲
 

کوچک و بزرگ

تعداد ۱ ۱ ۱ ۳
درصد ۸ ۲۵ ۲۰ ۷/۱
 

سوفل قلبی

تعداد ۶ ۱۸ ۱ ۱ ۲۶
درصد ۲/۲۲ ۵/۱۴ ۱۰۰ ۲۰ ۵/۱۴
 

جمع کل

تعداد ۲۷ ۱۲۴ ۱ ۴ ۵ ۵ ۲ ۱۰ ۱ ۱۷۹
درصد ۱/۱۵ ۳/۶۹ ۶/۰ ۲/۲ ۸/۲ ۸/۲ ۱/۱ ۶/۵ ۶/۰ ۱۰۰

۰۰۲/۰=pvalue

 

 

 

 

 

 

جدول ۶-۴  توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی بر حسب برخورد با اشعه

اشعه

نوع ناهنجاری

دارد ندارد جمع کل
 

کوچک

تعداد ۱ ۱۲۶ ۱۲۷
درصد ۵۰ ۲/۷۱ ۹/۷۰
 

بزرگ

تعداد ۲۳ ۲۳
درصد ۱۳ ۸/۱۲
 

کوچک و بزرگ

تعداد ۳ ۳
درصد ۷/۱ ۷/۱
 

سوفل قلبی

تعداد ۱ ۲۵ ۲۶
درصد ۵۰ ۱/۱۴ ۵/۱۴
 

جمع کل

تعداد ۲ ۱۷۷ ۱۷۹
درصد ۱/۱ ۹/۹۸ ۱۰۰

۵۳۸/۰=pvalue

جدول۷-۴-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب روش پیشگیری از بارداری

روش پیشگیری

نوع ناهنجاری

کاندوم قرص IUD سایر روش ها بدون پیشگیری جمع کل
 

کوچک

تعداد ۱۰ ۲ ۴ ۱ ۱۱۰ ۱۲۷
درصد ۵/۶۲ ۵۰ ۷/۶۶ ۱۰۰ ۴/۷۲ ۹/۷۰
 

بزرگ

تعداد ۲ ۱ ۲۰ ۲۳
درصد ۵/۱۲ ۲۵ ۲/۱۳ ۸/۱۲
 

کوچک و بزرگ

تعداد ۳ ۳
درصد ۲ ۷/۱
 

سوفل قلبی

تعداد ۴ ۱ ۲ ۱۹ ۲۶
درصد ۲۵ ۲۵ ۳/۳۳ ۵/۱۲ ۵/۱۴
 

جمع کل

تعداد ۱۶ ۴ ۶ ۱ ۱۵۲ ۱۷۹
درصد ۹/۸ ۲/۲ ۴/۳ ۶/۰ ۹/۸۴ ۱۰۰

۹۱۴/۰=pvalue

 

 

جدول ۸-۴-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب سقط قبلی مادر

سقط

نوع ناهنجاری

دارد ندارد جمع کل
 

کوچک

تعداد ۱۴ ۱۱۳ ۱۲۷
درصد ۸/۵۳ ۹/۷۳ ۹/۷۰
 

بزرگ

تعداد ۶ ۱۷ ۲۳
درصد ۱/۲۳ ۱/۱۱ ۸/۱۲
 

کوچک و بزرگ

تعداد ۳ ۳
درصد ۲ ۷/۱
 

سوفل قلبی

تعداد ۶ ۲۰ ۲۶
درصد ۱/۲۳ ۱/۱۳ ۵/۱۴
 

جمع کل

تعداد ۲۶ ۱۵۳ ۱۷۹
درصد ۵/۱۴ ۵/۸۵ ۱۰۰

۱۲۳/۰=pvalue

جدول شماره ۹-۴-  توزیع ناهنجاری مادرزادی بر حسب سن تولد نوزاد

سن حاملگی

نوع ناهنجاری

نزم پره نزم جمع کل
 

کوچک

تعداد ۱۲۳ ۴ ۱۲۷
درصد ۲/۷۳ ۴/۳۶ ۹/۷۰
 

بزرگ

تعداد ۱۸ ۵ ۲۳
درصد ۷/۱۰ ۵/۴۵ ۸/۱۲
 

کوچک و بزرگ

تعداد ۳ ۳
درصد ۸/۱ ۷/۱
 

سوفل قلبی

تعداد ۲۴ ۲ ۲۶
درصد ۳/۱۴ ۲/۱۸ ۵/۱۴
 

جمع کل

تعداد ۱۶۸ ۱۱ ۱۷۹
درصد ۹/۹۳ ۱/۶ ۱۰۰

۰۰۷/۰=pvalue

 

جدول شماره۱۰-۴- توزیع فراوانی ناهنجاری  مادرزادی بر حسب سابقه ی فامیلی ناهنجاری مادرزادی درخانواده

سابقه فامیلی ناهنجاری

نوع ناهنجاری

مثبت منفی جمع کل
 

کوچک

تعداد ۲۸ ۹۹ ۱۲۷
درصد ۸/۷۷ ۲/۶۹ ۹/۷۰
 

بزرگ

تعداد ۴ ۱۹ ۲۳
درصد ۱/۱۱ ۳/۱۳ ۸/۱۲
 

کوچک و بزرگ

تعداد ۳ ۳
درصد ۱/۲ ۷/۱
 

سوفل قلبی

تعداد ۴ ۲۲ ۲۶
درصد ۱/۱۱ ۴/۱۵ ۵/۱۴
 

جمع کل

تعداد ۳۶ ۱۴۳ ۱۷۹
درصد ۱/۲۰ ۹/۷۹ ۱۰۰

۶۷۸/۰=pvalue

جدول شماره۱۱-۴-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب هورمون درمانی برای باردار شدن

هورمون درمانی

نوع ناهنجاری

مثبت منفی جمع کل
 

کوچک

تعداد ۴ ۱۲۳ ۱۲۷
درصد ۸۰ ۷/۷۰ ۹/۷۰
 

بزرگ

تعداد ۱ ۲۲ ۲۳
درصد ۲۰ ۶/۱۲ ۸/۱۲
 

کوچک و بزرگ

تعداد ۳ ۳
درصد ۷/۱ ۷/۱
 

سوفل قلبی

تعداد ۲۶ ۲۶
درصد ۹/۱۴ ۵/۱۴
 

جمع کل

تعداد ۵ ۱۷۴ ۱۷۹
درصد ۸/۲ ۲/۹۷ ۱۰۰

۷۷/۰=pvalue

 

  جدول شماره۱۲-۴-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب سن مادر در زمان بارداری

         ازدواج فامیلی

نوع ناهنجاری

<20 سال ۲۹-۲۰ >30 جمع کل
 

کوچک

تعداد ۲۰ ۸۷ ۲۰ ۱۲۷
درصد ۳/۸۳ ۷/۷۰ ۵/۶۲ ۹/۷۰
 

بزرگ

تعداد ۱ ۱۶ ۶ ۲۳
درصد ۲/۴ ۱۳ ۸/۱۸ ۸/۱۲
 

کوچک و بزرگ

تعداد ۱ ۱ ۱ ۳
درصد ۲/۴ ۸/۰ ۱/۳ ۷/۱
 

سوفل قلبی

تعداد ۲ ۱۹ ۵ ۲۶
درصد ۳/۸ ۴/۱۵ ۶/۱۵ ۵/۱۴
 

جمع کل

تعداد ۲۴ ۱۲۳ ۳۲ ۱۷۹
درصد ۴/۱۳ ۷/۶۸ ۹/۱۷ %۱۰۰

۴۵/۰=pvalue

 

جدول ۱۳-۴-  توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب وزن نوزاد

وزن نوزاد

نوع ناهنجاری

<2500 ۳۵۰۰-۲۵۰۰ >3500 جمع کل
 

کوچک

تعداد ۹ ۱۰۴ ۱۴ ۱۲۷
درصد ۹/۵۲ ۳/۷۴ ۶/۶۳ ۹/۷۰
 

بزرگ

تعداد ۷ ۱۴ ۲ ۲۳
درصد ۲/۴۱ ۱۰ ۱/۹ ۸/۱۲
 

کوچک و بزرگ

تعداد ۳ ۳
درصد ۱/۲ ۷/۱
 

سوفل قلبی

تعداد ۱ ۱۹ ۶ ۲۶
درصد ۹/۵ ۶/۱۳ ۳/۲۷ ۵/۱۴
 

جمع کل

تعداد ۱۷ ۱۴۰ ۲۲ ۱۷۹
درصد ۵/۹ ۲/۷۸ ۳/۱۲ ۱۰۰

                                                   ۴۵/۰ Pvalue=

جدول ۱۴-۴ میانگین وانحراف معیار وزن نوزاد بر حسب نوع ناهنجاری

نوع نا هنجاری تعداد میانگین انحراف معیار
کوچک

بزرگ

کوچک بزرگ

سوفل قلبی

کل

۱۲۷

۲۳

۳

۲۶

۱۷۹

   ۰۶/۳

۶۸/۲

۷۷/۲

۱۸/۳

۰۲/۳

۳۹۸

۶۲۰

۲۲۱

۴۵۸

۴۵۹

 

 

جدول ۱۵-۴- میانگین وانحراف معیار قد نوزاد بر حسب نوع ناهنجاری

نوع نا هنجاری تعداد میانگین انحراف معیار
کوچک

بزرگ

کوچک بزرگ

سوفل قلبی

کل

۱۲۷

۲۳

۳

۲۶

۱۷۹

۷۷/۴۸

۱/۴۶

۳/۴۹

۳۲/۴۸

۴۶/۴۸

۱۲۸/۲

۵۱/۳

۵۲/۱

۳۹/۳

۶/۲

 

 

 

 

 

جدول ۱۶-۴ فراوانی ناهنجاری ها در نوزادان مورد مطالعه

سیستم نا هنجار تعداد درصد  از کل ناهنجاری
عضلانی- اسکلتی

ادراری- تناسلی

عصبی

گوارش

کروموزومال

پوست

گوش

چشم

قلبی

ترکیبی

۷۸

۴۱

۶

۴

۶

۱

۲

۴

۲۷

۳

۵/۴۳

۹/۲۲

۳۵/۳

۲۳/۲

۳۵/۳

۵۵/۰

۱۱/۱

۲۳/۲

۰۸/۱۵

۶۷/۱

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *