نتایج:دانلود پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه


دانلود پایان نامه

یافته‌های پژوهش:

برای بررسی رابطه بین فشار روانی با پیشرفت تحصیلی، یازده مدرسه از بین مدارس منطقه ابهر به صورت تصادفی انتخاب گردید، سپس از بین آن مدارس، تعداد 372 نفر (181 نفر پسر، 191 نفر دختر) به طور تصادفی برگزیده شد.

فصل چهارم

ـ جداول

جدول شماره 1: « مدارس انتخاب شده تصادفی از بین 53 آموزشگاه منطقه ابهر»

درصد فراوانی هرمدرسه نسبت به كل نمونه تعداد دانش‌آموزان انتخاب شده شماره مدارس
3/18 68 1
4/9 35 2
7 26 3
9/5 22 4
¾ 16 5
8/3 14 6
4/19 72 7
14 52 8
9/9 37 9
8/3 14 10
3/4 16 11
100 372 جمع

برای آزمودن فرضیه یك: « بین میزان فشار روانی دانش‌آموزان دوره متوسطه دختر و پسر شهرستان ابهر تفاوت وجود دارد». فشار روانی دانش‌آموزان دختر و پسر نمونه از طریق آزمون t استیودنت اندازه‌گیری شده و میانگین میزان فشار روانی دختران و پسران با استفاده از آزمون t استیودنت مقایسه گردید. یكی از پیش‌فرضهای استفاده از این آزمون، برابری واریانهاست. لذا بدین منظور از آزمون F استفاده شد، كه نتایج در جدول شماره 2 آمده است.

جدول شماره 2: « آزمون برابری واریانسهای فشار روانی و دختران و پسران»

نسبت F برای مقایسه واریانسهای فشار روانی در گروه دختران و پسران ارزش بحرانی

405/0

 

525/0

همانطوركه جدول شماره 2 نشان می‌دهد، واریانس فشار روانی دو گروه دختران و پسران تفاوت معنی‌داری ندارند، لذا از آزمون t می توان استفاده كرد. نتایج تحلیل t استیودنت در جدول شماره 3 نشان داده شده است.

جدول شماره 3 « مقایسه نمرات فشار روانی دختران و پسران»

گروه تعداد میانگین انحراف‌استاندارد درجه آزادی t ارزش بحرانی
دختر 191 06/13 30/5 370 66/3- 0
پسر 181 11 53/5 0

همانطوریكه از جدول شماره 3 پیداست، در سطح معنی‌داری α≤٪۵، فرض صفر رد می‌شود به عبارت دیگر می‌توان گفت كه فشار روانی پسران و دختران متفاوت است و بنا به شواهد توصیفی، دختران نسبت به پسران دارای فشار روانی بیشتری هستند. بنابراین این فرضیه تأئید می‌شود.

برای آزمودن فرضیه 2: « بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه رابطه وجود دارد.» از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید كه جدول شماره 4 نتایج را نشان می دهد.

جدول شماره 4: « ضریب همبستگی پیرسون بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی پسران»

ضریب همبستگی پیرسون بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی پسران ارزش بحرانی
48% 522%

با توجه به جدول فوق، در سطح معنی‌داری α≤٪۵، فرض صفر رد نمی‌شود. یعنی می‌توان گفت بین میزان فشار روانی و پیشرفت تحصیلی پسران رابطه معنی‌داری وجود ندارد. بنابراین فرضیه 2،رد می شود.

برای فرضیه شماره 3: « بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه رابطه وجود دارد.» از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید كه نتایج در جدول شماره 5 به نمایش گذاشته شده است.

جدول شماره 5: « ضریب همبستگی پیرسون بین فشار روانی و پیشرفته تحصیلی دختران»

ضریب همبستگی پیرسون بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دختران ارزش بحرانی
138%- 57%

با توجه به داده‌های جدول شماره 5، در سطح معنی داری  α≤٪۵، فرض صفر رد نمی‌شود، یعنی اینكه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دختران رابطه معنی‌داری وجود ندارد. بنابراین فرضیه شماره 3 رد می‌شود.

برای فرضیه شماره 4؛ « میزان فشار روانی دانش آموزان دختر و پسر در سطوح سه گانه تحصیلی متفاوت است» از تحلیل واریانس دو سویه استفاده شده است. داده‌های جدول شماره 6، نتایج حاصل را به نمایش می‌گذارد.

جدول شماره 6؛« آنالیز واریانس دو سویه»

منابع تغییر مجموع‌مجذورات درجه آزادی میانگین‌مجذورات نسبت F مقدار  F ارزش بحرانی

مقدارP

اثرعامل‌جنسیت 23/398 1 23/398 56/13 <٪۱
پایه‌های تحصیلی 53/95 2 76/47 63/1 ٪۲
اثرمتقابل 89/5 2 94/2 1/0 ٪٩۱
خطا 12/1075 366 38/29
كل 8/11245 371

همانطوریكه جدول شماره 6 نشان می دهد فشار روانی دختران و پسران متفاوت است. فشار روانی در پایه‌های مختلف یكسان بوده، زیرا در سطح معنی‌دار α≤٪۵، فرض صفر رد نمی‌شود، بنابراین فرضیه ما رد می‌شود. و همچنین اثر متقابل پایه‌های تحصیل و جنسیت بر روی فشار روانی دانش‌آموزان معنی دار نیست.

برای فرضیه شماره 5؛ « میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه متفاوت است»، میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دختران و پسران با استفاده از آزمون  t استیودنت مقایسه گردید. یكی از پیش فرضهای استفاده از این آزمون برابری واریانهاست. لذا بدین منظور از آزمون F استفاده شد.

جدول شماره 7: « آزمون برابری واریانسهای پیشرفت تحصیلی دختران و پسران»

نسبت F برای مقایسه واریانسهای پیشرفت تحصیلی در گروه دختران وپسران ارزش بحرانی
77/11 100/0

همانطوریكه جدول شماره 7، نشان می‌دهد، واریانس پیشرفت تحصیلی دختران و پسران متفاوت است. بنابراین فرض برابری واریانسها رد می‌شود، لذا در استفاده از جدول منتج از spss، مقدار t و ارزش بحرانی مربوط به نابرابری واریانسهای جامعه را در نظر می گیریم. نتایج تحلیل  tاسیودنت درجدول شماره 8، نشان داده شده است.

جدول شماره 8: « مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دختران و پسران»

گروه تعداد میانگین انحراف‌استاندارد درجه آزادی t ارزش بحرانی
دختر 191 56/17 82/1 370 168/9- 0
پسر 181 61/15 27/2 90/344 12/9- 0

همانطوریكه از جدول شماره « 8» پیداست، در سطح معنی داری α≤٪۵، فرض صفر رد می‌شود.

به عبارت دیگر فرض یكسان بودن پیشرفت تحصیلی دختران و پسران رد می شود، یعنی پیشرفت تحصیلی این دو جنس متفاوت بوده و با توجه به شواهد توصیفی، دختران نسبت به پسران دارای پیشرفت تحصیلی بالایی هستند. لذا این فرضیه تأئید می‌شود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطعه متوسطه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *