نتایج:دانلود رایگان پایان نامه:بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی


دانلود پایان نامه

 

 • یافته های اصلی و نتیجه گیری :

نتایجی كه از محاسبات بدست آمد ، نشان داد كه اكثریت پاسخهای آزمودنیها در زمینه های زیر می باشد:

الف ) عكس العملهای پرخاشگرانه در گروه آزمایشی پسران ( بدون متغیر مستقل ) پرخاشگری بیرونی در جهت بقای نیاز است . (تابلوی 2 ص 87)

ب ) عكس العملهای پرخاشگرانه در گروه كنترل پسران ( بدون متغیر مستقل ) پرخاشگری بیرونی درجهت بقای نیاز است ( تابلوی 2 ص 87)

ج) عكس العملهای پرخاشگرانه در گروه آزمایشی دختران ( با متغیر مستقل ) پرخاشگری درونی درجهت تسلط  و بقای مانع است (تابلوی 2 ص 87)

د) ج) عكس العملهای پرخاشگرانه در گروه آزمایشی دختران ( با متغیر مستقل ) پرخاشگری درونی درجهت تسلط  و بقای مانع است (تابلوی 2 ص 87)

و) عامل ناكامی ( در دو موقعیت آزمایشی و كنترل ) در دو گروه آزمودنی ( دختر و پسر ) درجهت عكس العملهای پرخاشگرانه بیرونی و درونی تاثیر دارد . (تابلوی 3 ص 87)

ه ) جنسیت آزمودنی ها ، با عامل ناكامی ( در دو موقعیت ) در جهت عكس العمل های پرخاشگرانه درونی و بیرونی تاثیر دارد (تابلوی 3 ص 87)

ی ) تعامل این عوامل ( جنسیت آزمودنی ها ، عامل ناكام كننده ) در عكس العملهای پرخاشگرانه درونی تاثیر داشته و در عكس العملهای پرخاشگرانه بیرونی تاثیر نداشته است ( تابلوی 3 ص 87)

پاسخ به پرسشهای مطرح شده :

 • نتایج تحقیق نشان داد كه احتمالا ناكامی ( عامل ناكام كننده در گروه های آزمایشی ) در عكس العملهای پرخاشگرانه تاثیر دارد .
 • تاثیر عامل ناكام كننده در دختران و پسران دانش آموز مقطع ابتدایی ، احتمالا یكسان نیست و عامل ناكام در پسران باعث بروز عكس العمل پرخاشگرانه بیرونی درجهت دفاع از خود می شود و درحالیكه همین عامل در دختران باعث بروز عكس العمل پرخاشگرانه درونی در جهت تسلط و بقای مانع می باشد .
 • زمانیكه عامل ناكامی ( متغیر مستقل ) وجود نداشته باشد ، پسران دانش آْموز مقطع ابتدایی عكس العملهای پرخاشگرانه بیرونی را نشان میدهند ولی این عكس العمل ها در جهت بقای نیاز است . درحالیكه در دختران دانش آموز ان همین مقطع ، در این شرایط عكس العمل نا پرخاشگرانه در جهت تسلط و بقای مانع را نشان دادند .
 • احتمالا عامل ناكامی در پسران فقط در زمینه نوع پرخاشگری تاثیر داشته است و در رابطه با جهت عكس العملهای پرخاشگرانه تاثیر نداشته است .

و در نهایت می توان نتیجه گرفت كه :

نتایج تحقیق ، احتمالا در جهت اثبات فرضیه تحقیق كه عبارت بود از :

« ناكامی بعنوان یك عواملی برانگیزنده پرخاشگری باعث بروز عكس العملهای پرخاشگرانه متفاوت در پسران و دختران مقطع ابتدایی » می باشد همچنین پیش فرضهای زیر نیز احتمالا پذیرفته می گردد.

 • عوامل ناكام كننده در دختران دانش آموز مقطع ابتدایی ( در شهرستان كرج ) باعث بروز عكس العمل پرخاشگرانه درونی است .
 • عوامل ناكام كننده در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی (شهرستان كرج ) در مقایسه با پسرانی كه در همین مقطع قرا رداشته ولی در معرض عامل ناكامی نبودند تفاوت چندانی در عكس العمل پرخاشگرانه بیرونی نشان نداده است (هر دو گروه واكنش یكسانی به آزمون دادند )
 • عامل ناكام كننده در دختران دانش آموزمقطع ابتدایی (شهرستان كرج باعث بروز عكس العملهای پرخاشگرانه درونی درجهت تسلط و بقای مانع است و در دختران همین مقطع در شرایط كنترل ( بدون عامل ناكامی ) باعث بروز عكس العمل ناپرخاشگرانه ولی در جهت تسلط و بقای مانع است .
 • عكس العملهای پرخاشگرانه در پسران مقطع ابتدایی در شرایطی كه عامل ناكام كننده وجود داشته در جهت دفاع از خود بوده ، در حالیكه در پسران همین مقطع در شرایط بدو ن عامل ناكامی در جهت بقای نیاز است .

نتیجه گیری كلی :

بر اساس نتایج تحقیق بعمل ‎آمده میتوان گفت : احتمالا متیغر مستقل ، در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی تاثیر چندانی نداشته است ، چون عكس العملهای پرخاشگرانه پسران  گروه آزمایشی و گروه كنترل مشابه بوده است ولی متغیر مستقل در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی تاثیر داشته و عكس العملهای پرخاشگرانه آنها ( در گروه آزمایشی وگروه  كنترل ) متفاوت بود .

 • توصیه برای پژوهشهای بعدی :

الف ) محدودیتها :

به این دلیل كه در رابطه با آ‎زمون مصور ناكامی روزیزوایگ كودكان ، تحقیقات كمی صورت گرفته اطلاعات زیادی در این زمینه وجود ندارد ودر واقع این آزمون فقط برای جامعه ایرانی ترجمه شده وهنوز هنجاریابی نشده است . همین امر باعث بوجود آمدن مشكلات زیادی در نحوه اجرای این آزمون می گردد.

-برخی از تصاویر این آزمون برای دانش آموزان مقطع ابتدایی مفهوم نداشته واصلا متوجه منظور تصویر نمی شوند ، چون با ناكامیهای كه آنها در زندگی روزانه با آن روبهرو هستند مطابقت ندارد ، مثل تصاویر : (هفت ، ده ، سیزده، چهارده ، هفده ، و بیست و چهار )در مورد تصویر شماره دوازده اكثریت آزمودنیهای گروه نمونه ، معنی كلمه « اراده » را نمی دانستند واین مسائل و مشكلات آزمونگر را مجبور به توضیحات بیشتری در رابطه با تصاویر می نمود .

باوجودیكه طبق گفته های روزنزوایگ ، این آزمون بر روی سنین سه تا سیزده سال قابل اجرا است ، اما نتایج اجرای آ‎زمون آزمایشی ( قبل از اجرای آزمون اصلی ) بر روی دانش آموزان كلاسهای اول ، دوم ، سوم مقطع ابتدایی (سنین هفت تا نه سال ) نشان داد كه این گروه قادر نیستند مفاهیم تصاویر را درك كرده وبه تمام تصاویر آزمون پاسخگو باشند . به همین دلیل برای اجرای آزمون اصلی گروه نمونه از دانش آموزان كلاسهای چهارم و پنجم مقطع ابتدایی انتخاب شد.

همچنین اجرای آزمون به صورت گروهی مشكلات  زیادی را در رابطه با كنترل متغیرهای محیط ( صدا ، مزاحمت و..)  ثبت واكنشهای آزمونها هنگام پاسخدهی به تصاویر و شیوه های تجزیه وتحلیل نتایج آزمون و … در پی داشته است .

پاسخهای آزمودنیها با نمونه مشترك پاسخهای كه مترجم آزمون اراده داده ، زیاد مطابقت نداشته و همین امر كار كد گذاری پاسخها را دشوار كرده است .

در نهایت اجرای این آزمون بسیار وقت گیر بوده و مهارت زیاد وهزینه بالای را می طلبد .

پیشنهادات :

چون این آزمون نتایج مفیدی درزمینه تاثیر ناكامی در بروز عكس العملهای پرخاشگرانه مختلف وهمچنین شناخت رفتارهای بیمار گونه ، بدست می دهد وهمچنین مشخص می كند ، افراد وقتی در برابر موقعیتهای قرار میگیرند كه موانعی در رسیدن به خواسته و نیازهای آنها وجود دارد ، چه واكنشهای ازخود نشان خواهند داد ، در واقع با مشخص شدن این عكس العملها میتوان درجهت بالابردن تحمل و گذشت افراد در برابر عوامل ناكام كننده وحتی تقلیل عكس العملهای پرخاشگرانه به طرق مختلف بالا بردن شناخت و آگاهی والدین واولیاء مدارس در مورد برخورد با دانش آ‎موزان ودر نظر گرفتن عواقب ، احساسات خاصه ها ، امیال ، نیازها …

و اجازه بیان این خاصه ها و رعایت عدالت و انصاف .. در زمینه های كاربردی آموزش خانواده مشاور كودكان مشاور خانواده – روانشناسی كودك  سایر زمینه ها اقدام نمود .

لذا پسندیده است كه گروهی ازمحقیقین و دوستداران كودكان این مرزوبوم در جهت هنجاریابی این آزمون برای جامعه ایرانی تلاش نموده وبا بدست آوردن نتایج با ارزش گامی در جهت پیشبرد اهداف عالی انسان بر دارند انشاءالله .

«خلاصه پایا ن نامه »

تحقیق در زمینه « بررسی تاثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دختروپسران دانش آموز مقطع ابتدایی شهرستان كرج »

( وجیهه بشارت زاده قم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج سال 1377)

-در این تحقیق آزمون مصور ناكامی روزنزوایگ كودكان بر روی دویست دانش آموز دختر و پسر كلاس های چهارم و پنجم مقطع ابتدایی اجرا گردید تا تصویر عوامل ناكام كننده بر جنس آزمودنی ها و نوع عكس العملهای پرخاشگرانه آنان مشخص گردد .

عامل ناكام كننده عبارت بود از محرومیت ساختن دانش آموزان گروه آزمایشی از شركت در مسابقه ورزشی كه قرار آن قبل از اجرای آزمون گذاشته شده بود .

روش نمونه گیری تصادفی و طرح تحقیق ، طرح پس آزمون باگروه كنترل بود دانش آموز ان به چهار گروه تقسیم شدند .دو گروه آزمایشی و دو گروه كنترل و برای هر گروه پنجاه نفر در نظر گرفته شد .

فرض بر این بود كه عامل ناكام  كننده در پسران ودختران دانش آموز عكس العملهای متفاوتی را هم از لحاظ نوع وهم از لحاظ جهت پرخاشگری موجب می شود .

-یافته های نهایی پژوهش نشان داد كه عامل ناكام كننده در پسران گروه آزمایشی موجب بروز عكس العملهای پرخاشگرانه بیرونی در جهت دفاع ازخود شده در حالی كه پسران گروه كنترل عكس العمل پرخاشگرانه را در جهت بقای نیاز نشان داد .

عوامل ناكام كننده در دختران گوره آزمایشی عكس العمل پرخاشگرانه درونی را درجهت تسلط وبقای مانع موجب گردید . در شرایطی كه دختران گروه كنترل عكس العمل نا پرخاشگرانه را در همان جهت نشان دادند .

-بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت كه احتمالا عامل ناكام كننده باعث بروز عكس العملهای پرخاشگرانه متفاوت ( از حیث نوع و جهت پرخاشگری ) در بین دانش آ‎موزان دختر و پسر كلا س های چهارم  و پنجم مقطع ابتدایی در شهرستان قروه می گردد.


منابع

« منابع داخلی »

الف ) كتابها :

 • اتكنسیون رتیال و اتكنسیون ریچارد بس ، هلیگارد ، ارنست . ر ( 1985) در زمینه روانشناسی جلد اول ترجمه گروهی انتشارات رشد – چاپ دوم 1367 فصول (10،11) صفحات 590-560
 • اتكنسیون رتیال واتكنسیون ریچارد بس ، و هلیگارد ارنست ر(1985) در زمینه روانشناسی جلد اول ترجمه گروهی انتشارات رشد – چاپ دوم 1367 فصول(14) صفحات (133-137)
 • ارونسون الیور (1972) روانشناسی اجتماعی – ترجمه شكركن حسین – انتشارات رشد – و چاپ سوم( 1366)فصل پنجم صفحات (190-160)
 • ادوارد – ج – مورثی – انگیزش هیجان – ترجمه براهنی محمد تقی – انتشارات چهر- صفحات (126-125)
 • بست ، جان (1977) – روششهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری – ترجمه : شریفی حسن پاشا و طالقانی ، نرگس انتشارات رشد – چاپ دوم (1367) فصول (10،2،1)
 • براهنی محمد تقی و همكاران – واژنامه رواشناسی و زمینه های وابسته – چاپ فرهنگ معاصر
 • دبس ، موریس – مراحل تربیت ترجمه كاردان علی محمد انتشارات دانشگاه تهران صفحات 170 – 47
 • خدیوی زند محمد مهدی – پرخاشگری و ناكامی – انتشارات تربیت چاپ اول 1374
 • دلاور علی – روش تحقیق د رروانشناسی و علوم تربیتی – انتشارات ویرایش چاپ سوم 1376
 • دلخشنواز هاشم – روانشناسی شخصیت كودك نشر اروند چاپ دوم 1370 صفحه 240
 • كازنوژان 1972 – جامع شناسی و سایل ارتباط جمعی – ترجمه : ساروخانی باقر – محسنی منوچهر – انتشارات اطلاعات چاپ بنجم فصل سوم صفحات 95 – 71
 • كی نیا مهدی ، مبانی جرم شناسی جلد اول صفحه 218 و جلد دوم صفحه 924
 • گنجی – همزه – روانشناسی تفاوت های فرد – انتشارات بعثت 1369 صفحات 210 – 209
 • لافون روبرت 1970 – ریشه های روانی رفتار كودكان – ترجمه سروری محمد حسین چاپ اول 1370
 • منصور محمود – شخصیت – انتشارات دانشگاه تهران 1375 چاپ سوم فصل اول

ب – پایان نامه ها

 • اسلامی حیدر و سالاری علی – بررسی عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموز راهنمایی پسرانه شهر یزد وزارت اموزش و پرورش یزد 1370 –شماره مدرك (20401) شماره كامپیوتری (101278)
 • بخشی گلناز – بررسی میزان افسرده گی در پرخاشگری كودكان شاهد – دانشكده روانپزشكی و علوم تجربی دانشگاه تهران 1371 – شماره مدرك 11-شماره كامپیوتری (025286)
 • حبیبی امیر هوشنگ – بررسی عوامل موثر در پرخاشگری بین نوجوانان پسر دبیرستانهای شهرستان زنجان اداره آموزش و پرورش استان زنجان 1371 – 1372 شماره مدرك (14573) شماره كامپیوتری (095644)
 • سبحانی رحیم – بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانوادگی آنها در استان لرستان آموزش و پرورش استان لرستان 75 – 1374 – شماره مدرك (14573) شماره كامپیوتری (151360)
 • كاهنی سیما – بررسی تاثیر طلاق والدین بر بروز رفتارهای نابهنجار نوجوانان شهرستان بیرجند – دانشكده علوم پزشكی ( پرستاری و مامایی ) شهید بهشتی 1372 – شماره مدرك (19209) شماره كامپیوتری (024670)
 • فرمهینی فراهانی محمد تقی – پرخاشگری كودكان وارتباط آن با ساخت خانواده – دانشگاه تربیت مدرس 65-1364 – شماره مدرك (08880) شماره كامپیوتری (090017)
 • مرادی علیرضا بررسی – خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانواده های آنها در میان دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران – دانشگاه تربیت مدرس 1365- شماره مدرك (5557) شماره كامپیوتری (027499)
 • محسنی كهنه شهری ابراهیم – علل روانی و اجتماعی پرخاشگری كودكان و نوجوانان دانشگاه ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تبریز 1350 – شماره مدرك (00950)شماره كامپیوتری (0004909
 • میر منصوری رحیم – بررسی صفات شخصیتی ورزشكاران مرد رشته های انفرادی و گروهی و مقایسه آنها با یكدیگر دانشگاه تربیت مدرس 1373- شماره مدرك (19275) – شماره كامپیوتری (024666)
 • مجد آبادی فراهانی زهره – بررسی تحولی مسند كنترل و رابطه آن با پرخاشگری – دانشگاه تربیت مدرس 1375 – شماره مدرك (06759)- شماره كامپیوتری (130610)
 • هراتی زاده ، سبقت الله – رضا زاده محمد علی – بررسی رابطه بین تنبیه بدنی با پرخاشگری ، افسردگی و افت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی فردوس – آموزش و پرورش استان خراسان 1371 شماره مدرك (21802)- شماره كامپیوتری (102567)

ج)مقالات :

 • احمدی ، علی اصغر – پرخاشگری – تربیت دوره هفتم شماره 5 بهمن 1370 صفحات 40-36 شماره مدرك (02623)
 • اخوان علیزاده ، الهه – علل پرخاشگری كودكان – تربیت دوره دهم شماره 7 فروردین 1374 صفحات 18-16 شماره مدرك (08933)
 • ایمانی ، محسن – ناكامی و شیوه های برخورد با آن ( قسمت یك ) – تربیت دوره ششم شماره 9 خرداد 1370 صفحات 18-16 شماره مدرك (02597)
 • ایمانی ،محسن – ناكامی و شیوه های برخورد با آن ( قسمت دوم ) تربیت دوره ششم شماره (10) تابستان 1370 صفحات 18-16 شماره مدرك (02597)
 • ایمانی ،محسن – ناكامی و شیوه های برخورد با آن( قسمت سوم ) – تربیت دوره هفتم شماره یك مهر 1370 صفحات 39 – 37 شماره مدرك (03940)
 • شمالی ، شروین – پدیدآیی تفاوت جنسی در پرخاشگری قسمت اول – تربیت دوره دهم شماره یك مهر 1373 صفحات 53-50 شماره مدرك (08897)
 • شمالی ، شروین – پدیدآیی تفاوت جنسی در پرخاشگری قسمت دوم – تربیت دوره دهم شماره دو آبان 1373 – صفحات 38-35 –شماره مدرك (08903)
 • غیاثی فرشته – خشم پرخاشگری در كودكان و نوجوانان – پیوند شماره 171 دی 1372 صفحات 63-56 شماره مدرك (07896)
 • فرغاز ، شهربانو ،- ناكامی و شیوه های مواجهه با آن – تربیت دوره هشتم شماره 5 بهمن 1371 صفحات 29 –25 شماره مدرك (03980)
 • چرا كودكان پرخاشگری می كنند ؟ روزنامه همشهری سال دوم شماره (519) صفحات 12-11 (1372)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *