نتایج پژوهشها:دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی علل فرار دختران


دانلود پایان نامه

 

نتایج پژوهشهایی كه در خصوص دختران انجام شده است

نتایج یك پایان‌نامة كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی نشان داد: میزان افسردگی در دختران نوجوان بیشتر از پسران است. نصرت‌الله نوروزی در پایان‌نامة خود با موضوع ارتباط بین افسردگی، احساس‌تنهایی و باورهای غیرمنطقی در نوجوان و تفاوت‌های جنسی، آورده است: «میزان افسردگی در دوران نوجوانی از هر دورة سنی دیگر بیشتر است و طرف دیگر در دوران نوجوانی تفاوت‌های جنسی در ارتباط بین افسردگی و احساس‌تنهایی و باورهای غیرمنطقی خود را نشان می‌دهند، ولی چگونگی این تفاوت‌های جنسی سؤال برانگیز است.

بدین معنی كه با وجود میزان افسردگی بیشتر دختران نسبت به پسران، دختران تنهاتر از پسران نیستند، همین‌طور با وجود همبسته بودن افسردگی و باورهای غیر منطقی، میزان باورهای غیرمنطقی در دختران بیشتر از پسران نیست. ولی با وجود اهمیت دوران نوجوانی، تحقیقات زیادی در این ارتباط در داخل كشور صورت نگرفته است. بنابراین با توجه به نكات فوق این سؤالات مطرح گشته‌اند كه، در جامعه ایرانی از نظر میزان افسردگی و احساس‌تنهایی چه تفاوتهایی بین نوجوانان دختر و پسر وجود دارد و آیا ارتباط بین افسردگی و احساس‌تنهایی در دختران و پسران نوجوان متفاوت است و یا اینكه باورهای منطقی تا چه حد در این تفاوت‌ها مؤثر می‌باشند.»

نتایج این پایان‌نامه كه در سال 1377 با راهنمایی دكترمحمود ساعتچی در دانشگاه علامه‌طباطبایی تدوین شده، می‌افزاید: میزان افسردگی در نوجوانان دختر بیشتر و میزان تنهایی نیز در نوجوانان دختر بیشتر است. از نظر میزان باورهای غیرمنطقی در بین دو جنس تفاوتی وجود ندارد. همبستگی بین افسردگی و احساس‌تنهایی در نوجوانان دختر بیشتر از نوجوانان پسر است و همبستگی بین افسردگی و باورهای غیرمنطقی در دو جنس تفاوتی با هم ندارند.

در این پایان‌نامه برای بررسی این مسأله، فرضیات تحقیق عبارتند از:

 • میزان افسردگی در نوجوانان پسر بیشتر از نوجوانان دختر است.
 • از نظر میزان احساس‌تنهایی تفاوتی بین دختران و پسران نوجوان وجود ندارد.
 • از نظر میزان باورهای غیرمنطقی تفاوتی بین دختران و پسران نوجوان وجود ندارد.
 • همبستگی بین افسردگی و احساس‌تنهایی در نوجوانان پسر بیشتر از نوجوانان دختر است.
 • همبستگی بین افسردگی و باورهای غیرمنطقی در نوجوانان پسر بیشتر از نوجوانان دختر است.

برای آزمون این فرضیه‌ها از بین جامعه آماری «دانش‌آموزان سالهای دوم و سوم دبیرستان شهرستان نكا» تعدادیك دبیرستان دخترانه و یك دبیرستان پسرانه و از هر دبیرستان تعداد 5 كلاس انتخاب شدند كه در مجموع 117 پسر و 126 دختر در تحقیق شركت داشته‌اند و میانگین سنی پسران شركت كننده در پژوهش برابر 8/16 سال است و میانگین سنی دختران برابر 3/16 سال است. اما پس از جمع‌‌آوری اطلاعات، نمرات آزمودنی‌ها از طریق برنامة كامپیوتری SPSS مورد تجزیه و تحلیل كامپیوتری قرار گرفت و بر اساس نتایج حاصله فرضیه‌های اول و سوم تأیید شدند ولی فرضیه‌های دوم، چهارم و پنجم تحقیق رد شدند.

تبعیض جنسی در خانواده و جامعه می‌تواند منجر به مشكلات روانی «آرزوی مرگ، انزجار از جنس مذكر، پرخاشگری، افسردگی و غیره» و مشكلات اجتماعی «فرار از منزل، فساد و فحشا، تن به ازدواج اجباری و نامناسب، عدم پیشرفت تحصیلی و غیره» در دختران می‌شود.

نتایج تحقیقات مشترك سرور پرویزی و لیلا جویباری دانشجوی دكتری پرستاری دانشگاه‌های علوم پزشكی گرگان و تهران كه به بررسی تبعیض جنس «توصیف علل، عوارض» از دیدگاه دختران نوجوان پرداختند، می‌افزاید: توصیف دختران نوجوان از تبعیض جنس و علل و عوارض آن بیانگر آن است كه تبعیض می‌تواند تمام ابعاد سلامت را تحت تأثیر قرار دهد. عمق آثار سوءتبعیض با توجه به اینكه دختران امروز، فردا نقش مادری، تربیت فرزند و مدیریت خانه را تجربه خواهند نمود بیشتر می‌شود.

فرهنگ‌سازی، توجه و رفع علل و عوامل زمینه‌ساز اقتصادی، اجتماعی با پیشگیری از تبعیض می‌تواند موجب شود به جای اندیشة خودكشی با نشاط و سالم زندگی كنند.

پژوهشگران در این مطالعه از پدیدارشناسی توصیفی برای كمك به درك تجارب زندگی پیرامون موضوع مورد پژوهش استفاده كردند.

مشاركت‌كنندگان در این پروژه 26 دختر نوجوان با سنین 14 تا 26 سالة شاغل به تحصیل در یكی از مدارس راهنمایی ویژة بزرگسالان جنوب شهر تهران بوده‌اند كه با نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. همچنین داوطلبان دارای تجربة غنی در این زمینه بوده و در بحث گروهی و مصاحبه‌ای انفرادی باز و نیمه ساختار یافته شركت جستند، مكالمات بر روی نوار ضبط‌صوت و سپس كلمه به كلمه دست‌نویس و مطابق شیوة كلایزی مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها نشان می‌دهد، از تحلیل دست‌نوشته‌‌ها، تم‌های زیر در مورد توصیف اشكال تبعیض جنس در خانواده و جامعه به دست آمد كه شامل محدودیت «در امكانات رفت‌ و آمد، خواب و استراحت، لباس و اشتغال، تفاوت چشمگیری در برخورداری از حمایت‌های مالی و غیره در خانواده و جامعه و تمایل جامعه به داشتن فرزند پسر، محبت بیشتر به پسران، توجه بیشتر به فرزند ذكور در میزان وجه روزانه، تغذیه، البسه و غیره» مورد بی‌احترامی واقع‌شدن «بی‌احترامی در خانه، جامعه و بی‌اعتمادی به آنان» و سوءاستفاده «تنبیه بدنی، استثمار در منزل و محل كار» و نداشتن قدرت انتخاب «حاكمیت پسران در منزل، عدم نظرخواهی در ازدواج و تحمیل شرایط و غیره» می‌باشد.

یافته‌های این تحقیق می‌افزاید: به نظر نوجوانان علل ایجاد تبعیض جنسی در خانواده‌ و جامعه عبارتند از: باورهای فرهنگی «اقامت موقت در منزل پدری و ازدواج، هزینة تهیة جهیزیه، سربلندی و حفظ نام خانوادگی توسط پسران» مشكلات اجتماعی ـ اقتصادی «بیكاری، تورم، فقر و بیماری‌روانی والدین».

نتایج پژوهش دانشگاهی نشان داد كه میزان اختلالات رشدی در دختران بیشتر از پسران است.

نتایج پژوهش شیرین حسن‌پور كارشناس ارشد مامایی و مربی باعنوان «رشد كودكان تحت مراقبت در مراكز بهداشتی درمانی شهر تبریز در دو سال اول تولد در سال 81» می‌افزاید: «65 درصد كودكانی كه دچار اختلالات رشدی بودند در 2 سال اول تولد خود دچار بیماری‌های عفونی و اسهال شده بودند، اما هیچ ارتباط معنی‌داری بین اختلالات و سایر متغیرهای مورد بررسی وجود نداشت.»

بنابر نتایج این تحقیق كه در دانشگاه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تبریز بر روی 50 دختر و 50 پسر 2 ساله انجام شده، «11 درصود كودكان مورد بررسی از رشد مطلوب برخوردار بوده و 89 درصد آنان از الگوی رشد مطلوب منحرف شده بودند.»

این محقق در پایان آورده است: «با توجه به آمار بالای اختلالات رشد در نمونه‌های مورد پژوهش و اینكه این اختلالات در دختران بیشتر از پسران می‌باشد، بنابراین، ارتقای سطح فرهنگی خانواده‌ها، آموزش كادر بهداشتی ـ درمانی و مادران در زمینة خطر رعایت نكردن نكات بهداشتی و تغذیه‌ای كودك، استفادة بجا و صحیح از غذاهای كمكی و لزوم تغذیه با شیر مادر و پیشگیری از بیماریهای عفونی و واگیردار و توجه مسوولین امر به اهمیت موضوع پایش در رشد كودكان ضروری است.

تحقیقات نشان می‌دهد: عفونت دستگاه ادراری یكی از بیماریهای شایع بویژه در كودكان و در جنس مؤنث است كه شیوع آن در دختران سه برابر پسران است.

نتایج تحقیقات دكترمهرانگیز امیری و دكترعلی شبستانی‌منفرد از بخش پزشكی هسته‌ای بیمارستان شهید‌بهشتی دانشگاه علوم پزشكی بابل كه به ارزش تشخیصی اسكان رادیوایزوتوپ در بررسی ریفلاكس در عفونت‌های اداری كودكان پرداختند، حاكی از آن است كه اهمیت تشخیص و درمان به موقع و پیگیری مناسب كودكان مبتلا به عفونت از طریق اسكن رادیوایزوتوپ را با توجه به حساسیت بالا و دز تشعشعی كم، برای پیشگیری از عوارض زیانبار ریفلاكس مشخص می‌سازد.

در این مطالعه توصیفی قطعی كه به منظور بررسی میزان فراوانی ریفلاكس و زیكویورترال در بیماران 28 روزه تا 14 ساله مراجعه كننده به مركز پزشكی هسته‌ای بیماران شهیدبهشتی با تشخیص عفونت ادراری صورت گرفت، اسكن رادیوایزوتوپ برای همة بیماران انجام شد و نتایج به تفكیك سن، جنس و شدت بیماری مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، در طی این مطالعه از 30 بیمار مراجعه‌كننده با عفونت ادراری، بعد از انجام مراحل مختلف جمع‌آوری و آنالیز اطلاعات، مشخص نمود كه عفونت ادراری تمام دوره‌های سنی كودكان را درگیر می‌كند. همچنین درصد بالایی از این كودكان همزمان با عفونت ادراری یا در طی پیشگیری بعد از عفونت ادراری دچار ریفلاكس و زیكویورترال به درجات مختلف بودند.

شایان ذكر است، با استناد این موضوع هرچه سن ابتلا به عفونت ادراری و ریفلاكس كمتر باشد احتمال بروز عوارض زیانبار آن بیشتر خواهد بود.

پژوهشگران یادآور شده‌اند: عفونت ادراری به رغم پیشرفت فزاینده‌ی طب كودكان، هنوز از بیماریهای قابل بحث و بعضاً از مشكلات طب امروزی است. به دلیل آسیب‌پذیری دستگاه ادراری و كلیوی در این محدودة سنی، عوارض عفونت بسیار جدی بوده و در صورتی كه درمان صحیح و پیشگیری مناسب صورت نگیرد، مشكلات فروانی به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر علیرغم درمان‌های متفاوت و آنتی‌بیوتیك‌های متعددی كه در درمان عفونت ادراری اطفال به كار برده می‌شوند، هنوز میزان شیوع عوارض این بیماری در اطفال بالاست.

در ادامة این تحقیقات امده است: این بیماری در حد 20 درصد مراجعات پزشكان متخصص اطفال را تشكیل می‌دهد و مسؤول 10 درصد افزایش فشار خون اطفال و نیز پیوند كلیه در كودكان است، از میان روشهای تشخیصی علل عفونت ادراری، تكنیك سیتوگرافی رادیوایزوتوپیك در مقایسه با VCUG «با استفاده از اشعة X »، از نظر تابش اشعه به كودك ایمن‌تر بوده و همچنین در ارایة اطلاعات كمی كه با تكنیك‌های رادیو‌گرافیك قابل دسترسی نیست، بسیار كم كننده است.

مقایسه میزان مطالعه درسی و غیردرسی دختران و پسران نشان داد كه دختران در مطالعات درسی و غیردرسی بیش از پسران وقت صرف می‌كنند.

بگزارش سرویس پژوهش ایسنا، دكترمحمود بحرانی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز با بررسی عوامل مؤثر بر میزان كتابخوانی و مطالعة آزاد دانش‌آموزان متوسطة استان فارس ضمن تحقیق در این زمینه اظهار داشت: 8 درصد كل اوقات فراغت دختران و 6 درصد كل این اوقات پسران صرف مطالعة غیردرسی می‌شود. 

بر اساس پژوهش عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، میانگین اوقات فراغت دانش‌آموزان پس از ترك مدرسه تا زمان خواب هشت ساعت برآورده شده است كه بیش از 3/1 آن فاقد برنامه‌ریزی می‌باشد.

بر اساس این تحقیق 8/22 درصد اوقات آزاد جامعة‌آماری كه به صورت تصاوفی گزینش شده است به انجام امور درسی طی می‌شود و 17 درصد این زمان به تماشای تلویزیون تخصیص می‌یابد و تنها یك درصد از این زمان صرف مطالعة غیردرسی می‌شود.

پژوهنده در پایان این تحقیق تأكید می‌كند كه مدرسه و معلمان می‌توانند در پژوهش عادت خواندن نقش مهمی را ایفا كنند. در حال حاضر اغلب مدارس اقدام به دایر كردن كتابخانه‌های كوچكی در محل آموزشگاه‌ كرده‌اند اما صرف دسترسی به كتاب كافی نیست بلكه مهمتر از آن ایجاد رغبت و انگیزه در دانش‌آموزان است.

به عقیده‌ی پژوهنده، این كار از طریق برگزاری جلسات روخوانی و نقد كتاب، روزنامه‌ها و مجلات امكان‌پذیر است و می‌توان در قالب ساعت‌های پژوهشی با ارائه خلاصه ای از كتاب‌های جذاب و مطالعة مهم روزنامه‌ها و مجلات به ترویج این عادت پرداخت.

 

منابع:

 • زواره‌ای، فاطمه: بررسی علل خانوادگی و اجتماعی فرار دختران «20ـ14» ساله از منزل.
 • پایان‌نامة كارشناسی ارشد روانشناسی عمومی «نصرت‌الله نوروزی» با راهنمایی دكترمحمود ساعتچی در دانشگاه علامه‌طباطبایی تدوین شده است.
 • گدازنده، زهرا: بحران و فرار «تعریف، علل و پیشنهادهایی برای پیشگیری و درمان»، مقاله، مركز مداخله در بحرانهای اجتماعی شهیدنواب صفوی. 1380.
 • اقلیما، مصطفی: بررسی عوامل مؤثر در بازگشت مجدد زنان و دختران آسیب‌دیدة اجتماعی به مراكز بازپروری سازمان بهزیستی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1380.
 • رفیع‌پور: فرامرز: كندوكاوها و پنداشته‌ها، تهران: شركت سهامی انتشار، چاپ دهم 1378.
 • توسلی، غلام‌عباس: نظریه‌های جامعه‌شناسی، انتشارات سخت، چاپ پنجم، بهار 74.
 • دلاور، علی: مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد، چاپ سوم 1378.
 • پاكدل‌سلطانی، علی‌اصغر و پرویز شمس: ریشه‌های مفاهیم مدكاری اجتماعی در ادب فارسی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چاپ اول 1374.
 • ارونسون، الیوت: روانشناسی اجتماعی، ترجمة حسین شكرشكن، انتشارات رشد.
 • آلافیلیپ، دانیل و دیگران، درآمدی بر روانشناسی اجتماعی، مجموعه ضرورت‌های جامعه‌شناسی‌روانی، ترجمة درتضی كتبی، تهران نشرنی، چاپ اول 1379.
 • بولتن‌ها و مقالت سازمان بهزیستی، بررسی عوامل مؤثر در بازگشت مجدد دختران آسیب دیدة اجتماعی «فراری» به مراكز بازپروری.

 دكتر محمود بهرانی عضوء هیأت علمی دانشگاه شیراز، بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت در بین دختران و پسرا

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *