نتایج و پیشنهادات: دانلود رایگان پایان نامه روان شناسی : شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان 60ص


دانلود پایان نامه

 

جدول 48-2 : خلاصه مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای

آموزشی ـ ترویجی توتون كاران استان كردستان

F R ضرایب b متغیرهای وارد شده به معادله متغیرهای وارده شده به معادلة رگرسیون مراحل
**42/11 10/0 033/4 x7 گام اول
**69/13 21/0 00/5

25/3-

x7

x13

گام دوم
 

**63/14

 

 

30/0

38/5

07/4-

24/0-

x7

x13

x1

گام سوم
 

**15/13

 

 

35/0

22/5

77/3-

28/0-

62/2-

    x7

x13

x1

x15

 

گام چهارم

**= سطح معنی داری در سطح 1% خطا

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

خلاصه‌، نتایج و پیشنهادات

 

خلاصه

نیاز شالوده و اساس برنامه ریزی آموزشی است و برای تدوین هدفهای مطلوب در یك  برنامه ریزی ابتدا باید نیازها را بررسی كنیم. یكی از مهمترین عوامل و محركهای مشوق برای شركت كشاورزان در برنامه های آموزشی برآوردن نیازها و خواسته های آنان می باشد مطالعه در خصوص خواستها و نیازهای مخاطبان از اساسی ترین ضروریات در تهیه و تدارك برنامه های آموزشی برای آنها است و از طرف دیگر برنامه های آموزشی  تنها زمانی برای مخاطبان جذاب خواهد بود كه با مشكلات و نیازهای واقعی آنان در ارتباط باشد بنابراین هرگاه محتوای برنامه های آموزشی بر اساس نیاز كشاورزان تدوین شده باشد و مخاطب از جمیع جهات احساس كند، آنچه او نیاز دارد همان است كه به او عرضه می شود آن برنامه می تواند موفقیت چشمگیری داشته باشد اما بر عكس اگر آنچه به مخاطب ترویج  عرضه می شود با نیازهای او منطبق نباشد بدون تردید آن تاثیری نخواهد داشت. در اهمیت نیاز اینكه اگر برنامه های آموزشی منطبق بر نیاز مخاطبان ترویج باشد از اتلاف منابع و هزینه به نحوه چشمگیری جلوگیری به عمل خواهد آمد و منجر به ارتقای سطح دانش، بینش و نهایتا“ مهارت آنان می گردد.

نیاز سنجی آموزشی از دیدگاه انسانی و بشردوستانه می تواند گامی در جهت كاهش فقر  بیكاری و نابرابری ملل محروم و از نظر اقتصادی می تواند منجر به افزایش تولید و در نتیجه افزایش در آمد و از نظر سیاسی می تواند باعث ثبات یك جامعه، تعین آزادیهای مشروع و شكستن فرهنگ سكوت و از نظر زیست محیطی می تواند موجب حفظ، احیاء، توسعه و  بهره برداری صحیح از منابع طبیعی و كاهش تخریب آن گردد . ( شریعتی، 1378)

نیاز سنجی آموزشی دقیقا” معلوم می كند كه چه كسانی نیازبه آموزش دارند و به چه آموزش های نیاز دارند. برای پاسخ به این سئوالات نمی توان به حدس و گمان مسئولان و سلیقه های شخصی و یا فقط به علاقه توجه داشت بلكه باید اهداف، نیازهای اجتماعی و از همه مهمتر  نیازهای رشد و تعالی كشاورزان را مد نظرقرار دارد. از طرفی  مطالب آموزشی باید تاثیر به جا بگذارد و تغییر وتحول ایجاد كند، انجام چنین اموری بدون نیاز سنجی آموزشی همراه با برنامه های دقیق و محتوای مناسب امكان پذیر نخواهد بود. از این رو هدف كلی این تحقیق بررسی نیازهای آموزشی توتون كاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با كمیت و كیفیت بالا در استان كردستان می باشد كه براین اساس اهداف جزیی آن شامل موارد ذیل است.

ـ بررسی ویژگیهای شخصی توتون كاران استان كردستان

ـ بررسی  و اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون كاران استان كردستان

ـ بررسی و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون كاران در خصوص كشت توتون

ـ بررسی دیدگاه توتون كاران در خصوص عوامل موثر در افزایش كمی و كیفی توتون

ـ بررسی دیدگاه های توتون كاران در خصوص عوامل موثر در افزایش انگیزه آنان برای كشت توتون

ـ بررسی میزان بكارگیری روشهای و رسانه های آموزشی ـ ترویجی در زمینه كاشت، داشت و برداشت توتون

ـ بررسی میزان مناسب بودن روش های آموزشی در خصوص نحوه كاشت،‌ داشت ، برداشت و عمل آوری توتون از دیدگاه توتون كاران

تحقیق حاضر از نوع كاربردی و به روش توصیفی ، همبستگی می باشد كه شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق 1038 نفر از توتون كاران استان كردستان می باشند كه با استفاده از فرمول كوكران تعداد       175 نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید‌ه اند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنان تكمیل شده است

متغیر وابسته این تحقیق میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون كاران استان كردستان       می باشد. درتحقیق حاضر 17 متغیر مستقل وجود دارد كه شامل: سن، جنسیت، وضعیت تاهل    تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، شغل اصلی، سطح زیر كشت توتون، سابقه كشت توتون ، نوع مالكیت، میزان درآمد سالانه از كشت توتون،  استفاده از تسهیلات حمایتی شركت دخانیات دفعات تماس با مروج دخانیات، دفعات شركت در كلاس های آموزشی ـ ترویجی، بازدید از مزارع نمونه استفاده از مجلات و نشریات ترویجی، استفاده از فیلم های آموزشی و عضویت در تعاونی یا تشكلهای توتون كاران می باشند. در این تحقیق نتایج و اطلاعات حاصله در دو بخش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است كه در بخش توصیفی مشخصه های آماری همچون جداول فراوانی میانگین، میانه، مد، انحراف معیارآورده شده است و در بخش تحلیلی برای تعیین رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای تعیین اختلاف معنی داری متغیر ها از آزمون  كروسكال والیس ومن وایت نی و برای تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از ضریب رگرسیون چند متغیره  ( روش گام به گام ) استفاده شده است.

2- نتیجه گیری

نتایج حاصل از تحقیق در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های تحلیلی به شرح ذیل ارائه می گردد.

نتایج حاصل از یافته های توصیفی

بررسی ها نشان می دهد كه متوسط سن افراد مورد مطالعه 44 سال می باشد و اكثر افراد مورد مطالعه (94% ) مرد  و متاهل می باشند و متوسط تعداد فرزندان آنان 4 نفر است كه اكثرآًُُ در كشت و كار توتون به سرپرست خانواده كمك می نمایند. سطح سواد اكثر توتون كاران در سطح پائین قرار دارد، حدود 35 درصد بی سواد و 27 درصد نیز در حد ابتدایی سواد دارند و فقط         13 درصد دارای تحصیلاتی در حد دیپلم و به بالا بوده اند كه لازم است در خصوص سواد       توتون كاران تمهیدات لازم اندیشیده شود. اكثر افراد مورد مطالعه (5/67%) كشاورز بوده اند و درصد قابل توجه ای نیز دارای شغل توام كشاورزی و دامداری می باشند و از این طریق امرار معاش       می نمایند.

نتایج تحقیق نشان می دهد كه متوسط میزان مالكیت زمین كشاورزی آبی توتون كاران  حدود 5/1 هكتار و متوسط زمین دیم توتون كاران 2 هكتار بوده است كه بین 5/0 تا 7 هكتار در نوسان می باشد، همچنین بیشتر افراد مورد مطالعه بین 5/0 تا 1 هكتار زمین كشاورزی دارند كه اكثراً كشاورزان خرده پا می باشند و به صورت سنتی توتون كشت می نمایند و كمتر از كشت مكانیزه  بهره می برند. متوسط سطح زیر كشت توتون افراد مورد مطالعه، حدود یك هكتار  می باشد كه بین 5/0 تا 4 هكتار در نوسان بوده است و بیشترین فراوانی سطح كشت توتون مربوط به طبقه 1 هكتار و به پائین بوده است. بررسی ها نشان می دهد اكثر توتون كاران (72%)  مالك زمین زراعی خود می باشند و تعداد كمی از زمین های تحت كشت توتون آنان،  از نوع اجاره ای می باشد و درصد ناچیزی نیز از نظام های بهره برداری ارباب ـ رعیتی استفاده می نمایند. ضمن اینكه نظام های تعاونی در منطقه مورد توجه قرار نگرفته است.

بررسی ها نشان می دهد كه متوسط درآمد توتون كاران  530000 تومان در طول سال بوده است كه كمترین آن 50 هزار تومان و بیشترین آن 3  میلیون تومان می باشد. همچنین ملاحظه      می گردد بیش از 65 درصد از افراد مورد مطالعه كمتر از 500 هزارتومان در طول سال از شغل  توتون كاری درآمد كسب نموده اند، كه با توجه به هزینه های خانوار، مقدار ناچیزی می باشد. همچنین میانگین سابقه فعالیت توتون كاران در زمینة‌ كشت توتون 15 سال می باشد كه 62 درصد از افراد مورد مطالعه كمتر از 10 سال سابقه فعالیت در خصوص كشت توتون دارند.به طور كلی توتون كاران از تجربه نسبتاً‌ خوبی در خصوص كشت توتون برخوردار می باشند.

نتایج حاكی از آن است كه حدود 65 درصد از توتون كاران  از تسهیلات حمایتی شركت دخانیات استفاده نموده اند كه اكثراً شامل مساعده كشت و وام ساخت ابنیه عمل آوری توتون و درصد ناچیزی نیز شامل وام پمپ و سمپاش بوده است. بررسی ها همچنان نشان می دهد كه تعداد دفعات تماس مروجان با توتون كارا ن در حد بسیار مطلوبی بوده است بطوری كه متوسط تعداد دفعات تماس مروجان و توتون كاران 13 بار در طول سال می باشد كه حاكی از فعال بودن مروجان شركت دخانیات درخصوص كشت توتون بوده است ولی از طرف دیگر دفعات شركت توتون كاران در كلاس های آموزشی ـ ترویجی در خصوص كاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون  بسیار ناچیز بوده است  بطوری كه  5/61 درصد از توتون كاران اظهار داشته اند كه در هیچ كلاس آموزشی شركت نداشته اند و 21 درصد نیز اظهار داشته اند كه فقط یك بار دركلاسهای آموزشی كشت توتون شركت كرده اند بنابراین می توان اظهار نمود كه كلاس های آموزشی در خصوص كشت توتون در منطقه بسیار كم برگزار شده است، كه بایستی در این خصوص امكانات لازم توسط شركت دخانیات فراهم آید و اقدامات لازم صورت پذیرد. همچنین تعداد دفعات بازدید توتون كاران از مزارع نمونه توتون كاری در طول سال بسیار ناچیز بوده است بطوری كه 57 درصد از توتون كاران اظهار    داشته اند كه هیچ بازدیدی از  مزارع نمونه كشت توتون درطول سال نداشته اند.بنابراین توصیه      می گردد كه بخش ترویج و آموزش كشاورزی شركت دخانیات امكانات لازم را برای بازدید توتون كاران از مزارع نمونه فراهم آورد.

بررسی ها نشان می دهد كه توتون كاران به میزان كم از مجلات و نشریات آموزشی و ترویجی استفاده می نمایند كه این شاید به آن دلیل باشد كه مجلات آموزشی بین توتون كاران به میزان كم توزیع می گردد یا اینكه سطح پائین سواد توتون كاران این اجازه را به آنان نمی دهد كه از مجلات آموزشی استفاده نمایند. بررسی ها همچنین نشان می دهد كه توتون كاران  به میزان كم از فیلم های  آموزشی در خصوص كشت توتون  استفاده نمود ه اند، با توجه به اینكه توتون كاران تمایل زیادی به دیدن فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل كمسیون خرید دارند لذا توصیه   می شود بخش آموزش و ترویج شركت دخانیات در این رابطه فعالیت بیشتری را اعمال نماید.

نتایج نشان می دهد كه اكثر افراد مورد مطالعه (90% ) در هیچ تشكل یا تعاونی عضویت ندارند لذا به نظر می رسد به دلایلی فعالیت تعاونی ها یا تشكل های مربوط به توتون كاران ضعیف باشد به همین خاطر با توجه به مزایایی شركت های تعاونی توصیه می گردد بهای لازم به این شركت ها در منطقه داده شود و شركت دخانیات، شركت های تعاونی را مورد حمایت خود قرار دهد. همچنین افراد مورد مطالعه، روش های فعلی آموزش در خصوص نحوه كاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون توسط شركت دخانیات را در حد مناسب ارزیابی نموده اند و اظهار امیدواری نموده اند كه از روش های آموزش بیشتری در این خصوص استفاده شود. همچنین مهمترین عامل در افزایش آگاهی توتون كاران در خصوص كشت توتون، تماس با مروجان شركت دخانیات بوده است ضمن اینكه شركت در كلاسهای آموزشی ـ ترویجی بازدید های آموزشی از مزارع نمونه توتون، فیلم های آموزشی، استفاده از برنامه های رادیو و تلویزیون و استفاده از مجلات و نشریات آموزشی و ترویجی از دیگر عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون كاران بوده است.

از نظر افراد مورد مطالعه، موثرترین عامل در توسعه كمی و كیفی كشت توتون پرداخت به موقع بهای محصول می باشد. همچنین قیمت مناسب درجات مختلف توتون و توزیع به موقع     نهاده ها ی كشاورزی تاثیر بسیار زیادی در توسعه كمی و كیفی توتون دارد و  استفاده از دانش بومی توتون كاران، شركت در دوره های  آموزشی، برگزاری محل كمسیون در نزدیكی روستا  استفاده از رهبران و معتمدان محلی و تشكیل شركت های تعاونی تولید توتون از دیگر عواملی هستند كه در افزایش كمی و كیفی توتون موثر می باشند. همچنین از نظر افراد مورد مطالعه مهمترین عامل در افزایش انگیزه توتون كاران برای كشت توتون، قیمت مناسب درجات مختلف توتون می باشد كه در اولویت اول قرار گرفته است. وجود امكانات آموزشی در محل برگزاری كمسیون خرید، وجود امكانات رفاهی در محل برگزاری كمسیون خرید و برگزاری محل كمسیون خرید در نزدیكی روستا از دیگر عوامل مهم در افزایش انگیزه توتون كاران عنوان شده است.

بررسی ها نشان می دهدكه مهمترین نیاز آموزشی توتون كاران، آشنایی با انواع سموم شیمیایی است كه در اولویت اول قرار دارد. همچنین آشنایی با بیماریهای مختلف توتون، نحوه مبارزه با آفات و بیماریهای توتون، شناخت آفات توتون،‌ زمان و نحوه صحیح سم پاشی، آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر افزایش كیفیت توتون، نحوه صحیح خشكانیدن و عمل آوری توتون و نحوه صحیح تلمبار و نگهداری توتون تا زمان برگزاری كمسیون خرید در اولویت های بعدی نیازهای آموزشی توتون كاران قرار گرفته اند كه باید به آنها توجه شود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *