نتایج و پیشنهادات: دانلود رایگان پایان نامه روان شناسی : شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان ۶۰ص


دانلود پایان نامه

 

جدول ۴۸-۲ : خلاصه مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای

آموزشی ـ ترویجی توتون کاران استان کردستان

F R ضرایب b متغیرهای وارد شده به معادله متغیرهای وارده شده به معادله رگرسیون مراحل
**۴۲/۱۱ ۱۰/۰ ۰۳۳/۴ x7 گام اول
**۶۹/۱۳ ۲۱/۰ ۰۰/۵

۲۵/۳-

x7

x13

گام دوم
 

**۶۳/۱۴

 

 

۳۰/۰

۳۸/۵

۰۷/۴-

۲۴/۰-

x7

x13

x1

گام سوم
 

**۱۵/۱۳

 

 

۳۵/۰

۲۲/۵

۷۷/۳-

۲۸/۰-

۶۲/۲-

    x7

x13

x1

x15

 

گام چهارم

**= سطح معنی داری در سطح ۱% خطا

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

 

خلاصه‌، نتایج و پیشنهادات

 

خلاصه

نیاز شالوده و اساس برنامه ریزی آموزشی است و برای تدوین هدفهای مطلوب در یک  برنامه ریزی ابتدا باید نیازها را بررسی کنیم. یکی از مهمترین عوامل و محرکهای مشوق برای شرکت کشاورزان در برنامه های آموزشی برآوردن نیازها و خواسته های آنان می باشد مطالعه در خصوص خواستها و نیازهای مخاطبان از اساسی ترین ضروریات در تهیه و تدارک برنامه های آموزشی برای آنها است و از طرف دیگر برنامه های آموزشی  تنها زمانی برای مخاطبان جذاب خواهد بود که با مشکلات و نیازهای واقعی آنان در ارتباط باشد بنابراین هرگاه محتوای برنامه های آموزشی بر اساس نیاز کشاورزان تدوین شده باشد و مخاطب از جمیع جهات احساس کند، آنچه او نیاز دارد همان است که به او عرضه می شود آن برنامه می تواند موفقیت چشمگیری داشته باشد اما بر عکس اگر آنچه به مخاطب ترویج  عرضه می شود با نیازهای او منطبق نباشد بدون تردید آن تاثیری نخواهد داشت. در اهمیت نیاز اینکه اگر برنامه های آموزشی منطبق بر نیاز مخاطبان ترویج باشد از اتلاف منابع و هزینه به نحوه چشمگیری جلوگیری به عمل خواهد آمد و منجر به ارتقای سطح دانش، بینش و نهایتا“ مهارت آنان می گردد.

نیاز سنجی آموزشی از دیدگاه انسانی و بشردوستانه می تواند گامی در جهت کاهش فقر  بیکاری و نابرابری ملل محروم و از نظر اقتصادی می تواند منجر به افزایش تولید و در نتیجه افزایش در آمد و از نظر سیاسی می تواند باعث ثبات یک جامعه، تعین آزادیهای مشروع و شکستن فرهنگ سکوت و از نظر زیست محیطی می تواند موجب حفظ، احیاء، توسعه و  بهره برداری صحیح از منابع طبیعی و کاهش تخریب آن گردد . ( شریعتی، ۱۳۷۸)

نیاز سنجی آموزشی دقیقا” معلوم می کند که چه کسانی نیازبه آموزش دارند و به چه آموزش های نیاز دارند. برای پاسخ به این سئوالات نمی توان به حدس و گمان مسئولان و سلیقه های شخصی و یا فقط به علاقه توجه داشت بلکه باید اهداف، نیازهای اجتماعی و از همه مهمتر  نیازهای رشد و تعالی کشاورزان را مد نظرقرار دارد. از طرفی  مطالب آموزشی باید تاثیر به جا بگذارد و تغییر وتحول ایجاد کند، انجام چنین اموری بدون نیاز سنجی آموزشی همراه با برنامه های دقیق و محتوای مناسب امکان پذیر نخواهد بود. از این رو هدف کلی این تحقیق بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا در استان کردستان می باشد که براین اساس اهداف جزیی آن شامل موارد ذیل است.

ـ بررسی ویژگیهای شخصی توتون کاران استان کردستان

ـ بررسی  و اولویت بندی نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران استان کردستان

ـ بررسی و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران در خصوص کشت توتون

ـ بررسی دیدگاه توتون کاران در خصوص عوامل موثر در افزایش کمی و کیفی توتون

ـ بررسی دیدگاه های توتون کاران در خصوص عوامل موثر در افزایش انگیزه آنان برای کشت توتون

ـ بررسی میزان بکارگیری روشهای و رسانه های آموزشی ـ ترویجی در زمینه کاشت، داشت و برداشت توتون

ـ بررسی میزان مناسب بودن روش های آموزشی در خصوص نحوه کاشت،‌ داشت ، برداشت و عمل آوری توتون از دیدگاه توتون کاران

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی ، همبستگی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق ۱۰۳۸ نفر از توتون کاران استان کردستان می باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد       ۱۷۵ نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید‌ه اند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنان تکمیل شده است

متغیر وابسته این تحقیق میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران استان کردستان       می باشد. درتحقیق حاضر ۱۷ متغیر مستقل وجود دارد که شامل: سن، جنسیت، وضعیت تاهل    تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، شغل اصلی، سطح زیر کشت توتون، سابقه کشت توتون ، نوع مالکیت، میزان درآمد سالانه از کشت توتون،  استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات دفعات تماس با مروج دخانیات، دفعات شرکت در کلاس های آموزشی ـ ترویجی، بازدید از مزارع نمونه استفاده از مجلات و نشریات ترویجی، استفاده از فیلم های آموزشی و عضویت در تعاونی یا تشکلهای توتون کاران می باشند. در این تحقیق نتایج و اطلاعات حاصله در دو بخش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است که در بخش توصیفی مشخصه های آماری همچون جداول فراوانی میانگین، میانه، مد، انحراف معیارآورده شده است و در بخش تحلیلی برای تعیین رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای تعیین اختلاف معنی داری متغیر ها از آزمون  کروسکال والیس ومن وایت نی و برای تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از ضریب رگرسیون چند متغیره  ( روش گام به گام ) استفاده شده است.

۲- نتیجه گیری

نتایج حاصل از تحقیق در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های تحلیلی به شرح ذیل ارائه می گردد.

نتایج حاصل از یافته های توصیفی

بررسی ها نشان می دهد که متوسط سن افراد مورد مطالعه ۴۴ سال می باشد و اکثر افراد مورد مطالعه (۹۴% ) مرد  و متاهل می باشند و متوسط تعداد فرزندان آنان ۴ نفر است که اکثرآًُُ در کشت و کار توتون به سرپرست خانواده کمک می نمایند. سطح سواد اکثر توتون کاران در سطح پائین قرار دارد، حدود ۳۵ درصد بی سواد و ۲۷ درصد نیز در حد ابتدایی سواد دارند و فقط         ۱۳ درصد دارای تحصیلاتی در حد دیپلم و به بالا بوده اند که لازم است در خصوص سواد       توتون کاران تمهیدات لازم اندیشیده شود. اکثر افراد مورد مطالعه (۵/۶۷%) کشاورز بوده اند و درصد قابل توجه ای نیز دارای شغل توام کشاورزی و دامداری می باشند و از این طریق امرار معاش       می نمایند.

نتایج تحقیق نشان می دهد که متوسط میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی توتون کاران  حدود ۵/۱ هکتار و متوسط زمین دیم توتون کاران ۲ هکتار بوده است که بین ۵/۰ تا ۷ هکتار در نوسان می باشد، همچنین بیشتر افراد مورد مطالعه بین ۵/۰ تا ۱ هکتار زمین کشاورزی دارند که اکثراً کشاورزان خرده پا می باشند و به صورت سنتی توتون کشت می نمایند و کمتر از کشت مکانیزه  بهره می برند. متوسط سطح زیر کشت توتون افراد مورد مطالعه، حدود یک هکتار  می باشد که بین ۵/۰ تا ۴ هکتار در نوسان بوده است و بیشترین فراوانی سطح کشت توتون مربوط به طبقه ۱ هکتار و به پائین بوده است. بررسی ها نشان می دهد اکثر توتون کاران (۷۲%)  مالک زمین زراعی خود می باشند و تعداد کمی از زمین های تحت کشت توتون آنان،  از نوع اجاره ای می باشد و درصد ناچیزی نیز از نظام های بهره برداری ارباب ـ رعیتی استفاده می نمایند. ضمن اینکه نظام های تعاونی در منطقه مورد توجه قرار نگرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که متوسط درآمد توتون کاران  ۵۳۰۰۰۰ تومان در طول سال بوده است که کمترین آن ۵۰ هزار تومان و بیشترین آن ۳  میلیون تومان می باشد. همچنین ملاحظه      می گردد بیش از ۶۵ درصد از افراد مورد مطالعه کمتر از ۵۰۰ هزارتومان در طول سال از شغل  توتون کاری درآمد کسب نموده اند، که با توجه به هزینه های خانوار، مقدار ناچیزی می باشد. همچنین میانگین سابقه فعالیت توتون کاران در زمینه‌ کشت توتون ۱۵ سال می باشد که ۶۲ درصد از افراد مورد مطالعه کمتر از ۱۰ سال سابقه فعالیت در خصوص کشت توتون دارند.به طور کلی توتون کاران از تجربه نسبتاً‌ خوبی در خصوص کشت توتون برخوردار می باشند.

نتایج حاکی از آن است که حدود ۶۵ درصد از توتون کاران  از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات استفاده نموده اند که اکثراً شامل مساعده کشت و وام ساخت ابنیه عمل آوری توتون و درصد ناچیزی نیز شامل وام پمپ و سمپاش بوده است. بررسی ها همچنان نشان می دهد که تعداد دفعات تماس مروجان با توتون کارا ن در حد بسیار مطلوبی بوده است بطوری که متوسط تعداد دفعات تماس مروجان و توتون کاران ۱۳ بار در طول سال می باشد که حاکی از فعال بودن مروجان شرکت دخانیات درخصوص کشت توتون بوده است ولی از طرف دیگر دفعات شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی ـ ترویجی در خصوص کاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون  بسیار ناچیز بوده است  بطوری که  ۵/۶۱ درصد از توتون کاران اظهار داشته اند که در هیچ کلاس آموزشی شرکت نداشته اند و ۲۱ درصد نیز اظهار داشته اند که فقط یک بار درکلاسهای آموزشی کشت توتون شرکت کرده اند بنابراین می توان اظهار نمود که کلاس های آموزشی در خصوص کشت توتون در منطقه بسیار کم برگزار شده است، که بایستی در این خصوص امکانات لازم توسط شرکت دخانیات فراهم آید و اقدامات لازم صورت پذیرد. همچنین تعداد دفعات بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون کاری در طول سال بسیار ناچیز بوده است بطوری که ۵۷ درصد از توتون کاران اظهار    داشته اند که هیچ بازدیدی از  مزارع نمونه کشت توتون درطول سال نداشته اند.بنابراین توصیه      می گردد که بخش ترویج و آموزش کشاورزی شرکت دخانیات امکانات لازم را برای بازدید توتون کاران از مزارع نمونه فراهم آورد.

بررسی ها نشان می دهد که توتون کاران به میزان کم از مجلات و نشریات آموزشی و ترویجی استفاده می نمایند که این شاید به آن دلیل باشد که مجلات آموزشی بین توتون کاران به میزان کم توزیع می گردد یا اینکه سطح پائین سواد توتون کاران این اجازه را به آنان نمی دهد که از مجلات آموزشی استفاده نمایند. بررسی ها همچنین نشان می دهد که توتون کاران  به میزان کم از فیلم های  آموزشی در خصوص کشت توتون  استفاده نمود ه اند، با توجه به اینکه توتون کاران تمایل زیادی به دیدن فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل کمسیون خرید دارند لذا توصیه   می شود بخش آموزش و ترویج شرکت دخانیات در این رابطه فعالیت بیشتری را اعمال نماید.

نتایج نشان می دهد که اکثر افراد مورد مطالعه (۹۰% ) در هیچ تشکل یا تعاونی عضویت ندارند لذا به نظر می رسد به دلایلی فعالیت تعاونی ها یا تشکل های مربوط به توتون کاران ضعیف باشد به همین خاطر با توجه به مزایایی شرکت های تعاونی توصیه می گردد بهای لازم به این شرکت ها در منطقه داده شود و شرکت دخانیات، شرکت های تعاونی را مورد حمایت خود قرار دهد. همچنین افراد مورد مطالعه، روش های فعلی آموزش در خصوص نحوه کاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون توسط شرکت دخانیات را در حد مناسب ارزیابی نموده اند و اظهار امیدواری نموده اند که از روش های آموزش بیشتری در این خصوص استفاده شود. همچنین مهمترین عامل در افزایش آگاهی توتون کاران در خصوص کشت توتون، تماس با مروجان شرکت دخانیات بوده است ضمن اینکه شرکت در کلاسهای آموزشی ـ ترویجی بازدید های آموزشی از مزارع نمونه توتون، فیلم های آموزشی، استفاده از برنامه های رادیو و تلویزیون و استفاده از مجلات و نشریات آموزشی و ترویجی از دیگر عوامل موثر در افزایش آگاهی توتون کاران بوده است.

از نظر افراد مورد مطالعه، موثرترین عامل در توسعه کمی و کیفی کشت توتون پرداخت به موقع بهای محصول می باشد. همچنین قیمت مناسب درجات مختلف توتون و توزیع به موقع     نهاده ها ی کشاورزی تاثیر بسیار زیادی در توسعه کمی و کیفی توتون دارد و  استفاده از دانش بومی توتون کاران، شرکت در دوره های  آموزشی، برگزاری محل کمسیون در نزدیکی روستا  استفاده از رهبران و معتمدان محلی و تشکیل شرکت های تعاونی تولید توتون از دیگر عواملی هستند که در افزایش کمی و کیفی توتون موثر می باشند. همچنین از نظر افراد مورد مطالعه مهمترین عامل در افزایش انگیزه توتون کاران برای کشت توتون، قیمت مناسب درجات مختلف توتون می باشد که در اولویت اول قرار گرفته است. وجود امکانات آموزشی در محل برگزاری کمسیون خرید، وجود امکانات رفاهی در محل برگزاری کمسیون خرید و برگزاری محل کمسیون خرید در نزدیکی روستا از دیگر عوامل مهم در افزایش انگیزه توتون کاران عنوان شده است.

بررسی ها نشان می دهدکه مهمترین نیاز آموزشی توتون کاران، آشنایی با انواع سموم شیمیایی است که در اولویت اول قرار دارد. همچنین آشنایی با بیماریهای مختلف توتون، نحوه مبارزه با آفات و بیماریهای توتون، شناخت آفات توتون،‌ زمان و نحوه صحیح سم پاشی، آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر افزایش کیفیت توتون، نحوه صحیح خشکانیدن و عمل آوری توتون و نحوه صحیح تلمبار و نگهداری توتون تا زمان برگزاری کمسیون خرید در اولویت های بعدی نیازهای آموزشی توتون کاران قرار گرفته اند که باید به آنها توجه شود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *