نتایج حاصل: دانلود رایگان پایان نامه روان شناسی : شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان ۶۰ص


دانلود پایان نامه

 

نتایج حاصل از یافته های تحلیلی

نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین سن توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. یعنی  هر چه سن توتون کاران کمتر بوده است در نتیجه نیازهای آموزشی ـ ترویجی آنان در خصوص کشت توتون بیشتر می باشد به عبارت دیگر افراد مسن تر احساس نیاز کمتری به آموزش داشته اند و برعکس افراد جوانتر نیاز بیشتری به آموزش از خود ابراز نموده اند. همچنین نتایج نشان می دهد که بین متغیرهای تعداد فرزندان و سطح سواد با نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران رابطه معنی داری مشاهده نمی گردد به عبارت دیگر تعداد فرزندان یا سطح سواد توتون کاران تاثیری در میزان نیازهای آموزشی آنان نداشته است. عدم تاثیر سواد در میزان نیازهای آموزشی شاید مربوط به این مسئله باشد که تعداد زیادی از توتون کاران مورد مطالعه بی سواد بوده اند.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر سطح زیر کشت توتون و میزان نیازهای  آموزشی ـ ترویجی نشان می دهد که بین دو متغیر مذکور رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارتی هر چه سطح زیرکشت توتون افراد مورد مطالعه بیشتر بوده است در نتیجه نیاز آنان به آموزش بیشتر می باشد همچنین بین متغیر سابقه فعالیت در زمینه کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی و ترویجی رابطه معکوس وجود دارد. به عبارت دیگر افراد دارای سابقه کمتر، نیاز بیشتری به آموزش داشته اند و این شاید به آن دلیل باشد که افراد باسابقه تر احساس می کنند از تجربه کافی برخوردارند و نیاز به آموزش های جدید ندارند.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان درآمد و نیازهای آموزشی وترویجی توتون کاران نشان دهنده آن است که بین دو متغیر رابطه معنی داری وجود ندارد، به عبارت دیگر میزان درآمد توتون کارا ن مستقل از میزان نیازهای آموزشی آنان بوده است. همچنین بین متغیرهای  دفعات تماس توتون کاران با مروجان و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معکوس وجود دارد به این معنا که هرچه دفعات تماس توتون کاران با مروجان شرکت دخانیات بیشتر بوده است در نتیجه میزان نیازهای آموزشی آنان کمتر شده است و این شاید به دلیل کارایی مروجان کشاورزی باشد که توانسته اند بخشی از نیازهای آموزشی توتون کاران را مرتفع نمایند.همچنین بین میزان دفعات شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی در زمینه کاشت، داشت و برداشت توتون و میزان نیازهای آموزشی نیز رابطه معکوس وجود دارد، یعنی شرکت در کلاس های آموزشی ـ ترویجی باعث کاهش نیازهای آموزشی توتون کاران شده است.

محاسبه ضریب همبستگی نشان می دهدکه دفعات بازدید از مزارع نمونه  مستقل از میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران بوده است. یعنی دفعات بازدید از مزارع نمونه تاثیری در کاهش یا افزایش نیازهای آموزشی توتون کاران نداشته است ولی بین میزان  استفاده از نشریات آموزشی ـ ترویجی و  میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هر چه استفاده از مجلات آموزشی ـ ترویجی در خصوص کشت توتون بیشتر بوده است در نتیجه میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی کاهش یافته است. همچنین بین میزان استفاده از فیلم های آموزشی و میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد به عبارتی استفاده از فیلم های آموزشی باعث کاهش میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران شده است .

نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس نشان می دهد که بین شغل های اصلی توتون کاران از نظر میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی اختلاف معنی داری وجود ندارد به عبارت دیگر شغل اصلی توتون کاران تاثیری در میزان نیازهای  آموزشی ـ ترویجی آنان نداشته است. ولی نوع مالکیت اراضی تحت کشت توتون بر میزان نیازهای  آموزشی ـ ترویجی توتون کاران تاثیر گذار بوده است. به عبارت دیگر می توان اظهار نمود میزان نیازهای آموزشی کسانی که مالکیت شخصی داشته اند نسبت به افرادی که از نظام های بهره برداری اجاره ای یا ارباب رعیتی بهره می برند بیشتر        می باشد.

نتایج حاصل از آزمون من ویتنی نشان می دهد که جنسیت و تاهل تاثیری در میزان نیازهای آموزشی توتون کاران نداشته است به عبارت دیگر بین زنان و مردان و همچنین افراد متاهل و مجرد از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلافی وجود ندارد. این آزمون همچنین نشان می دهد بین توتون کارانی که از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات استفاده نموده اند و سایرینی که استفاده نکرده اند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد  به عبارتی توتون کارانی که از تسهیلات حمایتی استفاده نموده اند بیشتر از سایر توتون کارانی که از تسهیلات حمایتی استفاده نکرده اند، نیاز به آموزش داشته اند. همچنین بین توتون کارانی که عضو تشکل ها یا تعاونی توتون کاری می باشند و سایرینی که عضو نمی باشند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود ندارد یعنی عضویت یا عدم عضویت در تعاونی توتون کاران تاثیری در میزان نیازهای آموزشی توتون کاران نداشته است.

نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته میزان نیازهای آموزشی از طریق معادله رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام بیانگر آن است که به به ترتیب چهار متغیر: سطح زیر کشت توتون، دفعات شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی، سن  و استفاده از مجلات آموزشی ـ ترویجی وارد معادله رگرسیون چند متغیره گردیدند که جمعاً حدود ۳۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان نیازهای آموزشی را باعث شده اند. نتایج نشان می دهد سطح زیر کشت توتون تاثیر مثبتی بر نیازهای آموزشی توتون کاران داشته است یعنی هر چه سطح زیر کشت توتون افراد مورد مطالعه بیشتر بوده است در نتیجه نیازهای آموزشی آنان بیشتر بوده است ولی دفعات شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی، سن و استفاده از مجلات آموزشی تاثیر معکوسی بر میزان نیازهای آموزشی داشته اند وافزایش آنها باعث کاهش میزان نیازهای آموزشی شده است.

پیشنهادات

۱ـ با توجه به اینکه تعدادی از توتون کاران منطقه، زن می باشند لذا توصیه می گردد برای این گروه از مخاطبان ترویج از مروجان زن استفاده به عمل آید.

۲ـ نظر به سطح سواد پائین توتون کاران در منطقه، توصیه می شود تمهیدات لازم برای باسواد کردن توتوکاران با همکاری نهضت سواد آموزی صورت پذیرد.

۳ـ  پیشنهاد می گردد شرکت دخانیات با هماهنگی مروجان تسهیلاتی را برای بازدید توتون کاران  از مزارع نمونه توتون در طول سال در نظر بگیرند.

۴ـ  با توجه به اینکه در منطقه مورد مطالعه بیشتر کشاورزان خرده پا می باشند و اکثراً‌ کمتر از         ۲ هکتار زمین زراعی تحت کشت توتون دارند لذا توصیه می گردد نظام های تعاونی در منطقه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

۵ـ نتایج نشانگر درآمد کم توتون کاران از کشت توتون می باشد لذا توصیه می گردد تسهیلات حمایتی بیشتری در اختیار این کشاورزان قرار گیرد.

۶ـ با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اینکه دفعات تماس مروجان با توتون کارا ن در حد بسیار مطلوبی بوده است و تاثیر مثبتی در جهت کاهش نیازهای آموزشی توتون کاران داشته اند لذا  توصیه می گردد برای این مروجان پاداش های مادی و معنوی در نظر گرفته شود.

۷ـ نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که کلاس های آموزشی ـ ترویجی در خصوص کاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون در منطقه به میزان ناچیزی برگزار شده است و اکثر افراد مورد مطالعه در هیچ کلاس آموزشی شرکت نداشته اند و از طرفی برگزای همین کلاسهای ناچیز نیز تاثیر زیادی در مرتفع کردن نیازهای آموزشی توتون کاران داشته است لذا پیشنهاد می گردد که بخش ترویج و آموزش شرکت دخانیات با پی گیریهای لازم امکاناتی را فراهم آورد تا زمینه برگزاری اینگونه کلاس ها در منطقه فراهم آید.

۸ـ با توجه به توزیع کم  مجلات و نشریات آموزشی و ترویجی در خصوص کشت توتون در منطقه و نیز تاثیر مثبت آن بر کاهش نیازهای آموزشی توتون کاران، توصیه می گردد مجلات یا بروشورهای در این خصوص تهیه گردد و در اختیار توتون کاران قرار داده شود.

۹ـ با توجه به سطح پائین سواد توتون کاران و تمایل زیاد توتون کاران به دیدن فیلم های آموزشی در خصوص کشت توتون توصیه می گردد از  نمایش فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل کمسیون خرید بیشتر استفاده گردد.

۱۰ـ با توجه به اینکه ۹۰ درصد توتون کاران در هیچ تشکل یا تعاونی عضویت ندارند لذا توصیه    می گردد شرکت های تعاونی ویژه توتون کاران مورد حمایت شرکت دخانیات قرار گیرند و امکانات وتسهیلات لازم در اختیار آنان قرار داده شود.

۱۱ـ برای افزایش آگاهی توتون کاران در خصوص کشت توتون توصیه می گردد از مروجان  کلاسهای آموزشی، بازدید های علمی، فیلم های آموزشی، برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون، مجلات و نشریات ترویجی بیشتر بهره گرفته شود.

۱۲ـ برای توسعه کمی و کیفی کشت توتون توصیه می گردد بهای محصول به موقع به توتون کاران پرداخت گردد، همچنین به قیمت مناسب درجات مختلف توتون، توزیع به موقع نهاده های کشاورزی، استفاده از دانش بومی و برگزاری محل کمسیون در نزدیکی روستا بیشتر توجه گردد.

۱۳ـ با توجه به اینکه افراد با سابقه تر اظهار داشته اند که  نیاز کمتری به آموزش دارند ولی توصیه می گردد این افراد نیز توسط روش های آموزشی ـ ترویجی نوین با علم روز کشت توتون بیشتر آشنا گردند.

۱۴ـ پیشنهاد می گردد برای برطرف شدن نیازهای آموزشی توتون کاران منطقه مورد مطالعه،  بترتیب کلاسهای در خصوص آشنایی با انواع سموم شیمیایی، آشنایی با بیماریهای مختلف توتون، نحوه مبارزه با آفات و بیماریهای توتون، شناخت آفات توتون،‌ زمان و نحوه صحیح سم پاشی، آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر افزایش کیفیت توتون، نحوه صحیح خشکانیدن و عمل آوری توتون و نحوه صحیح تلمبار و نگهداری توتون تا زمان برگزاری کمسیون خرید  برنامه ریزی و اجرا گردد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *