نتایج حاصل: دانلود رایگان پایان نامه روان شناسی : شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان 60ص


دانلود پایان نامه

 

نتایج حاصل از یافته های تحلیلی

نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد كه بین سن توتون كاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معكوس و معنی داری وجود دارد. یعنی  هر چه سن توتون كاران كمتر بوده است در نتیجه نیازهای آموزشی ـ ترویجی آنان در خصوص كشت توتون بیشتر می باشد به عبارت دیگر افراد مسن تر احساس نیاز كمتری به آموزش داشته اند و برعكس افراد جوانتر نیاز بیشتری به آموزش از خود ابراز نموده اند. همچنین نتایج نشان می دهد كه بین متغیرهای تعداد فرزندان و سطح سواد با نیازهای آموزشی و ترویجی توتون كاران رابطه معنی داری مشاهده نمی گردد به عبارت دیگر تعداد فرزندان یا سطح سواد توتون كاران تاثیری در میزان نیازهای آموزشی آنان نداشته است. عدم تاثیر سواد در میزان نیازهای آموزشی شاید مربوط به این مسئله باشد كه تعداد زیادی از توتون كاران مورد مطالعه بی سواد بوده اند.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر سطح زیر كشت توتون و میزان نیازهای  آموزشی ـ ترویجی نشان می دهد كه بین دو متغیر مذكور رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارتی هر چه سطح زیركشت توتون افراد مورد مطالعه بیشتر بوده است در نتیجه نیاز آنان به آموزش بیشتر می باشد همچنین بین متغیر سابقه فعالیت در زمینه كشت توتون و میزان نیازهای آموزشی و ترویجی رابطه معكوس وجود دارد. به عبارت دیگر افراد دارای سابقه كمتر، نیاز بیشتری به آموزش داشته اند و این شاید به آن دلیل باشد كه افراد باسابقه تر احساس می كنند از تجربه كافی برخوردارند و نیاز به آموزش های جدید ندارند.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر میزان درآمد و نیازهای آموزشی وترویجی توتون كاران نشان دهنده آن است كه بین دو متغیر رابطه معنی داری وجود ندارد، به عبارت دیگر میزان درآمد توتون كارا ن مستقل از میزان نیازهای آموزشی آنان بوده است. همچنین بین متغیرهای  دفعات تماس توتون كاران با مروجان و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معكوس وجود دارد به این معنا كه هرچه دفعات تماس توتون كاران با مروجان شركت دخانیات بیشتر بوده است در نتیجه میزان نیازهای آموزشی آنان كمتر شده است و این شاید به دلیل كارایی مروجان كشاورزی باشد كه توانسته اند بخشی از نیازهای آموزشی توتون كاران را مرتفع نمایند.همچنین بین میزان دفعات شركت توتون كاران در كلاس های آموزشی در زمینه كاشت، داشت و برداشت توتون و میزان نیازهای آموزشی نیز رابطه معكوس وجود دارد، یعنی شركت در كلاس های آموزشی ـ ترویجی باعث كاهش نیازهای آموزشی توتون كاران شده است.

محاسبه ضریب همبستگی نشان می دهدكه دفعات بازدید از مزارع نمونه  مستقل از میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون كاران بوده است. یعنی دفعات بازدید از مزارع نمونه تاثیری در كاهش یا افزایش نیازهای آموزشی توتون كاران نداشته است ولی بین میزان  استفاده از نشریات آموزشی ـ ترویجی و  میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون كاران رابطه معكوس وجود دارد. یعنی هر چه استفاده از مجلات آموزشی ـ ترویجی در خصوص كشت توتون بیشتر بوده است در نتیجه میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی كاهش یافته است. همچنین بین میزان استفاده از فیلم های آموزشی و میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون كاران رابطه معكوس و معنی داری وجود دارد به عبارتی استفاده از فیلم های آموزشی باعث كاهش میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون كاران شده است .

نتایج حاصل از آزمون كروسكال والیس نشان می دهد كه بین شغل های اصلی توتون كاران از نظر میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی اختلاف معنی داری وجود ندارد به عبارت دیگر شغل اصلی توتون كاران تاثیری در میزان نیازهای  آموزشی ـ ترویجی آنان نداشته است. ولی نوع مالكیت اراضی تحت كشت توتون بر میزان نیازهای  آموزشی ـ ترویجی توتون كاران تاثیر گذار بوده است. به عبارت دیگر می توان اظهار نمود میزان نیازهای آموزشی كسانی كه مالكیت شخصی داشته اند نسبت به افرادی كه از نظام های بهره برداری اجاره ای یا ارباب رعیتی بهره می برند بیشتر        می باشد.

نتایج حاصل از آزمون من ویتنی نشان می دهد كه جنسیت و تاهل تاثیری در میزان نیازهای آموزشی توتون كاران نداشته است به عبارت دیگر بین زنان و مردان و همچنین افراد متاهل و مجرد از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلافی وجود ندارد. این آزمون همچنین نشان می دهد بین توتون كارانی كه از تسهیلات حمایتی شركت دخانیات استفاده نموده اند و سایرینی كه استفاده نكرده اند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد  به عبارتی توتون كارانی كه از تسهیلات حمایتی استفاده نموده اند بیشتر از سایر توتون كارانی كه از تسهیلات حمایتی استفاده نكرده اند، نیاز به آموزش داشته اند. همچنین بین توتون كارانی كه عضو تشكل ها یا تعاونی توتون كاری می باشند و سایرینی كه عضو نمی باشند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود ندارد یعنی عضویت یا عدم عضویت در تعاونی توتون كاران تاثیری در میزان نیازهای آموزشی توتون كاران نداشته است.

نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته میزان نیازهای آموزشی از طریق معادله رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام بیانگر آن است كه به به ترتیب چهار متغیر: سطح زیر كشت توتون، دفعات شركت در كلاس های آموزشی و ترویجی، سن  و استفاده از مجلات آموزشی ـ ترویجی وارد معادله رگرسیون چند متغیره گردیدند كه جمعاً حدود 35 درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان نیازهای آموزشی را باعث شده اند. نتایج نشان می دهد سطح زیر كشت توتون تاثیر مثبتی بر نیازهای آموزشی توتون كاران داشته است یعنی هر چه سطح زیر كشت توتون افراد مورد مطالعه بیشتر بوده است در نتیجه نیازهای آموزشی آنان بیشتر بوده است ولی دفعات شركت در كلاس های آموزشی و ترویجی، سن و استفاده از مجلات آموزشی تاثیر معكوسی بر میزان نیازهای آموزشی داشته اند وافزایش آنها باعث كاهش میزان نیازهای آموزشی شده است.

پیشنهادات

1ـ با توجه به اینكه تعدادی از توتون كاران منطقه، زن می باشند لذا توصیه می گردد برای این گروه از مخاطبان ترویج از مروجان زن استفاده به عمل آید.

2ـ نظر به سطح سواد پائین توتون كاران در منطقه، توصیه می شود تمهیدات لازم برای باسواد كردن توتوكاران با همكاری نهضت سواد آموزی صورت پذیرد.

3ـ  پیشنهاد می گردد شركت دخانیات با هماهنگی مروجان تسهیلاتی را برای بازدید توتون كاران  از مزارع نمونه توتون در طول سال در نظر بگیرند.

4ـ  با توجه به اینكه در منطقه مورد مطالعه بیشتر كشاورزان خرده پا می باشند و اكثراً‌ كمتر از         2 هكتار زمین زراعی تحت كشت توتون دارند لذا توصیه می گردد نظام های تعاونی در منطقه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

5ـ نتایج نشانگر درآمد كم توتون كاران از كشت توتون می باشد لذا توصیه می گردد تسهیلات حمایتی بیشتری در اختیار این كشاورزان قرار گیرد.

6ـ با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اینكه دفعات تماس مروجان با توتون كارا ن در حد بسیار مطلوبی بوده است و تاثیر مثبتی در جهت كاهش نیازهای آموزشی توتون كاران داشته اند لذا  توصیه می گردد برای این مروجان پاداش های مادی و معنوی در نظر گرفته شود.

7ـ نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است كه كلاس های آموزشی ـ ترویجی در خصوص كاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون در منطقه به میزان ناچیزی برگزار شده است و اكثر افراد مورد مطالعه در هیچ كلاس آموزشی شركت نداشته اند و از طرفی برگزای همین كلاسهای ناچیز نیز تاثیر زیادی در مرتفع كردن نیازهای آموزشی توتون كاران داشته است لذا پیشنهاد می گردد كه بخش ترویج و آموزش شركت دخانیات با پی گیریهای لازم امكاناتی را فراهم آورد تا زمینه برگزاری اینگونه كلاس ها در منطقه فراهم آید.

8ـ با توجه به توزیع كم  مجلات و نشریات آموزشی و ترویجی در خصوص كشت توتون در منطقه و نیز تاثیر مثبت آن بر كاهش نیازهای آموزشی توتون كاران، توصیه می گردد مجلات یا بروشورهای در این خصوص تهیه گردد و در اختیار توتون كاران قرار داده شود.

9ـ با توجه به سطح پائین سواد توتون كاران و تمایل زیاد توتون كاران به دیدن فیلم های آموزشی در خصوص كشت توتون توصیه می گردد از  نمایش فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل كمسیون خرید بیشتر استفاده گردد.

10ـ با توجه به اینكه 90 درصد توتون كاران در هیچ تشكل یا تعاونی عضویت ندارند لذا توصیه    می گردد شركت های تعاونی ویژه توتون كاران مورد حمایت شركت دخانیات قرار گیرند و امكانات وتسهیلات لازم در اختیار آنان قرار داده شود.

11ـ برای افزایش آگاهی توتون كاران در خصوص كشت توتون توصیه می گردد از مروجان  كلاسهای آموزشی، بازدید های علمی، فیلم های آموزشی، برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون، مجلات و نشریات ترویجی بیشتر بهره گرفته شود.

12ـ برای توسعه كمی و كیفی كشت توتون توصیه می گردد بهای محصول به موقع به توتون كاران پرداخت گردد، همچنین به قیمت مناسب درجات مختلف توتون، توزیع به موقع نهاده های كشاورزی، استفاده از دانش بومی و برگزاری محل كمسیون در نزدیكی روستا بیشتر توجه گردد.

13ـ با توجه به اینكه افراد با سابقه تر اظهار داشته اند كه  نیاز كمتری به آموزش دارند ولی توصیه می گردد این افراد نیز توسط روش های آموزشی ـ ترویجی نوین با علم روز كشت توتون بیشتر آشنا گردند.

14ـ پیشنهاد می گردد برای برطرف شدن نیازهای آموزشی توتون كاران منطقه مورد مطالعه،  بترتیب كلاسهای در خصوص آشنایی با انواع سموم شیمیایی، آشنایی با بیماریهای مختلف توتون، نحوه مبارزه با آفات و بیماریهای توتون، شناخت آفات توتون،‌ زمان و نحوه صحیح سم پاشی، آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر افزایش كیفیت توتون، نحوه صحیح خشكانیدن و عمل آوری توتون و نحوه صحیح تلمبار و نگهداری توتون تا زمان برگزاری كمسیون خرید  برنامه ریزی و اجرا گردد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *