علمی :
مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی  …

علمی : مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی …

 
 
با بهرهگیری از مدل ارایه شده فرآیند تصمیمگیریهای مکانیابی خود را بهبود بخشند.
با ارتقا سیستم حسابداری بانک، دسترسی به گزارشهای دقیق مربوط به درآمدها و هزینهها را میسر سازند.
در انتخاب مکانهای کاندید از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره (MCDM) بهره بگیرند.
در پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود :
در تعیین پارامتر جمعیت مشتریان ()، از نرخ دقیقتری مثلا محاسبه جمعیت روز و شب هر محل که در آن افراد مهاجر طی روز (از محلهای دیگر، مانند افراد شاغل و یا در مورد پارکها افراد غیر محلی استفاده کننده از پارک) که مطمئناً مصرف کننده تسهیلات محل مقصد نیز میباشند، در نظر گرفته شده باشد، استفاده شود.
استفاده از دادههای خودپردازهای رقیب در اطراف مکان کاندید جهت تعیین پارامترهای جمعیت مشتریان، نرخ مراجعه و همچنین حداکثر طول صف.
ارایه مدل و ساختاری جهت تعیین خودپردازهای ناکارآمد. (در برخی کشورهای توسعه یافته بانکها به منظور کاهش هزینهها اقدام به حذف بعضی خودپردازها و یا حتی شعب خود میکنند، بدیهی است لازمهی این امر تعیین خودپرداز یا شعبی است که بر مبنای معیارهای علمی از کارایی مناسب برخوردار نبودهاند.)
استفاده از سایر الگوریتمهای متاهیوریستیک و مقایسه آن با الگویتم فعلی.
اضافه نمودن هدفهای جدیدتر به مساله.
توسعه مدل مزبور به مدل صف با چندین خدمتدهنده.

منابع

صغیرزاده، مرتضی(۱۳۷۶)؛ «انتخاب و توسعه الگوی مکانیابی صنایع تبدیلی زعفران (روش TOPSIS)»؛ پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت.
علی حسینی، احمدرضا (۱۳۷۹)؛ «بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مساله پوشش مجموعه»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده فنی و مهندسی.
آخوندی، علیرضا و یزدانشناس، نیما و فرقانی، علی (۱۳۸۶)؛ «ارایه چارچوبی برای مکان یابی مراکز صنعتی در سطح ملی»؛ نشریه دانش مدیریت، ۷۷ : ۱۰۴-۸۱٫
مهرابی کوشکی، علی(۱۳۸۰)؛ «مکانیابی صنایع با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره (MCDM) در نیروگاه برق»؛ پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
موسوی، ناصر (۱۳۸۰)؛ «اولویت بندی و انتخاب مکان مناسب برای شعب بانک کشاورزی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ‏‎(AHP)‎‏»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
سلطانی، شاهرخ (۱۳۸۳)؛ «کیوسک خودپرداز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اداره نظام پرداختها)»؛ ]آنا در دسترس[.
[۱۳۸۳/۰۸/۱]. <http://www.cbi.ir/page/studiesatmkiosk.aspx >.
صادقی، شکوفه (۱۳۸۷)؛ «جایابی بهینه مراکز توزیع در فرآیند بازاریابی با استفاده از روشهای ریاضی»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
صفاریان، محسن (۱۳۸۸)؛ «کاربرد الگوریتم ژنتیک برای حل مساله پوشش حداکثر»؛ سومین کنفرانس دادهکاوی.
سید حسینی، محمد و حیدری، روحاله و حیدری، طاهره (۱۳۸۸)؛ «حل مساله مکانیابی پایانههای اتوبوس رانی درون شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک»؛ نشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، ۳: ۸۶-۷۵٫
عزیزی، علیرضا (۱۳۸۸)؛ «امکانسنجی و اولویت بندی استقرار شعب در صنعت بانکداری از طریق تحلیل سلسله مراتبی AHP.»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
سیفبرقی، مهدی و فرقانی، راضیه و راثی، ظریفه (۱۳۸۹)؛ «توسعه یک مدل دو هدفه برای مساله حداکثر پوشش با محدودیت پارامترهای صف»؛ فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، ۱۸: ۱۳-۱٫
مرادی، حمید و بوشهری، نادر و کورنک بهشتی، علی(۱۳۸۹)؛ «مکانیابی مراکز ارایه خدمات رقابتی با هدف کاهش ازدحام ترافیک شهری»؛ مجله علمی- پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، ۱: ۵۲-۳۱٫
شوندی، حسن و خامنه، مهدی (۱۳۹۰)؛ « مساله جایابی پوششی با در نظر گرفتن تراکم مشتریان و تقاضای از دست رفته با روش حل الگوریتم ژنتیک»؛ فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، ۲۰: ۴۸-۲۷٫
زرینپور، ناعمه و شوندی، حسن و باقری نژاد، جعفر (۱۳۹۰)؛ «توسعه مدل مکانیابی– تخصیص حداکثر پوشش با امکان ایجاد ازدحام در محیط رقابتی مبتنی بر انتخاب مشتری»؛ نشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، ۴: ۴۰۴-۳۹۳٫
سادهوند، زهرا (۱۳۹۰)؛ «مکانیابی جایگاههای سوخت CNG با استفاده از مدل مکانیابی جریان سوختگیری FRLM»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
خلیلینیا، مهدی (۱۳۹۰)؛ « الگوریتم ژنتیک»؛ پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی.
شورورزی، حسین و مسگری، محمد سعدی و علیمحمدی، عباس (۱۳۹۱)؛ «مقایسه قابلیت الگوریتمهای فراابتکاری در حل مساله مکانیابی مراکز آتشنشانی»؛ فصلنامه علمی – پژوهشی مدرس علوم انسانی- برنامهریزی و آمایش فضا، ۳: ۲۹-۱٫
خاتمی فیروزآبادی، علی و اللهی رودپشتی، سجاد و تقوی فرد، محمد تقی، )۱۳۹۱(؛ «الگویی برای مکانیابی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین» ؛ فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، ۱: ۱۴۸-۱۲۹٫
یوسفی، مجید (۱۳۹۱)؛ «انتخاب سبد پروژههای عمرانی با استفاده از برنامه ریزی صفر و یک»؛ پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
براجعه، میثم (۱۳۹۲)؛ «الگوریتم NSGA-II»؛ ]آنا در دسترس[.
[۱۳۹۲/۰۴/۷]. <http://ioptimizer.ir/nsga-ii/>.
مدرس یزدی، محمد (۱۳۷۰)؛ « نظریه صف»؛ مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ اول.
“The Maximal Covering Location Problem”, Church, R., ReVelle, C., (1974), Papers of the Regional Science Association, 32: 101–۱۱۸٫

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

“A Maximum Expected Covering Location Model: Formulation, Properties and Heuristic Solutions”, Daskin, M.S., (1983), Transportation Science, 17:48–۷۰٫

“Optimal Server Location on a Network Operating as an M/G/1 Queue”, Berman, O., Larson, R., Chiu, S., (1985),Operations Research, 12: 746–۷۷۱٫

“The Stochastic Queue p-Median Location Problem”, Berman, O., Larson, R., Parkan, C., (1987), Transportation Science, 21: 207–۲۱۶٫

“The Queuing Probabilistic Location Set Covering Problem and Some Extensions”, Marianov, V., ReVelle, C., (1994),Socio-Economic Planning Sciences, 28: 167–۱۷۸٫