دسته بندی علمی – پژوهشی :
مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل …

۱

۳۶۱۹۵۵/۵۸۱۸

۸۴۴۶۶۹۸۴۴/۱E9

۱۲-۲۳-۱۰-۲۷-۲۰-۱۹-۲۹-۲۱-۲۵-۲۲

۲

۲۵۱۹۵۵/۵۸۲۰

۸۴۵۶۷۹۰۴۴/۱E9

۱۰-۲۷-۲۰-۲۹-۲۵-۲۱-۲۲-۱۹-۱۱-۱۴

۳

۹۴۵۱۰۴۹/۵۸۳۳

۸۴۹۶۲۲۲۸۸/۱E9

۲۱-۲۲-۱۰-۲۳-۲۷-۲۰-۱۹-۲۹-۲۵-۱۱

۵

فصل پنجم

نتیجهگیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه
در هر پژوهش معمولاً فرآیند کار بدین صورت است که پس از گردآوری دادهها و تحلیل آنها با توجه به روش پژوهش مورد نظر، نتایج و یا اطلاعات پردازش شده استخراج میشوند، نتایج مربوط به پردازش اطلاعات به لحاظ کمی در فصل قبل ارایه گردید، اما عموماًً در پایاننامههای تحصیلی که از ساختاری استاندارد برخوردار هستند در فصل آخر به نتیجهگیری پیرامون پژوهش مورد نظر پرداخته میشود تا میزان رسیدن به اهداف مورد انتظار در پایان کار بررسی گردد و در انتها نیز پیشنهادها و راهکارهای مناسب جهت ادامه کار و یا تسهیل انجام پژوهشهای آتی در این زمینه ارایه میگردد. آنچه در پژوهش حاضر از ابتدای کار مورد نظر قرار گرفته است، تعیین نقاط بهینه جهت استقرار کیوسکهای خودپرداز بانک ملت و ارایهی الگوی ثابت به این بانک جهت بکارگیری در موارد مشابه مکانیابی از جمله تعیین مکان شعب جدید این بانک میباشد. بنابراین نتیجه گیری و سایر مباحث موجود در این بخش پیرامون این موضوع میباشد.
۵-۲- نتیجهگیری
همانگونه که عنوان شد، مکانیابی بنگاه اقتصادی در سطوح استراتژیک تصمیمگیری بوده و اهمیت اساسی در موفقیت آن دارد. مکان مناسب نقش مهمی در رقابت پذیری یک بنگاه داشته و باید بگونهای باشد که باعث دستیابی به مزایای رقابتی و استراتژیک در مقایسه با سایر رقبا گردد. پروژهی استقرار کیوسک خودپرداز در پارکها پروژه ای بدیع میباشد که به لحاظ نو بودن و همچنین دارا بودن پتانسیل بالای موفقیت در ایجاد سودآوری برای بانک و همچنین شناساندن و تثبیت برند بانک در ذهن مشتری، از ارزش بالایی برخوردار است.
هدف اصلی این پژوهش، انتخاب محل مناسب جهت استقرار کیوسکهای خودپرداز بانک ملت و ارایهی یک مدل مناسب مکانیابی به همراه روش حل آن به بانک جهت بکارگیری به هنگام اخذ هرگونه تصمیم مکانیابی توسط این بانک میباشد.
به منظور نیل به این هدف، پژوهش با انجام مطالعات کتابخانهای در کنار استفاده از شبکه جهانی اینترنت جهت بررسی کلیه روشها و مدلهای موجود در زمینه مکانیابی و انتخاب مناسبترین مدل به منظور بکارگیری در حل مساله پژوهش آغاز گشت. پس از مقایسهی میزان کارایی و دقت پاسخگویی و همچنین سهولت بکارگیری روشهای مخلتف تصمیم به استفاده از روش ریاضی حداکثر پوشش که امروزه در جهان مورد تایید و استفادهی قابل توجهی نیز میباشد، گرفته شد.
در ادامه نیاز بود تا از میان مدلهای مختلف مساله حداکثر پوشش مدلی که بیشترین نزدیکی به مساله پژوهش مورد نظر را داشت انتخاب گردد، برای اینکار با بررسی و مرور ادبیات مربوط به تکنیک کاورینگ، مدلی که توسط سرا و ماریانو در سال ۱۹۸۸ ارایه شده بود به لحاظ در بر داشتن کلیه پارامترهای مورد نیاز و تاثیر گذار بر تصمیم نهایی مساله پژوهش، انتخاب شده و با ایجاد تغییری در تابع هدف این مدل به لحاظ بالا بردن کارایی آن، مدل مورد تایید نهایی جهت بکارگیری در پژوهش حاضر قرار گرفت. شایان ذکر است تابع هدف مدل اولیه ارایه شده توسط سرا و ماریانو (۱۹۸۸)، صرفاً پوشش تقاضای موجود را حداکثر میکرد اما در این پژوهش با تبدیل این تابع به تابعی که سود بنگاه را حداکثر میکند علاوه بر پوشش حداکثری تقاضا، درآمد و هزینههای ایجاد شده توسط هر خودپرداز نیز تعیین میگردد تا با محاسبهی سود نهایی بنگاه، توجیه اقتصادی طرح نیز مورد بررسی قرار گیرد و متعاقبا تحلیل همه جانبهتری ارایه گردد.
پس از انتخاب و اصلاح مدل مورد استفاده نوبت به گردآوری دادهها جهت تعیین مقدار پارامترهای مدل رسید. انتخاب گزینههای اولیه همانطور که پیش از این ذکر شد، توسط بانک صورت گرفت. معیار بانک برای انتخاب این مکانها، پیشنهاد مطرح شده توسط شهرداری تهران به این بانک مبنی بر معافیت پرداخت اجاره محل قرارگیری خودپردازها توسط بانک به شرط استقرار آنها در اماکن پیشنهادی شهرداری بود. لذا ۳۰ پارک شاخص در مناطق ۱ تا ۵ تهران به عنوان گزینههای اولیه تعیین گردید. جهت مشخص کردن مقدار پارامترهای مدل نیاز به دادههایی از قبیل : جمعیت محلهای که هر پارک در آن مستقر است، دادههای درآمد نزدیکترین خودپردازهای بانک ملت به این ۳۰ مکان کاندید، حداکثر طول صف قابل قبول برای خودپردازها، حداقل احتمالی که طول صف مذکور از میزان تعیین شده تجاوز نکند، نرخ مراجعه افراد جهت استفاده از خودپردازها، آهنگ خدمت هر خودپرداز و هزینهی استقرار و نگهداری هر خودپرداز بود.
دادههای جمعیتی مذکور از سایت شهرداری تهران و مبتنی بر سرشماری صورت گرفته در سال ۱۳۹۰ توسط سازمان آمار ایران اخذ گردید، همچنین دادههای مربوط به خودپردازهای اطراف، هزینهی هر خودپرداز و آهنگ خدمت آن با همکاری کارشناسان و دادههای داخلی بانک ملت بدست آورده شد. تصمیم گیری پیرامون طول صف و احتمال محقق شدن آن نیز با مشاوره و اخذ نظرات کارشناسان امر صورت پذیرفت.
همزمان با گردآوری دادههای مورد نظر بطور موازی کار نوشتن الگوریتم ژنتیک مناسب جهت حل مدل مساله حداکثر پوشش نیز پیش برده شد. به منظور نوشتن الگوریتم مذکور نیاز به انتخاب الگوریتم و نرم افزار مناسب بود، در این مرحله نیاز به بکارگیری نرم افزاری بود که قابلیت وارد کردن محدودیت صف به صورت نمایی را داشته باشد و یا قادر به حل مدلهای چند هدفه باشد که امکان وارد کردن محدودیت صف به عنوان تابع هدف دوم وجود داشته باشد، که با بررسی و انجام مطالعات در این زمینه الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II که توسط برنامه کاربردی جاوا پشتیبانی میشود، انتخاب گردید و کدنویسی الگوریتم مربوطه در این نرم افزار با توجه به دستورالعملهای موجود (AIP) صورت پذیرفت (لازم به ذکر است نرخ عملگرهای اصلی الگوریتم نوشته شده عبارتند از : جمعیت اولیه ۲۰۰، نرخ ترکیب و جهش ۰٫۹۹، و تعداد دفعات فراخوانی تابع ارزیابی ۱۰۰۰(شرط پایان کار الگوریتم) با ۱۰ نقطه آغاز متفاوت (Run seed)) و در نهایت با اجرای نرم افزار جواب های نهایی دریافت گردید و پارکهای زیر از میان ۳۰ پارک کاندید جهت استقرار کیوسک خودپرداز تعیین شدند :
بوستان مجیدیه – بوستان نوفل لوشاتو – بوستان ساحل – بوستان کاج – بوستان ریحانه – بوستان کودک – بوستان گفتگو – بوستان رسالت – بوستان سحر – بوستان صدف
۵-۳- محدودیت ها
به دلیل وجود ضعف در سیستم گزارش دهی واحد مالی و حسابداری بانک ملت و گاهاً عدم همکاری مسئولین مربوطه در بانک مذکور، امکان بهرهگیری از دادهی هزینه بانک به صورت مستند وجود نداشت، لذا جهت محاسبه و برآورد این داده به اخذ نظرات کارشناسان امر اکتفا گردید.
 
پیشنهادها
به مسئولین بانک ملت پیشنهاد میشود :
 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir