پژوهش دانشگاهی – 
مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی  …

پژوهش دانشگاهی – مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی …

بوستان میعاد

۲۷۳٫۲۰۱۳۲

بوستان شریعتی

۳۸۳٫۹۰۶۰۵

بوستان ریحانه

۵۶۹٫۹۵۱۷

.
۴-۲-۲-۶- آهنگ خدمت ()
آهنگ خدمت طبق تعریف، عبارت است از میانگین تعداد مشتریانی است که در واحد زمان از یک خدمتدهنده خدمت دریافت میکنند (مدرس یزدی،۱۳۷۰).
از آنجاییکه میانگین زمان مورد نیاز برای انجام هر تراکنش ۹۰ ثانیه میباشد، لذا با تقسیم عدد ۸۶۴۰۰ ثانیه بر ۹۰ به عدد ۹۶۰ تراکنش بطور روزانه خواهیم رسید. که همین عدد به عنوان آهنگ خدمت در نظر گرفته خواهد شد.
۴-۲-۲-۷- حداکثر تعداد افراد موجود در صف (b)
با توجه به استراتژی مشتری مداری بانک و براساس نظرات کارشناسان واحد خودپرداز بانک این پارامتر برابر با ۴ نفر در نظر گرفته خواهد شد.
۴-۲-۲-۸- حداقل احتمالی که تعداد افراد موجود در صف حداکثر معادل b باشد ()
این پارامتر با توجه به نظرات کارشناسان و استراتژی بانک برابر با ۹۰% قرار میگیرد. که به این معنا خواهد بود که با احتمال ۹۰% حداکثر ۴ نفر در صف هر خودپرداز قرار خواهند گرفت.
پس از اتمام مرحله گردآوری دادهها، الگوریتم مدل در نرم افزار MOEA Framework نوشته شد، این نرم افزار چارچوبی از برنامه جاوا برای اجرا و حل الگوریتمهای چندهدفه از جمله الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و … است.
ما در این پژوهش برای حل مدل ریاضی خود از الگوریتم ژنتیک NSGA-II با جمعیت اولیه ۲۰۰، نرخ ترکیب و جهش ۰٫۹۹، و تعداد دفعات فراخوانی تابع ارزیابی ۱۰۰۰(شرط پایان کار الگوریتم) با ۱۰ نقطه آغاز متفاوت (Run seed) استفاده کردیم، که در شکلهای ۴-۱، ۴-۲، ۴-۳ و ۴-۴ کد نوشته شده برای الگوریتم مربوطه را مشاهده میکنید.
همانطور که در شکل ۴-۴ مشخص است، در پنجره Console پاسخهای بدست آمده در نرم افزار به نمایش گذارده شده، که بر طبق این پاسخها ۱۰ پارک زیر به عنوان مکانهای نهایی جهت استقرار کیوسکهای خوپرداز انتخاب شدهاند :

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

  1. بوستان کودک۲٫ بوستان گفتگو ۳٫ بوستان رسالت ۴٫ بوستان سحر ۵٫ بوستان صدف۶٫ بوستان مجیدیه ۷٫ بوستان نوفل لوشاتو ۸٫ بوستان ساحل ۹٫ بوستان کاج ۱۰٫ بوستان ریحانه با بررسی پاسخهای تعیین شده توسط نرم افزار و کسب نظر کارشناسان امر و همچنین مقایسه ی دادههای درآمد نزدیکترین خودپردازهای اطراف ۳۰ گزینه اولیه، به لحاظ حصول اطمینان از درآمدزا بودن خودپردازهای اطراف این ۱۰ مکان منتخب، اعتبار جوابهای بدست آمده مورد  تایید قرار گرفت.

شکل ۴-۱ : کدنویسی الگوریتم ژنتیک
شکل ۴-۲ : کدنویسی الگوریتم ژنتیک
شکل ۴-۳ : کدنویسی الگوریتم ژنتیک
شکل ۴-۴ : کدنویسی الگوریتم ژنتیک
تحلیل حساسیت مقدار b :

میزان پوشش سود مکانهای منتخب مقدار b
۸۸۶۷۸۵۹/۵۸۱۶ ۸۴۴۲۰۱۰۲۴/۱E 9 ۲۳-۲۵-۲۱-۱۱-۱۴-۲۹-۲۰-۱۰-۲۲-۲۷