مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی  …

مکان یابی استقرار کیوسک های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی …

چند تجهیزاتی

استاتیک/کمی/
قطعی/غیرخطی

حداقل کردن هزینه حمل و نقل

برای جایابی همزمان چند تسهیل بکار میرود

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

چند وسیله همشکل

استاتیک/کمی
/قطعی/ غیرخطی

حداقل کردن هزینه کل

جایتبی تسهیل بین تسهیات موجود

مدلهای پویا

پویا/کمی/قطعی
/احتمالی

حداقل هزینه

برنامهریزی در دورههای مختلف با شرایط متغیر

روش کمینه کردن

ایستا/کمی/قطعی
/غیرخطی

حداقل کردن حداکثر هزینه

تعیین مکان تسهیلات درون شهری مثل مراکز اورژانس، آتش نشانی، پلیس و پمپ بنزین

روش بیشینه کردن

ایستا/کمی/قطعی/غیرخطی

بیشینه کردن کمیت مسافت

شهرکسازی و ایجاد صنایع بزرگ در مناطق زلزلهخیز و آتش نشانی، تعیین محل دفن زبالههای شهری تعیین محل دفن زبالههای هستهای و …

۲-۳- مکانیابی با استفاده از مدل پوشش[۶]
مکان تسهیلات یکی از اجزای مهم برنامهریزی استراتژیک برای طیف وسیعی از سازمانهای دولتی و خصوصی است (اون[۷] و داسکین[۸]، ۱۹۹۸). از این رو در نظر گرفتن معیارهای زیادی مانند هزینه یا مسافت از نقاط تقاضا لازم است. مدل های زیادی به منظور کمک به اتخاذ تصمیم در این حوزه ایجاد شدهاند.
یکی از مشهورترین مدل ها در میان مدل های مکانیابی تسهیلات مدل مساله پوشش است. درحالیکه مدل های پوشش مدلهای جدیدی نیستند اما همواره توجه زیادی از طرف محققان را به خود جلب کردهاند. که دلیل این امر قابلیت بکارگیری آنها در دنیای واقعی خصوصا برای تسهیلات خدماتی و اورژانسی است. در بعضی مسائل پوشش، تقاضای مشتری باید با حداقل یک تسهیل در یک فاصلهی مشخص (نه لزوماً نزدیکترین فاصله) پاسخ گفته شود. در بیشتر مسائل پوشش مشتریان تعیین تسهیل برای ارایهی خدمت به مشتریان بستگی به مسافت بین مشتری و تسهیلات خواهد بود. مشتری میتواند از هر تسهیلی که فاصلهی آن با مشتری برابر یا کمتر از عدد مشخصی باشد خدمت دریافت کند. این عدد از پیش تعیین شدهی مهم فاصلهی پوشش یا شعاع پوشش نامیده میشود (فلاح[۹]، نعیمی صدیق[۱۰]و اصلانزاده[۱۱]، ۲۰۰۹). بنابراین مفهوم پوشش روشی برای رسیدن به رضایت است، نه رسیدن به بهترین جواب. مسائل زیادی همچون تعیین تعداد و مکان مدارس دولتی، ایستگاههای پلیس، کتابخانهها، بیمارستانها، ساختمانهای عمومی، ادارات پست، پارکها، مکانهای نصب رادار، شعبات بانک، مراکز خرید و … میتواند تحت عنوان یک مسالهی پوشش فرموله شود (فرانسیس[۱۲] و وایت[۱۳]،۱۹۷۴).
برخی[۱۴]، جایارمن[۱۵] و شیلینگ[۱۶] در سال ۱۹۹۳ مدلهایی که از مفهوم پوشش استفاده میکنند را در دو گروه دستهبندی کردهاند : ۱) مسائل پوشش مجموعه (SCP) در مسائلی که پوشش مورد نیاز است و ۲) مسالهی مکانیابی حداکثر پوشش (MCLP) هنگامی که پوشش بهینه میشود.
کلاستورین[۱۷] در سال ۱۹۷۹ تعیین کرد که چگونه MCLP میتواند تحت عنوان یک مسالهی تخصیص عمومی (GAP) فرموله شود، تا بتواند حداکثر تعداد نقاط تقاضای پوشش داده شده را بیابد. اولین مدل احتمالی جایابی حداکثر پوشش مورد انتظار توسط داسکین[۱۸] در سال ۱۹۸۳ ارایه شد. در این مدل هدف ماکزیمم کردن پوشش مورد انتظار با در نظر گرفتن احتمال مشغول بودن مراکز خدمتدهی به علت تقاضای زیاد بود. هوگان[۱۹] و روله در سال ۱۹۸۹نوع احتمالی دیگری از MCLP را ارایه کردند و آن را مساله مکانیابی با حداکثر دسترسی (MALP) نامیدند. آنها سعی کردند P تجهیز را طوری مکانیابی کنند که با احتمال جمعیت پوشش داده شدهای که میتوانند به خدمتدهنده دسترسی پیدا کنند، حداکثر شود. در سال ۱۹۹۴، ماریانو[۲۰] و روله PLSCP یا همان مدل پوشش احتمالی را با استفاده از تئوری صف توسعه دادند. آنها مدلشان را مساله مکانیابی مجموعه پوشش احتمالی با سیستم صف (Q-PLSCP) نامیدند و تکنیک حلشان جایگذاری فراابتکاری با حداکثر قابلیت دسترسی بود (MASH). در سالهای ۱۹۸۵ و ۱۹۸۷ برمن و همکاران[۲۱] نیز چندین مدل را با استفاده از نظریه صف برای سیستمهای با امکان ایجاد ازدحام توسعه دادند که از این مدلها میتوان به مکانیابی بهینه خدمتدهندهها در شبکههایی با یک خدمتدهنده، مدل صف احتمالی و مساله مکانیابی تخصیص با امکان ایجاد ازدحام اشاره کرد. پس از آن در سال ۱۹۸۸ ماریانو و سرا[۲۲] مدل صف مکانیابی تخصیص حداکثر پوشش را ارایه کردند. در این مدل گرههای تقاضا در محدوده فاصله یا زمان استاندارد به خدمتدهندهها تخصیص پیدا میکند و همچنین با احتمال هیچ تقاضایی بیش از یک مدت زمان مشخص منتظر نمانده و تعداد افراد موجود در صف محدود میباشد. شوندی و محلوجی در سال ۲۰۰۶ یک مدل جدید ریاضی برای مکانهای خدماتی اورژانسی مانند بیمارستان و مراکز آتشنشانی ارایه دادند و ماریانو و همکارانش درسال ۲۰۰۷ با استفاده از نظریه صف مدلی ارایه دادند که در آن اولویت مشتری برای انتخاب خدمتدهندهها فاصله یا زمان انتظار بود. همچنین فرقانی و همکاران در سال ۲۰۱۰ مدلی دو هدفه برای مساله حداکثر پوشش با محدودیت پارامترهای صف اراده کردند، مزیت این مدل نسبت به مدلهای پیشین این بود که علاوه بر تابع هدف حداکثر پوشش، هدف حداقل نمودن فواصل خدمتدهندهها تا مشتریان نیز در نظر گرفته میشد.