فایل – 
مکان یابی اتوبوستر (AVR) و بازآرایی شبکه‌های توزیع شعاعی به طور همزمان و مقاوم با  …

فایل – مکان یابی اتوبوستر (AVR) و بازآرایی شبکه‌های توزیع شعاعی به طور همزمان و مقاوم با …

۱۴/۸۶٪

۰۳/۸۵٪

۷۷/۸۸٪

درصد کاهش Q_Loss

۰٫۹۳۶۴ (۶۱)

۰٫۹۵۷۲ (۶۱)

۰٫۹۴۶۲ (۶۱)

۰٫۹۲۸۱ (۶۱)

۰٫۹۵۷۲ (۶۱)

Min of VSI (node)

۰٫۴۶۵۴

۰٫۴۰۵۱

۰٫۴۳۹۶

۰٫۴۲۴۸

۰٫۴۳۶۵

IC

۰٫۳۹۵۶

۰٫۳۷۷۰

۰٫۳۶۱۳

۰٫۳۸۲۵

۰٫۳۸۴۵

میانگین بارگذاری خطوط (MVA)

سناریو ۴ :
سناریو ۴ حالتی است که ابتدا بازآرایی بهینه سیستم توزیع انجام می‌شود و سپس مکان و تپ بهینه دو دستگاه اتوبوستر (AVR) بر روی این سیستم جدید محاسبه می‌شود. این سیستم جدید، مشابه سیستم سناریو ۳ می‌باشد. در جدول ۵ نتایج مکان‌یابی بهینه دو دستگاه اتوبوستر (AVR) بر روی سیستم بازآرایی شده، ارائه شده است. بر اساس این نتایج مشخص است که مدل بار بر روی مکان و تپ بهینه اتوبوستر‌ها تاثیرگذار است زیرا در مدل‌های بار مختلف، مکان و تپ اتوبوستر تغییر می‌کند. نتایج شبیه‌سازی این سناریو در جدول‌ ۶ بیان شده‌اند. با توجه به نتایج این جدول مشخص است که نصب اتوبوستر بر روی سیستم بازآرایی شده سبب کاهش بیشتر تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ سیستم توزیع می‌شود. به عنوان مثال در حالتی که همه‌ بارها خانگی باشند، تلفات توان حقیقی و واکنشی نسبت به سیستم حالت پایه به ترتیب ۳۲/۸۴٪ و ۳۵/۸۲٪ کاهش می‌یابد. در این حالت میانگین ولتاژ شین‌های سیستم توزیع نیز همانگونه که در شکل ۹ قابل مشاهده است، افزایش یافته و به ۹۸۹۸/۰ پریونیت می‌رسد. همچنین مشخص است که نصب اتوبوستر بر روی سیستم بازآرایی شده سبب بهبود قابل ملاحظه شاخص پایداری ولتاژ می‌شود که این موضوع در شکل‌های ۱۱ تا ۱۵ قابل مشاهده است. همان‌گونه که از شکل ۱۶ مشخص است، این سناریو سبب کاهش بیشتر توان عبوری از خطوط نسبت به سناریوهای ۲ و ۳ می‌گردد.
سناریو ۵ :
در جدول ۵، کلید‌های باز و همچنین مکان و تپ بهینه دو دستگاه اتوبوستر که بصورت همزمان محاسبه شده‌اند، مشخص گردیده است. با توجه به نتایج این جدول مشخص است که، در حالتی که این دو موضوع یعنی بازآرایی سیستم توزیع و مکان‌یابی اتوبوسترها به طور همزمان بهینه شوند، نسبت به سناریو ۴ ، هم آرایش سیستم توزیع و هم مکان و تپ بهینه اتوبوسترها تغییر می‌کند. از این جدول همچنین می‌توان استنباط کرد که مدل بار نیز بر آرایش کلید‌ها و همچنین مکان و تپ بهینه اتوبوسترها تاثیر گذار است. در جدول ۶ نتایج شبیه‌سازی این سناریو ارائه شده است. با توجه به این نتایج مشخص است که بهینه سازی همزمان این دو موضوع نسبت به سایر سناریوها در بهبود شاخص‌های مدنظر موثرتر است. به عنوان مثال در حالتی که همه بارهای سیستم مختلط فرض شوند، تلفات توان حقیقی و واکنشی نسبت به سیستم حالت پایه به ترتیب ۰۲/۸۵ ٪ و ۴۵/۸۳ ٪ کاهش می یابند که این مقادیر در سناریو ۴ به ترتیب ۰۱/۸۲٪ و ۸۸/۷۴٪ می‌باشند و این موضوع خود بیانگر عملکرد بهتر روش مطرح شده در این تحقیق است. در این حالت میانگین ولتاژ شین‌های سیستم توزیع نیز افزایش یافته و به ۹۹۵۳/۰ پریونیت می رسد که این میزان در سناریو ۴، ۹۹۰۶/۰ پریونیت است. این مقادیر نشان می‌دهند که بهینه سازی همزمان این دو مسئله بر روی پروفیل ولتاژ سیستم نیز اثر چشمگیری دارد. در سایر مدل‌های بار نیز عملکرد بهتر این سناریو نسبت به سایر سناریو‌ها به وضوح قابل مشاهده است. همان‌گونه که در شکل‌های ۱۱ تا ۱۵ مشخص است که این سناریو تاثیر چشمگیرتری در بهبود شاخص پایداری ولتاژ سیستم توزیع دارد. به عنوان مثال در مدل بار ثابت میزان این شاخص از ۶۸۳۳/۰ در سیستم حالت پایه به ۹۵۷۲/۰ در این سناریو می‌رسد که این افزایش قابل توجه، عملکرد مطلوب روش ارائه شده در این مقاله را در بهبود این شاخص نشان می‌دهد. با توجه به این جدول مشخص است که در مورد شاخص ظرفیت بارگذاری خط، سناریو ۴ به میزان اندکی نسبت به سناریو ۵ بهتر عمل کرده است، اما با توجه به مقادیر میانگین ظرفیت بارگذاری خط مشخص است که سناریو ۵ بهترین عملکرد را بین همه سناریو‌ها در کاهش استرس خطوط سیستم توزیع دارد. به عنوان مثال مقدار میانگین بارگذاری خطوط در سناریوهای ۱ تا ۵ برای مدل بار تجاری به ترتیب برابر ۸۱۶۹/۰، ۶۸۹۵/۰، ۴۰۷۹/۰، ۳۸۴۹/۰ و ۳۶۱۳/۰ می‌باشد که این خود بیانگر عملکرد بهتر این رویکرد نسبت به بقیه سناریوها دارد.
در جدول ۷ ، نتایج شبیه‌سازی سناریوهای معرفی شده در این تحقیق در حالتی که بار سیستم معین باشد، ارائه شده است. در این شبیه‌سازی‌ها، سطح بار پایه سیستم توزیع(  )، به عنوان بار سیستم در نظر گرفته‌ شده است. با مقایسه اطلاعات این جدول با نتایج جدول ۵ مشخص است که در نظر گرفتن سطوح مختلف بار به طور همزمان در تابع هدف این مسئله سبب تغییر آرایش کلیدها و همچنین تغییر مکان و تپ بهینه اتوبوسترها می‌شود.
جدول ۷ . کلیدهای باز , مکان و تپ بهینه اتوبوسترها برای سطح بار  در سیستم توزیع ۶۹ شینه

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است