میدان نیمه پخشی3:پایان نامه رایگان روانشناسی بررسی و كنترل آلودگی صدا در شركت صنایع تیغ ‌ایران (لامیران)


دانلود پایان نامه

2-2-9-3- میدان نیمه پخشی3

میدان نیمه پخشی میدان‌هایی هستند كه به علت بازتاب موجهای تابشی یا به علت انعكاس صدا‌، پراكندگی صوت در آن میدان وجود دارد یعنی تراز فشار صوت در یك قسمت از میدان با قسمت دیگر تفاوت زیادی دارد مثلاً در یك مكان ممكن است تراز فشار حدود مثلاً 105 دسی‌بل و در مكان دیگر 35 دسی‌بل باشد.

10-3- تراز مواجهه با صدا4 (SEL)

یكی از انواع صداها‌، صدای متغیر بوده كه در طول مدت زمان T تراز فشار صوت تغییرات قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجایی كه كارگر در طول شیفت كاری در معرض ترازهای مختلف قراردارد در بررسی صدا به منظور ارزیابی مواجهه كارگر از ترازهای مواجهه كارگر متوسط زمانی می‌گیرند و پس از محاسبه تراز معادل می‌توان كلیه كارگران را صرفنظر از چگونگی مواجهه با هم مورد مقایسه قرار داد‌.

رابطه (29-1)                                            

رابطه (30-1)                                       

كه درآن طول زمان مواجههtام به ساعت(استمرارزمان تماس درترازفشارصوتهای مختلف) زمان مرجع كه معمولاً 8 ساعت‌.

lpi = تراز فشار صوت مواجهه به ازای هر Ti (dB)

n = تعداد دفعات اندازه‌گیری

11-3- زمان مجاز مواجهه

طبق رابطه زیر می‌توان زمان مجاز تماس كارگر با صدا را برای صدای پیوسته تعیین نمود‌.

رابطه(31-1)                                  

كه درآن Tمدت زمان مواجهه(تماس)روزانه برحسب ساعت وsplترازفشارصوت برحسب دسی‌بل می‌باشد‌. درصورتی كه زمان مواجهه باصدادرساعات مختلف شیفت كاری متفاوت باشداثرتركیبی آن بایدموردتوجه قرار گیردیعنی زمان مواجهه باصدا(میزان تماس روزانه باصدا)اثرتركیبی آنهاست كه همواره بایدكوچكترویامساوی یك باشدودرصورتی كه ازیك بیشترباشدمیزان ترازصدای جذب شده توسط شخص بیشترازحداستاندارد خواهد بودكه به صورت زیرمی‌باشد:

رابطه (32-1)                               

كه در آن c زمان مواجهه با تراز فشار صوت و T زمان مواجهه مجاز با تراز فشار صوت می‌باشد‌.

12-3- تراز تداخل با مكالمه

در بعضی از محیط‌های كار تراز فشار صوت آنقدر شدید نیست كه به شنوایی آسیب برساند ولی با مكالمه تداخل كرده و سبب می‌شود كه دستورات و اخبار به سهولت شنیده نشود‌، لذا روش پیشنهادی برای تعیین میزان تداخل صدا با مكالمه‌این است كه تراز فشار صوت در فركانس‌های 500‌، 1000 و 2000 هرتز اندازه‌گیری شده و سپس میانگین حسابی آن تعیین می‌گردد‌.

رابطه(33-1)     (d B)                        

13-3- اندازهگیری و محاسبه صدا با باند پهن

دو پارامتر بسیار مهمی‌كه در جهت اندازه‌گیری صدا دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و باید مشخص گردد یكی تراز صدا و دیگری كل طول زمان مواجهه با صدا می‌باشد‌.

1-13-3- اندازهگیری تراز صدا

انواع صداهایی كه با باندپهن هستند (به جز صدای ضربه‌ای) بازمان تكرار كمتراز10 باردرثانیه توسط‌این روش قابل اندازه‌گیری هستنداین اندازه‌گیری توسط یك ترازسنج صوت باشبكه وزنیA ومشخصات دینامیكی SLOW انجام می‌شودهنگامی‌كه صدا یكنواخت پیوسته است ترازمعادل صدا(ECNL) رامی‌توان با تعداد كمی‌اندازه‌گیری (تراز فشار صوت) محاسبه كرد اگر میزان نوسان تفاضل ترازهای اندازه‌گیری شده كمتر از 5دسی‌بل باشد می‌توان متوسط تراز فشار صوت را به طورتخمینی از روش تقریب با استفاده از میانگین حسابی زیر بدست آورد‌.

 

كل مدت مواجهه

در روز (hr)

مقادیر تصحیح كل مدت مواجهه

در روز (hr)

مقادیر تصحیح
12 8/1+ 6 2/1-
5/11 6/1+ 5.5 7/1-
11 4/1+ 5 2-
5/10 2/1+ 4.5 5/2-
10 9/0+ 4 3-
5/9 8/0+ 3.5 6/3-
9 5/0+ 3 4/3-
5/8 3/0+ 2.5 5-
8 0 2 6-
5/7 3/0- 1.5 3/7-
7 6/0- 1 9-
5/6 1- 0.5 12-

جدول(1-1) مقادیر تصحیح تراز اندازهگیری شده برای مواجهههای منقطع]44[

 

 

رابطه(34-1)                       

و در صورتی كه نوسان بین 10-5 دسی‌بل باشد 1دسی‌بل به میانگین حسابی بدست آمده افزوده می‌گردد و در صورتی كه نوسانات بیش از 10 دسی‌بل باشد با توجه به مشخصات زمان مواجهه تراز معادل صدا (ECNL) 8 ساعته به روش زیر تعیین می‌گردد (یعنی اظهار نظر نهایی با توجه به تراز معادل انجام می‌گردد).

الف ـ مواجهههای منقطع با تراز صدای یكنواخت1

در‌این نوع مواجهه با توجه به تراز اندزه گیری شده باید طول زمان مواجهه در روز بر حسب ساعت برآورد گردد به گونه‌ای كه نمایانگر روزكاری خاص باشد‌.جدول (2-1) لیستی از مقادیر تصحیح را برای شرایطی كه طول زمان مواجهه مغایر با 8 ساعت است را نشان می‌دهد برای تماسهای كمتر از 8 ساعت‌این مقادیر تصحیحی باید ازكسر و برای مواجهه‌های بیش از 8 ساعت‌این مقادیر به افزوده می‌گردد كه مقادیر تصحیح شده بعنوان تراز معادل صدا ECNL شناخته می‌شود‌.

ب مواجهههای منقطع با ترازهای متغیر

در‌این اندازه‌گیری ضمن‌این كه تراز صدا در طول روز از زمانی به زمان دیگر تغییر می‌كند زمانهای مواجهه با صدا نیز به صورت منقطع و در زمانهای مختلف است لذا اگر در شرایطی كه نوسانات صدا بیش از 10 دسی‌بل باشد لازم است مانند حالت قبل برای هر مواجهه مقادیر را اندازه‌گیری نموده و تصحیح گردد در نتیجه تعداد تراز تصحیح شده بدست می‌آید كه باید به هم افزوده شود برای‌این منظور جهت تركیب‌این ترازهای تصحیح شده به شدت معادل از جدول (3-1) استفاده می‌گردد و پس از جمع كردن شدتهای معادل تراز صدای معادل از جدول ذكر شده خوانده می‌شود‌.

3 – Semidiffuse field

4-sound exposure level

1 – Broken Exposure Patterns

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی و كنترل آلودگی صدا در شركت صنایع تیغ ‌ایران (لامیران) 75صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *