مهریه:پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران


دانلود پایان نامه

مهریه

با بعثت رسول گرامی اسلام(ص) و پیاده شدن احكام الهی مهریه برای حمایت از زن وضع شده و تاكنون در جامعه‌های اسلامی مرسوم است . امروزه مهریه یك پشتوانة اقتصادی برای زن محسوب می‌شود. زیرا اگر جدایی(طلاق) لطماتی برای مرد داشته باشد،می‌تواند از نظر روحی و اجتماعی و مالی جبران نماید اما زن برای جبران لطمات نیاز به یك پشتوانة مالی دارد و آن پشتوانه را اسلام در مهر قرارداده است (نوروزی،1372، ص 52).

آنچه دارای ارزش و قیمت باشد چه مال و چه عمل می‌تواند مهریه و صداق زن قرار بگیرد .باغ،مغازه،زمین،ساختمان،پول نقد،آموختن علم و امثال اینها می‌تواند صداق زن باشد . پیامبر اكرم(ص) فرمودند:برترین زنان امت من زنی است كه زیبائیــش بیشتر وصــداقش كمترباشد[1]

(انصاریان،1377، ص 147).

جهیزیه

در این زمینه،باید به خانواده عروس و داماد این معنا را توجه داد كه قناعت اخلاق انبیاء و اولیا و حقیقتی محبوب خداوند است را از یاد نبرند و آنچه را كه خانوادة عروس به اندازة توان و قدرت خود به دنبال دختر فرستادند با چشم عنایت و محبت و با دیدة قناعت بنگرند تا خدای نخواسته قدم سرزنش و تحقیر، سركوفت و حمله به شخصیت افراد در سرزمین زندگی وارد نگردد و پدر عروس در تهیه جهیزیه‌ شأن انسانی و موقعیت اجتماعی خود و خانواده داماد را لحاظ كند و از اسراف بپرهیزد (انصاریان،1377، ص 197).

جهیزیه هیچ ریشه فرعی و اسلامی ندارد بلكه تنها یك سنت است. به‌همین دلیل در بعضی از شهرها مردان جهیزیه به خانه می‌برند و بر عهدة زن نیست ، همچنین جهیزیه در زندگی آیندة دو جوان بسیار مؤثر است(نوروزی،1372، ص 52).

عقد و عروسی

پیامبر (ص) می‌فرماید: پربركت‌ترین همسر زنی است كه هزینة ازدواج و زندگیش كمتر باشد(مشكینی،1359، ص 59).

با مراسم عقد و جاری شدن خطبه زن و مرد با هم محرم شده و بعنوان همسر ایام نامزدی را آغاز می‌كنند. این ایام یا مفید و سازنده است یا غیر مفیدو مخرب. از این جهت مفیدو سازنده است كه ایام نامزدی بهترین فرصت است كه زن و شوهر قبل از رفتن به خانة خود با اخلاق و روحیات هم آشنا شوند و گامی برای درك یكدیگر بردارند ودر صورتی غیر مفید و مخرب است كه شروع به برخوردهای غیر منطقی كنند و زندگی مشتركشان تبدیل به جدایی و طلاق ‌شود.بعد از ایام نامزدی نوبت مراسم عروسی می‌رسد. خوب است جوانان درك كنند كه منظور از مراسم عروسی برگزاری جشن شروع زندگی مشترك است نه ارائة پول،قدرت و موقعیت اجتماعی،خودنمایی. به همین جهت مراسم عروسی می‌تواند ساده و مختصر برگزار شود(نوروزی،1372، ص 53).

عقدو عروسی باید توام با وقار و حفظ كرامت و شخصیت و به دور از محرمات و گناهان و عوامل تحریك شهوات باشد تاموجبی برای جلب رحمت حق و عاملی برای تحقق بركات الهی شود(انصاریان ،1377، ص 201).

اسلام عروسی را به هنگام شب بهتر می‌داند(انصاریان ،1377، ص 202).

غذا دادن به مهمانان كه‎زحمت كشیده‎ودعوت دوخانواده راپذیرفته‎اند ازنظر اسلام مستحب

است(انصاریان،1377، ص 203).


حقوق زن و شوهر

امام صادق(ع) می‌فرماید: هرچه محبت همسر در قلب بنده زیادتر شود فضیلت و ایمانش زیادتر می‌شود(مشكینی،1359، ص 86).

اسلام برای زن و شوهر حقوق واجب و مستحبی قرارداده كه لازم است رعایت كنند و مراقب باشند این دستورات حیات بخش را زیرپا نگذراند،چه این حقوق پایة اساسی خانواده را تشكیل می‌دهد. خیر و سعادت،لذت و آرامش،دوام و بقای زندگی داخلی را تأمین می‌كند(مشكینی،1359، ص 116).

امام صادق (ع)می‌فرماید: مرد باید در امر خانواده سه چیز را برخود تحمیل كند هر چند كه برخلاف میل و طبعش باشد،خوشرفتاری،توسعه در معاش بدون اسراف و غیرت ناموسی(مشكینی،1359، ص 125).

حق زن بر شوهر این‌است :1- تهیه لوازم زندگی 2- مباشرت 3- گشایش در زندگی 4-احترام به زن 5- آراسته و پاكیزه بودن 6- خوش زبانی و مدارا 7- رعایت اراده و اختیار خود را بنماید(انصاریان،1377،ص 204).

امام كاظم(ع) می‌فرماید: جهاد زن ، نیكو شوهرداری است (انصاریان،1377،ص 382).

حقوق شوهر بر زن اینست : 1- اطاعت 2- تمكین 3- بیرون رفتن از خانه با اجازه شوهر باشد4- پرهیز از آزار شوهر و تندخویی و بدزبانی 5- خدمت در خانه 6- احترام به شوهر و خوشرفتاری با او 7- برای غیر شوهر خود را نیاراید 8- بدون اجازه شوهر در اموال او تصرف نكند(انصاریان،1377،ص205).

رفتار

حركات زن و شوهر نسبت به یكدیگر باید محصول ادب و وقار،دوستی و رفاقت ، تعاون و همكاری،عشق و علاقه و تواضع و فروتنی باشد و همچنین كردار زن و شوهر نسبت به هم باید براساس احترام متقابل و ارج نهادن به شخصیت یكدیگر باشد(انصاریان،1377، ص 255).

گفتار

زن و شوهرسخن و كلامشان با یكدیگر باید آمیخته به عشق و محبت و بیان عاطفه و احساس و جلوة شعور و عقل و وجدان وانصاف باشد. سخن وقتی رنگ خدائی داشته باشد، قضاوت وقتی صحیح باشد،كلام وقتی نرم وساده وسهل باشد،گفتاروقتی ریشه در عدالت وانصاف داشته باشد به زندگی ،گرمی ،استحكام ،عشق وسلامت می‎بخشد (انصاریان،1377،ص256).

هدف زندگی از دید قرآن

منظور اصلی از زندگی را در مفهوم عمیق حیات طیبه می‌یابیم. قرآن كریم در این زمینه می‌فرماید: كسانیكه موفق به عمل صالح گردند اعم از زن و مرد و ایمان به خدای بیاورند ما آنها را به حیات طیبه زنده می‌كنیم[2] (شرفی ،1377، ص 24).

پس براساس این نگرش هدف از زندگی این‌است كه بشر با استفاده از اراده و استعداد فراسوی زیست مادی و حیوانی،به چنین تجلی روشنی از حیات ملكوتی و معنوی دست یابد. لازمة نیل به چنین امری،نفی پوچی و درهم شكستن حصارهای زندگی مادی و مكانیكی است. انسانی كه به چنین مفهومی از حیات و زندگی دست یافت در برابر آسیبهای روحی و روانی مصونیت یافته و نفوذناپذیر با چشمانی نافذ و عمیق در آیه آیة هستی می‌نگرد و به بصیرت دست می‌یابد(شرفی،1377، ص 25).

قرآن كریم ،چشم‌اندازهای متعددی را فراروی انسان می‌گشاید و ابتدا بر هدف‌داری جهان و انسان تأكید می‌ورزد و سپس به عنوان ملاكهای الهی در زمینة اهداف زندگی، ایجاد نگرش می‌نماید(شرفی،1377، ص 27).

عمل متعالی: دنیا ، آزمایشگاه بزرگی است كه از انسانها آزمونهای مكرری به عمل می‌آورد و

این آزمونها به منظور تعیین درجة لیاقت و شایستگی آنها می‌باشد(همان منبع).

خودسازی و تكامل: هدف دیگری كه قرآن برای بشر در نظر می‌گیرد ، در رابطة او با خدا معنا پیدا می‌كند و آن عبادت تكامل و خودسازی است چه، منظور از عبادت پروردگار نیز تهذیب نفس ورهاكردن خوداززنجیرهای وابستگی به مسائل مادی است(شرفی ،1377، ص 28).

فراشدن(والاگرایی): آدمی ، پیوسته درمرز جدایی بودن و شدن در حال نوسان است،ولی جاذبه‌های سنگین ماندن و بودن ،بسی نیرومندتر از كشش به سوی والایی و به‌گرایی است،منظور از شدن دراینجا تحول و شكفتگی است. به تعبیر دیگر فراشدن شكفتگی تمام عیار است. آن‌گونه كه حداكثر قابلیتی كه در وجود آدمی نهفته است به جریان می‌افتد و روند رشد و تحول اورا تسریع می‌نماید(شرفی،1377، ص29).

اساس رابطة زناشویی از نظر قرآن كریم

قرآن كریم اساس رابطة زناشویی را مودت و رحمت می‌داند كه رابطه‌ای برتر و والاتر از پیوند شهوانی یا بهره‌گیری اقتصادی وسودجویانه است. بنیانی كه براساس مودت ورحمت شكل

می‌گیرد، آثار بسیار پرخیر و بركتی نه تنها برای زن و شوهر و فرزندان بلكه برای جامعه دارد. جامعه‌ای كه در آن نهاد خانواده گرفتار به هم ریختگی و نابسامانی است، عاقبت روشنی ندارد و دیریا زود از هم خواهد پاشید. از این جا میتوان به اهمیت تحكیم بنیان خانواده پی برد(سادات، 1377، ص 20).

خانواده

صاحب نظران معتقدند : خانواده از نخستین نظامهای نهادی عمومی و جهانی است كه برای رفع نیازمندیهای حیاتی و عاطفی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد و از همة نهادهای اجتماعی ،طبیعی‌تر و خودی‌تراست (شرفی،1377، ص 37).

خانواده سازمانی است كه كلیة اعضای آن دارای حقوق و حدود اختیارات مشخص می‌باشند و همچنین حرمت و حفظ شئون خانوادگی در گرو رعایت حقوق متقابل است. این حریم ابتدا از سوی اعضای خانواده و سپس از ناحیة دیگران باید كاملا حفظ شده و امنیت زندگی تأمین شود . نه دیگران باید به خود اجازه تجاوز به حریم خانوادگی كسی را بدهند و نه اعضای خانواده باید حریم خود را در رابطه با دیگران بردارند(شرفی،1377، ص 137).

مك آیور[3] ،خانواده را گروهی می‌داند دارای روابـط جنسی پایـا و مشخص كه به تولید مثل

وتربیت فرزندان منتهی می‌شود . برگس[4] و لاك[5]، خانواده را گروهی می‌دانند متشكل از افرادی

كه باپیوند زناشویی، همخونی و یا بعنوان فرزند با هم به عنوان زن، مادر،شوهر،پدر،برادر ،خواهر در ارتباطی متقابل، فرهنگی مشترك را پدید آورده‌اند و در واحد خاصی زندگی می‌كنند. لوی[6]،یكی دیگر از نظریة پردازان خانواده است كه از خانواده تعریفی به این مضمون ارائه داده‌است .خانواده واحدی اجتماعی است كه براساس ازدواج بوجود می‌آید و یا درتعریفی دیگرخانواده را پیوندی می‌داند كه با نهاد ازدواج ، كه مورد تصویب جامعه قرار گرفته‌است، در ارتباط است. راجرز[7] یكی دیگر از نظریه پردازان خانواده ، خانواده را نظامی می‌داند نیمه بسته كه تشكیل شده از اعضایی با وضعیتها و مقامهای گوناگون در خانواده و اجتماع ، كه با توجه به محتوای نقشها،وضعیتها ، افكار و ارتباطات خویشاوندی كه مورد تأیید جامعه‌ای است ایفای نقش می‌كند(نجاتی،1381، ص 20).

بطور كلی می‌توان گفت : خانواده نهادی اجتماعی است و شالودة حیات اجتماعی محسوب

می‎شود كه علاوه بر حفظ بقای نسل وپرورش كودك، وظایف متعدد وپیچیده دیگری از قبیل

فعالیتهای آموزشی ، اقتصادی و اجتماعی كردن فرد را به عهده داشته و بعنوان عامل ارتباط مستقیم فرد با گروهها ،مؤسسات اجتماعی و سازمانها ، نقش مهمی دارد(نجاتی،1381،ص 21).

تیپهای خانواده

خانواده‌ها را از حیث كیفیت روابط درونی و میزان استحكام آنها ،میتوان به سه تیپ تقسیم نمود،الف- خانواده متزلزل ب – خانواده متعادل ج – خانواده متكامل (شرفی،1377، ص 37).


خانواده متزلزل

چنین خانواده‌ای از هدف اصلی خویش بازمانده و آرمانش را از دست داده‌است و از درون تهی گشته و با هر ضربه بیشتر می‌ریزد و چنین خانواده‌ای دارای روابط خصمانه و غیر دوستانه است و مسئولیتها در آن به كنار رفته، مدیریت تجزیه شده و تصمیم گیری درآن به غایت دشوار است. در چنین خانواده‌ای جاذبه‌ای مكفی برای پای بندی اعضای آن به میثاق زندگی مشترك وجود ندارد و فردای روشن،آیندة امیدبخش وجود ندارد. در چنین خانواده‌ای انتقادها به شكلی ظالمانه ، مستقیم و مستمر توسط اعضای آن از یكدیگر به عمل می‌آید(شرفی،1377، ص 38).

خانواده متعادل

تصویر واقع بینانه از خانواده متعادل ،نوعی بصیرت و اعتماد به نفس در انسان می‌آفریند . منظور از خانواده متعادل ، سازمان فاقد عیب و نقص نمی‌باشد ، بلكه این مفهوم به شبكه‌ای از

روابط متقابل اطلاق می‌شود كه اعضای آن درگیر با مشكلات و موانع اجتماعی بوده و ضعفهای كم و بیش قابل اعتنایی نیز دارند ، لیكن در مقابله با موارد مذكور ، شیوة منطقی اتخاذ می‌كنند و برای مسائل ، اهمیتی در خور آنها قائل می‌شوند(تناسب بین كنش و واكنش ) و در برابر موقعیتهای دشوار كه ناگزیر از انتخاب باشند ، تصمیم به موقع و مقتضی اتخاذ می‌كنند(شرفی،1377، ص 40).

[1] – بحار ،ج 103، صفحه 347

[2] – سوره نحل ،آیه 97

[3] – R.M.Mac Iver

[4] – E.W.Burgess

[5] – H.J.Locke

[6] – R.H.Lowie

[7] – R.H.Rodgers

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *