منابع و مآخذ : دانلود رایگان پایان نامه رشته روانشناسی : بحران هویت در جوانی


دانلود پایان نامه

هویت، حاصل تلاش و توفیق یا موهبت و اکتساب است. هر شخص در صورت بندی شاکله یا تعیین هویت خویش از آزادی بطور نسبی- نه مطلق- برخوردار است. زیرا نه تنها صورت اولیه هویت- خواسته و ناخواسته – در هوای حق نقش بسته است، بلکه امکانات هر فرد برای تغییر یا تثبیت هویت و تکوین صورت جدیدی در شاکله محدود می باشد. زیرا مردم در انتخاب هویت متاثر از شرایط اجتماعی و طبیعی خود هستند که بطور غیر اختیاری و از پیش تقدیر گردیده است. در حقیقت نه تنها توانایی افراد بلکه تسهیلات  و دریافت های آنها از محیط بیرون نیز گزینه هایشان را در هنگام تعیین هویت خویش به نوعی جهت می دهد. به نظر می رسد تعبیرات هویتی ناظر به رابطه قومی- نژادی یا رابطه سیاسی و اقتصادی در قران شامل تبیینی از حدود و شرایط اختیار افراد و گروه ها در تعیین هویت خویش می باشد. در حالی که گزارش جنبش های فردی انبیا و نهضت های کم طرفدار صالحین که با تاکید بر مخالفت آنها با سنین اجتماعی، آداب قومی، طبقه اقتصادی یا سلوک سیاسی جامعه شان در قران آمده است، متضمن تبیینی از آزادی و فرصت انتخاب هویت است.

  1. عامل تعیین کننده هویت، نوع رابطه با خداست. ولی این رابطه که به لحاظ ثبوتی در عالم واقعی محقق می باشد ولی به لحاظ اثباتی منتظر انتخاب شخص می ماند. قرایند انتخاب صرفا میان دو گزینه آری یا نه (قبول یا رد) رخ می دهد، وی طیفی از هویت ها را بر اساس درجه پذیرش ولایت الهی یا طغیان نسبت به آن، موجب می گردند. چنانکه آیات (فاتحه:۶)، (نور:۲۶)، (ال عمران:۱۷)، (احزاب:۳۵)، (واقعه:۷) و غیره به گروه های گوناگونی از  این طیف اشاره می نمایند. ولی به نظر می رسد در یک سر این طیف «السابقون و السابقون اولئک المقربون» قرار دارند و در سر دیگر آن «اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون» واقع شده اند.

تکوین هویت بر مبنای در یا قبول ولایت حق البته در نتیجه شناخت توحید و التزام عملی به آن و به صورت تدریجی رخ می دهد. براساس فرایند تدریجی تکوین هویت راز تذکر معارف توحیدی در قران و ادعیه همچنین فلسفه تکرار عبادات و برخی توصیه های اخلاقی آشکار می شود، زیرا هویت از دیدگاه قران واقعیتی پویا و انعطاف پذیر است که در طول حیات یک فرد یا جگروه اجتماعی تغییر می کند. و در هر لحظه از زندگی مستلزم تصمیم گیری آگاهانه است.

  1. تمام تعبیرات هویتی موجود در قران به نوعی بر ایمام معطوف گشته و به جلوه ای از رابطه ولایی اشخاص و گروهها با خدا- درجهت نفی یا اثبات- باز می گردند. بای مثال برخی از تعبیرات هویتی در قران که به نظر می رسد، ناظر به روابط قومی- نژادی است نظیر آل فرعون، آل یعقوب، قوم عادو غیره گروه های اجتماعی به شخصیت برجسته ای که دارای رابطه ویژه ای با حق- اعم از طغیان یا پذیرش- است منسوب می شوند. همچنین دسته ای از تعبیرات هویتی در قران که تصور می شود در معطوف به تقمسیمات ناشی از وضعیت اقتصادی است نظیر مترفین، متکاثرین، ابناء سبیل و فقرا یا مساکین، در حقیقت ناظر به سلوک اقتصادی گروه های اجتماعی است. به عبارت دیگر تعبیرات مذدکور نشان می دهد که معیار دسته بندی گروه های اجتماعی صرفا مقدار سرمایه آنان نیست. بلکه خصوصیت نگرش آنها به مال و موضع آنها در برابر خداوند است. چشم انداز انها درباره استعفای از حق به وسیله جمع آوری مال و احساس بی نیازی ها آنها نسبت به خداوند: الذی جمع مالا و عدده. یحسب ان ماله اخلده (همزه، ۱۰۴/۲-۳) و ذرنی و المکذبین اولی النعمه (مزمل، ۷۳/۱۱) ان کان ذا مال و بنین، اذا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، (قلم، ۶۸/۱۴-۱۵) اساس تعبیرات هویتی معطوف به ثروت را تشکیل می دهد.

همچنین آن دسته از تعبیرات هویتی قران نیز که معطوف به رابطه قدرت است هویت گروه های سیاسی را بنابر پذیرش ولایت طاغوت هایا سر سپردگی به ولایت حق- یا اولیای حق- تبیین می کند.  از این رو تمام مردم جامعه گر چه در شبکه روابط قدرت گروه های مختلف: انصار، مجاهدین، مهاجرین، مستضعفین و مظلومین یا مستهزئین ، ملا، مستکبرین، آل فرعون و طاغوت ها را شامل می گردند ولی چون مناسبات این گروه ها صرفا در محور قبول یا سرباز زدن ‌از ولایت حق شکل می گیرد بنابراین در یک نگاه کلی آنها را می توان در قالب دو گروه مومنان و کافران داسته بندی نمود.

  1. هویت شامل دو حیث وجود شناختی و جامعه شناختی است. تشخص انسان به عنوان یک واقعیت صورت عینی هویت است که جایگاه ویژه او در جهان هستی متمایز می نماید. ولی تعیین انسان در نقطه خاصی از شبکه جامعه حاصل نوع آگاهی او از نسبتش با واقعیت می باشد. از این رو گرچه عموم تعبیرات هویتی در قران را می توان بازتاب مفهوم دو قطبی ایمان- یعنی مومن/ کافر- نمود ولی نکته قابل توجه این است مکه ارائه تعبیرات متنوع صرفا ناشی از تفنن در عبارت نبوده است. این تعبیرات هر یک به شانی از شئون زیست اجتماعی اشاره دارند که در تقسیمات و گروه بندی های جامعه بر اساس مسئولیت ها یا نقش های اجتماعی با اهمیت می باشند. به عبارت دیکر در دیدگاه قران نه تننها جنبه اجتماعی هویت کم اهمیت می باشند. به عبارت دیگر در دیدگاه قران نه تنها جنبه اجتماعی هویت کم اهمیت یا فراموش شده نیست بلکه اساسا درگیری در زندگی اجتماعی تننها راه برای تعیین تثبیت هویت است. در دیدگاه قران میان نقش جامعه شناختی و نقش وجود شناختی مردم هیچ فاصله و مرزی وجود ندارد. از این رو مفهوم خلافت که یک مفهوم سه بعدی است- از کسی برای کسی در چیزی- در برابر مفهوم بندگی که یک مفهوم دو بعدی است- از کسی برای کسی- توجیه آفرینش انسان را برعهده می گیرد. مفهوم خلافت که شاید بیش از همه مفاهیم آمیزش نقش اجتماعی و وجودی انسان را نمایان می سازد قابل تفسیر به عموم مسئولیت های اجتماعی است.
  2. حیث اجتماعی مفهوم هویت سبب می شود تا در دیدگاه اسلامی هویت در سازمانی از قدرت معنا دار گردد. از منظر قران کریم درخواست برای قدرت یا تمایل به برخورداری از حمایت های قدرت زمینه اساس، تمسک به الهه هاست (یس:۷۴) بطور متقابل تحقق و تثبیت دین، به قدرت مشروط می باشد. (بقره:۶۳ و ۹۳) (اعراف: ۱۴۵ و ۱۷۱). نصرت خداوند نسبت به مومنین در جهت دستیابی ایشان به قدرت صورت می پذیرد (صافات: ۱۱۶). ولی بخشش قدرت از سوی حق درگرو حمایت مختارانه مردم است. (محمد: ۷)

بنابراین فرایند اساسی در تکوین قدرت گزینش، پذیرش و حفاظت  از نظام قدرت دینی توسط مردم است در نتیجه گرچه درمقایسه قدرت های بزرگ با قدرت خداوند از طریق شواهد تاریخی برتری قدرت حق به اثبات می رسد (توبه:۶۹) و حتی انحصار قدرت در خداوند از طریق نفی قدرت از غیر و ارجاع همه قدرت ها به او صورت می پذیرد (کهف:۳۹) و (بقره:۱۶۵)، ولی انحصار قدرت در حقق که به طور واقعی در سراسر هستی جریان دارد در عالم انسانی مستلزم اثبات است اثبات قدرت مطلقه حق در عالم انسانی اولا به معنای پذیرش ولایت او می باشد که نتیجه ایمان است (بقره:۲۵۶) ثانیا مستلزم محملی در زیست اجتماعی است تا از مرحله ادعا خارج شود. از این رو خلافت محمل اصلی ای تجلی ولایت حق می باشد. (فاطر:۳۹)

  1. معنادار شدن هویت در سازمانی از قدرت قبل از دیدگاه اسلام نیز در نگرش هایی نظیر نگرش اجتماعی ایرانیان صورت پذیرفته بود و از ابداعات اندیشه اسلامی محسوب نمی شود. با این همه مفهوم قدرت در چشم انداز اسلام اگر چه نگرش ایرانی را در تمرکز، فراگیری و نسبت دادن قدرت با ماوراء طبیعت مورد تایید قرار می دهد ولی تغییری بنیادین در آن نیز پدید می آورد که بطور اساسی به جابجایی مرجع قدرت و فرایند تکوین آن باز می گردد.

به نظر می رسد که تقارب مفهوم تشکیکی خلافت در اسلام با ساختار سلسله مراتبی قدرت در نگرش ایرانی امکان تعامل مفهومی اسلام و ایران را در قدرت و بالتبع در هویت ممکن ساخته است سهم ایران در این تعامل ارائه الگویی از ساختار قدرت است که با مفهوم تشکیکی خلافت سازگار می باشد و سهم اسلام شامل عرضه محتوایی مقدس و قدرت می باشد.

محتوای جدید می تواند هم چشم انداز نگرش ایرانی را از زمین به آسمان تغییر  دهد و ساختار قدرت را تکمیل کند. زیرا در نگرش ایرانی حلقه اتصال سلسله مراتب قدرت به ماوراء در حد اعتقاد به تاثیر تقدیر ملکوتی در ظهور صعود و سقوط پادشاهان بود و مفهوم خلافت در قران اتصال حقیقی میان ولایت انسان کامل که از عالیترین درجه خلافت برخوردار است و همچنین سلسله مراتب اولیا- در هر مرتبه از مسئولیت اجتماعی تا والدین در خانه- رابا خداوند ثابت می کند.

در پایان باید متذکر می شود که تبیین چیستی هویت از دیدگاه قران البته مستلزم معرفی مولفه های هویت اسلامی نظیر هویت سیاسی، هویت اقتصادی، هویت فرهنگی و غیره است که مجالی دیگر می طلبد.

  1. اسرار الآیات/۱۳۸.
  2. تفسیر تسنیم، ۱/۱۲۷.

منابع و مآخذ :

– کوش دنی، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی، ترجمه فریدون وحیدا، تهران، سروش، ۱۳۸۱.

– ابراهیمی دینانی غلامحسین، ماجرای فکر فلسفی، ج۳، تهران، طرح نو، ۱۳۷۹.

– ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج۱، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۰.

– امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۷.

– جوادی آملی عبدالله، رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه، ج۱، قم، اسراء، ۱۳۷۶.

–  جوادی آملی عبدالله، تسنیم (تفسیر قران کریم)،  قم، اسراء، ۱۳۷۹.

– جوادی آملی عبدالله، فطرت در قران، ج۱، قم، اسراء، ۱۳۷۸.

– صدرالمتالهین شیرازی، محمد، اسرار الآیات، قم، نشر حبیب، ۱۳۷۸.

– صدرالمتالهین شیرازی، محمد، اسفار، ج۱، قم، مصطفوی، بی تا.

– صدرالمتالهین شیرازی، محمد، الشواهد الربوبیه، ترجمه و تحقیق محمد جواد مصلحی، تهران، سروش، ۱۳۷۵.

– مطهری، مرتضی، شرح منظومه، ج۱، تهران، حکمت، ۱۳۶۰.

– طباطبایی، محمد حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۲، ۱۳۶۸، تهران، صدرا.

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بحران هویت در جوانی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *