منابع و ضمائم:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی


دانلود پایان نامه

منابع و مآخذ:

۱- راس میچل- روان شناس- ترجمه علی بهرامی و امیر راسترو (انتشارات راهنما- ۱۳۷۲)

۲- روان شناس تربیتی- علی شریعتمداری (انتشارات امیر کبیر- ۱۳۶۹)

۳- روانشناس کودک- سیروس عظیمی (انتشارات دهخدا- ۱۳۶۳)

۴- ارزشیابی شخصیت- دکتر حمزه گنجی (نشر ساوالان)

۵- پرسشنامه اضطراب امتحان

۶- علی شریعتمداری- نیازهای روانی- ماههنامه پرورشی تربیت (انتشارات وزارت آموزش و پرورش- شماره ۵)

۷- زهرا کیانی نژاد- پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی- مقایسه اضطراب مدرسه عادی و تیز هوش سال اول راهنمایی شهر بیرجند سال ۷۶

۸- شکوه نوابی نژاد- رفتارهای بهنجار و نابهنجار

۹- پایان نامه کارشناسی (اضطراب امتحان) استاد راهنما: آقای رهباردار- معلم پژوهنده: ثریا علیرضایی- تابستان ۱۳۸۲

۱۰-پایان نامه کارشناسی (بررسی علل خانوادگی اضطراب امتحان در دانش آموزان پسر کلاس پنجم شهرستان چناران) استاد راهنما: ولی الله نعمتی ۱۳۷۷

۱۱- مجله استعدادهای درخشان – سال هفتم – شماره ۲- صفحه ۱۵۱

۱۲- روان شناسی مرضی و تحولی از کودکی تا نوجوانی (انتشارت ژرف) ۱۳۷۰ دادستان

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمائم

 

 

 

 

 

ردیف پایه مدرسه نمونه نمره کل نمره اضطراب پنهان نمره اضطراب آشکار
۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

۲۷

۴۴

۴۶

۳۲

۳۹

۲۲

۴۱

۳۸

۳۵

۳۰

۳۸

۳۸

۴۱

۵۹

۲۴

۴۴

۲۷

۴۸

۷۱

۳۱

۴۲

۴۶

۶

۲۸

۲۵

۲۵

۲۰

۱۰

۱۹

۱۹

۱۶

۲۱

۲۱

۲۲

۲۳

۲۹

۱۱

۲۳

۱۱

۲۶

۴۴

۱۳

۲۱

۱۸

۲۱

۲۳

۲۱

۹

۱۹

۱۲

۲۲

۱۹

۱۹

۱۸

۱۷

۱۶

۱۸

۳۰

۱۳

۲۱

۱۶

۲۲

۲۷

۱۸

۲۱

۲۸

 

 

 

 

ردیف پایه مدرسه نمونه نمره کل نمره اضطراب

پنهان

نمره اضطراب آشکار
۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

آرمیتا مصلی نژاد

۴۹

۳۷

۵۰

۴۹

۴۰

۵۹

۵۷

۳۸

۴۲

۵۰

۴۵

۴۹

۴۵

۴۵

۴۴

۳۴

۲۸

۶۰

۶۵

۳۶

۴۸

۴۳

۱۹

۴۰

۴۰

۲۵

۱۹

۲۰

۲۳

۲۲

۲۹

۳۱

۱۶

۲۶

۲۴

۲۴

۲۸

۱۹

۲۰

۲۲

۱۸

۹

۲۳

۳۳

۱۵

۲۹

۱۹

۱۲

۲۱

۱۸

۲۴

۱۸

۳۰

۲۶

۱۸

۳۰

۲۶

۱۵

۱۶

۲۶

۲۱

۲۱

۲۶

۲۵

۲۰

۱۶

۱۹

۲۸

۳۲

۲۱

۱۹

۲۴

۷

۱۹

۲۲

ردیف پایه مدرسه نمونه نمره کل نمره اضطراب پنهان نمره اضطراب آشکار
۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

مصلی نژاد

۴۱

۵۲

۴۱

۴۳

۳۵

۴۸

۴۲

۴۵

۳۳

۵۵

۵۹

۴۰

۴۰

۶۲

۳۹

۵۷

۳۸

۵۲

۴۵

۴۳

۴۸

۴۶

۳۳

۴۲

۴۵

۳۲

۵۱

۱۹

۳۲

۱۸

۲۱

۱۶

۳۱

۲۰

۲۶

۲۰

۳۲

۳۱

۲۲

۲۲

۳۱

۲۲

۳۱

۲۱

۲۹

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۱۴

۱۹

۱۷

۱۸

۲۵

۲۲

۲۰

۲۳

۲۲

۱۹

۱۷

۲۲

۱۹

۱۳

۲۳

۲۸

۱۸

۱۸

۳۱

۱۷

۲۶

۱۷

۲۳

۲۴

۲۱

۲۵

۲۲

۱۹

۲۳

۲۸

۱۴

۲۶

ردیف پایه مدرسه نمره کل نمره اضطراب پنهان نمره اضطراب آشکار
۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

اول

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

۳۶

۳۲

۳۲

۳۴

۵۱

۵۵

۴۰

۵۸

۵۸

۵۱

۱۶

۲۸

۳۲

۳۳

۴۷

۴۲

۵۶

۵۰

۳۷

۴۴

۴۰

۳۲

 

۵

۱۹

۲۰

۲۹

۳۱

۲۹

۲۰

۳۰

۳۰

۲۷

۶

۱۶

۱۷

۱۷

۲۶

۲۱

۲۷

۲۴

۱۹

۲۱

۲۴

۱۳

 

۳۱

۱۵

۱۳

۱۵

۲۰

۲۶

۲۰

۲۸

۲۸

۲۴

۱۰

۱۲

۱۵

۱۶

۲۱

۲۱

۲۹

۲۶

۱۸

۲۳

۱۶

۱۹

 

 

 

 

 

ردیف پایه مدرسه نمره کل نمره اضطراب پنهان نمره اضطراب آشکار
۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

دوم

 

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

راهنمایی تحقیقی

۵۸

۴۳

۲۳

۵۹

۵۶

۳۳

۲۴

۳۵

۴۶

۳۶

۳۷

۳۹

۳۰

۳۸

۵۱

۳۱

۳۳

۳۷

۵۳

۴۲

۵۶

۳۱

۴۵

۳۷

۳۳

۳۰

۲۱

۱۴

۳۱

۳۳

۲۰

۱۱

۱۷

۱۷

۱۸

۲۰

۱۷

۱۷

۱۹

۲۹

۲۱

۱۷

۱۹

۳۲

۲۱

۲۹

۲۲

۲۴

۱۵

۲۱

۲۸

۲۲

۹

۲۸

۲۳

۱۳

۱۳

۱۸

۲۹

۱۸

۱۷

۲۲

۱۳

۱۹

۲۲

۱۰

۱۶

۱۸

۲۱

۲۱

۲۷

۱۹

۲۱

۲۱

۱۲

 

ردیف پایه مدرسه نمره کل نمره اضطراب پنهان نمره اضطراب آشکار
۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

سوم

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

مدرسه تحقیقی

 

۵۳

۳۴

۵۱

۴۱

۴۹

۴۳

۵۱

۴۵

۴۶

۵۸

۴۶

۵۵

۶۲

۵۹

۵۲

۴۶

۴۱

۴۳

۴۶

۳۲

۳۹

۲۵

۵۰

۳۱

۵۶

۴۰

۴۹

۵۲

 

۲۷

۱۱

۲۹

۲۱

۲۶

۲۲

۲۸

۲۴

۲۷

۳۳

۲۳

۲۷

۳۰

۲۹

۲۷

۲۶

۲۰

۲۴

۲۶

۱۹

۲۰

۱۲

۲۴

۶

۳۵

۱۷

۲۶

۲۸

۲۶

۲۳

۲۲

۲۰

۲۳

۲۱

۲۳

۲۱

۱۹

۲۵

۲۳

۲۸

۳۲

۳۰

۲۵

۱۸

۲۱

۲۹

۱۸

۱۳

۱۹

۱۳

۲۶

۲۵

۲۱

۲۳

۲۳

۲۴

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *