مقیاس تایید خویشتن راتوس:پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان


دانلود پایان نامه

مقیاس تایید خویشتن راتوس ۱

دستور العمل                

در جمله این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می کند . برای نمره گذاری ، معیار زیر را در نظر بگیرند !

۳+: کاملا درست

۲+: درست

۱+: تا اندازه ای درست

۱-: تا اندازه ای غلط

۲-: غلط

۳-: کاملا غلط

 1. اکثر مردم خودشان را تایید می کنند و جسورتر از من هستند ……………………………………………….
 2. به علت کمرویی ، از بیرون رفتن با جنس مخالف خوداری می کنم …………………………………………….
 3. وقتی غذای رستوران به میل من نمی شود ، خیلی راحت اعتراض می کنم…………………………………..
 4. مواظب هستم که به دیگران آسیب نرسانم ، حتی اگر خودم آسیب ببینم …………………………………….
 5. اگر فروشنده به زور بخواهد جنسی راکه مورد علاقه من نیست نشان بدهد

به دشواری می گویم نه ؟ ……………………………………………………………………………………………………..

 1. وقتی از من می خواهند کاری انجام دهم ، همیشه می پرسم چرا……………………………………………….
 2. بارها اتفاق می افتد که به دنبال بحث جدی می گردم ………………………………………………………………
 3. سعی می کنم مثل اکثر کسانی که موقعیت مرا دارند بیشترفت کنم …………………………………………..
 4. واقعیت این است که مردم ، اغلب از من سوء استفاده می کنند…………………………………………………
 5. دوست دارم با افرادی که تازه آشنا شده ام وبا افراد بیگانه وارد بحث شوم ………………………….
 6. اغلب نمی دانم که در مقابل جنس مخالف چه بگویم ……………………………………………………………….
 7. در تلفن کردن به وزارت خانه ها یا ادارت دولتی تردید می کنم ……………………………………………..
 8. دوست دارم تقاضای در خواست شغل را با پست بفرستم نه این که مصاحبه شوم …………………..
 9. اینکه بخواهم اجناس خریداری شده را بر گردانم ناراحت می شوم …………………………………………
 10. اگر یکی از خویشاوندان مورد احترام مرا نارحت کند ، معمولا خشم خودرا فرو می خورم نه اینکه اظهار نارضایتی کنم ………………………………………………………………………………………………………………
 11. از این که مبادا مورد مسخره قرار بگیرم از مطرح کردن سوال پرهیز می کنم…………………………….
 12. به هنگام بحث ، از ترس عصابی شدن ، کل بدنم می ارزد……………………………………… ……………
 13. اگر یک سخنران مشهور ، چیزی بگوید که از نظر من غلط است ، عقیده خود را برای شنوندگان اعلام می کنم ………………………………………………………………………………………………………………………..
 14. از چانه زدن بر سر قیمت پرهیز می کنم …………………………………………………………………………….
 15. وقتی کار مهمی انجام میدهم ، دوست دارم دیگران را در آن سهیم کنم …………………………………….
 16. درمورد احساسات خود راحت و صادق هستم…………………………………………………………….. ………
 17. اگرکسی درموردمن غیبت کند یا دورغ بگوید ، هرچه زودتر با او تماس می گیرم و مسائل را روشن می کنم………………………………………………………………………………………………… ………………………………
 18. اغلب برایم دشوار است که بگویم نه ………………………………………………………………………………….
 19. اغلب سعی کرده ام خشم خود را فرو برم تا فاجعه نیافرنیم……………………………………………………..
 20. در رستوران یا درجای دیگر ، اگر انتظار من بر آورده نشود اعتراض می کنم ………………………..
 21. وقتی ازمن تعریف می شود ، نمی دانم چه بگویم………………………………………………………………….
 22. اگر در سینما ، افرادی که در کنار من هستند با صدای بلند حرف بزنند ، از آنها می خواهم که ساکت باشند یا دورتر بروند ………………………………………………………………………………………… . ………….
 23. در یک صف ، هرکس بخواهد از من جلو بزند ، مجبورش می کنم که منتظر نوبت خود باشد………………………………………………………………………………………………………………………………….
 24. در اظهار نظر درنگ نمی کنم …………………………………………………………………………………………. .
 25. مواردی پیش می آید که لال می مانم …………………………………………………………………………………

 

مقیاس اندازه گیری نگرشهای صیمیانه

دستور العمل

جملات زیر ، به احساسات و نگرشهای شما درباره دیگران ، همچنین به روابطی که با آنها برقرار می کنید ، مربوط می شود . این جملات مخصوصا نزدیکی ، صمیمیت و اعتماد به دیگران را در بر می گیرند . هرجمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر با احساس شما مطابقت می کند . حرف مناسب را در خانه مربوط به آن بنویسید .

A کاملا مخالف B تا اندازه ای مخالف ، C . بدون نظر ، D. تا اندازه ای موافق ، E . کاملا موافق .

 1. دوست دارم احساساتم را با مردم د میان بگذارم ……………………………………………………………..
 2. دوست دارم خودم را به مردم نزدیک احساس کنم ……………………………………………………………
 3. دوست دارم مردم از احساساتشان برای من حرف بزنند………………………………… ……………….
 4. می ترسم ک اگر احساساتم را برای مردم بیان کنم ، از طرف آنها طرد شوم ………………………….
 5. می ترسم که در روابط صمیمی تحت سلطه دیگران قرار گیرم………………………………………………
 6. از این که در روابط صمیمی پذیرفته شوم ، اغلب تردید دارم ……………………………………………….
 7. از این که خیلی به مردم اعتماد داشته باشم ، می ترسم ………………………………………………………
 8. بیان احساسات ، مرا به مردم نزدیک می کند…………………………………………………………………….
 9. نمی خواهم از هیجانهایی صبحت کنم که دیگران را ناراحت می کنند……………………………………..
 10. در ردابط صمیمی ، نسبت به مردم خیلی سخت گیر هستم ……………………………………………….
 11. دوست دارم خودم را به کسانی که برایم جذاب هستند نزدیک احساس کنم ………………………..
 12. علاقه دارم اسرار درونی خود را برای دیگران فاش کنم ………………………………………………….
 13. از صبحت کردن درباره مسائل جنسی با کسی که برایم جذاب است می ترسم…………………….
 14. دوست دارم به شخصی که جذب من شده است نزدیک شوم ……………………………………. …..
 15. نمی خواهم به دیگران نزدیک شوم ، زیرا ممکن است اختلافهایی به وجود آید ……………………
 16. دوست دارم با کسانی که برایم جذاب هستند رابطه صمیمی داشته باشم……………….. …………
 17. وقتی انسانها به یکدیگر نزدیک می شوند ، دوست دارند خیلی مراقب خودشان نباشند…………………………………………………………………………………………………………………………
 18. روابط صمیمی برایم رضایت کامل به همراه می آورد……………………………………………………….
 19. در جستجوی روابط صمیمی هستم ……………………………………………………………………………….

۲۰برقراری روابط صمیمی برایم مهم است …………………………………………………………………………..

 1. نیاز ندارم که احساسات و افکار خود را با مردم در میان بگذارم ……………………………………….
 2. وقتی به دیگران نزدیگ می شوم ، احتمال دارد چیزهای ببینم که پذیرش آنها برایم دشوار است……………………………………………………………………………………………………………………. …….
 3. دوست دارم تقریبا همه کسانی را که با من صمیمی هستند بپذیرم……………………………………
 4. از حریم شخصی خود دفاع می کنم تا دیگران خیلی به من نزدیک نشوند …………………………….
 5. سعی می کنم به اشخاصی که تمام فکرشان نزدیک شدن به من و اظهار صمیمت است اعتماد نکنم……………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. می ترسم که در روابط صمیمی ، فردیت خود را از دست بدهم …………………………………………
 7. می ترسم که اگر وارد یک رابطه صمیمی جدی شوم ، کنترل خود را از دست بدهم ……………….
 8. روراست وراحت بودن با دیگران ، در من احساس نزدیک بودن با آنها ایجاد می کند………………………………………………………………………………………………………………….. ……. ……
 9. اگر فرد دیگری بودم ، دوست داشتم خودم را بشناسم ………………………………………………….
 10. فقط به کسانی نزدیک می شوم که با علایق مشترک دارم ………………………………………………
 11. صحبت کردن از اسرار زندگی جنسی ، این احساس را به وجود می آورد که به دیگران نزدیک هستم…………………………………………………………………………………………………. ……………………….
 12. به طور کلی ، نیبت به جنس خود و جنس مخالف ؛ به یک اندازه احساس نزدیکی می کنم ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 13. وقتی کسی از نظر فیزیکی جذب من می شود ، تمایل پیدا می کنم که با او بیشتر صمیمی شوم………………………………………………………………………………………………………………………………….
 14. برای من دشوار است که با بیشتر از یک نفر رابطه صمیمی داشته باشم ………………………………
 15. معمولا ، وقتی با مردم راحت و صمیمی هستم ، احساس خوبی به من دست می دهد……………………………………………………………………………………………………………………………………
 16. طبق عادت ، می توانم مردم را بپذیرم ……………………………………………………………………………….
 17. پیش از آنکه با دیگران رابطه صمیمی برقرار کنم ، باید مطمئن باشم که می توانم خودم را کنترل کنم……………………………………………………………………………………………………………………………….
 18. صمیمیت را قبول ندارم……………………………………………………………………………………………….
 19. از شنیدن داستانهای روابط صمیمی بین مردم لذت می برم…………………………………………………
 20. با مردم دوراست حرف زدن ، احساس صمیمیت مرا بیشتر می کند……………………………………
 21. سعی می کنم به مردم اعتماد داشته باشم و به آنها نزدیک شوم ………………………………………
 22. به نظر من ، کسانی که می خواهند با دیگران صمیمی باشند ، دلایل پنهانی برای نزدیک شدن دارند…………………………………………………………………………………………………………………………….
 23. وقتی با دیگران صمیمی می شوم، امکان این که باریچه قرار بگیرم زیادست……………………….
 24. در مجموع ، فرد محافظه کاری هستم …………………………………………………………………………….
 25. به نظر ، سکس و صمیمیت مثل هم است ، یکی بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد……………………………………………………………………………………………………………………………..
 26. فقط در رابطه فیزیکی می توانم صمیمی باشم…………………………………………………………………..
 27. کسانی که با آنها رابطه صمیمی برقرار می کنم ، انتظارتشان اغلب مانع رضایت خاطر من می شود………………………………………………………………………………………………………………………………
 28. برای حفظ روابط صمیمی ، سازش می کنم ……………………………………………………………………
 29. وقتی از نظر فیزیکی کسی را جذب می کنم ، تمایل پیدا می کنم ک بااو روابطه صمیمی داشته باشم……………………………………………………………………………………………………………………………..

۵۰ صمیمیت ، به همان اندازه که می تواند احساسات بد به همراه آورد ، احساسات خوب نیز به همراه می آورد………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

 • اعتماد به نفس راه خوشبختی ، نینوایی – ژیلا ، تهران (۱۳۷۳) انتشارات گلشن .
 • عزت نقس – elaine – ایلین شیهان ، مترجم : مهدی گنجی – تهران (۱۳۷۸) نشر ویرایش .
 • عزت نفس و سلامت روان – دکتر قربانعلی اسدالهی و دکتر غفور موسوی اصفهان – انتشارات ارکان .
 • روانشناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)- لورای . برک ، مترجم : یحیی سید محمدی – تهران (۱۳۸۵) انتشارات ارسباران .
 • آسیب شناسی روانی – آزاد حسین ، تهران – انتشارات بعثت .
 • بررسی و مقایسه سطح عزت نفس زنان دارای فرزند و فاقد فرزند – کد (۳۶۸) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر .
 • بررسی و مقایسه میزان عزت نفس دانش آموزان دختر رشته های مخطلف تحصیلی سال دوم مقطع متوسطه شهرستان تاکستان – کد (۳۶۵) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *