مقیاس تایید خویشتن راتوس:پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان


دانلود پایان نامه

مقیاس تایید خویشتن راتوس 1

دستور العمل                

در جمله این مقیاس را به دقت بخوانید و ببینید تا چه اندازه در مورد خود شما صدق می كند . برای نمره گذاری ، معیار زیر را در نظر بگیرند !

3+: كاملا درست

2+: درست

1+: تا اندازه ای درست

1-: تا اندازه ای غلط

2-: غلط

3-: كاملا غلط

 1. اكثر مردم خودشان را تایید می كنند و جسورتر از من هستند ……………………………………………….
 2. به علت كمرویی ، از بیرون رفتن با جنس مخالف خوداری می كنم …………………………………………….
 3. وقتی غذای رستوران به میل من نمی شود ، خیلی راحت اعتراض می كنم…………………………………..
 4. مواظب هستم كه به دیگران آسیب نرسانم ، حتی اگر خودم آسیب ببینم …………………………………….
 5. اگر فروشنده به زور بخواهد جنسی راكه مورد علاقه من نیست نشان بدهد

به دشواری می گویم نه ؟ ……………………………………………………………………………………………………..

 1. وقتی از من می خواهند كاری انجام دهم ، همیشه می پرسم چرا……………………………………………….
 2. بارها اتفاق می افتد كه به دنبال بحث جدی می گردم ………………………………………………………………
 3. سعی می كنم مثل اكثر كسانی كه موقعیت مرا دارند بیشترفت كنم …………………………………………..
 4. واقعیت این است كه مردم ، اغلب از من سوء استفاده می كنند…………………………………………………
 5. دوست دارم با افرادی كه تازه آشنا شده ام وبا افراد بیگانه وارد بحث شوم ………………………….
 6. اغلب نمی دانم كه در مقابل جنس مخالف چه بگویم ……………………………………………………………….
 7. در تلفن كردن به وزارت خانه ها یا ادارت دولتی تردید می كنم ……………………………………………..
 8. دوست دارم تقاضای در خواست شغل را با پست بفرستم نه این كه مصاحبه شوم …………………..
 9. اینكه بخواهم اجناس خریداری شده را بر گردانم ناراحت می شوم …………………………………………
 10. اگر یكی از خویشاوندان مورد احترام مرا نارحت كند ، معمولا خشم خودرا فرو می خورم نه اینكه اظهار نارضایتی كنم ………………………………………………………………………………………………………………
 11. از این كه مبادا مورد مسخره قرار بگیرم از مطرح كردن سوال پرهیز می كنم…………………………….
 12. به هنگام بحث ، از ترس عصابی شدن ، كل بدنم می ارزد……………………………………… ……………
 13. اگر یك سخنران مشهور ، چیزی بگوید كه از نظر من غلط است ، عقیده خود را برای شنوندگان اعلام می كنم ………………………………………………………………………………………………………………………..
 14. از چانه زدن بر سر قیمت پرهیز می كنم …………………………………………………………………………….
 15. وقتی كار مهمی انجام میدهم ، دوست دارم دیگران را در آن سهیم كنم …………………………………….
 16. درمورد احساسات خود راحت و صادق هستم…………………………………………………………….. ………
 17. اگركسی درموردمن غیبت كند یا دورغ بگوید ، هرچه زودتر با او تماس می گیرم و مسائل را روشن می كنم………………………………………………………………………………………………… ………………………………
 18. اغلب برایم دشوار است كه بگویم نه ………………………………………………………………………………….
 19. اغلب سعی كرده ام خشم خود را فرو برم تا فاجعه نیافرنیم……………………………………………………..
 20. در رستوران یا درجای دیگر ، اگر انتظار من بر آورده نشود اعتراض می كنم ………………………..
 21. وقتی ازمن تعریف می شود ، نمی دانم چه بگویم………………………………………………………………….
 22. اگر در سینما ، افرادی كه در كنار من هستند با صدای بلند حرف بزنند ، از آنها می خواهم كه ساكت باشند یا دورتر بروند ………………………………………………………………………………………… . ………….
 23. در یك صف ، هركس بخواهد از من جلو بزند ، مجبورش می كنم كه منتظر نوبت خود باشد………………………………………………………………………………………………………………………………….
 24. در اظهار نظر درنگ نمی كنم …………………………………………………………………………………………. .
 25. مواردی پیش می آید كه لال می مانم …………………………………………………………………………………

 

مقیاس اندازه گیری نگرشهای صیمیانه

دستور العمل

جملات زیر ، به احساسات و نگرشهای شما درباره دیگران ، همچنین به روابطی كه با آنها برقرار می كنید ، مربوط می شود . این جملات مخصوصا نزدیكی ، صمیمیت و اعتماد به دیگران را در بر می گیرند . هرجمله را به دقت بخوانید تا ببینید چقدر با احساس شما مطابقت می كند . حرف مناسب را در خانه مربوط به آن بنویسید .

A كاملا مخالف B تا اندازه ای مخالف ، C . بدون نظر ، D. تا اندازه ای موافق ، E . كاملا موافق .

 1. دوست دارم احساساتم را با مردم د میان بگذارم ……………………………………………………………..
 2. دوست دارم خودم را به مردم نزدیك احساس كنم ……………………………………………………………
 3. دوست دارم مردم از احساساتشان برای من حرف بزنند………………………………… ……………….
 4. می ترسم ك اگر احساساتم را برای مردم بیان كنم ، از طرف آنها طرد شوم ………………………….
 5. می ترسم كه در روابط صمیمی تحت سلطه دیگران قرار گیرم………………………………………………
 6. از این كه در روابط صمیمی پذیرفته شوم ، اغلب تردید دارم ……………………………………………….
 7. از این كه خیلی به مردم اعتماد داشته باشم ، می ترسم ………………………………………………………
 8. بیان احساسات ، مرا به مردم نزدیك می كند…………………………………………………………………….
 9. نمی خواهم از هیجانهایی صبحت كنم كه دیگران را ناراحت می كنند……………………………………..
 10. در ردابط صمیمی ، نسبت به مردم خیلی سخت گیر هستم ……………………………………………….
 11. دوست دارم خودم را به كسانی كه برایم جذاب هستند نزدیك احساس كنم ………………………..
 12. علاقه دارم اسرار درونی خود را برای دیگران فاش كنم ………………………………………………….
 13. از صبحت كردن درباره مسائل جنسی با كسی كه برایم جذاب است می ترسم…………………….
 14. دوست دارم به شخصی كه جذب من شده است نزدیك شوم ……………………………………. …..
 15. نمی خواهم به دیگران نزدیك شوم ، زیرا ممكن است اختلافهایی به وجود آید ……………………
 16. دوست دارم با كسانی كه برایم جذاب هستند رابطه صمیمی داشته باشم……………….. …………
 17. وقتی انسانها به یكدیگر نزدیك می شوند ، دوست دارند خیلی مراقب خودشان نباشند…………………………………………………………………………………………………………………………
 18. روابط صمیمی برایم رضایت كامل به همراه می آورد……………………………………………………….
 19. در جستجوی روابط صمیمی هستم ……………………………………………………………………………….

20برقراری روابط صمیمی برایم مهم است …………………………………………………………………………..

 1. نیاز ندارم كه احساسات و افكار خود را با مردم در میان بگذارم ……………………………………….
 2. وقتی به دیگران نزدیگ می شوم ، احتمال دارد چیزهای ببینم كه پذیرش آنها برایم دشوار است……………………………………………………………………………………………………………………. …….
 3. دوست دارم تقریبا همه كسانی را كه با من صمیمی هستند بپذیرم……………………………………
 4. از حریم شخصی خود دفاع می كنم تا دیگران خیلی به من نزدیك نشوند …………………………….
 5. سعی می كنم به اشخاصی كه تمام فكرشان نزدیك شدن به من و اظهار صمیمت است اعتماد نكنم……………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. می ترسم كه در روابط صمیمی ، فردیت خود را از دست بدهم …………………………………………
 7. می ترسم كه اگر وارد یك رابطه صمیمی جدی شوم ، كنترل خود را از دست بدهم ……………….
 8. روراست وراحت بودن با دیگران ، در من احساس نزدیك بودن با آنها ایجاد می كند………………………………………………………………………………………………………………….. ……. ……
 9. اگر فرد دیگری بودم ، دوست داشتم خودم را بشناسم ………………………………………………….
 10. فقط به كسانی نزدیك می شوم كه با علایق مشترك دارم ………………………………………………
 11. صحبت كردن از اسرار زندگی جنسی ، این احساس را به وجود می آورد كه به دیگران نزدیك هستم…………………………………………………………………………………………………. ……………………….
 12. به طور كلی ، نیبت به جنس خود و جنس مخالف ؛ به یك اندازه احساس نزدیكی می كنم ………………………………………………………………………………………………………………………………….
 13. وقتی كسی از نظر فیزیكی جذب من می شود ، تمایل پیدا می كنم كه با او بیشتر صمیمی شوم………………………………………………………………………………………………………………………………….
 14. برای من دشوار است كه با بیشتر از یك نفر رابطه صمیمی داشته باشم ………………………………
 15. معمولا ، وقتی با مردم راحت و صمیمی هستم ، احساس خوبی به من دست می دهد……………………………………………………………………………………………………………………………………
 16. طبق عادت ، می توانم مردم را بپذیرم ……………………………………………………………………………….
 17. پیش از آنكه با دیگران رابطه صمیمی برقرار كنم ، باید مطمئن باشم كه می توانم خودم را كنترل كنم……………………………………………………………………………………………………………………………….
 18. صمیمیت را قبول ندارم……………………………………………………………………………………………….
 19. از شنیدن داستانهای روابط صمیمی بین مردم لذت می برم…………………………………………………
 20. با مردم دوراست حرف زدن ، احساس صمیمیت مرا بیشتر می كند……………………………………
 21. سعی می كنم به مردم اعتماد داشته باشم و به آنها نزدیك شوم ………………………………………
 22. به نظر من ، كسانی كه می خواهند با دیگران صمیمی باشند ، دلایل پنهانی برای نزدیك شدن دارند…………………………………………………………………………………………………………………………….
 23. وقتی با دیگران صمیمی می شوم، امكان این كه باریچه قرار بگیرم زیادست……………………….
 24. در مجموع ، فرد محافظه كاری هستم …………………………………………………………………………….
 25. به نظر ، سكس و صمیمیت مثل هم است ، یكی بدون دیگری نمی تواند وجود داشته باشد……………………………………………………………………………………………………………………………..
 26. فقط در رابطه فیزیكی می توانم صمیمی باشم…………………………………………………………………..
 27. كسانی كه با آنها رابطه صمیمی برقرار می كنم ، انتظارتشان اغلب مانع رضایت خاطر من می شود………………………………………………………………………………………………………………………………
 28. برای حفظ روابط صمیمی ، سازش می كنم ……………………………………………………………………
 29. وقتی از نظر فیزیكی كسی را جذب می كنم ، تمایل پیدا می كنم ك بااو روابطه صمیمی داشته باشم……………………………………………………………………………………………………………………………..

50 صمیمیت ، به همان اندازه كه می تواند احساسات بد به همراه آورد ، احساسات خوب نیز به همراه می آورد………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

 • اعتماد به نفس راه خوشبختی ، نینوایی – ژیلا ، تهران (1373) انتشارات گلشن .
 • عزت نقس – elaine – ایلین شیهان ، مترجم : مهدی گنجی – تهران (1378) نشر ویرایش .
 • عزت نفس و سلامت روان – دكتر قربانعلی اسدالهی و دكتر غفور موسوی اصفهان – انتشارات اركان .
 • روانشناسی رشد (از نوجوانی تا پایان زندگی)- لورای . برك ، مترجم : یحیی سید محمدی – تهران (1385) انتشارات ارسباران .
 • آسیب شناسی روانی – آزاد حسین ، تهران – انتشارات بعثت .
 • بررسی و مقایسه سطح عزت نفس زنان دارای فرزند و فاقد فرزند – كد (368) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر .
 • بررسی و مقایسه میزان عزت نفس دانش آموزان دختر رشته های مخطلف تحصیلی سال دوم مقطع متوسطه شهرستان تاكستان – كد (365) – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *