مقدمه:دانلود پایان نامه روانشناسی,بررسی مقایسه میزان عزت نفس افراد عادی و افراد دارای هراس اجتماعی

دانلود پایان نامه

مقدمه

مساله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت افراد است. برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری و ابتکار ، خلاقیت و نوآوری ، سلامت فکر و بهداشت روانی ، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد (غلامعلی افروز ، ۱۳۷۶) امروزه در درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری از قبیل ترس ، کمرویی ، لجبازی و پرخاشگری به عنوان اولین و مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ، تقویت اعتماد به نفس و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازند.

در بررسی هایی که بر روی افراد دارای عزت نفس پایین صورت گرفته ، علائمی چون : شکایات جسمانی ، افسردگی ، اضطراب ، کاهش سلامت عمومی بدن ، بی تفاوتی و احساس تنهایی ، تمایل به اسناد شکست خود به دیگران ، عدم رضایت شغلی و کاهش عملکرد ، عدم موفقیت آموزشی و داشتن مشکلات بین فردی گزارش شده است.

اضطراب ریشه اش درونی و روانی است و در مراحل رشد شخصیت پایدار می شود و پاسخی برای تهدیدی ناشناخته و دارای جنبه تعارضی و غالباً مزمن است. هنگامیکه چنین اضطرابی به وجود فرد مستولی شود ، اعتماد به نفس کاهش می یابد ، قدرت نگرش واقع بینانه و برقراری ارتباط متقابل با دیگران به حداقل می رسد و ناآرامی و بی قراری ، گریز از ارتباطات معمول اجتماعی و دل مشغولی های مفرط ، شخصیت فرد را فرا می گیرد.

بیان مسئله

با توجه به اینکه عزت نفس برای بقاء روانی ضروری است در طول سال گذشته نیز ، بسیاری از روانشناسان این نظریه را پذیرفته اند که انسان دارای نیاز به عزت نفس است.

و می دانیم برای اینکه افراد بتوانند از حداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندیهای بالقوه خود بهره مند شوند می بایست از نگرش مثبت نسبت به خود و محیط اطراف و انگیزه ای غنی برای تلاش برخوردار شوند ، و عزت نفس بالایی داشته باشند. در حالیکه تحقیقات نشان داده اند افراد مبتلا به هراس اجتماعی عزت نفس پایینی دارند.

از این رو با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط هراس اجتماعی و عزت نفس اندک است ، برای مشخص شدن این موضوع و همچنین با توجه به اینکه چنین تحقیقاتی در جامعه ایران کمتر انجام گرفته ، بر آن شدیم که برای افزایش دانشمندان در این زمینه پژوهش کنیم ، که آیا همانطور که نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر نشان داده در جامعه ما هم با توجه به خصوصیات خاص فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی اش بین عزت نفس افراد مبتلا به فوبی اجتماعی و عزت نفس افراد عادی ارتباط وجود دارد یا نه؟

اهمیت تحقیق:

با توجه به اهمیت عزت نفس در زندگی انسان تا جائیکه اکثر متخصصان عزت نفس مثبت را به عنوان عامل اصلی در سازگاری اجتماعی و عاطفی در نظر می گیرند. آگاهی از عوارض هراس اجتماعی خصوصاً اثر هراس اجتماعی بر عزت نفس گامی است در جهت توجه به شناسایی دقیق تر ماهیت این اختلال و توجه به درمان آن و نکته مهم ترپیشگیری از ابتلا به آن تا از هرز رفتن قابلیتهای عظیم جامعه جلوگیری کنیم.

فرضیه تحقیق:

فرضیه ای که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است به این صورت است که:

((میانگین عزت نفس افراد مبتلا به هراس اجتماعی پایین تر از عزت نفس افراد عادی است)).

طرح تحقیق:

این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای است و سعی دارد تاثیر هراس اجتماعی را در میزان عزت نفس دو گروه افراد مبتلا به هراس اجتماعی و افراد عادی را مورد مقایسه قرار دهد.

آزمودنیهای این پژوهش دو گروه هستند. یک گروه افراد مبتلا به هراس اجتماعی و یک گروه افراد عادی که هر گروه شامل ۱۵ نفر می باشند . که این افراد بصورت اتفاقی (در دسترس) انتخاب شده اند. کل آزمودنیها ۳۰ نفر می باشند.

محقق در نظر دارد با اجرای آزمون عزت نفس بر روی دو گروه نتایج آن را مورد بررسی قرار دهد. متغیر مستقل در این پژوهش هراس اجتماعی و متغیر وابسته عزت نفس می باشد.

این ۱۵ آزمودنی مبتلا به هراس اجتماعی از میان مراجعین زن به چند مطب روانپزشکی و مرکز مشاوره در شهر مشهد انتخاب شده اند.

شمایت اصلی آنها ترس از موقعیتهای اجتماعی یا عملکردی و حضور در جمع ۲ یا چند موقیعت زندگی بود ، انتخاب شدند.

پیشینه تحقیق:

تحقیقات زیادی توسط پژوهشگران مختلف در مورد هراس اجتماعی ، اضطراب اجتماعی ، کمرویی و شرم و اثری که بر عزت نفس افراد می گذارند انجام گرفته ، که به چند مورد آنها در زیر اشاره می کنیم.

زارن در سال ۱۹۸۷ در تحقیق خود این فرض را که افراد مبتلا به هراس اجتماعی در زمینه ارزیابی مشکلات هویتی یعنی عزت نفس پایین و نیاز شدید برای تائید بوسیله دیگران را مورد بررسی قرار داد یک پرسشنامه اندازه گیری میزان جنبه های شش گانه هویت به ۶۷ بیمار مبتلا به هراس اجتماعی و ۵۰ فردی که به هراس اجتماعی مبتلا نبوده اند داده شد ، نتایج حاکی از آن بود که افراد مبتلا به هراس اجتماعی عزت نفس پایینی دارند و همچنین نیاز شدید به این دارند که توسط دیگران تائید شوند .در پژوهشی که توسط چند پژوهشگر انجام شد نتایج نشان دادند که اضطراب اجتماعی بطور قابل توجهی با اضطراب ، تصور از خود ، مرکز کنترل بیرونی و سرکوبی و حساسیت زدایی ارتباط داشت ، در دو گروه نمونه آزمودنیهایی که اضطراب زیاد داشتند ، مرکز کنترل بیرونی داشتند و در تصور از خود مثبت پایین بودند و در حساسیت و اضطراب بالا بودند.

در پژوهشی که اخیراً توسط کرازیر (۱۹۹۵) عنوان شرم (خجالت) و عزت نفس انجام گردید ، ارتباط بین شرم و عزت نفس در کودکان ۱۲ – ۹ ساله مورد ارزیابی قرار گرفت ، در مطالعه اول ( ۱۴۱ = N ) یک پرسشنامه گزارش شخصی از شرم ساخته شد که بر اساس یک استنباط از مفاهیم کودکانه شرم و خجالت قرار داشت. در مطالعه دوم و سوم ( ۳۶۹ = n) نفر میزان شرم با موضع کنترل بیرونی و با درک شایستگی و لیاقت شخص در مقابل قلمرو واقعی خود نیز همبستگی نشان دادد.

این روابط و همبستگی ها بین متغیرها با آنهایی که برای نوجوانان و بزرگسالان گزارش شده بود ، تقریباً مشابه بودند. دختران ( ۱۸۵=n) بیشتر از پسران شرم داشتند و تلقین پذیرتر بودند. مقایسه تفاوتهای مربوط به دو جنس از نظر همبستگی این تصور را که شرم اثر گذاری بیشتری در عزت نفس دختران دارند تا پسران را تائید نکرده است.

در مطالعه فالن (۱۹۹۶) با استفاده از پرسشنامه های خود ارزیابی ۶۳ بیمار با هراس اجتماعی اما بدون سابقه حملات هراس گزارش کردند که در نشانه ها و صفاتشان و در رشد اجتماعی شان ، پاسخهای اضطرابی از نشانه های متعددی با شدت قابل ملاحظه تشکیل شده بود با سرخ شدن ، لرزش ، مشکلات شناختی ، مشکلات ارتباطی و ترس از اینکه آنها بعنوان نشانگان اصلی بوسیله بقیه برداشت شود . پاسخهای حاد بمیزان زیادی با واکنش های طولانی مدت با خلق افسرده ادامه می یابند عزت نفس پایین می آید و ترس از موقعیت های مشابه افزایش می یابد.

گیست و همکاران در سال (۱۹۸۳) ، این فرض را تحقیق کردند که افرادی که در مقیاس اجتناب اجتماعی و اضطراب نمرات بالایی را می گیرند در اعتماد به خود ، نیاز به همبستگی ، نیاز به تغییر و نیاز به سلطه گری نمره پایین می گیرند و در نیاز به احترام گذاشتن به دیگران نمره بالایی میگیرند. ۲۸۹ دانشجو در مقیاس اجتناب اجتتماعی تفاوت مهمی را نشان دادند و فرضیه تائید شد افرادی که در تعاملات اجتماعی دچار اضطراب می شوند احتمالاً کمتر به خود اعتماد دارند و نیاز کمتری را برای پیوستگی ، تغییر و سلطه جویی نشان می دهند در حالیکه آنها نیاز شدیدی به قضاوت و نظر دیگران دارند این افراد ممکن است برای بدست آوردن پذیرش اجتماعی و نظر دیگران دارند این افراد ممکن است برای بدست آوردن پذیرش اجتماعی و جبران جدایی اجتماعی شان به دیگران احترام بگذارند.

تعریف هراس:

زندگی را بی ترس سپری کردن ممکن نیست. همه ما مواقعی را همراه گونه ای ترس از قبیل اولین صحبت در مقابل جمع تجربه کرده ایم ؛ مواقعی مثل امتحان دادن که اندکی ترس در واقع مفید هم بوده است، در واقع احتیاط ناشی از ترس درباره آب ، خیابان ها و کارهای خطرناک برای افراد مفید است.

فوبی نوع خاصی از ترس است. وقتی ترس واپس زده شده به شی خاصی منتقل می شود ترس حاصله را فویبا (هراس ) می نامند. بیشتر مردم یک یا چند فوبیای خفیف دارند که معمولاً از موش ، مار و حشرات و سایر جانواران موذی است. اما در بعضی از افراد این نوع ترسها چنان شدید است که قابل تحمل نیست جاهای بسته یا باز مکانهای بلند ، حیوانات ، تاریکی و گروه کثیری از موقعیتها و اشیای خاص این مردم را به وحشت می اندازد. واکنش ترس آنان به هرکدام از این موارد خاص ، آنچنان شدید است که اصطلاحاً آن را فوبیا (ترس مرضی) گویند.

شعاری نژاد (۱۳۶۴) ، فوبی عبارت است از ترس مرضی و غیر عادی و غیر منطقی که شخص خود به غیر منطقی بودن آن متوجه است لکن ، نمی تواند خود را از شر آن خلاص کند ، در پیدایش این بیماری سه دوره می توان مشخص کرد:

۱-شکست در زندگی و از دست دادن ابتکار.

۲-بازگشت به موقعیت های رقابت آمیز اولیه.

۳-جانشین کردن وابستگی به جای خودنمایی و عرض اندام.

به طور کلی فوبی عبارات است از ترس مبرم ، مفرط و غیر منطقی از یک شی فعالیت و یا موقعیت که میل جبرآمیزی را برای اجتناب از آنها به وجود می آورد . چنین ترسی را خود شخص بسیار افراطی و غیر منطقی تشخیص می دهد.رفتار اجتنابی با درجاتی از ناتوانی همراه است تعریف فوق چهار جز اساسی دارد : فوبی با ابرام و سماجت همراه است ترس از دوباره سوار شدن بر اسب پس از یک بار سقوط فوبی خوانده نموی شد مگر اینکه آنقدر پایا و مبرم باشد که به ویژگی اسای دوم یعنی اجتناب منجر می شود . اجتناب از یک شی فعالیت یا موقیعیت ترساننده ( در این مورد ، اسب) ترسهایی که با رفتار اجتماعی همراه نباشند به فرض اینکه غیر واقع بینانه هم باشند ، از بین می روند . در واقع این حقیقت خوشایند اساس اکثر روشهای درمانی برای فوبی است .

جز سوم : ترس مورد نظر نه تنها برای دیگران غیر منطقی است ، بلکه شخص مبتلا نیز به این واقعیت واقف است .

جز چهارم : در تفکیک ترسهای (( طبیعی)) از فوبی ها ، نقش تعیین کننده ای دارد .

میزان ناتوانی حاصل از ترس چقدر است؟اجتناب غیر منطقی از اشیا ، فعالیتها و موقعیت ها ، امر شایعی است . اگر تاثیر آن روی تطابق زندگی قابل اغماض باشد ، اهمیت آن نیز اندک است . بسیاری از مردم از حشرات و عنکبوت های غیر موذی می ترسند و از آنها اجتناب می کنند ؛ اما چنین ترسی بر زندگی آنان تاثیری ندارد . معهذا ، وقتی ترس و اجتناب با عملکرد روانی یا تطابق اجتماعی شخص بطور جدی تداخل نماید ، حالت افراطی پیدا می کند و لذا ماهیت فوبیک دارد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *