مقدمه:دانلود پایان نامه روانشناسی,بررسی مقایسه میزان عزت نفس افراد عادی و افراد دارای هراس اجتماعی


دانلود پایان نامه

مقدمه

مساله عزت نفس و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت افراد است. برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم گیری و ابتكار ، خلاقیت و نوآوری ، سلامت فكر و بهداشت روانی ، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد (غلامعلی افروز ، 1376) امروزه در درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری از قبیل ترس ، كمرویی ، لجبازی و پرخاشگری به عنوان اولین و مهمترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس ، تقویت اعتماد به نفس و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازند.

در بررسی هایی كه بر روی افراد دارای عزت نفس پایین صورت گرفته ، علائمی چون : شكایات جسمانی ، افسردگی ، اضطراب ، كاهش سلامت عمومی بدن ، بی تفاوتی و احساس تنهایی ، تمایل به اسناد شكست خود به دیگران ، عدم رضایت شغلی و كاهش عملكرد ، عدم موفقیت آموزشی و داشتن مشكلات بین فردی گزارش شده است.

اضطراب ریشه اش درونی و روانی است و در مراحل رشد شخصیت پایدار می شود و پاسخی برای تهدیدی ناشناخته و دارای جنبه تعارضی و غالباً مزمن است. هنگامیكه چنین اضطرابی به وجود فرد مستولی شود ، اعتماد به نفس كاهش می یابد ، قدرت نگرش واقع بینانه و برقراری ارتباط متقابل با دیگران به حداقل می رسد و ناآرامی و بی قراری ، گریز از ارتباطات معمول اجتماعی و دل مشغولی های مفرط ، شخصیت فرد را فرا می گیرد.

بیان مسئله

با توجه به اینكه عزت نفس برای بقاء روانی ضروری است در طول سال گذشته نیز ، بسیاری از روانشناسان این نظریه را پذیرفته اند كه انسان دارای نیاز به عزت نفس است.

و می دانیم برای اینكه افراد بتوانند از حداكثر ظرفیت ذهنی و توانمندیهای بالقوه خود بهره مند شوند می بایست از نگرش مثبت نسبت به خود و محیط اطراف و انگیزه ای غنی برای تلاش برخوردار شوند ، و عزت نفس بالایی داشته باشند. در حالیكه تحقیقات نشان داده اند افراد مبتلا به هراس اجتماعی عزت نفس پایینی دارند.

از این رو با توجه به اینكه تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط هراس اجتماعی و عزت نفس اندك است ، برای مشخص شدن این موضوع و همچنین با توجه به اینكه چنین تحقیقاتی در جامعه ایران كمتر انجام گرفته ، بر آن شدیم كه برای افزایش دانشمندان در این زمینه پژوهش كنیم ، كه آیا همانطور كه نتایج تحقیقات انجام شده در كشورهای دیگر نشان داده در جامعه ما هم با توجه به خصوصیات خاص فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی اش بین عزت نفس افراد مبتلا به فوبی اجتماعی و عزت نفس افراد عادی ارتباط وجود دارد یا نه؟

اهمیت تحقیق:

با توجه به اهمیت عزت نفس در زندگی انسان تا جائیكه اكثر متخصصان عزت نفس مثبت را به عنوان عامل اصلی در سازگاری اجتماعی و عاطفی در نظر می گیرند. آگاهی از عوارض هراس اجتماعی خصوصاً اثر هراس اجتماعی بر عزت نفس گامی است در جهت توجه به شناسایی دقیق تر ماهیت این اختلال و توجه به درمان آن و نكته مهم ترپیشگیری از ابتلا به آن تا از هرز رفتن قابلیتهای عظیم جامعه جلوگیری كنیم.

فرضیه تحقیق:

فرضیه ای كه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است به این صورت است كه:

((میانگین عزت نفس افراد مبتلا به هراس اجتماعی پایین تر از عزت نفس افراد عادی است)).

طرح تحقیق:

این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای است و سعی دارد تاثیر هراس اجتماعی را در میزان عزت نفس دو گروه افراد مبتلا به هراس اجتماعی و افراد عادی را مورد مقایسه قرار دهد.

آزمودنیهای این پژوهش دو گروه هستند. یك گروه افراد مبتلا به هراس اجتماعی و یك گروه افراد عادی كه هر گروه شامل 15 نفر می باشند . كه این افراد بصورت اتفاقی (در دسترس) انتخاب شده اند. كل آزمودنیها 30 نفر می باشند.

محقق در نظر دارد با اجرای آزمون عزت نفس بر روی دو گروه نتایج آن را مورد بررسی قرار دهد. متغیر مستقل در این پژوهش هراس اجتماعی و متغیر وابسته عزت نفس می باشد.

این 15 آزمودنی مبتلا به هراس اجتماعی از میان مراجعین زن به چند مطب روانپزشكی و مركز مشاوره در شهر مشهد انتخاب شده اند.

شمایت اصلی آنها ترس از موقعیتهای اجتماعی یا عملكردی و حضور در جمع 2 یا چند موقیعت زندگی بود ، انتخاب شدند.

پیشینه تحقیق:

تحقیقات زیادی توسط پژوهشگران مختلف در مورد هراس اجتماعی ، اضطراب اجتماعی ، كمرویی و شرم و اثری كه بر عزت نفس افراد می گذارند انجام گرفته ، كه به چند مورد آنها در زیر اشاره می كنیم.

زارن در سال 1987 در تحقیق خود این فرض را كه افراد مبتلا به هراس اجتماعی در زمینه ارزیابی مشكلات هویتی یعنی عزت نفس پایین و نیاز شدید برای تائید بوسیله دیگران را مورد بررسی قرار داد یك پرسشنامه اندازه گیری میزان جنبه های شش گانه هویت به 67 بیمار مبتلا به هراس اجتماعی و 50 فردی كه به هراس اجتماعی مبتلا نبوده اند داده شد ، نتایج حاكی از آن بود كه افراد مبتلا به هراس اجتماعی عزت نفس پایینی دارند و همچنین نیاز شدید به این دارند كه توسط دیگران تائید شوند .در پژوهشی كه توسط چند پژوهشگر انجام شد نتایج نشان دادند كه اضطراب اجتماعی بطور قابل توجهی با اضطراب ، تصور از خود ، مركز كنترل بیرونی و سركوبی و حساسیت زدایی ارتباط داشت ، در دو گروه نمونه آزمودنیهایی كه اضطراب زیاد داشتند ، مركز كنترل بیرونی داشتند و در تصور از خود مثبت پایین بودند و در حساسیت و اضطراب بالا بودند.

در پژوهشی كه اخیراً توسط كرازیر (1995) عنوان شرم (خجالت) و عزت نفس انجام گردید ، ارتباط بین شرم و عزت نفس در كودكان 12 – 9 ساله مورد ارزیابی قرار گرفت ، در مطالعه اول ( 141 = N ) یك پرسشنامه گزارش شخصی از شرم ساخته شد كه بر اساس یك استنباط از مفاهیم كودكانه شرم و خجالت قرار داشت. در مطالعه دوم و سوم ( 369 = n) نفر میزان شرم با موضع كنترل بیرونی و با درك شایستگی و لیاقت شخص در مقابل قلمرو واقعی خود نیز همبستگی نشان دادد.

این روابط و همبستگی ها بین متغیرها با آنهایی كه برای نوجوانان و بزرگسالان گزارش شده بود ، تقریباً مشابه بودند. دختران ( 185=n) بیشتر از پسران شرم داشتند و تلقین پذیرتر بودند. مقایسه تفاوتهای مربوط به دو جنس از نظر همبستگی این تصور را كه شرم اثر گذاری بیشتری در عزت نفس دختران دارند تا پسران را تائید نكرده است.

در مطالعه فالن (1996) با استفاده از پرسشنامه های خود ارزیابی 63 بیمار با هراس اجتماعی اما بدون سابقه حملات هراس گزارش كردند كه در نشانه ها و صفاتشان و در رشد اجتماعی شان ، پاسخهای اضطرابی از نشانه های متعددی با شدت قابل ملاحظه تشكیل شده بود با سرخ شدن ، لرزش ، مشكلات شناختی ، مشكلات ارتباطی و ترس از اینكه آنها بعنوان نشانگان اصلی بوسیله بقیه برداشت شود . پاسخهای حاد بمیزان زیادی با واكنش های طولانی مدت با خلق افسرده ادامه می یابند عزت نفس پایین می آید و ترس از موقعیت های مشابه افزایش می یابد.

گیست و همكاران در سال (1983) ، این فرض را تحقیق كردند كه افرادی كه در مقیاس اجتناب اجتماعی و اضطراب نمرات بالایی را می گیرند در اعتماد به خود ، نیاز به همبستگی ، نیاز به تغییر و نیاز به سلطه گری نمره پایین می گیرند و در نیاز به احترام گذاشتن به دیگران نمره بالایی میگیرند. 289 دانشجو در مقیاس اجتناب اجتتماعی تفاوت مهمی را نشان دادند و فرضیه تائید شد افرادی كه در تعاملات اجتماعی دچار اضطراب می شوند احتمالاً كمتر به خود اعتماد دارند و نیاز كمتری را برای پیوستگی ، تغییر و سلطه جویی نشان می دهند در حالیكه آنها نیاز شدیدی به قضاوت و نظر دیگران دارند این افراد ممكن است برای بدست آوردن پذیرش اجتماعی و نظر دیگران دارند این افراد ممكن است برای بدست آوردن پذیرش اجتماعی و جبران جدایی اجتماعی شان به دیگران احترام بگذارند.

تعریف هراس:

زندگی را بی ترس سپری كردن ممكن نیست. همه ما مواقعی را همراه گونه ای ترس از قبیل اولین صحبت در مقابل جمع تجربه كرده ایم ؛ مواقعی مثل امتحان دادن كه اندكی ترس در واقع مفید هم بوده است، در واقع احتیاط ناشی از ترس درباره آب ، خیابان ها و كارهای خطرناك برای افراد مفید است.

فوبی نوع خاصی از ترس است. وقتی ترس واپس زده شده به شی خاصی منتقل می شود ترس حاصله را فویبا (هراس ) می نامند. بیشتر مردم یك یا چند فوبیای خفیف دارند كه معمولاً از موش ، مار و حشرات و سایر جانواران موذی است. اما در بعضی از افراد این نوع ترسها چنان شدید است كه قابل تحمل نیست جاهای بسته یا باز مكانهای بلند ، حیوانات ، تاریكی و گروه كثیری از موقعیتها و اشیای خاص این مردم را به وحشت می اندازد. واكنش ترس آنان به هركدام از این موارد خاص ، آنچنان شدید است كه اصطلاحاً آن را فوبیا (ترس مرضی) گویند.

شعاری نژاد (1364) ، فوبی عبارت است از ترس مرضی و غیر عادی و غیر منطقی كه شخص خود به غیر منطقی بودن آن متوجه است لكن ، نمی تواند خود را از شر آن خلاص كند ، در پیدایش این بیماری سه دوره می توان مشخص كرد:

1-شكست در زندگی و از دست دادن ابتكار.

2-بازگشت به موقعیت های رقابت آمیز اولیه.

3-جانشین كردن وابستگی به جای خودنمایی و عرض اندام.

به طور كلی فوبی عبارات است از ترس مبرم ، مفرط و غیر منطقی از یك شی فعالیت و یا موقعیت كه میل جبرآمیزی را برای اجتناب از آنها به وجود می آورد . چنین ترسی را خود شخص بسیار افراطی و غیر منطقی تشخیص می دهد.رفتار اجتنابی با درجاتی از ناتوانی همراه است تعریف فوق چهار جز اساسی دارد : فوبی با ابرام و سماجت همراه است ترس از دوباره سوار شدن بر اسب پس از یك بار سقوط فوبی خوانده نموی شد مگر اینكه آنقدر پایا و مبرم باشد كه به ویژگی اسای دوم یعنی اجتناب منجر می شود . اجتناب از یك شی فعالیت یا موقیعیت ترساننده ( در این مورد ، اسب) ترسهایی كه با رفتار اجتماعی همراه نباشند به فرض اینكه غیر واقع بینانه هم باشند ، از بین می روند . در واقع این حقیقت خوشایند اساس اكثر روشهای درمانی برای فوبی است .

جز سوم : ترس مورد نظر نه تنها برای دیگران غیر منطقی است ، بلكه شخص مبتلا نیز به این واقعیت واقف است .

جز چهارم : در تفكیك ترسهای (( طبیعی)) از فوبی ها ، نقش تعیین كننده ای دارد .

میزان ناتوانی حاصل از ترس چقدر است؟اجتناب غیر منطقی از اشیا ، فعالیتها و موقعیت ها ، امر شایعی است . اگر تاثیر آن روی تطابق زندگی قابل اغماض باشد ، اهمیت آن نیز اندك است . بسیاری از مردم از حشرات و عنكبوت های غیر موذی می ترسند و از آنها اجتناب می كنند ؛ اما چنین ترسی بر زندگی آنان تاثیری ندارد . معهذا ، وقتی ترس و اجتناب با عملكرد روانی یا تطابق اجتماعی شخص بطور جدی تداخل نماید ، حالت افراطی پیدا می كند و لذا ماهیت فوبیك دارد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *