معنادار كردن مواد بی معنا : پایان نامه رایگان روانشناسی : بررسی رابطه بین امكانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان شهر


دانلود پایان نامه

یادیاری:معنادار كردن مواد بی معنا

برای اینكه یادگیری جدید مفید و مؤثر باشد،باید به نحو مناسبی با اطلاعات موجود در حافظة دراز مدت ارتباط یابد.متأسفانه همة مطالب در زمان یادگیری برای دانش آموزان بامعنا نیست.مثلاً اغلب،از دانش آموزان خارجی خواسته می شود كه تعداد زیادی از لغات را حفظ كنند،از دانش آموزان كلاسهای دوم و سوم خواسته می شود كه واقعیات ریاضی را(مانند 18 = 9 + 9 ، 63 = 9 * 7) فرا گیرند،از نوآوران مبتدی شیمی خواسته می شود كه جدول تناوبی عناصر شیمیایی را بیاموزند.این گونه مطالب باید به خوبی آموخته شوند،ولی اغلب بسیار دشوار است كه بتوان آنها را برای دانش آموزان با معنا كرد.

یكی از راههای ایجاد رابطه بین مطالب «كم معنا» و مطالب «بامعنا» استفاده از یادیارها یا روشهای كمك به حافظه است.یادیارها عبارت اند از قافیه ها،كلمات، تصاویر و هر مطلب آشنایی كه به همراه اطلاعات جدید آورده می شود تا آن را قابل حفظ سازد(كارنی،لوین و موریسون،1988؛هیگبی و كونای هیرا،1985).برای یادآوری قواعد صرف و نحو یا املا از نظم شعری به منزلة یادیار استفاده می شود و یا نوآموز موسیقی برای یادآوری كلیدهای موسیقی از شعر كمك می گیرد.معلمان معمولاً از یادیارها در تدریس خود استفاده می كنند(كارنی و دیگران،1988؛هیگبی و كونای هیرا،1985) و دانش آموزان نیز،بر اساس گزارش خودشان،اغلب برای یادگیری اطلاعات جدید از یادیارها بهره می گیرند(كیل پاتریك،1985).

در مؤثر ترین نوع یادیار از تصاویر ذهنی استفاده می شود(لوین،1985).توصیه به دانش آموزان كه از تصاویر ذهنی استفاده كنند،ابزار یادیار نیرومندی را در اختیار ایشان می گذارد.همان گونه كه آزارلو و بگ(1988) مشاهده كرده اند تصویر ممكن است یادآوری بسیاری از انواع مطالب را به نحو معناداری افزایش دهد.دانش آموزان می توانند چند روش نسبتاً ساده از روشهای یادیاری به وسیلة تصاویر ذهنی را بیاموزند و در یادآوری بسیاری از اطلاعات مورد استفاده قرار دهند(گلوور،تیم، دیلاف و روجرز،1987؛پرسلی،1985).چهار نوع از این روشها عبارت اند از:روش پیوند،روش تخصیص جایگاه،روش چنگك یا قلاب و روش كلید واژه.

روش پیوند:روش پیوند به خصوص برای یادگیری فهرستی از اقلام مناسب است.در این روش یادگیرنده برای هریك از اقلامی كه باید به خاطر بسپارد یك تصویر ذهنی در نظر می گیرد.آنگاه،تصور می شود كه هریك از این تصاویر با تصویر بعدی فهرست در تعامل است.به این ترتیب،تصاویر به طور تخیلی با یكدیگر پیوند می خورند.در یك مثال ساده،اگر شما بخواهید به خاطر بسپارسید كه اقلام مرغ،پنیر، سیب و سپ را از فروشگا مواد غذایی بخرید،ممكن است در ذهن خود سلسله حوادثی را تصور كنید كه طی آن یك مرغ قطعه ای پنیر را برمی دارد و آن را خرد می كند و روی سیب قرار می دهد و آنگاه سیب را در كاسة سوپ می اندازد.این تصاویر كه پیوند متقابل دارند احتمال یادآوری یك تصویر را از روی تصویر دیگر افزایش می دهند.یكی از مزایای بزرگ این روش سادگی آن است.در این روش ضرورت یادگیری یك طرح خارجی و یا مطالب دیگر وجود ندارد.

روش تخصیص جایگاه:تاریخ روش تخصیص جایگاه به یونان باستان برمی گردد.به نظر بوور(1970) سیسرو1 ریشة این روش را به شاعر یونانی،سیمونیدس2 نسبت می دهد.شاعر یونان باستان شعری را در جمع میهمانان در یك ضیافت بزرگ خوانده بود.او بعد از قرائت شعر به خارج سالن فراخوانده شد و بلافاصله سقف سالن بزرگ فروریخت و هركس كه در داخل سالن بود كشته شد.اجساد چنان متلاشی شده بود كه تشخیص آنها حتی برای اقوامشان ممكن نبود.سیمونیدس پا پیش نهاد و موفق شد با استفاده از آنچه از جای نشستن افراد در آن سالن بزرگ به یاد می آورد نام تك تك آنها را مشخص سازد.این داستان محققان حافظه را به روش خاصی برای حفظ و یادسپاری هدایت كرد:قرار دادن تصاویر ذهنی اشیا در كنار یكدیگر به نحوی كه مجموعة آنها تركیبی آشنا تشكیل و یادآوری را ممكن سازد.

كاربرد جدید روش تخصیص جایگاه به این صورت است كه ابتدا یادگیرنده دربارة مجموعه ای بین ده تا بیست نقطه كه به خوبی با آنها آشناست فكر می كند(مانند نقاط مهم موجود در مسیری كه هر روز طی می كند،اتاقهای خانة مسكونی،یا جاهای مختلف در محوطة دانشگاه)و آن گاه هریك از اقلامی را كه باید به یاد بسپارد در یكی از جایگاههای فوق قرار می دهد.معمولاً به یاد گیرندگان توصیه می شود كه تصور كنند خودشان در حالقدم زدن و بازدید از هریك از این جایگاهها هستند.در طول این «قدم زدن»،فرد هریك از اقلام فهرست مورد یادگیری را در حالی كه در یكی جایگاهها قرار گرفته است در نظر خویش مجسم می كند.برای یادآوری اقلام،از یادگیرنده خواسته می شود كه در طول مسیر یك بار دیگر حركت كند و به هریك از جایگاهها نگاه كند تا اقلام نهاده شده در هر یك از آنها را به یاد آورد.معمولاً،این روش به یاد گیرنده كمك می كند كه هم اقلام را به یاد بیاورد و هم آنها را در نظم مناسبی قرار دهد،زیرا حركت در طول مسیر به فرد كمك می كند كه اقلام را در ترتیب صحیحی به خاطر بسپارد.

روش چنگك یا قلاب:در این روش یادگیرنده تعدادی قلاب را خاطر می سپارد و هر مطلبی را كه فرا می گیرد به یكی از این قلابها می آویزد.این قلابها ممكن است مجموعه ای از اشیای آشنا را تشكیل دهند،طرح بسیار معمول،كه اغلب در تحقیقات از آن استفاده می شود،مجموعة قلابهای قافیه دار است(برای مثال،عدد یك با كیك،دو با جو،سه با كاسه…).هر چنگك چیزی است كه به سادگی قابل مشاهده باشد،مانند كیك،یك،جو،دو.

زمانی كه قلابها به خاطر سپرده شدند،می توان از آنها برای یادگیری مجموعه ای از مواد به طور منظم كمك گرفت.اولین قدم این است كه هریك از اقلام در نظر گرفته شود كه با چنگك مربوط به خود در تعامل است.اگر اولین قلم فهرست فی المثل كتاب باشد،می توان كتاب را در حالی تصور كرد كه كیك روی آن قرار گرفته است.در مورد قلم دوم می توان دو دانة جو را تصور كرد و در مورد بقیة اقلام فهرست به همین ترتیب پیش می روی.روش چنگك،به خصوص،برای یادگیری مراحل یك وظیفة پیچیده،مانند كار با ماشین آلات مفید است(گلوور،تیم،دیلاف و راجرز،1987).

روش كلید واژه:در روش كلید واژه نیز از تصویر پردازی استفاده می شود،ولی با روش پیوند،روش تخصیص جایگاه،و روش قلاب از نظر موارد استفاده متفاوت است. سه فن یادسپاری كه در بالا تشریح شد برای یادآوری فهرست اطلاعات به كار می رود،ولی روش كلمات كلیدی برای یادگیری لغات جدید مناسب است.در روش كلید واژه دو مرحله وجود دارد،مرحلة ارتباط صوتی و مرحلة ارتباط تصویری.

وقتی كلمة جدیدی فراگرفته می شود،دانش آموز باید ابتدا یك كلید واژه پیدا كند كه با بخشی از كلمة مورد یادگیری هم صدا باشد ارتباط صوتی(لوین،1985).مثلاً یك كلید واژه خوب برای كلمة Conflagration (به معنای آتش سوزی بزرگ) لفت Flag است. Flag شبیه بخش دوم كلمة Conflagration است و واژة Flag را می توان به سادگی تصور كرد و لذا مرحلة دوم تصور ساده می شود.

وقتی یك كلید واژه اتخاب شد،دانش آموز آن را به یك تصویر مربوط می كند.در این فرآیند،دانش آموز باید یك تصویر قابل مشاهده از كلید واژه را در حالی كه با معنای كلمه ای كه باید یاد گرفته شود در تعامل است تصور كند(لوین،1985).در این مورد خاص،دانش آموز ممكن است یك پرچم در حال سوختن را تصور كند.به هنگام امتحان،زمانی كه دانش آموز كلمة Conflagation را می بیند كلمة Flag را به یاد می آورد و موجب می شود كه مجدداً تصویر پرچم ر حال سوختن را به یاد آورد.

در چند سال گذشته مطالعات بسیار زیادی در مورد روش كلید واژه انجام گرفته است.به طور كلی نتایج این مطالعات برای سنین مختلف دانش آموزان(پرسلی،لوین و دلانی،1982) و در مورد زبانهای مختلف(پرسلی،1987)،برای یادگیری مواد آموزشی دیگر به جز واژگان(لوین،1985؛پرسلی و دیگران،1982)و حتی زمانی كه یادگیری از روی مواد خواندنی انجام می گیرد(مك كورمیك و لوین،1984)،بسیار مثبت بوده است.در بین همة روش های مختلف یادیاری كه در اختیار است،شاید روش كلید واژه بیش از همه در كلاس درس كاربرد داشته باشد(پرسلی،1987).

موفقیت این روشهای یادیاری بستگی دارد به قدر آنها در كمك به یادگیرنده به منظور ربط دادن آشنا(یادیار یا كلید واژه كاملاً آموخته شده) به ناآشنا(آنچه باید یاد گرفته شود).عامل مهم در استفادة موفقیت آمیز از یادیارها این است كه یادگیرنده كاملاً با آنها راحت باشد.استفاده از این روشها باید خودكار و یا نزدیك به خودكار باشد.در صورتی كه قدم زدن تخیلی نقاط آشنایی را در بر داشته باشد،معمولاً برای استفادة خودكار از روش تخصیص جایگاه چندان مشكلی وجود ندارد.در مورد روش قلاب،به هر صورت تلاش لازم است تا ابزار كاملاً آشنا و مفیدی فراهم گردد.اگر روش قلاب،به خوبی یاد گرفته نشود،احتمال دارد دانش آموزان آن را روشی مؤثر و قابل استفاده قلمداد نكنند.روش كلید واژه نیز نیاز به تمرین دارد تا مؤثر افتد.دانش آموزان باید در انتخاب كلید واژه و تصویر پردازی ذهنی از آن،كه به معنای تعامل كلمة یادگرفتنی با كلید واژه است،راحت باشند.در یادیارها نیز همانند همة مهارت های دیگر تمرین موجب تسلط می شود.

نظریة پردازش اطلاعات

محدودیت های نظریة تداخل موجب شد كه محققان حافظه در پی یافتن توضیحات دیگری برای چگونگی یادآوری مطالب بامعنا باشند.نظریه ای كه برای تبیین حافظه، مفاهیم،اصول و قوانین بسیار مفید بوده است نظریة پردازش اطلاعات است.این نظریه انسانها را پردازشگران فعال اطلاعات می داند و تأكید می كند كه مطالعة حافظه ممكن نیست مگر آنكه قبلاً دریابیم یادگیرنده با اطلاعات جدید چه كار می كند و این اطلاعات تا چه میزان برای یادگیرنده بامعناست.در این نظریه انسانها در حقیقت نظامهای پردازشگر اطلاعات هستند(دلاروزا،1988).بر اساس این دیدگاه حافظه عبارت است از1)رمزگذاری اطلاعاتی كه توسط اعضای حسی ثبت شده است(یا قرار دادن اطلاعات در جای مناسب در حافظه)،2)ذخیره كردن اطلاعات و 3)بازیابی یا یادآوری اطلاعات به هنگام ضرورت.

نظیه های پردازش اطلاعات در آغاز مكانیكی و بیش از حد به الگوهای كامپیوتری شبیه بود.محققان هنوز كامپیوتر را مناسبترین الگو برای مطالعه و نمایش حافظه می دانند(نك.مك كلند،1988).ولی تلاش برای یافتن راههای انعطاف پذیر برای نمایش حافظة انسان رو به افزایش است.سه نظریه معاصر برای بررسی حافظه عبارتند از:سطوح پردازش،نظریة طرحواره و پردازش توزیع موازی.

كاربرد یكی از یادیارها

رای تصمیم گیری درست دربارة ارزش فنون یادیاری بهترین راه كاربرد آنهاست.برای بسیاری از مردم روش تخصیص جایگاه بهترین نقظة شروع است،زیرا استفاده از آن در مورد بسیاری از انواع اطلاعات ساده است.

پیشنهاد می كنیم این روش را برای یك هفته به كار برید. می توانید آن را برای فهرست خرید،اعضای بدن در درس پیكر شناسی(از طریق ایجاد تصاویر تداخل كننده برای هر یك از اعضای بدن با نام خودش و قرار دادن تصویر مزبور در جایگاه خاص)یا حوادث مهم در درس تاریخ به كار ببرید.سعی كنید مراتب زیر را برای آزمایش صحیح این روش رعایت كنید.

1.قبل از استفاده،مطمئن شوید كه این فزمون یادیاری را به خوبی فرا گرفته اید.

2.یك گذر ذهنی در كل جایگاهها انجام دهید تا ترتیب آنها را خوب یاد بگیرید.

3.هریك از اقلام مورد یادگیری را در جایگاه خود قرار دهید،تا در هر جایگاه فقط یك مورد قرار گیرد.

4.اگر مجدداً همان فهرست قبلی را یاد می گیرید،اقلام مورد نظر را در همان جایگاه های قبلی قرار دهید.

5.از این روش برای چند نوع اطلاعات استفاده كنید.

پس از آنكه این روش را به مدت یك هفته به كار بردید،قضاوت كنید كه روش تخصیص جایگاه چقدر برای شما مفید بوده است.بیشتر برای چه نوع مطالبی مفید است؟بر اثر استفادة مكرر از این روش آیا احساس آسودگی بیشتری به شما دست نداده است؟آیا روش تخصیص جایگاه را بهترین روش برای خود می دانید؟پس از آنكه تغییرات لازم را در روش خود دادید به نحوی كه كاملاً با نیازهای شما تطبیق كند،یك روش یادیاری قوی و ساده در اختیار دارید كه می توانید از آن در موقعیت های مختلف استفاده كنید.

 

1.Cicero

2.Simonides

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین امكانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان شهر

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *