مطالعات انجام شده در خارج از كشور : دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی


دانلود پایان نامه

مطالعات انجام شده در خارج از كشور :

آرنت 2در مورد ارتباط بین آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی بانوان دانشگاهی تحقیق انجام داد. آزمونهای مصرف آمادگی جسمانی عبارت بودند از : پرش طول جفتی، كشش بارفیكس ،پرس سینه، تست پله سه دقیقه ای و معدل درسی نیز نمایانگر پیشرفت تحصیلی بود. كلیه 826 نفر بانوان دانشگاهی به صورت سه گروه آمادگی جسمانی طبقه بندی می‌شدند وبرای گروههای طبقه بندی شده معدل درسی نیز مشخص شد.

تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد كه از لحاظ معدل درسی در هر یك از گروهها اختلاف معنی داری وجود دارد یعنی كسانی كه از لحاظ معدل درسی پیشرفته ترند از لحاظ آمادگی جسمانی نیز بالاترند اما درهر حال مقدار رابطه بین متغییرهای آمادگی جسمانی و معدل درسی به اندازه كافی بالا نبود كه بتوانبر اساس آن پیشگویی كرد 1.

ایدز مور 2 در سال 1951 « لستن » 3در سال 1964، نمرات درسی ورزشكاران و غیر ورزشكاران را با هم مقایسه كردند و در هر دو مورد ورزشكاران معدل درسی بالاتری نسبت به غیر ورزشكاران داشتند.

«كلاس مایر » 4و همكارانش با كودكان سنین مختلف كاركرده اند و روی ارتباط بین « رشد بدنی » و « عملكرد ذهنی » مطالعه می‌كنند، به طور صریح و روشن نتیجه گرفته اند كه با اینكه یك برنامه سازمان یافته تربیت‌بدنی هیچ اثری بر نمرات هوشی ندارد لیكن چنین برنامه ای دارای اثر مساعدی بر نمرات تحصیلی دارد 5.

اغلب پژوهشهای انجام شده بر روی جمعیت بهنجار، درباره ارتباط متغییرهای آمادگی جسمی‌یا حركتی با عملكرد ذهنی نتایج متناقضی بدست آورده اند و بین عملكرد ذهنی و رشد جسمی هیچ ارتباط معنی داری نیافته اند. این تناقضات غالباً به علت عدم توانایی در ارائه تعریفی روشن وواضح از حیطه حركتی و جسمانی وبیان مفهوم این حیطه رخ داده است .

 

تحقیقات انجام شده در داخل كشور :

در بررسی ارتباط بین آمادگی های حركتی و آمادگی های ذهنی معلمان و مربیان ورزش ،نتایج تحقیقات به عمل آمده نشان داده است كه بین آمادگی های ذهنی و آمادگی های حركتی معلمان ورزشی مرد همبستگی معنی داری وجود دارد. در حالیكه در گروه زنان همبستگی معنی دار نبود 1.

در بررسی و.ضعیت تحصیلی دانش آموزان پسر، عضو تیمهای ورزشی منتخب و غیر عضو كه بخشهای مختلف تئوری « سن اندامی » و « اولسون 2 كه بر اساس قد، وزن، قدرت گرفتن دستها، سن دندانی وسن استخدامی استوار است. ارتباطی ناچیز با         اندازه گیریهای ذهنی دارد .

جارمن در سال 1965 همبستگی معنی دار منفی بین نتایج 21 آزمون كه قابلیتهای مختلف ذهنی و بدنی را اندازه گیری می‌كرد بدست آورد. جارمن می‌گوید : با وجود آن كه همبستگی چند متغییر، بین متغییرهای بدنی و موفقیت های تحصیلی معنی دار بوده است ولی میزان ضریب همبستگی آن قدر ناچیز و پائین است كه نمی‌توان موفقیت تحصیلی را به كمك آزمونهای بدنی پیش بینی كرد.

از طرفی اسماعی و جی جی گرایر 1 در كتاب خود تحت عنوان تكامل شكل یافته استعداد حركتی و اجرای ذهنی، چنین نتیجه گرفتند كه بین فعالیتهای ذهنی و عواملی مانند رشد جسمانی، قدرت، سرعت ونیرو همبستگی پایینی وجود دارد و می‌افزایند بین میزان رشد جسمانی و رشد ذهنی رابطه پایینی وجود داشته است وبه هر حال آنها از مطالعه خود در مقطع متوسطه استان خراسان، سال تحصیلی 1375-1374، فریبرز رمضانی و سید اصغر زاده گلزار چنین نتیجه ای گرفته اند :

  • دانش آموزان عضوتیمهای ورزشی در دوران تحصیل خوداز درصد مردودی بالاتری در مقایسه باگروه غیر عضو برخوردار می‌باشد. این تفاوت حدود 10 درصد می‌باشد. ( 37% به 27% )
  • دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی هم چنین از نسبت تجدیدی بالاتری نسبت به گروه غیر عضو برخوردارند هر چند این تفاوت نسبت به مردودیها كمتر است.
  • دانش آموزان غیر عضو تیمهای ورزشی نسبت به دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی موفقیتهای علمی ودرسی ( مانند المپیادهای ریاضی ،شیمی و …) بیشتری داشته اند. نسبت گزارش شده 2 به 1 می‌باشد .
  • میانگین بدست آمده در مورد دانش آموزان ورزشكار 07/14 است وهر واحد انحراف معیار معادل 4/2 می‌باشد .

میانگین بدست آمده در مورد دانش آموزان غیر عضو تیمهای ورزشی 67/14 است وهر واحد انحراف معیار معادل 73/2 می‌باشد .

بین میانگین معدلهای دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی ودانش آموزان غیر عضو تفاوت معنی داری وجود دارد1 .

حسن انبائی فریمانی ومحمد بادیانی در سال 1375 تحقیقی را به عنوان مطالعه رابطه میان آمادگی جسمانی و بهره هوشی در دانش آموزان كلاس پنجم ابتدایی دبستانهای پسرانه فریمان انجام دادند ك نتیجه آن نشان می‌دهد.

1 ـ بین توانایی های حركتی وهوشی دانش آموزان همبستگی وجود دارد .

2 ـ بین نیروی عضلانی و هوش دانش آموزان همبستگی وجود دارد.

3 ـ بین چابكی و هوش دانش آموزان همبستگی وجود دارد .

4 ـ بین سرعت و هوش دانش آموزان همبستگی وجود دارد. (1) انبائی فریمانی، بادیانی، 1375

جناب آقای محمد نیكوكار در مقایسه عملكرد تحصیلی دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی با سایر دانش آموزان دورة راهنمایی شهر دزفول با توجه به رشد اجتماعی وتوانایی كلامی چنین نتیجه گرفتند :

متوسط عملكرد كلی تحصیلی دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی به طور معنی داری از سایر دانش آموزان بالاتر است. میانگین عملكرد كلی تحصیلی دختران ورزشكار از دختران غیر ورزشكار بالاتر بوده وولی بین پسران دو گروه تفاوتی ملاحظه نگردید2 .

جناب آقای محسن یادگار در مقایسه آمادگی عمومی‌بدنی دانش آموزان تیز هوش و معمولی كلاسهای دوم دبیرستان در استان لرستان چنین نتیجه گیری كرد كه :

دانش آموزان تیزهوش آزمون آمادگی عمومی‌بدن ایفرد را بهتر از دانش آموزان معمولی انجام داده اند و امتیازهای بدست آمده نشان می‌دهد كه در آزمودنهای پرش طول جفتی ،دو 9*4 متر رفت و برگشت ، دوی 45 متر، 540 متر، آمادگی حركتی ومعدل شش آزمون، دانش آموزان تیزهوش وضعیت بهتر داشتند ودر آزمون كشش بارفیكس وآمادگی جسمانی ،دانش آموزان وضعیت بهتری داشتند در آزمون دراز ونشست دو گروه با هم اختلافی نداشتند1.

2-Arent

1-رمضانی، گلزار ، 1376

2- Eedzmore

3-Leston

4- Classmier

5-رمضانی، گلزار، 1376

1-عباسعلی گائینی، 1367

2-Olson

1-J.J.Grayer

1-رمضانی، گلزار، 1376

2- نیكوكار، 1375

 

1-یادگار، 1375

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *