مروری بر متون و مطالعات-پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

دانلود پایان نامه

فصل دوم

مروری بر متون و مطالعات

انجام شده در زمینه پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مروری بر مطالعات انجام شده

با توجه به اهمیت ناهنجاری های مادرزادی که نقش مهمی رادر مرگ و میر وگرفتاری پیش از تولد و دوران نوزادی ایفا می کند. مطالعات مختلفی در مورد ارتباط ناهنجاری های مادرزادی با عوامل مختلف و شیوع انواع آنها انجام گرفته است که البته نتایج این تحقیقات بعضاً متناقص گزارش  شده است .

۱-۲- مطالعات داخل کشور

در یک مطالعه آینده نگرتمام نوزادان متولدشده ازمادرانی که بیشتر آن ها از نژاد عرب بودنددر بیمارستان اروند در اهواز در طول مدت ۳ سال (۸۵-۸۳) ثبت شدند این در حالی بود که متولدین مرده یا آن هایی که چند ساعت بعد از تولد فوت می شدند از این مطالعه مستثنی بودند وتمام متولدین زنده در بیمارستان توسط پزشک برای بررسی ناهنجاری مادرزادی مورد معاینه قرار گرفتند که شیوع ناهنجاری مادرزادی که از۴۶۶۰ مورد متولد زنده ۰۱۷/۲ درصدبود. تعیین این ناهنجاری ها بر اساس معاینات بالینی یا یافته های سونوگرافی پیش از تولد ویا چند هفته بعد از تولد بود . بر این اساس بیشترین سیستم درگیر سیستم عضلانی – اسکلتی باشیوع۳/۳۹ درصد بود، سیستم ادراری – تناسلی (۱/۳۵ درصد)، سیستم عصبی (۷/۱۱درصد) ، دستگاه گوارش (۳/۵درصد) و آنومالی های کروموزومال (۳/۴ در صد)بوده است .دراین مطالعه ناهنجاری های گذرا مثل بد شکلی های خفیف پا و هیدروسل جزء بد شکلی ها منظور نشده است . شیوع ناهنجاری مادرزادی در نژاد عرب ۳/۲ درصد ودر نژاد فارس ۷/۱ درصد بود.(۲۰)

در یک مطالعه ی مشاهده ای – توصیفی بر روی ۴۸۰۰نوزاد زنده ومرده در زایشگاه های یزد در طول ۸ ماه از ۸۲تا۸۳ شیوع ناهنجاری مادرزادی که بر اساس غربالگری توسط پزشکان روی تمام نوزادان انجام گرفت واطلاعات به دست آمده روی پرسش نامه ثبت گردید ، (۸۳/۲درصد) گزارش شده است .این در حالی بود که روی نوزادان مرده متولد شده اتوپسی انجام گرفته نشد. از ۱۳۶ مورد نوزاد با ناهنجاری،۶۹ (۸۸/۵۱درصد)پسر و ۶۴(۱۲/۴۸درصد) دختر و ۳ مورد ابهام تناسلی . سابقه ی ازدواج فامیلی در ۶ مورد (۴۱/۴درصد).

ناهنجاری  عضلانی – اسکلتی (۸۳/۰ درصد )، سیستم عصبی مرکزی (۴۷/۰ درصد )و سیستم تناسلی (۳۷/۰درصد)،ناهنجاری  مادرزادی در متولدین مرده (۵/۱۲درصد) نسبت به متولدین زنده که (۷۱/۲درصد) بوده است . ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری مادرزادی وجنس نوزادان ، سن تولد و سن مادر و مصرف داروها و سابقه ازدواج فامیلی وجود نداشت. در حالی که بین شیوع ناهنجاری مادرزادی در متولدین زنده ومرده تفاوت آماری معناداری یافت شد در این مطالعه شیوع ناهنجاری مادرزادی در میان متولدین زنده بیشتر از مطالعات قبلی در ایران گزارش شده است .(۲۱)

در یک مطالعه مقطعی برروی ۱۰۰۰نوزاد زنده متولد شده طی ۶ ماه در سال ۱۳۸۲ در بیمارستان جواهری تهران به منظور تعیین شیوع ناهنجاری های مادرزادی در زمان تولد وبررسی این ناهنجاری هاانجام شد. با بررسی پرونده این نوزادان بیماران دارای ناهنجاری های ماژور ومینور جدا شده ومتغیرهای  مورد نظر مورد بررسی قرار گرفتند . شیوع ناهنجاری های مادرزادی ۲/۵ درصد بود. که بیشتر درنوزادان پسر رخ داده بود. شایعترین ناهنجاری  مادرزادی ،بیضه نزول نکرده بود از نظر سیستم های دچار ناهنجاری به ترتیب : سیستم عضلانی – اسکلتی(۴۲درصد) – ادراری –تناسلی(۳۸درصد) – قلبی – عروقی(۴ درصد) سیستم عصبی مرکزی و دستگاه گوارش هرکدام(۴درصد)درگیر بودند . از ناهنجاری های عضلانی  – اسکلتی، کالکانئووالگوس واز ناهنجاری های ادراری – تناسلی، بیضه نزول نکرده وسپس هیپوسپادیازیس از همه شایعتر بودند . از نظر وزن هنگام تولد، ۹۴ درصد بین ۴۰۰۰-۲۵۰۰ گرم، ۲ درصد کمتر از ۲۵۰۰ گرم و ۴ درصد بیشتر از ۴۰۰۰ گرم بودند.دراین مطالعه ارتباط معنی داری بین بروز ناهنجاری های مادرزادی و جنس ، وزن وسن حاملگی نوزاد و تعداد بارداری ها و سن مادر مشاهده نشد(۵۵)

در یک تحقیق گذشته نگر کلیه نوزادان متولد شده در مدت سه سال (۱۳۸۱تا۱۳۸۳) در بیمارستان شریعتی تهران مورد بررسی قرار گرفتند . جهت اجرای این پژوهش با مراجعه به پرونده های موجود ،ناهنجاری های ظاهری و عوامل مربوطه تعیین شد . نمونه گیری به صورت روش نمونه گیری آسان انجام شد و کلیه نوزادان متولد شده در مدت تعیین شده وارد مطالعه شدند . نوزادان مرده متولد شده یا آنانی که لحظاتی کوتاه پس از تولد فوت کرده یا دارای نقص پرونده بودند، از مطالعه خارج شدند . عوامل مادری شامل سن ،سابقه مصرف داروها حین بارداری ،بیماری های مادر ،برخورد با اشعه یا میزان آن در بارداری ،فصل و نوع زایمان وعوامل مربوط به نوزادان شامل وزن ،قد ،دور سر ،دور سینه ،جنس در معاینه نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند .درمجموع تعداد ۳۸۴۰ نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند که تعداد ۲۰۰۷ نوزاد (۳/۵۲ درصد) پسر و۱۸۲۹نوزاد (۶/۴۷ درصد ) دختر و۴ مورد (۱/۰ ) درصدابهام جنسی داشتند.میزان فراوانی ناهنجاری ۱۱۸ (۱/۳ درصد) بود که ۹۰ مورد آن (۳/۷۶درصد) ناهنجاری های بزرگ ، ۲۰ مورد (۷/۲۳درصد )کوچک بودند . پراکندگی جنسی ناهنجاری ۶۷ پسر (۸/۵۶درصد) و ۴۷ دختر (۸/۳۹درصد) و ۴ مورد ابهام جنسی (۴/۳درصد) بود ولی ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری ها وجنس وجود نداشت . نوع ناهنجاری ها با نحوه زایمان ارتباط معنی داری نداشت .

از ۱۱۸ مورد ناهنجاری ،۸۱ مورد (۶/۶۸درصد ) آنومالی منفرد و ۳۷ مورد (۴/۳۱درصد ) آنومالی متعدد بود بیشترین ناهنجاری ها در سیستم اسکلتی مشاهده شد که بیشترین موردکلاب فوت وسپس پلی داکتیلی بود بعد از آن آنومالی سرو گردن ، شکاف کام و شکاف لب وشایع ترین آنومالی دستگاه تناسلی ،هیپوسپادیازیس بود. از ۱۱۸ آنومالی ،۲/۳۲ درصد یعنی ۳۸ مورد در سال ۸۱ ودر سال ۸۲ و ۸۳ هر کدام ۴۰مورد. آنومالی گزارش شده بین سال های مختلف تفاوت معنی داری نداشت ولی فراوانی آنومالی های بزرگ در سال های مختلف از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت.  بین فصل تولد وشیوع ناهنجاری ها ارتباطی نداشت . در این مطالعه شیوع ناهنجاری های خفیف مورد بررسی قرار نگرفت وبه علت گذشته نگر بودن این مطالعه ، سابقه ی ناهنجاری در خانواده وازدواج فامیلی به طور دقیق مطالعه نشده است.(۲۲)

در یک مطالعه ی مقطعی در زایشگاه مطهری در آذربایجان غربی از بین ۱۴۱۱۲۱ زایمان که شامل تولد های زنده و مرده (از سال ۸۴-۸۰) ۲۶۴ (۱۸۷در ۰۰۰/۱۰ تولد) ناهنجاری گزارش شد . اطلاعات آنها از پرونده  های ثبت شده در زایشگاه که شامل انواع ناهنجاری های  مادرزادی و عوامل تأثیرگذار در آن ها ،جنس ، وزن جنین یا نوزاد سن مادر ،نوع زایمان ،سن تولد به دست آمده است . انواع آنومالی های تقسیم بندی شده مطابق با تقسیم بندی بین المللی ،مشخص گردید که نقایص سیستم عصبی با شیوع (۶۵/۵۲درصد) بیشترین میزان را داشته ، نقایص عضلانی – اسکلتی با شیوع (۸۶/۲۳ درصد) سیستم ادراری –تناسلی (۸۲/۶ درصد ) ، آنومالی های کروموزمی (۸۷/۱درصد) که این میزان برای متولدین زنده (۱۱۷/۱ درصد) وبرای متولدین مرده (۷/۴۰ درصد) گزارش شده است.(۲۳)

در مطالعه ی مقطعی دیگر در استان قزوین که روی ۳۳۳۸۰ کودک از مرحله ی نوزادی تاسن ۸ سالگی از سال ۸۳-۷۹ با هدف تعیین بروز آنومالی های ژنتیکی ومادرزادی در بیمارستان و مرکز ژنتیکی انجام گرفته شد، شیوع آنومالی مادرزادی ۹/۲ درصد و شیوع آنومالی مادرزادی در جنس پسر (۵۳۹مورد) بیشترازدختر (۳۶۳مورد) گزارش شد  شیوع بیماری هایی بااختلال درمتابولیسم اسید آمینه ۱۸/۷درصد وبه دنبال آن نقایص قلبی مادرزادی ۶ درصد ،سندرم داون با شیوع ۱ درصد،ناهنجاری های عصبی- مرکزی ۱۲/۰ درصد. تشخیص صحیح این ناهنجاری های ژنتیکی ومادرزادی باغربالگری بر روی شجرنامه ی افرادوژنتیک خانواده و تست های روتین از قبیل تعیین کاریوتیپ و مولکولی انجام گرفته شد(۲۴).

در یک مطالعه ی توصیفی مقطعی از متولدین زنده و مرده در یک بیمارستان در گرگان در مدت ۲۰ ماه (۷۸-۷۷) ،بروز ناهنجاری های مادرزادی را در ۰۰۰/۱۰ تولد گزارش می کند.تمام متولدین از جمله زنده و مرده در این بیمارستان درمدت مطالعه به وسیله ی پزشکان برای ناهنجاری های مادرزادی معاینه شده وانواع ناهنجاری ها ثبت گردیده و سپس پرونده متولدین با ناهنجاری مادرزادی برای جزئیات مطالعه خارج شد ومورد بررسی قرارگرفته شده است .بروز ناهنجاری مادرزادی (۰۱/۱درصد) (۱۹/۱درصد پسر ،۷۶/۰درصد در جنس دختر ) بوده است ناهنجاری سیستم عضلانی – اسکلتی بیشترین میزان بروز (۲۸/درصد)۰ وبه دنبال آن سیستم عصبی مرکزی (۲۸/۰درصد ) و سیستم تناسلی – ادراری (۲۵/۰درصد). بروز ناهنجاری مادرزادی درگروه های نژادی مختلف به ترتیب(۸۵/۰درصد) ،(۴۵/۱درصد) ،(۷۰/۱درصد) فارس ،ترکمن ، سیستانی بوده است . جنس ونژاد از عواملی هستند که در  بروز ناهنجاری مادرزادی در این منطقه نقش بسزایی داشتند.(۲۵)

۲-۲- مطالعات خارج از کشور

در مطالعه ای در بیمارستان کویت شیوع ناهنجاری های مادرزادی بزرگ درطول یکسال (۲۰۰۱-۲۰۰۰) بررسی شد که از ۷۷۳۹ تولد زنده و مرده،شیوع ناهنجاری ۲۵/۱درصدگزارش شد.۶/۵۰ در صد با درگیری چندین سیستم  ، در حالی که ۴/۴۹ درصد با درگیری تنها یک سیستم بودند که سیستم عصبی مرکزی ۱۲ مورد، سیستم قلبی عروقی ۹ مورد ،اسکلتال ۷ موردو گوارشی ۶ مورد گزارش شد. ۶۸ درصد آن ها حاصل ازدواج های فامیلی بودند.(۲۶)در یک مطالعه ی مقطعی با هدف تعیین بروز ناهنجاری های مادرزادی تولد در نوزادان در کنیا و ارتباط عوامل مادری موثر در بروز آن ،۷۱۳۵۵ نوزاد در زایشگاه در مدت یکسال نشان داد که ۱/۲۸ در ۱۰۰۰ تولد، ناهنجاری بزرگ بودند که ۱۵ در ۱۰۰۰ تولد، ناهنجاری  اسکلتال که بیشترین میزان را داشت،سپس سیستم عصبی مرکزی ۶/۲۸ درصد.پلی داکتیلی بیشترین ناهنجاری منفرد با بروز ۱۰ در ۱۰۰۰ تولد. جمع آوری اطلاعات از طریق معاینه ی بالینی نوزادان انجام گرفته شده.(۲۷)

در یک مطالعه ی مقطعی در سال (۲۰۰۱-۱۹۹۹) از ۹۱۳۸۶ زن بعد از زایمان بعد از پذیرش در زایشگاه در یکی از شهرهای  برزیل ، از طریق مصاحبه با این زنان ، معاینه نوزادان آن ها ،شیوع ناهنجاری مادرزادی در تولدها ۷/۱ درصد گزارش شده است که سیستم عصبی بیشترین نوع ناهنجاری بزرگ بوده است.  ۱۱ نوزاد دارای ۲ نوع ناهنجاری ویک نوزاد با ۳ نوع ناهنجاری ومابقی دارای یک نوع ناهنجاری، (۵/۵۶درصد ) پسر و (۹/۴۲ درصد )دختر .(۹)

در یک مطالعه در سال ۱۹۹۵ در نیویورک که روی ۰۴۲/۲۷۱ متولد زنده انجام شد% ۹/۳ متولدین دارای ناهنجاری بزرگ بودند.که جنس پسر با میزان بیشتری از ناهنجاری ماژور نسبت به جنس دختر (۶/۴درصد نسبت به ۱/۳ درصد ) و سیاهپوستان ۴/۴ درصد در مقایسه با میزان (۸/۳ درصد) در سفید پوستان بود.(۲۸)

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *