مراحل هنجاریابی: دانلود رایگان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر


دانلود پایان نامه

مراحل هنجاریابی در اصفهان
پس از مکاتبه با سازندۀ آزمون و دریافت نسخه ای از پرسشنامه ، کلیۀ سؤالات ترجمه و ویراستاری گردید ، سپس متن ترجمه شده به زبان انگلیسی برگردان شد و دو فرم اولیه مقایسه گردید . نهایتاً در متن ترجمه شده اصلاحاتی صورت گرفت . سپس نسخه هایی تکثیر شد و در اختیار اساتید قرار گرفت و نظرات کارشناسانۀ آنها لحاظ گردید .
جهت مشخض نمودن روایی صوری و انجام مطالعۀ مقدماتی ، تعداد ۳۰ آزمون در اختیار دانشجویان رشته های مختلف قرار گرفت و از آنها خواسته شد موارد مبهم و نامأنوس را مشخص نمایند . پس از رفع ابهامات و نواقص ، فرم دیگری تنظیم شد و بر روی ۵۰۰ نفر از دانشجویان رشته ها و سنین مختلف ( ۴۰-۱۸ سال ) در دانشگاههای آزاد و دولتی ( اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد خوراسگان ) در دو جنس به صورت انفرادی و حضوری اجرا شد . مشخصات پاسخ گویان در جدول شماره ( ۱ ) آمده است :
نکته : با توجه به توزیع متفاوت دانشجویان در رشته های مختلف ، تعداد نمونه نیز به همان نسبت متفاوت انتخاب گردید .
جدول ( ۱ ) توزیع فراوانی و درصد گروه به تفکیک رشته تحصیلی
در دومین مرحله اجرای آزمون
رشته تحصیلی فراوانی درصد
علوم پزشکی ( ۱ ) ۱۱۷ ۴/۲۳
علوم انسانی ( ۲ ) ۲۳۷ ۴/۴۷
علوم ریاضی و مهندسی ( ۳ ) ۱۴۶ ۲/۲۹
کل ۵۰۰ ۱۰۰
در مرحله دوم اجراء تحلیل اطلاعات در حیطه های زیر انجام پذیرفت :
۱- تحلیل عاملی سؤالات ؛ سؤالاتی که همبستگی بالایی و معنی داری نسبت به هم داشتند ، مربوط به یک مفهوم و در یک مقیاس در نظر گرفته شدند و سؤالات دارای همبستگی پایین ، مفاهیم دیگری را دنبال نمودند .
۲- همسانی درونی سؤالات ؛ محاسبه ضریب همبستگی بین تک تک سؤالات و نمرۀ کل آزمون ، نشان دهندۀ همبستگی پایین و معکوسی بین بعضی سؤالات و نمرۀ کل آزمون بوده است ؛ بدین معنی که این سؤالات ماده های ضعیفی برای سنجش متغیر مورد نظر ( هوش هیجانی ) می باشند یا بنا به دلایلی خوب طراحی یا نمره گذاری نشده اند . این سؤالات بعضی حذف و بعضی تغییر یافت .
۳- پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برای دانشجویان پسر ۷۴% برای دانشجویان دختر ۶۸% و برای کل افراد ۹۳% محاسبه گردید .
۴- پایایی آزمون در روش دو نیمه کردن برای دانشجویان پسر ۶۶% برای دانشجویان دختر ۵۷% و برای کل افراد ۷۸% محاسبه گردید ( به دلیل طولانی بودن آزمون و تعداد زیاد سؤالات ، این روش سنجش از دقت کمتری برخوردار است )
۵- ضریب پایایی به روش باز آزمایی ( اجرای مجدد به فاصله ۳ هفته ) ۶۸% گزارش گردید ( این روش جهت سنجش ویژگی هایی مناسب است که از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار است . )
پس از انجام برخی تغییرات در متن اصلی پرسشنامه ، حذف یا تغییر بعضی سؤالات و تنظیم مجدد سؤالات هر مقیاس ، پرسشنامه از ۱۱۷ سؤال به ۹۰ سؤال تقلیل یافت . بنابراین لازم گردید در مورد کیفیت روانسنجی فرم جدید نیز اقداماتی به عمل آید .
آزمون نهایی در سومین مرحله اجرا
در مرحله سوم ، از بین جامعۀ آماری مورد نظر ( دانشگاه اصفهان ، علوم پزشکی اصفهان و آزاد خوراسگان ) به همان ترتیب مرحلۀ دوم ، دانشجویان در رشته های مختلف و از بین دو جنس گزینش شدند و فرم جدید آزمون ، همراه با فرم مصاحبۀ مجزایی که وضعیت عاطفی و هیجانی فرد را به طور مستقیم مورد سنجش قرار می دهد ، به صورت انفرادی و حضوری اجرا گردید .
در مرحله سوم ، تحلیل اطلاعات در حیطه های زیر انجام پذیرفت :
۱- همسانی درونی سؤالات هر مقیاس
میزان های P ، در جدول صفحۀ بعد حاکی از رابطۀ مستقیم و معنی دار بین سؤالات هر مقیاس با نمرۀ کلی آن مقیاس دارد بدین معنی که سؤال مورد نظر همان چیزی را می سنجد که مقیاس مربوطه در نظر دارد . ( این ۹۰ سؤال ، در مرحلۀ دوم اجرا ، به عنوان مرتبط ترین و معنادارترین سؤالات شناسایی شده و برای فرم نهایی آزمون انتخاب گردیدند . )
از بین ۹۰ سؤال مذکور ، تنها سؤال شماره ۶۳ « تمایل دارم به دیگران بپیوندم » ارتباط ضعیفی با نمره کل مقیاس و نمره کل آزمون داشت . این سؤال در مقیاس « استقلال » طراحی شده و هدف طرح از انتخاب سؤال مذکور ، این بوده که اشخاصی که از استقلال پایینی برخوردارند شناسایی گردند ؛ ولی پاسخگویان این سؤال را با در نظر گرفتن مفهوم « برقراری رابطۀ اجتماعی و مناسب با دیگران » پاسخ داده اند .
بنابراین این سؤال ، همزمان مفاهیم مختلفی را دنبال کرده و نیاز به ویراستاری دارد .
جدول ( ۲ ) : همبستگی بین سؤالات هر مقیاس با نمره کل همان مقیاس ( س : سؤال مورد نظر – r : همبستگی – p سطح مغناداری

س : شماره سؤال مورد نظر
r : همبستگی
P : سطح معنا داری
۲- همبستگی هر سؤال با نمره کل آزمون
در این مرحله تحلیل ، تنها سؤال ۶۳ با نمره کل آزمون رابطۀ معکوس و ضعیفی نشان داد که بنابر توضیح ارائه شده ویراستاری این سؤال ، در جهت مفهوم اصلی آن تغییر یافت .
۳- همبستگی بین نمره کل هر مقیاس و نمره کل آزمون
جدول ( ۳ ) : رابطه بین نمره کل هر مقیاس و نمره کل آزمون

نتایج جدول فوق نشان می دهد که بین میانگین نمره هر یک از مقیاس ها و میانگین نمره کل آزمون رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد یعنی تمام مقیاس های موجود در آزمون با متغیر هوش هیجانی دارای ارتباط مستقیم است .
۴- پایایی آزمون از طریق محاسبۀ آلفای کرنباخ
میزان آلفای کرنباخ برای کل آزمون ۹۳% گزارش گردید . این میزان ( آلفای محاسبه شده در مرحلۀ سوم ) با آلفای محاسبه شده در مرحله دوم آزمون ( فرم ۱۱۷ سؤالی ) یکسان بدست آمد ؛ با توجه به این که تعدادی سؤال در مرحله سوم حذف شد یا تغییر نمود . در اینجا در نظر گرفتن این نکته حائز اهمیت است که تقلیل تعداد افراد نمونه و کاهش سؤالات در میزان پایایی آزمون تأثیرگذار است .
۵- پایایی آزمون به روش اجرای فرم موازی یا همتا
همزمان با اجرای آزمون هوش هیجانی مصاحبه ای سازمان یافته در رابطه با میزان و تنوع هیجانات ، عواطف ، ویژگی های فردی و احساسی از گروه مطالعه به عمل آمد . سعی شد سؤالات مصاحبه طوری طراحی گردد که در زمینۀ هوش غیر شناختی افراد ( بعد عاطفی ، اجتماعی و شخصیتی آنها ) ، اطلاع مناسبی بدست آید . بعد از اجرای دو فرم ( مصاحبه و آزمون ) پرسش نامه نمره گزاری گردید . تحلیل نتایج رابطۀ بین اطلاعات حاصل از مصاحبه و آزمون در نرم افزار spss را در سطح ۰۰۱/۰ معنی دار نشان داد .
۶- پایایی آزمون به روش زوج – فرد
مطابق با این روش پایایی آزمون ۸۸/۰ گزارش گردید که در سطح p<0/0001 معنادار است .
۷- محاسبه برخی شاخص های آمار توصیفی در آزمون
جدول ( ۴ ) : محاسبه میانگین ، انحراف معیار ، حداقل و حداکثر میزان نمره آزمون در هر مقیاس و در کل آزمون
مقیاس شاخص ها میانگین انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره

مطابق با نتایج جدول شماره ( ۴ ) بالاترین میانگین نمره ( ۳/۲۵ ) مربوط به مقیاس « مسؤلیت پذیری » و پایین ترین میانگین نمره ( ۷/۱۶ ) مربوط به مقیاس « کنترل تکانش » می باشد . میانگین نمره برای کل آزمون در این مطالعه ۶/۳۱۳ محاسبه گردید .
سایر اطلاعات در رابطه با آزمون
اطلاعات جدول زیر ، در رابطه با فرم نهایی آزمون ( ۹۰ سؤالی ) ارائه شده است .
جدول ( ۵ ) : معرفی برخی شاخص ها در آزمون هوش هیجانی
برخی شاخص ها حداقل نمره حداکثر نمره میانه
برای هر مقیاس ۶ ۳۰ ۱۸
برای کل آزمون ۹۰ ۴۵۰ ۲۷۰

نتیجه گیری از تحلیل
مطابق با نتایج متون علمی ، ضریب اعتبار برای آزمون ها با هدف پژوهشی ۷/۰ و بالاتر و برای آزمون ها با هدف بالینی ۹/۰ مورد تأئید و مناسب می باشد . در آزمون مورد نظر ؛ آلفای کرنباخ ۹۳/۰ محاسبه گردید . بنابراین برای مقاصد مختلف قابلیت کاربرد داشته ، مورد پذیرش است . از طرفی میزان پایایی مناسب ، در روش های دیگر سنجش پایایی ، ۸۰/۰ گزارش شده که در این مطالعه ، پایایی به روش زوج – فرد ۸۸/۰ اعلام گردید .
گروه های هدف
افراد از سن ۱۸ سال تا سنین بالاتر ، مشروط بر این که از حد متعارفی از تحصیلات ( حداقل دیپلم ) برخوردار باشند ، می توانند به این آزمون پاسخ دهند . زیرا جامعۀ مورد مطالعه در این آزمون ، به دانشجویان سنین و مقاطع تحصیلی مختلف از ترم یک تا ده و دو جنس زن و مرد اختصاص داشته است .
نحوۀ نمره گذاری
از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف ۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند نمره گذاری از ۵ به یک ( کاملاً موافقم ۵ و کاملاً مخالفم ۱ ) و در بعضی سؤالات با محتوای منفی یا معکوس ، که در جدول شماره ۶ با علامت × مشخص شده اند از یک به ۵ ( کاملاً موافقم ۱ و کاملاً مخالفم ۵ ) انجام می شود . نمرۀ کل هر مقیاس ، برابر با مجموع نمرات ۱۵ مقیاس می باشد . کسب امتیاز بیشتر در این آزمون ، نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و بر عکس می باشد . مثلاً کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود ابرازی ؛ نشان دهندۀ خود ابرازی بیشتر در فرد است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۷۶ پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۱۶۳ پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۱۴ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *