مدیریت چیست؟دانلود رایگان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی


دانلود پایان نامه

مدیریّت چیست ؟

مدیریّت یعنی كار كردن با افراد به وسیله ی افراد برای رسیدن به هدف های سازمان، مدیریّت فرآیندی آست كه طیّ آن مدیر به برنامه ریزی، سازماندهی تقسیم كار، هماهنگی، كنترل و هدایت امور برای تحقیق هدف های مورد نظر مجموعه و سازمان می پردازد2.

همه ی رؤسای ارشد، مدیران بخش ها، سركارگران، رؤسای دانشكده ها و رؤسای مؤسّسات دولتی در مقام مدیریّت، كارهای مشابه و یكسانی انجام می دهند در مقام مدیر آنها به نحوی از انحا كارها را با افراد و به وسیله ی افراد انجام می دهند. هر یك در سمت مدیر باید همه ی وظایف ویژه ی مدیران را همزمان یا به ترتیبی انجام می دهند كه حتّی خانواده ای كوچك یا مدرسه ای چند كلاسه كه به طور رضایت بخش اداره می شود، در اكثر موارد از كاركردهای مدیریّت به صورت های متفاوت اعم از آگاهانه یا ناآگاهانه استفاده می كنند.

نظر به اهمیّت كاركردهای برنامه ریزی، سازماندهی، انگیزش و كنترل، آخرین نظریه های علم مدیریّت، آنها را بیشتر مورد توجّه قرار می دهند. این كار كردها صرف نظر از نوع سازمان یا سطح مدیریّتی كه مورد نظر است شایان توجّه و قابل بحث می باشند. برنامه ریزی، متضمّن تعیین هدفها و مقاصد سازمان و تهیّه ی نقشه و برنامه ی كار است. برنامه ها نشان می دهند كه هدف ها چگونه باید تحقیق یابند. با تهیّه ی برنامه ها، سازماندهی اهمیّت پیدا می كند. سازماندهی مستلزم آن است كه منابع یعنی افراد، سرمایه، تجهیزات به مؤثّرترین شیوه برای حصول هدف ها فراهم شود. بنابراین سازماندهی تركیب و یگانه سازس است همراه با برنامه ریزی و سازماندهی، ایجاد انگیزش در تعیین سطح عملكرد كاركنان نقش مهمّی بر عهده دارد عملكرد آنان ( مدیران ) به نوبه ی خود تعیین می كند كه حصول هدف های سازمانی تا چه اندازه مؤثّر و اثر بخش صورت خواهد گرفت. بعضی مواقع، ایجاد نگرش همراه با برقرار كردن ارتباط و رهبری به عنوان قسمتی از فعّالیّت هدایت یا فرماندهی محسوب می شود.

كاركرد دیگر مدیریّت اعمال كنترل است. كنترل عبارت است از توجّه به نتایج كار ( باز خورد ) و پیگیری برای مقایسه ی فعّالیّت های انجام شده با برنامه ها و اعمال اصلاحات مقتضی در مواردی كه از انتظارات، انحرافی صورت گرفته است.

با وجود بیان كاركردهای مدیریّت به طور جداگانه و توصیف آنها به شكل جدای از هم و به صورتی كه معرفی شدند ظاهراً از توالی خاصّی برخوردار هستند. لیكن باید تذكّر داد كه آنها چنانچه در شكل زیر نشان خواهیم داد رابطه ی متقابل دارند. این كاركرد در ضمن اینكه رابطه ی متقابل دارند ولی در هر زمان بخصوص یك یا چند تای آنها ممكن است اهمیّت ویژه ای پیدا كند1 .

برنامه ریزی

سازماندهی                                          كنترل

انگیزش

 

 

مدیریّت علم است یا هنر :

مدیریّت خواه علم باشد، خواه هنر، یا هر دو، تاریخ بشری گواه آن است كه توانایی تشخیص در رسیدن به یك هدف مشخّص توسط افراد دیگر از مهم ترین و با ارزشمندتری هنرها و علوم انسانی است، همچنین است ماهیّت این توانایی كه بعضی آن را مدیریّت می نامند، بعضی رهبری و بعضی ریاست، با وجود اسامی مختلف این توانایی چیزی جز اعمال قدرت نیست. كسی كه مسؤولیّت اداره ی یك سازمان یا دستگاه بزرگ یا كوچك را به عهده گرفته است اگر نتواند به طرزی درست و منطقی اختیارات خود را به كار برد و اعمال قدرت نماید نباید از همكاران كارمندان خود انتظار معجزه داشته باشد. میزان موفّقیّت یا عدم موفّقیّت در هر سازمانی بستگی زیادی به نحوه ی اعمال قدرت ( اعمال اختیارات ) سرپرست مسؤل آن دستگاه یا سازمان را دارد.

ما می بینیم وقتی تحت شرایط معیّنی اكسیژن و هیدروژن را با هم تركیب كنیم از تركیب آن دو آب به دست می آید.

این علم است و یك دانستنی قابل اثبات، ولی اصول مدیریّت همه جا و همه وقت به یك شكل قابل اعمال و اثبات نیست و اگر هم باشد نتیجه هایی كه حاصل خواهد شد متفاوت خواهد بود.

در بسیاری از موارد برای رسیدن به هدف مشخّص و حصول نتیجه ی معیّن لازم است كه اصلی تحت الشعاع اصول دیگر قرار گیرد، بالعكس، در یك سازمان و در یك مرحله از فعّالیّت های آن سازمان شرایط چنان ایجاب می كند كه مثلاً اصل رعایت سلسله مراتب اداری به لحاظ حفظ هماهمنگی زیر پا گذاشته شود و یا اینكه برنامه ریزی فدای تخصیص بودجه گردد2.

ضرورت آشنایی با فرآیند مدیریّت :

اكنون عصر مدیریّت و رهبری است و موفّقیّت نهاد ها و سازمان ها تا حدود زیادی به كارآیی و اثر بخشی مدیریّت بستگی دارد. با توجّه به ضرورت و اهمیّت مدیریّت می باشد كه سبب پیدایش گرایش ها و انواع مختلف مدیریّت شده است كمتر دانشگاهی در گوشه و كنار جهان وجود دارد كه به تدریس رشته های گوناگون مدیریّت یا حدّاقل یك رشته ی آن اقدام نكرده باشد. رشته های مدیریّت دولتی ـ بازرگانی، بیمارستانی، صنعتی، نظامی، عمومی آموزشی و غیره نشان دهنده ی این ضرورت و نشان می باشد، اگر مدیریّت های مختلف در اصول یكسان هستند ولی از جنبه ها فنّی با هم تفاوت های زیادی دارند.

مدیریّت در هر یك از شاخه های فوق الذّكر جنبه ی تخصّص پیدا كرده است و همانگونه كه رشته ی پزشكی به تخصّص های گوناگونی تقسیم شده، مدیریّت نیز همان راه را می پیماید1.

مدیریّت تخصّص و شغلی است كه با بزرگتر و پیچیده تر شدن سازمان ها و در تنگناها و دشوارهای اقتصادی و مالی اهمیّت بیشتری می یابد. هرچه سازمان ها بزرگتر می شوند، تعداد كارمندان، مصرف كنندگان و تشكیلات سازمانی افزایش پیدا می كنند، فعّالیّت ها بیشتر و متنوّع تر می شوند و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر می شود، كه موجب می شود كه اداره ی سازمان ها مشكل تر و پیچیده تر شوند، انتظارات، درگیری ها، و ناهماهنگی ها افزایش می یابد، ارتباطات سازمانی دچار  وقفه و اختلال می گردد، كنترل امور دشوارتر شده و به عبارت دیگر اثر بخشی و كارآیی در سازمان كاهش می یابد. در این میان سازمان های آموزشی از این روند قاعده مستثنی نیستند. آنها همانند سازمان های دیگر برای اینكه بتوانند مشكلات بزرگتر و پیچیده تر خود را حل كنند و اهداف سازمانی را تحقّق بخشند نیاز به افراد آگاه و شایسته دارند تا با برنامه ریزی، هماهنگی و جهت دهیهای به موقع و هوشمندانه طرح و اجرای سیاست ها و برنامه های آموزش ایفای نقش كنند. یكی از صاحب نظران در امر مدیریّت در مورد اهمیّت مدیریّت در سازمان ها می گوید مدیران كمیاب ترین و درعین حال با ارزش ترین سرمایه ی سازمان ها می باشند2.

سابقه ای از علم مدیریّت :

علم مدیریّت آغاز مشخّصی نداشته و به طور طبیعی انتهایی هم نخواهد داشت. مدیریّت سابقه ای به قدمت تاریخ زنندگی انسان دارد. از زمانی كه انسان بر این كره ی خاكی قدم نهاد دانش و روش های مختلف مدیریّت نیز آغاز شد و تا زمانی كه زندگی می كنند نیز به دانش و روش های مدیریّت همچنان نیاز خواهد داشت.

همان طور كه در قرآن آمده است خداوند بزرگترین مدیر جهان هستی می باشد.

« یدبر الامر من السماء الی الارض » او عالم را از آسمان تا زمین تدبیر می كند.

در انسان نیز روح الهی دمیده شده است ائو خصوصیّت رهبری و مدیریّت دارد ولی آن را باید پرورش دهد و به كار اندازد.

تا قبل از قرن نوزدهم میلادی، مدیریّت در قلمروی فلسفه جای داشت امّا با پیدایش انقلاب صنعتی و توسعه ی علم و تكنولوژی، مدیریّت اهمیّت و گسترش یافت و در ردیف سایر علوم قرار گرفت، امروزه علم مدیریّت مهمتر از گذشته است و آینده نیز مهمتر از امروز خواهد بود3.

آینده ی مدیریّت ( چشم انداز مدیریّت ) :

از آنجایی كه د رعصر حاضر در گستره ی جها به صورت روزمره شاهد دگرگونی و تغییرات عدیده ای در سطح جوامع و محیط پیرامون خود هستیم و هر روز بر روند سرعت این دگرگونی نیز افزوده می شود تئوری مدیریّت نیز در یكصد ساله ی گذشته به میزان قابل توجّهیدچار دگرگونی و بازبینی شده است.

ما در اوّلین قسمت این دوره پیشرفت، مكانیزه شدن و خودكار شدن را در گسترش ساخت صنعتی دیده ایم ( انقلاب صنعتی ).

در آغاز قرن بیستم، حركت مدیریّت از سطح عملیاتی به مقیاس كوچك و روزمره تجاوز نمی كند، اساساً مدیران وظیفه ی خود را عبارت می دانستند از به دست آوردن حدّاكثر بازدهی از كارگران با صرف حدّاقل هزینه، تكیه ی عمده بر برنامه ریزی، سازماندهی و كنترل سیستماتیك عملیات قرار داشت و فعّالیّت های تولیدی عموماً بر نتایج حاصله از تحقیقات علمی و آزمایش مبتنی نبود. بلكه بر اساس استانداردهای ذهنی قرار داشت كه برای ما بازده در نظر گرفته می شد. هیچ فكری برای برآوردن نیازهای شغلی با در نظر گرفتن میزان توانایی و استعداد كاركنان نمی شد لذا مبنای اكثر تصمیمات مدیریّت را حدس، ظن كشف و دریافت های گمانی و تجربه ی گذشته تشكیل می داد.

فعّالیّت و عملكرد مدیریّت با پیدایش مدیریّت علمی، در خلال ربع از اوّل قرن بیستم به طور شدیدی تغییر كرد. تمركز اساسی مدیریّت از عقلانیّت غیر شخصی با دیدگاه هایی كه احساسات، نگرش ها، باورها و ادراكات كارگران را مورد توجّه قرار می داد متوجّه گردید.

در آینده مدیران همچنین در خاوهند یافت كه واكنش مناسب نسبت به جهان در حال تغییر را نمی توان از راه تبعیّت از برنامه ها و فنون سیستم های بسته ی قدیمی به دست آورد. مثلاً واكنش نسبت به یك طیف وسیعی از نیازهای اجتماعی به جای عكس العمل صرف نسبت به نیروهای كاری، نیازی به درك اتّكای متقابل بین بخش های مختلف سازمان، پیچیدگی زندگی سازمانی و عوامل بحرانی در محیط خارجی دارد.

نابراین تقاضای وارده بر مدیریّت از محیط خارجی به عنوان عناصر مختلف، دیدگاه جامعه نسبت به مدیریّت برای كمك در امر جلوگیری و حلّ مسایل مختلف جامعه به افزایش خود ادامه خواهد داد1.

كیفیّتی كه مدیریّت در آینده به خود خواهد گرفت بستگی دارد به نوع محیط كاری كه ما برای خود می خواهیم. اعمال ما مبیّن كوششی است كه ما برای تحقّق آرزوها و كمال مطلوب های خود به عمل می آوریم، بنابراین هر اقدامی كه برای بیان و توضیح مدیریّت آینده صورت می گیرد شامل كوششی می شود كه برای مشخّص كردن نوع روابط مطلوب میان اعضاء در سطح هر سازمان به عمل می آید. یكی از بهترین آزمایش هایی كه مدیر می تواند در مورد اعمال خود به كار برد طرح این پرسش است، آیا اقدامی كه من می خواهم به عمل آورم كار كردن گروهی را در آینده ممكن می سازد؟ آیا آن اقدام امكان تفاهم و تبادل افكار را افزایش می دهد؟ اگر عمل مدیر در آزمایش فوق نتیجه ی مطلوب حاصل كند به طور حتم عمل و افدام مطلوبی خواهد بود2.

مفاهیم مدیریّت :

مدیریّت فرایندی است اجتماعی كه با یه كار گیری مهارتهای علمی، فنّی و هنری كلیّه ی نیروهای انسانی و مادّی را سازماندهی و هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمینه های انگیزش رشد با تأمین نیازهای منطقی فردی و گروهی قصد دارد كه به اهداف سازمان دست یابد.

همانطور كه از تعاریف فوق بر می آید برای مدیریت چند ویژگی مهم آمده است كه در این بحث به توضیح این مفاهیم و ویژگی ها می پردازیم :

1- حالت كلّی و تمامیّت دارد. همتنطور كه از تعریف بر می آید كسی كه می خواهد مدیریّت یك سازمان را به عهده بگیرد باید تمامی خصوصیّات و ویژگی های مدیریّت ( برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، كنترل، روابط انسانی، ایجاد روحیّه و … ) ر یكجا دارا باشد و در خود جمع كند. هر كس فقط به خواهد به چند ویژگی بسنده كند و به بقیه ی موارد توجّه نكند موفق نخواهد بود یعنی مدیریّت مجموعه ی این وظایف و در یك حالت جمعی و به شكل یك سیستم یا نظام است.

2- مستمر و مداوم است. در این زمینه باید یادآور شد كه امر مدیریّت سازمان ها تعطیل بردار نیست كه اگر مدیری در طی 2 سال یا  3 سال در امر برنامه ریزی و مدیریّت یك سازمان موفق بود بگوید خوب دیگر خیالم راحت است و كارماز نظر برنامه ریزی تمام شده است، خیر این چنین نیست، او بدون شك چه از نظر تكرار گذشته و چه از نظر نیازها و موقعیت های جدید باید باز هم برنامه ریزی كند و دائم در فكر و در صدد برنامه ریزی باشد.

3- مدیریّت امری است پویا نه ایستا. مدیریّت امری پویا و زنده است و این به این معنی است كه مدیریّت وضعی ایستا ( Static ) ندارد، بلكه امری متغییر و فعال ( Dynamic ) است، نه نسبت به زمان و مكان حالت یكسان و ثابتی ندارد، ما نمی توانیم برای همه ی افراد در همه ی زمان ها و مكان ها از یك نوع روش برای تشویق و تنبیه استفاده كنیم، تشویق های مادی برای یك فرد رد دوزمان متفاوت برای دو فرد در یك زمان واحد مفاهیم و ارزش های غیر همسانی دارد. به همین دلیل تنبیه یك فرد در موقعیت های مختلف منجر به پاسخ های متفاوتی می شود.

مدیریّت نمی تواند فرد را در یك وضعیت ثابت در نظر بگیر و برای همیشه یك نسخه برای او تجویز كند بلكه امری است پویا یعنی این كه سازمان افراد و در نتیجه مسایل سازمان و مدیریّت از حالتی به حالت دیگر و از موقعیتی تا موقعیت دیگر تغییر می یابد، از همین جا اهمیت و سیاست مدیریّت مشخص می گردد.

 4- مدیریّت فرآیندی اجتماعی است. یعنی مدیریّت جریانی مربوط به جمع انسان هاست، یعنی زمانی مفهوم مدیریّت معنی پیدا می كند كه بحث اجتماع افراد باشد و بدون انسان ها مدیریّتی وجود ندارد.

بنا بر این هر مدیر باید كار خود را در رابطه با انسان ها و ارزشی كه بای انسان ها دارد مورد ارزیابی قرار دهد و توضیح دهد اصولاً مدیریّت در سازمان های اجتماعی معنی دارد و سازمان های اجتماعی با فكر انسان ها تأمین می شود، با اراده و نیروی انسان اداره می شود و نتایج كار آن نیز به انسان بر می گردد. پس مدیریّت امری اجتماعی و انسانی است و مدیر باید جنبه ی اجتماعی كار خود را از نظر دور ندارد.

مفاهیمی از قبیل علمی، فنی و هنری در امر مدیریّت گویای پیچیدگی و در بر گیرندگی امر مدیریّت است، معمولاً صاحب نظران مدیریّت را مترادف با یكی از مفاهیم بالا یا تركیبی از دو مفهوم می گیرند، در صورتی كه هر سه از ویژگی های یك مدیریّت صحیح می با شد.

منظور از بحث در فن مدیریّت توانایی های كاربردی است، در این جا باید متذكر شد كه هر شغل یا حرفه ای فنون مخصوص به خود می طلبد. علم مدیریّت مجموعه ی اصول، نظری ها و فنونی است كه دانش كمّی مدیریّت را به ما یاد می دهد و معمولاً برای مدیریّت های مختلف یكسان است، امّا فنون بیشتر به جنبه های محیطی و اجتماعی شغل بر می گردد1.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی مدیران واحد های آموزشی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *