مدل: دانلود رایگان رشته روانشناسی:بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دانلود پایان نامه

4-2- مدل عمومی آموزشی :

كوشهای متخصصان آموزشی جهان برای ایجاد نظریه های آموزشی در سالهای اخیر به ثمر رسیده و منجر به پدید آمدن چندین الگو، ‌طرح، ‌شبه نظریه، ‌یا به عبارت متداول تر، مدل آموزشی شده است كه ویژگیهای آنها از بسیاری جهات به ویژگیهایی كه نظریه‌های آموزشی باید دارا باشند شبیه هستند. این مدلها همه دارای عناصر كم و بیش مشابهی هستند كه فعالیتهای آموزشی معلم را به طور نظام دار در یك رشته مراحل متوالی و منطقی ارائه میدهند. معروفترین آنها مدل عمومی آموزش نام دارد. این مدل ابتدا به وسیلة رابرت گلیزر ( 1962 ) ایجاد شد وبعدها كسان دیگری از جمله جان دی چكو (1968 )، ‌دیوید مایلز و راجر رابینسون ( 1971 )، و گیچ وبرلاینر ( 1984 ) در آن تغییراتی دادند.

این مدل فعالیتهای عمدة معلم را در پنج مرحله نشان می‌دهد.

مرحله 1 :‌فعالیتهای پیش از آموزش :‌

در این مرحله معلم ابتا به تعیین مقاصد درس خود، یعنی هدفهای آموزشی اقدام میكند، بعد آنها را به طور صریح و روشن، ‌یعنی در قالب عباراتی كه گویای رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری یا عملكرد یادگیرنده باشند می ریزد. به این بیانات هدفهای آموزشی هدفهای رفتاری گویند. ضمناٌ برای اینكه معلم بتواند هدفهای آموزشی متنوعی برای دروس خود تهیه كند، لازم است از طبقه بندی های هدفهای آموزشی كه در آنها سطوح مختلف هدفهای آموزشی و انواع یادگیری معرفی شده اند استفاده نماید.

بعد از تهیه هدفهای آموزشی و تبدیل آنها به هدفهای رفتاری، ‌نوبت می رسد به تعیین آمادگی یا ویژگیهایی از یادگیرندگان كه برای یادگیری هدفهای آموزشی پیش نیاز به حساب می آیند. این ویژگیها نیز باید در قالب عبارات و كلمات نشان دهندة عملكرد یا رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری نوشته شوند. به این بیانات رفتاری ویژگیهای ورودی، ‌رفتارهای ورودی گویند. پس از تعیین رفتارهای ورودی پیش نیاز برای یادگیری هدفهای آموزشی، معلم باید از طریق اجرای یك ارزشیابی تشخیصی مقدماتی كه سنجش آغازین نام دارد معین كند كه آیا دانش‌آموزان بر این پیش نیازها تسلط كافی دارند، یا اینكه پیش از آموزش هدفهای تازه، باید آنها را برای یادگیری مطالب جدید آماده كرد.

مرحله 2 : فعالیتهای پیش از آموزش و در ضمن آموزش :

هر یك از هدفهای آموزشی معلم معرف نوع بخصوصی از انواع یادگیری است. بنابراین، معلمان باید در تمام مراحل تهیه طرح آموزشی خود و اجرای آن به یافته های روانشناسی یادگیری مراجعه كنند تا از انواع، ‌شرایط، قوانین، و نظریه های یادگیری اطلاع حاصل نموده آنها را در بهبود فعالیتهای آموزشی خود مورد استفاده قرار دهند. علاوه بر اطلاعات مربوط به روانشناسی یادگیری، آگاهی از یافته ها و نظریه های مختلف انگیزشی و تأثیر عوامل انگیزشی بر یادگیری نیز معلم را در فعالیتهای آموزشی‌اش یاری می‌دهد.

مرحله 3 : فعالتیهای ضمن آموزش :

معلم باید برای آموزش هدفهای مختلف آموزشی به یادگیرندگان، روشهای مناسب آنها را به كار گیرد ؛ یعنی بنا به اقتضای هدفها و ویژگیهای دانش‌آموزان، از فنون و روشهای مختلف آموزشی، ‌از جمله روشهای سخنرانی، اكتشافی، بحث گروهی، ‌آموزش فردی، ‌آموزش برنامه ای، ‌و غیره استفاده نماید.

مرحله 4 : فعالیتهای ضمن آموزش و پس از آموزش :

به كارگیری درست مدل آموزشی مورد بحث، استفاده از وسائل و روشهای مختلف ارزشیابی را، هم در ضمن آموزش و هم در پایان آموزش، ‌ایجاب می‌كند. معلم باید در پایان هر واحد آموزشی، مثلاٌ در آخر هر فصل كتاب درسی، با اجرای آزمونهای مختصر ودقیقی كه هدفهای آن واحد یادگیری را به دقت اندازه می‌گیرند. میزان یادگیری دانش‌آموزان را تعیین كند، و با استفاده از نتایج حاصل، به رفع مشكلاتی كه دانش‌آموزان در یادگیری آن هدفها با آنها مواجه می‌شوند بپردازد. همچنین در پایان دورة آموزشی، معلم باید، با اجرای یك آزمون جامع نهایی، میزان پیشرفت كلی دانش‌آموزان و دانشجویان را بسنجد و بر كم و كیف یادگیری آنان آگاهی حاصل كند. علاوه بر اجرای آزمونهای متعدد، معلم باید در ضمن دورة آموزشی و در پایان آن، به سنجش عملكرد یادگیرندگان در فعالیتهای مختلف، مانند انجام پروژه های كار عملی، نوشتن گزارشها و مقاله های تحقیقی، انجام كارهای آزمایشگاهی، و جز اینها اقدام كند تا ارزشیابی كاملتری از یادگیری آنان به عمل آورد.

مرحله 5 : فعالیتهای پس از آموزش :‌

پس از اجرای آزمون جامع و نهایی و سنجش عملكرد یادگیرندگان هم در شرایط امتحانی و هم در شرایط به غیر از شرایط امتحانی و به دست آوردن نتیجة حاكی از میزان پیشرفت یادگیرندگان، معلم باید به قضاوت در بارة طرح آموزشی خود بپردازد. اگر اكثر دانش‌آموزان یا دانشجویان به اكثر هدفهای آموزشی دست نیافته باشند، معلم در فعالیتهای مختلف خود كه در مراحل بالا ذكر شدند موفقیت كامل به دست نیاورده است باید در طرح آموزشی خود تجدید نظر كند. مشكلات فرآیند آموزش – یادگیری را باید در مراحل مختلف مدل آموزشی جستجو كرد. عدم موفقیت كامل معلم یا ناشی از روش غلط انتخاب و بیان هدفهای آموزشی است، ‌یا به علت وجود نقص در نحوة تعیین ویژگیهای ورودی و سنجش آغازین است، یا به سبب انتخاب اصول نامناسب یادگیری است، ‌یا در نتیجه انتخاب و اجرای غلط روشهای آموزشی است، و یا حتی به علت ارزشیابی نادرست از میزان یادگیری دانش‌آموزان است. با حصول اطمینان از اینكه كدام مرحله یا مراحل بالا اشكال داشته اند، معلم باید به تجدید نظر در فعالیتهای خود بپردازد تا در استفادة مجدد از طرح آموزشی آن را از اشكالات موجود بی عیب كند.

مدل عمومی آموزشی را میتوان برای طرح‌ریزی مراحل مختلف فعالیتهای آموزشی در تمام سطوح تحصیلی، از ابتدایی گرفته تا دانشگاه، و در همه موضوع های درسی، از زبان گرفته تا علوم و هنر و ریاضی و غیره به كار بست. به همین دلیل به این مدل نام عمومی‌داده اند. معلمان میتوانند در همة درسهای خود این مدل را به عنوان الگویی برای تهیه طرح درس مورد استفاده قرار دهند.

5-2- منابع انتخاب هدفهای آموزشی :‌

تهیه و تدوین هدفهای آموزشی اولین مرحله از مراحل فعالیتهای آموزشی معلم است. در این مرحله معلم تصمیم می‌گیرد چه درس بدهد و در نتیجه آموزش از دانش‌آموز خود چه انتظاراتی داشته باشد. هنگام انتخاب هر هدف آموزشی معلم باید پرسشهای زیر را مورد توجه قرار دهد :

  • چرا دانش‌آموزان باید به هدف مورد نظر برسند ؟‌
  • آیا دانش‌آموزان آمادگی كافی برای رسیدن به هدف مورد نظر را دارند ؟‌
  • آیا امكانات آموزشی آن چنان هستند كه دستیابی دانش‌آموزان را به هدف آموزشی تضمین كنند ؟‌

چنانچه پاسخ معلم به پرسشهای فوق مثبت باشد، ‌میتواند با اطمینان هدف مورد نظر را برگزیند. تصمیم گیری در باره پرسشهای شماره 2 و 3 بالا عمدتاٌ بر عهدة معلم است. یعنی او می‌تواند تعیین كند كه دانش‌آموزان برای رسیدن به هدفهای درس تازه چه نوع دانش و مهارتی را باید از قبل كسب كرده باشند و چه امكاناتی باید فراهم شوند تا یادگیری دانش‌آموزان را در درس جدید تضمین نمایند. اما تصمیم گیری در بارة پرسش شماره 1، یعنی اینكه پس از پایان دورة آموزشی دانش آموازن باید قادر به انجام چه كاری باشند، تصمیمی است خارج از اختیارات معلم و كسان دیگری به جز او باید در این باره نظر بدهند.

6-2- طرح هفت قدمی هدف گزینی :

یكی از متخصصان آموزشی و پرورشی به نام رالف تایلر ( 1970 ) در كتاب خود با نام اصول اساسی برنامه‌ریزی تحصیلی كه به وسیله دكتر تقی پور ظهیر ( 1358 ) به فارسی ترجمه شده است.

سه منبع انتخاب هدفهای كلی عبارتند از نیازهای دانش‌آموزان و دانشجویان، نیازهای جامعه، و نظر متخصصان موضوع های درسی، ‌منظور این است كه برنامه‌ریزان و هدف نویسان آموزش و پرورش هم باید نیازهای یادگیرندگان را در نظر بگیرند. هم احتیاجات جامع را تأمین كنند و هم نظر متخصصان موضوعهای درسی را در تعیین هدفهای مختلف منظور بدارند.

هدفهای انتخاب شده از منابع سه گانة بالا هدفهای كلی و موقتی هستند كه باید از دو صافی فلسفة آموزش و پرورش و روان شناسی پرورشی و یادگیری بگذرند تا به صورت هدفهای قطعی قابل تجزیه و تحلیل و تبدیل به هدفهای دقیق آموزشی در آیند. ضرورت مراجعه به ملاكهای فلسفه پرورشی و روان شناسی پروش یكی این است كه هدفهای موقتی استخراج شده از منابع فوق غالباٌ بسیار زیاد و گاه متناقض هستند كه باید از میان آنها هدفهای مناسب و همخوان با یكدیگر را انتخاب كرد.

علت دیگر ضروری بودن ملاكهای فوق این است كه ممكن است برخی از هدفهای انتخابی با فلسفه اجتماعی و تربیتی حاكم بر جامعه مغایرت داشته باشند یا از لحاظ یافته‌های روان شناسی پرورشی و یادگیری قابل آموزش نباشد كه اینها نیز باید كنار گذاشته شوند یا تغییر و تعدیل یابند.

پس از رعایت ملاحظات فوق، هدفهای پذیرفته شدة كلی را باید از طریق تجزیه و تحلیل و شكستن به اجزاء تشكیل دهندة آنها به صورت هدفهای دقیق آموزشی در آورد. آنچه در رابطه با طرح فوق به عهدة معلم گذاشته می‌شود همین قسمت اخیر است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین سبك های دلبستگی و انگیزه پیشرفت 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *