مخابرات استان خراسان- قسمت ۱۵

مخابرات استان خراسان- قسمت ۱۵

۲-۲-۵- ساختار سیستم های اطلاعاتی شرکت

 

تمام نرم افزار ها و سیستم های موجود در شرکت جداگانه طراحی شده و ارتباط منطقی مابین آنها وجود ندارد. لذا به همین دلیل یک سری داده های که مورد نیاز چند واحد متفاوت می باشد به ناچار باید چندین بار در سیستم ها تغذیه شود . سیستم های موجود در شرکت علاوه بر اینکه با هم Link نیستند، هیچ ارتباط منطقی هم بین سیستم های مناطق و سیستم های جامع شرکت وجود ندارد .

 

۲-۳- بخش سوم: پیشینه پژوهش

 

 

۲-۳-۱- در داخل کشور

 

۱- طراحی و تبیین الگوی بررسی و تحلیل موانع انسانی در استقرار و بکارگیری مدیریت (با تمرکز بر سازمان های دولتی ایران) توسط ضیاء الدین قاضی زاده به راهنمایی استاد علی رضائیان جهت اخذ درجه دکترا انجام گرفته است .
در این تحقیق دکتر سید ضیا الدین قاضی زاده فرد پس از طرح فرضیات متعدد انسان را در سازمان مهمترین مانع استقرار سیستم های اطلاعاتی می‌شناسد در این تحقیق ایشان موانع را به سه دسته تقسیم نموده اند :

 

الف – موانع مرتبط با ویژگیهای افراد

 

· کمبود مهارتها، توان تخصصی و دانش
· ادراک مناسب

 

ب-موانع مرتبط با ویژگیهای سازمانی

 

· عدم وجود افراد واجد صلاحیت در سازمان
· عدم وجود فرهنگ بکار گیری کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی

 

ج- موانع مرتبط با ویژگیهای محیطی

 

· عدم برگزاری دوره های آموزشی مناسب
· عدم کفایت طراحان موجود
۲- بررسی موانع سازمانی استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت در شرکت آب و فاضلاب شمیرانات توسط فرهاد فرشین در سال ۱۳۸۱ نوشته شده است به راهنمایی استاد اصغر صرافی زاده –جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد انجام گرفته است در این تحقیق به عواملی اشاره کرده که موثر بر توفیق استقرار سیستم می‌باشد این عوامل عبارتند :

 

 

    1. تحصیلات و تخصص کاربران

 

    1. خصوصیات سازمانی

 

    1. مشارکت کاربران در اجرا

 

  1. حمایت مدیران ارشد

 

آقای فرهاد فرشین اشاره کرده که عوامل مطرح شده در سازمان اگر باعث ممانعت استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت شوند جزء موانع سازمانی خواهند بود عدم و یا کم بودن این عوامل مانعی در مقام استقرار سیستم‌های اطلاعاتی می‌باشد این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .
۳- تحقیقی که توسط چوبه در خصوص عوامل موفقیت در استقرار سیستم های اطلاعاتی صورت گرفته.
در این تحقیق ایشان عوامل موفقیت را به ۵ دسته تقسیم کرده است که عبارت از :
الف: مشارکت کاربران در ایجاد سیستم
ب: پشتیبانی مدیران ارشد
ج: آموزش و تحصیلات کاربران
د: خصوصیات گروه سیستم های اطلاعاتی
ر: خصوصیت سازمانی نظیر اندازه و ویژگی وظایف
طبق تحقیق چوبه عدم وجود هر کدام از عوامل فوق باعث عدم موفقیت اجرای سیستم‌های اطلاعاتی می‌گردد. لذا عدم وجود هر یک از این عوامل به عنوان مانعی در مقابل استقرار سیستم های اطلاعات می‌گردد و می‌بایست بر طرف نمود .
۴- بررسی عملکرد تاکسیرانی خراسان و تاثیر سیستم های اطلاعات مدیریت در اثر بخشی مدیریت و بهره وری آن توسط ناصر جاه بین در سال ۱۳۷۷ در دانشکده علوم اداری و مدیریت دانشگاه خراسان به راهنمایی علی اکبر فرهنگی جهت اخد درجه کارشناسی ارشد انجام گرفته است .
در این تحقیق آقای جاه بین نتیجه گیری نموده است که از نظر پاسخ دهندگان سیستم های اطلاعاتی مدیریت تاثیر مطلوبی بر اثر بخشی عوامل مدیریتی، بهبود مکانیزمهای تصمیم گیری و برنامه ریزی مکانیزههای نظارت و کنترل تاکسیرانی داشته است. همچنین این سیستم ها توانسته از اختلاط عملیات واحدهای مختلف در حد قابل قبولی بکاهد و عملیات بر اساس برنامه و زمانبندی از پیش تعیین شده صورت پذیرد بهره وری بیشتر نظام کنترل، دسترسی به اطلاعات به موقع جهت تصمیم گیری مدیران، مدیریت هماهنگ تر بروز استعداد های بالقوه نیروهای تحصیلکرده ثبت عملیات در غالب گزارشات ایجاد بستر مستند سازی کلیه سیستم های اداری از دیگر دستاورد های سیستم های اطلاعات مدیریت در تاکسیرانی خراسان بیان شده است .

 

۲-۳-۲- در خارج از کشور

 

۱- مشخصات سازمانی و سیستم اطلاعاتی بوسیله چینی پل هنری در سال ۱۹۷۸ در دانشگاه مینسوتا برای اخذ درجه دکترا انجام گرفته است .
اهداف تحقیق در سه سئوال زیر خلاصه شده است :
الف- متغیر های محیطی تصمیم (بطور مثال : تصمیم‌گیری‌های برنامه‌ریزی شده) و نوع محیط (پایدار و پیچیده) هنگام ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت چگونه تغییر می‌کنند
ب- ستانده‌های پروژه جدید سیستم اطلاعات مدیریت MIS چه تاثیری (در ارتباط با اثر بخشی اطلاعات) بر استفاده کننده آنها می‌گذارد
ج- سیستم اطلاعات مدیریت چگونه بر استفاده کنندگان سطوح مختلف مدیریت با در نظر گرفتن نیازمندیهای اطلاعات شغل تاثیر می‌گذارد
روش تحقیق
بررسی و رسیدگی در میان ۸ سازمان حوزه مینا پولس انجام شده . داده ها در ارتباط با برخورد یک سیستم اطلاعات مدیریت جدید با ۷۹ استفاده کننده MIS قبل و بعد از اجرای آن بود . تمام این سازمان های بزرگ و چند ملیتی بودند که حدود ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ کارمند داشتند و استفاده کنندگان مورد مطالعه در سه سطح مدیریت کنترل عملیاتی، کنترل مدیریت و طرح ریزی استراتژیک بودند . جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تجزیه تحلیل آنها را از طریق بکار گیری سمبلهای آزمایشی و از طریق روش آنالیز یک طرفه واریانس AN OVA انجام شد و یافته های تحقیق به شرح زیر بود :
· سیستم اطلاعات جدید پیچیدگی کمتری را ایجاد می‌کند و محیط پایدار تری را برای استفاده کنندگان اطلاعات و برای تصمیمات برنامه ریزی شده بوجود می‌آورد .
· پیچیدگی سازمانی بر موقعیت پروژه سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) اثر می‌گذارد .
۲- نقش و جایگاه مدیران فن آوری اطلاعات در سازمان های برزگ و موفق دنیا، نشریه کامپیوتر، شماره ۶۶، اسنفد ۷۷)
مؤسسه Korn – Ferry یک سیستم تحقیق را با مشارکت فاینانشنال تایمز جهت بررسی و مطالعه اهیمت تغییرات مدیران فن آوری اطلاعات تشکیل دادند این مطالعه بر روی ۳۴۰ مدیر فن آوری اطلاعات آمریکا (۱۵۰ مورد)، انگلستان (۷۰ مورد)، آلمان (۷۰ مورد)، و فرانسه( ۵۰ مورد) انجام گرفت .نتایج این تحقیق بیانگر این مطالب است که در عرصه رقابت اقتصاد جهانی، باید به مجموعه ای از نکات در مورد مدیران فن آوری اطلاعات توجه نمود که عبارتند از :
عکس مرتبط با اقتصاد
· انتقال وظایف فن آوری اطلاعات از عملیات تکنیکی به برنامه ریزی استراتژیک
· تجدید نظر در مورد آموزش های جدید و انتخاب مدیران فن آوری اطلاعات به گونه ای که در انتخاب آنها علاوه بر دانش و مهارت فتی کامپیوتر، دانش و تجربیات اقتصادی و مالی آنان نیز در نظر گرفته می‌شود .
· افزایش ارتباط بین مدیران فن آوری اطلاعات و مدیران سیاست‌گذار در سازمان و حضور فعال آنان
· فهمیدن اینکه نقش جاری مدیران فن آوری اطلاعات هم زمان و هم جهت با افزایش نقش فن آوری اطلاعات در رشد سازمان افزایش می‌یابد .
· جهت افزایش نقش مدیران فن آوری اطلاعات در رشد سازمان باید هدایت صحیح انجام پذیرد.
(طالبی، حسین، ۱۳۷۷، ص ۱۳-۱۱)
۳- (فن آوری اطلاعات و عملکرد افراد خبرنامه انفورماتیک، سازمان مدیریت و برنامه ریزی شماره ۶۸، تیر ۱۳۷۷)
تحقیقی بر روی ۶۲۵ کارمند سازمان های بزرگ در سنگاپور با هدف بررسی آثار و نتایج کاربرد فن آوری اطلاعات از راه تحقیق در روابط بین پذیرش فن آوری اطلاعات و اثر آن بر کاربران فرد انجام شده است . در این کار الگوی تحقیقاتی از سه متغییر شامل رضایت کاربر، کاربرد سیستم و تاثیر بر فرد تشکیل شده است.و فرض بر این است که رضایت کاربر به گونه مثبت بر میزان استفاده از سیستم تاثیر می‌گذارد و علاوه بر این رضایت کاربر و بکار گیری سیستم بطور جداگانه و مشترک بر فرد موثر می‌باشد . نتایج این تحقیق بیانگر این است که رضایت فرد، عامل مهم موثر در بکارگیری سیستم و نیز قوی ترین اثر مستقیم را بر تأثیر فرد داشته است . همچنین تحقیقات نشان دهنده اهمیت کاربرد سیستم در میانجی گری بین رابطه رضایت فردی و تاثیر فردی است (حیدری، علیرضا، تیر ۱۳۷۷، ص ۱۳۲-۱۲۷).

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

فصل سوم

 

 

روش پژوهش

 

 

فصل سوم: روش پژوهش

 

 

مقدمه

 

مدیران، امروزه با بهره گرفتن از تکنولوژی اطلاعات قابلیت های فراوانی در سرعت بخشیدن به تصمیم‌گیریهای خویش بدست آورده و با بهره گرفتن از اتوماسیون اداری و بهره گیری از پردازشهای سریع اطلاعات به کارایی بسیار بالاتری از گذشته در اداره امور دست یافته اند عواملی که در پیشبرد امور ادارات وسرعت بخشیدن به تصمیم گیری مدیران در سطوح مختلف مدیریت دخالت داشته اند بسیارند یکی ازاین عوامل توسعه سیستمهای اطلاعات مدیریت در تهیه اطلاعات مورد لزوم مدیران برای تصمیم‌گیر‌های روزمره مورد نیاز سازمان و تصمیم گیریهای کلان و دراز مدت و استفاده از نرم افزارهای مناسب به منظوربهره گیری از پایگاه های اطلاعاتی جامع ، به روز و مرتبط می باشد ( احمدی، ۱۳۷۸، ۸-۷ ).
۳-۱ روش تحقیق:
تحقیق حاضر یک پژوهش پیمایشی، توصیفی است. توصیفی است زیرا نتایج عینی از موقعیت گرفته شده است و بدون هیچگونه استنتاج ذهنی است (حافظ نیا، ۱۳۸۳، ۱۳۱)
پیمایشی است زیرا با کشف، تحلیل و تفسیر شرایط موجود در زمان حال سعی در شناخت بهتر و کاملتر وضع موجود دارد.
۳-۲- فرضیه ‏های پژوهشی
هر فرضیه یک حدس و احتمال زیرکانه مبتنی بر دانش یا تجربه در مورد حل یک مسالها پاسخ یک پرسش است و آن را می‏توان به عنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر دانست که بصورت گزاره‏های قابل آزمون ارائه می‏شود. (سیکران، ۱۹۹۲، ۷۳).
روابطی که در فرضیه‏ها بیان می‏شود در واقع به پژوهشگر می‏گویند که او چه باید انجام دهد. فرضیه ‏هایی که پژوهشگر در این پژوهش به دنبال بررسی و در نتیجه تأئید یا رد آن می‏باشد. به شرح زیر است.

 

 

  1. فقدان دانش درکاربران موجب عدم استقرار مناسب MIS درمخابرات استان خراسان می شود.

دیدگاهتان را بنویسید