محور II: اختلال های شخصیت و عقب ماندگی ذهنی-پایان نامه بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان-دانلود رایگان


دانلود پایان نامه

محور II: اختلال های شخصیت و عقب ماندگی ذهنی

محور II شامل مجموعه اختلال هایی هستند كه بیانگر ویژگی های بادوام شخصیت یا توانایی های فرد هستند. یك مجموعه از این اختلال ها، اختلال های شخصیت هستند. این اختلال ها، صفات شخصیتی هستند كه انعطاف ناپذیر و ناسازگارانه بوده و باعث می شوند كه فرد دچار پریشانی شده و یا در توانایی او برای انجام دادن تكالیف روزمره ی زندگی، اختلال زیادی ایجاد شود. دومین مولفه محور II، عقب ماندگی ذهنی است. با اینكه عقب ماندگی ذهنی از یك نظر مانند سایر اختلال هایی كه در DSM-IV-TR یافت می شود «اختلال» نیست، ولی بر رفتار، شخصیت، و عملكرد شناختی تاثیر زیادی می گذارد.

برای اینكه از تفاوت های موجود بین محور I و محور II آگاه شوید، دو نمونه ی بالینی زیر را در نظر بگیرید. یك مورد خانم 29 ساله ای به نام جوانیتاست كه بعد از تولد اولین فرزندش به قدری نسبت به مقاصد دیگران مشكوك می شود كه حتی به خویشاوندان نزدیك خود اعتماد نمی كند. او بعد از یكماه درمان، به عملكرد عادی بر می گردد و نشانه هایش از بین می روند. در مورد جوانیتا تشخیص اختلال محور I داده می شود، زیرا او به اختلالی مبتلاست كه می توان آنرا پوششی بر شخصیت سالم او درنظر گرفت. در مقابل، حساسیت زیاد نسبت به انتقاد و ترس از برقراری روابط صمیمانه كه خانم 29 ساله دیگری به نام جین نشان می دهد، به نحوه برداشت او از دنیا مربوط می شود كه از دوران نوجوانی خصیصه ی او بوده است. او تصمیم گرفته است درگیر روابط صمیمانه نشود و از كسانیكه بیش از حد به او علاقه مند می شوند، فاصله بگیرد. درصورتیكه كه او تحت درمان قرا رگیرد، این گرایش های دیرینه، تشخیص محور II را ایجاب می كنند.

یك نفر می تواند از تشخیص های محور I و II برخوردار شود. برای مثال، لئون گرفتار سوء مصرف مواد است و بنابر خصلت، به دیگران بسیار وابسته است. احتمالاً لئون طبق محورهای I و II تشخیص داده می شود. طبق محور I، تشخیص سوء مصرف مواد و طبق محور II، تشخیص اختلال شخصیت وابسته برای او مقرر می شود. به عبارت دیگر، سوء مصرف مواد او اختلال انگاشته می شود و اختلال شخصیت وی بخشی از منش او محسوب می گردد.

 

جدول 2-2 اختلال های محور I در DSM-IV-TR

طبقه شرح نمونه هایی از تشخیص
اختلال هایی كه معمولاً اولین بار در نوباوگی، كودكی، یا نوجوانی تشخیص داده می شوند. اختلال هایی كه معمولاً درطول سالهای پیشین زندگی ایجاد می شوند و عمدتاً رشد و رسش نابهنجار را شامل می شوند اختلال های یادگیری

اختلال های مهارت حركتی، اختلالهای ارتباطی، اختلال های رشد فراگیر (مانند اختلال اوتیستیك)

اختلال های كاستی توجه و اختلالهای رفتار ایذایی

اختلالهای تغذیه و خوردن در نوباوگی و اوایل كودكی

اختلال های تیك

اختلال های دفع

اختلال های دلیریوم، زوال عقل، یادزدودگی و سایر اختلال های شناختی اختلال هایی كه شامل نقایصی در شناخت هستند و در اثر مصرف مواد یا بیماری های جسمانی ایجاد می شوند دلیریوم

زوال عقل (مثل آلزایمر)

اختلال یادزدودگی

اختلال های روانی ناشی از بیماری جسمی اختلال هایی كه با نشانه های روانی مشخص می شوند و آنها را پیامد فیزیولوژیكی بیماری جسمانی می دانند تغییر شخصیت ناشی از بیماری جسمانی

اختلال خُلقی ناشی از بیماری جسمانی

كژكاری جنسی ناشی از بیماری جسمانی

اختلال های مرتبط با مواد اختلال هایی كه با مصرف یا سوء مصرف مواد ارتباط دارند اختلال های مصرف مواد (مانند وابستگی به مواد و سوء مصرف مواد)

اختلال هایی كه مصرف مواد آنها را ایجاد می كنند (مانند مسمومیت ناشی از مصرف مواد و ترك مصرف مواد)

اسكیزوفرنی و سایر اختلال های روان پریشی اختلال هایی كه نشانه های روان پریشی را در بردارند (مانند تحریف در ادراك واقعیت، اختلال در تفكر، رفتار، عاطفه و انگیزش) اسكیزوفرنی

اختلال اسكیزوفرنیفرم

اختلال اسكیزوافكتیو

اختلال هذیانی

اختلال روان پریشی كوتاه مدت

اختلال های خُلقی اختلال هایی كه آشفتگی در خلُق را دربردارند اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسرده خویی

اختلال دوقطبی

اختلال ادواری خویی

اختلال های اضطرابی اختلال هایی كه تجربه اضطراب، نگرانی، یا دلشوره را دربردارند و به رفتارهایی منجر می شوند كه از فرد مبتلا در برابر مضطرب شدن، محافظت می كنند. اختلال وحشتزدگی

آگورافوبی

فوبی خاص

فوبی اجتماعی

اختلال وسواس فكری- عملی

اختلال استرس پس از آسیب

اختلال اضطراب فراگیر

اختلال های جسمانی شكل اختلال هایی كه شكایت های مكرر از نشانه های جسمانی یا نگرانی های جسمانی را شامل می شوند كه یافته های پزشكی آنها را تائید نمی كنند اختلال جسمانی كردن

اختلال تبدیلی

اختلال درد

خودبیماری انگاری

اختلال بدشكلی بدن

اختلال های ساختگی اختلال هایی كه در آنها، نشانه های جسمانی یا روانی عمداً به منظور ایفای نقش بیمار ایجاد می شوند. اختلال ساختگی

اختلال ساختگی بوسیله مجاورت

اختلال های تجزیه ای اختلال هایی كه در آنها، انسجام طبیعی هشیاری، حافظه، هویت یا ادراك، مختل شده اند. یادزدودگی تجزیه ای

گریز تجزیه ای

اختلال هویت تجزیه ای

اختلال مسخ شخصیت

اختلال های جنسی و هویت جنسی اختلال هایی كه آشفتگی در ابراز یا تجربه میل جنسی بهنجار را در بر دارند كژكاری های جنسی (ماننداختلال انگیختگی جنسی، اختلال ارگاسمی، اختلال درد جنسی)

نابهنجاری های جنسی (نظیر یادگارپرستی، بچه بازی، تماشاگری جنسی)

اختلال هویت جنسی

اختلال های خوردن اختلال هایی كه با آشفتگی های شدید در رفتار خوردن مشخص می شوند بی اشتهایی عصبی

پرخوری عصبی

اختلال های خواب اختلال هایی كه با آشفتگی مكرر در الگوهای عادی خواب مشخص می شوند. بدخوابی ها (مانند بیخوابی، خواب زدگی)

نابهنجاری های خواب (مانند اختلال كابوس، اختلال خوابگردی)

اختلال های كنترل تكانه اختلال هایی كه با ابراز مكرر رفتارهای تكانشی مشخص می شوند كه باعث آسیب رساندن به خود و دیگران می شوند. اختلال انفجاری متناوب

دزدی بیمارگون

آتش افروزی بیمارگون

قماربازی بیمارگون

وسواس موكنی

اختلال های سازگاری اختلال هایی كه ویژگی آنها ایجاد نشانه های هیجانی و رفتاری ظرف سه ماه بعد از شروع یك عامل استرس زای مشخص می باشد و اهمیت بالینی دارد. اختلال سازگاری همراه با اضطراب

اختلال سازگاری همراه با خُلق افسرده

اختلال سازگاری همراه با آشفتگی سلوك

اختلال های دیگری كه ممكن است مورد توجه بالینی باشد اختلال ها یا مشكلاتی كه فرد برای رفع آنها درخواست ارجاع برای كمك حرفه ای می كند مشكلات رابطه

مشكلات مربوط به سوء استفاده یا بی توجهی

عوامل روانی ای كه بر بیماری جسمانی تاثیر می گذارد.

ناراحتی های دیگر (مانند داغدیدگی، مشكل شغلی یا تحصیلی، مشكل مذهبی، مشكل مرحله زندگی)

 

محور III:بیماری های جسمانی:

محور III مخصوص مشخص كردن بیماری های جسمانی درمانجو است. با اینكه متخصص بالینی روی این بیماری های جسمانی خیلی تمركز نمی كند، اما برای گنجاندن آنها در محور III به عنوان بخشی از طرح كلی تشخیص، منطق محكمی وجود دارد. گاهی مشكلات جسمانی می توانند اساس مشكلات روانی باشند. برای مثال فردی بعد از تشخیص بیماری جسمانی جدی ممكن است افسرده شود. برعكس، اختلال هایی چون اضطراب مزمن می توانند ناراحتی های جسمانی، مانند زخم معده را تشدید كنند. در موارد دیگر، بین مشكلات جسمانی وروانی فرد، ارتباط مشخصی وجود ندارد. با این حال، متخصص بالینی وجود اختلال جسمانی را مهم می داند، زیرا این به معنی آن است كه چیزی خارج از قلمرو روان شناختی، جنبه مهمی از زندگی درمانجو را تحت تاثیر قرار داده است.

زمانیكه متخصص بالینی مشغول تدارك برنامه ی درمان برای درمانجوست، باید تشخیص های محور III را در نظر داشته باشد. به عنوان مثال، مردی را در نظر بگیرید كه به دیابت مبتلاست و برای ترس غیرمنطقی شدید از اتومبیل ها، جویای درمان است. با اینكه مشكلات جسمانی و روانی او ظاهراً ارتباط با هم ندارند، متخصص بالینی حتماً باید از دیابت آگاه باشد، زیرا این بیماری قطعاً تاثیر مهمی بر زندگی درمانجو دارد. از این گذشته، اگر متخصص بالینی بخواهد مصرف داروی ضد اضطراب را به او توصیه كند، بیماری جسمانی و سایر داروهای این مرد جوان باید در نظر گرفته شوند.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *