محدودیتها : دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی


دانلود پایان نامه

محدودیتها :

 1. عم اطلاع كافی از فعالیتهای حركتی دانش آموزان.
 2. عدم اطلاع كافی از سابقه وراثتی دانش آموزان.
 3. عدم اطلاع كافی از وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان.
 4. آزمودنیها به صورت كاملاً تصادفی و بدون دخالت انتخاب شدند.
 5. همه دانش آموزان در گروه سنی 13 و 12 و 11 سال قرارداشتند.
 6. شرایط اجرای آزمون برای آزمودنیها كاملاً یكسان بود.
 7. كمبود امكانات ورزشی
 8. پراكندگی روستاها
 9. منطقه ای بودند و ضعف بنیه جسمی‌دانش آموزان در اجرای آزمون.
 10. كمبود مربی ورزشی.

 

محدودیت های زمانی :

این پژوهش فقط یك نیمه دوم سال تحصیلی انجام شد و از نظر زمانی وقت محدودی در برداشت وبا امتحانات نوبت دوم برخورد كرده است .

 

محدودیت مكانی :

این پژوهش فقط در مناطق محروم میان جلگه انجام شد به علت ضعف بنیه جسمی‌دانش آموزان قادر به اجرای بعضی از آزمونها مثل بارفیكس، دوی 540 متر نبوده به همین علت در این منطقه از اعتبار برخوردار نبوده شاید در مناطق دیگر دارای اعتبار باشد .

 

پیشنهاد به مسئولین :

 1. شایسته است مربیان محترم ورزش در تمام مراحل و ساعات تدریس رعایت مسائل انضباطی واخلاقی را بنمایند و آگاه باشند كه در نحوه برخوردشان با دانش آموزان جوانب احتیاط را رعایت كنند.
 2. با توج به نتایج تحقیق و اهمیتی كه قوای جسمانی برپیشرفت تحصیلی دارد باید این موضوع مورد توجه عمیق و دقیق برنامه ریزان درسی وزارتخانه آموزش و پرورش قرار گیرد تا برای تربیت نیروی متخصص ورزشی برای دوره های دبستان وسایر دوره ها اقدام شود.
 3. با توجه به اهمیت این موضوع باید به درس تربیت‌بدنی برای افزایش كارآیی عضلات و در نهایت تقویت قوای جسمانی دانش آموزان در ساعت ورزش توجه بیشتری شود.
 4. نظر به اهمیت قوای جسمانی در تعلیم و تربیت نسبت به احداث و تجهیز فضاهای آموزشی و تامین وسایل ورزشی مورد نیاز اهتمام لازم به عمل آید.
 5. مربیان تربیت‌بدنی باید افرادی پركار وبا حوصله وجدی باشند و در برخورد با       دانش آموزان صبور و برای آنها احترام قائل شوند.
 6. معلمین باید خود به تربیت‌بدنی اهمیت بدهند ودر صورت امكان در ساعات ورزش تعلیم اصول ورزشی بپردازند واز لباسهای ورزشی در میدان استفاده كنند.
 7. برای تشویق دانش آموزان به ورزش باید هنگام صبح ودر صبحگاه تمرینات مناسب انجام شود تا دانش آموزان با روحیه باز به كلاس درس حاضرشوند .
 8. كتابهای مصور جهت دانش آموزان در كلاس تدوین شود این كتابها در بردارنده فعالیتهای ورزشی و بهداشتی مناسب سالانه دانش آموزان درهر كلاس با توجه به فصول مختلف ونیازهای آنان باشد.
 9. كتاب های راهنمای تدریس معلمین در این مقطع همراه با محتوی فعالیتهای سالانه فصلی و طرح یك ساعت درس ورزش و نحوه ارزشیابی تهیه شود.
 10. باتوجه به محتوی برنامه‌های ارائه شده از كار معلمین مربوطه ارزشیابی به عمل آید .
 11. فضا و امكانات و تجهیزات كافی ورزشی در اختیار آموزشگاهها قرار گیرد و به شرایط اقلیمی استانها دراین خصوص توجه شود.
 12. با توجه به اهمیت ورزش ما نسبت به تامین و تربیت معلم به ویژه ورزش برای مدارس ابتدایی اقدام شود و توانایی عملی مربیان ورزش با تشكیل دوره های آموزشی تقویت شود .

 

پیشنهاد به معلمین :

 1. تمرینهای ورزشی یا خصوصیات جسمانی و مراحل رشد دانش آموزان متناسب باشد .
 2. در مدارس به هیچ وجه از ساعات ورزشی برای آموزش دروس دیگر استفاده نشود یعنی ساعت ورزش گرفته شود.
 3. از آنجا كه تحرك و جنبش و كنجكاوی از ویژگیهای بارز این دوره است وفعالیت بدنی می‌تواند عامل در یادگیری و رشد ذهنی، عاطفی، اجتماعی، جسمی‌دانش آموزان گردد باید مربیان تربیت‌بدنی به شكل گیری عادات ورزشی و علاقه به تمرینهای حركتی را در این دوره مورد نظر قرار دهند .
 4. در قالب كلاسهای آموزش خانواده، آگاهی لازم در خصوص ورزش به خانواده ها داده شود .

 

پیشنهاد به محققین :

تحقیقات مناسب دیگری در این زمینه در مقاطع مختلف تحصیلی اجرا شود وبا توجه به اینكه اجرای تست های آزمون ایفرد مستلزم فرصت زمان لازم می‌باشد بهتر است محققین فرصت كافی در اختیار داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

الف ) كتب

 1. آزاد، احمد، مبانی تربیت‌بدنی و ورزش، انتشارات كمیته ملی المپیك جمهوری اسلامی، بهار 74.
 2. باقری ،قدرت الله، اصول آموزش آمادگی جسمانی (رشته تربیت‌بدنی و علوم       ورزشی ) دانشگاه پیام نور، مهر 74 .
 3. پیمانی زاد، حسین ( مدرس )، اصول و مبانی تربیت‌بدنی ویژه دانشجویان دوره كارشناسی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، جزوه انتشار یافته زمستان 76.
 4. تربیت‌بدنی 1، از سری انتشارات آزمایشی متون درسی ،دانشگاه پیام نور، آبان 75.
 5. خلجی، حسن ،اصول ومبانی تربیت‌بدنی ( رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ) دانشگاه پیام نور.
 6. رازی ،محمود، روشهای آماری ،‌جزوه انتشار یافته زمستان 76.
 7. راهنمایی تدریس وارزشیابی واحدهای درسی تربیت‌بدنی نظام جدید، آموزش متوسطه، هسته تحقیقات كارشناسی تربیت‌بدنی ،انتشارات ضریح آفتاب، 1376 .
 8. روش تدریس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی ویژه مراكز دانشسراهای تربیت معلم، رشته های آموزش ابتدایی وتربیت‌بدنی، دفتر تحقیقات برنامه ریزی درسی، كد 1032 ، سال 68
 9. شاركی، براین، فیزیولوژی آمادگی جسمانی، ترجمه ،بهروز ژاله دوست ثانی، محمد رضا دهخدا ،انتشارات اداره كل تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش، پائیز 72 .
 10. مجموعه مقالات اولین كنگره علمی ورزشی مدارس كشور، معاونت مطالعات اداره كل تربیت‌بدنی، وزارت آموزش و پرورش، پائیز 73 .
 11. كریمی، جواد، نگاهی به تاریخ تربیت‌بدنی جهان، نشر دانشگاهی تهران، سال 64 .
 12. كاشف، مجید ،مجتهدی، حسین، اثرات فعالیت بدنی بركودكان، مجموعه مقالات وزارت آموزش و پرورش اداره كل تربیت‌بدنی، زمستان 72.
 13. طباطبائی، محمود، كالبد شناسی سلسله اعصاب مركزی ،انتشارات ایران، ارشاد، سال 65 .
 14. شهسواری ،ابوالحسن، خلاصه مقالات برگزیده، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر آموزش ابتدایی، اردیبهشت 76 .
 15. مظلومی، رجبعلی ،ورزش در مسیر تاریخ، انتشارات اداره كل تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش نشریه پژوهشی و تحقیقی نیرو نشاط، دفتر هشتم، بهار، 66
 16. نادری .عزت الله ، سیف نراقی ،مریم، اختلالات یادگیری ،‌انتشارات امیر كبیر، چاپ دوم، سال 66 .
 17. نصفت، مرتضی ،اصول وروشهای آماری انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، سال 74 .
 18. نمازی زاده، مهدی، سلحشور، بهمن، تربیت‌بدنی عمومی، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها با همكاری موسسه انتشارات امیر كبیر ، سال 66.
 19. شكوهی یكتا، تعلیم وتربیت اسلامی، شركت چاپ و نشر ایران، سال 66 .
 20. نیلگون، شمس، روش تدریس تربیت‌بدنی، 1375 .

ب ) نشریات :

 1. ورزش و ارزش، نشریه ماهانه اداره كل تربیت‌بدنی، وزارت آموزش پرورش شماره 43، بهمن 64 .
 2. ورزش و ارزش نشریه ماهانه اداره كل تربیت‌بدنی، وزارت آموزش پرورش شماره 44، اسفند 64 .
 3. ورزش و ارزش نشریه ماهانه اداره كل تربیت‌بدنی، وزارت آموزش پرورش شماره 45، فروردین 65 .
 4. ورزش و ارزش، نشریه ماهانه اداره كل تربیت‌بدنی وزارت آموزش و پرورش، شماره 54، اردیبهشت 66 .

ج ) پایان نامه :

 1. انبائی فریمانی، حسن، بادیانی، محمد، مطالعه رابطه میان آمادگی جسمانی و بهره هوشی در دانش آموزان كلاس پنجم ابتدایی، سال تحصیلی 75-74 .
 2. رمضانی، فریبرز، گلزار، سید اصغر زاده بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان پسر عضو تیمهای ورزشی منتخب وغیرعضو در مقطع متوسط استان خراسان، سال 75-74، ناظر طرح سید رضا عطارزاده، حسینی، اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان، كارشناسی تحقیقات، بهار 76 .
 3. علائی، محمد، مقایسه وضعیت تحصیلی دانش آموزان ورزشكار و غیر ورزشكار، استاد راهنما، جناب آقای غفاری ، سال تحصیلی 73 .
 4. گائینی، عباسعلی، ارتباط بین آمادگی های حركتی ـ آمادگی ذهنی معلمان و مربیان ورزش دانشكده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، سال 67.
 5. مختار زاده، صفدر، بررسی رابطه فعالیتهای بدنی و آمادگی جسمانی با یادگیری و عزت نفس دانش آموزان دبیرستان شورای تحقیقات اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان، زمستان 76 .
 6. نیكوكار ،محمد رضا ،مقایسه عملكرد تحصیلی دانش آموزان عضو تیمهای ورزشی با سایر دانش آموزان دوره راهنمایی شهر دزفول با توجه به رشد و توانایی كلامی، ناظر، حسین الهامپور، اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان، شورای تحقیقات .
 7. یادگار ،محسن، مقایسه آمادگی عمومی‌بدنی دانش آموزان تیز هوش و معمولی كلاسهای دوم دبیرستان در استان لرستان، استاد راهنما : جناب آقای دكتر سید امیر احمد مظفری، استاد مشاور : جناب آقای دكتر محمد كاظم واعظ موسوی، بهمن 75 .

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *