محدودیتهای پژوهش:دانلود رایگان پایان نامه مشاوره,روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی


دانلود پایان نامه

محدودیتهای پژوهش

از مشكلات و نقاط ضعف در انجام این پژوهش می توان موارد ذیل را عنوان نمود: در مورد كودكانی كه سن كمتری داشتند وقتی از علت پایخ به سوالات از آنها پرسش می كردیم، بعلت دامنه لغات محدود، از پاسخهای یك نواخت و تكراری استفاده می كردند و مشكل دیگر تعداد كم دختران نسبت به پسران در خانه كودك ناصرخسرو بود، با همه این حرفها كار با كودك و نوجوانان ساده تر و راحتتر نسبت به كار با مددكاران بود. زیرا مددكاران در پركردن پرسشنامه به هیچ عنوان همكاری لازم را انجام نمی دادند و پر كردن پرسشنامه توسط 13 مددكار به مدت سه هفته به طول انجامید. همچنین كم بودن مددكاران برتر در مقایسه با تعداد زیاد مددكاران عادی در بخش نتیجه گیری و مقایسه كار را پیچیده و مشكل كرد. یكی از مشكلات مهم دیگر تغییر در مفهوم راپورت در پرسشنانه مددكاران بود كهع بوسیله یكی از مددكاران كه باید مجوز آغاز به كار را در NGO مورد نظر به ما می دادند، صورت گرفت. كه در نهایت منجر به سوء تفاهم و حذف این ملحث مهم در بخش عملی پژوهش شد.

چكیده:

از آنجایی كه موضوع مودكان خیابانی و چگونگی ارتباط برقراركردن با آنها یكی از مسائل مهم و معضلات اساسی افرادی است كه با آنها ارتباط دارند. بررسی حاضر، تحلیل اطلاعات جمع آوری شده مربوط به كودكان خیابانی و مددكارانی كه در ارتباط با آنها می باشند است. جامعه آماری این پژوهش 26 نفر از كودكان خیابانی خانه كودك ناصرخسرو. بوده كه بصورت كاملاً تصادفی انتخاب شده اند. این كودكان بعنواذن گروه نمونه انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و توسط سوالاتی خاص مددكاران برتر را از ساتیر مددكاران تمیز داده و پرسشنامه ای در زمینه برقراری ارتباط موثر در اختیار كلیه مددكاران Ngo قرار داده كه پاسخ سوالات كدگذاری شده و برای تجزیه و تحلیل نتایح استفاده شده است.

روش تحقیق توصیفی بوده و از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختار یافته، پرسشنامه باز پاسخ و محقق ساخته شده استفاده شد. مصاحبه انتخاب مددكار برتر شامل 5 سوال و پرسشنامه تكنیكها و مولفه های مهم برقراری ارتباط موثر شامل 9 سوال در سه زمینه برقراری ارتباط روشن، متقاعدسازی، شكستن مقاومت مطرح گردیده است.

این تحقیق در قالب 22 جدول یك بعدی و 23 نمودار همراه پرسشنامه مربوطه ارائه شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد كه مددكاران برتر بیش از سایر مددكاران بعوامل درونی و روحیات كودكان توجه می كنند و تاكید زیادی به نقاط مثبت و قوی در كودكان دارند در صورتی كه سایر مددكاران به عوامل بیرونی و محیطی توجه می كنند و تاكید بیشتری به مشكلات و نقاط ضخف كودكان دارند.

در پایان نكات و پیشنهاداتی از طرف پژوهشگر مطرح گردیده كه شامل برگزاری كلاسهای آموزشی در ایجاد برقراری ارتباط برای مددكاران و تحقیق در این زمینه توسط پژوهشگران دیگر می باشد.

پیشنهادات:

1-در صورت امكان، در جهت تهیه و تدوین پرسشنامه ای استاندارد متناسب با ویژگیهای كودكان كار و خیابانی جهت گزینش مددكاران برتر تلاش شود.

2-با توجه به ویژگیهای ایرانیان در صدد این برآییم تا پرسشنامه ای برای شناسایی مولفه ها و تكنیكهای برقراری ارتباط موثر در بین مددكاران تهیه شود و اقدامات لازم صورت گیرد.

3-شناسایی ویژگیهای روحی و روانی و درونی كودكان و شیوه ادراكی آنها و نحوه برقراری ارتباط كودكان، به مددكاران در برقراری ارتباط با كودكان كار و خیابانی می تواند كمك شایان و قابل توجه‌ای كند.

4-باتوجه به نتایج این پژوهش می توان با ایجاد همایش و كلاسهای خاص، عوامل مؤثر در ارتباط و بهترین شیوه های ارتباطی و مهارتهای ارتباطی را به مددكارانی كه با كودكان كار و خیابانی در ارتباط می باشند، توسط افراد متخصص و باتجربه آموخت.

5-این پژوهش ممكن است برای اولین بار مورد توجه قرار گرفته باشد درنتیجه می توان از زوایا و دیدگاههای دیگر مورد پژوهش قرار گیرد، كه این توصیه را به پژوهشگران آینده می كنم.

6-این پژوهش  در خانه كودك ناصرخسرو و شوش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است درنتیجه برای تعمیم و مقایسه آن با مراكز دیگری می تواند این پژوهش را در مراكز و Ngoهای دیگر نیز مورد بررسی قرار داد.

جدول شماره (15) مولفه های ارتباط روشن

 

 

نام مددكار برتر

 

 

سوال دوم

در طی فرایند ارتباط روشن به چه مولفه ها و عواملی توجه می كنید.

كد G توجه به دنیای كودك، طرز نگرش و انگیزه های درونی اش
كد A اول اینكه آنها نفهمند من می خواهم مددكار آنها شوم چون شدیداً دوری می كنند من فقط دوست آنها هستم. آنها مددكار را به چشم یك آدم فضول می بینند سعی می كنم تا هر جایی كه خودشان اجازه دادند وارد زندگی آنها شدم و نه بیشتر و تا جایی كه بشود حفظ اسرار می كنم وقتی حرفهایی را كه لازم نیست به مددكاران دیگر نمی گویم.

 

 

 

 

نام مددكار عادی

 

 

سوال دوم

در طی فرایند ارتباط روشن به چه مولفه ها و عواملی توجه می كنید.

كد C در ابتدا كنترل عواطف خودم و مشاهده قوی قبل از ارتباط نزدیك و توجه به روحیه و موقعیت فرد و استفاده از روشهای غیر مستقیم برای منتقل كردن مسائل و معمولاً از روش مستقیم و زور ارتباط برقرار نمی كنم.
كد I از نظر جسم و روح مددجو را مورد توجه قرار می دهیم حتی از نظر جنسیت
كد D نیازهای طرف مقابل، بخصوص به اینكه مددجو احساس راحتی و اطمینان كند. روحیات هر مددجو، اجازه یم دهیم كه طرف خود را بدون ترس، واهمه ابراز نماید. اینكه طرف مقابل ما مجرمی نیست كه در مقابل بازپرس قرار گرفته است.
كد F راهنمایی از تجربیات افرادی كه به راحتی می توانستند ارتباط خوبی بقرار كنند و كتابهایی كه در این زمینه وجود دارند و مهمترین عوالمل، عوامل تهدید كننه برای اینان است كه در بیشتر بچه ها متاسفانه بخاطر نامناسب بودن شرایط خانه و محیط زندگی باعث شده رفتارهای نتامطلوب از خود نشان دهند كه خیلی بیشتر باید روی این بچه ها كار شود.
كد E سم كودك، جنسیت وی، سلامت كودك، توجه به خصوصیات اخلاقی، زبان بدن، جایگاه خانوادگی و شخصیتی
كد H با شناخت از كودكان مركز می توان نیازها و باورها و نقطه نظرهای آنها را دانسته و بر اساس نیازها برنامه ریزی شود.
كد B به شخصیت بچه ها، زبان بدن، نحوة برخورد، قبل از ارتباط دو سه مشاهده می كنم.
كد M ————
كد L درك صحیح، صداقت، به كودك بفهمانیم كه سعی می كنیم او را درك كنیم. توجه به شرایط كودك، فضا، امكانات.
كد J باید روحیه كودك را شناخت و با آن هم زبان شد. سعی می كنم با كودك یك رابطه دوستانه برقرار كنم تا كودك مت را مانند خودش بداند. حالات روانی و روحی كودك را مورد توجه قرار می دهم و ارزشهای مختلف ایجاد ارتباط استفاده می كنم.
كد K در وحله اول عامل تجربه بدین ترتیب كه هم فكری با افراد با تجربه باشد نه افرادی كه صرفاً خواستار اثبات نظریات خویش باشند و دوم اینكه افرزایش مطالعات در این زمینه (ایجاد ارتباط) خود نیز از مولفه های اصلی به شمار می رود. سوم قرار گرفتن در شرایط طرف مقابل و وارد شدن به دنیای كودك

 

جدول شماره (16) تكنیكهای متقاعدسازی

 

 

نام مددكار برتر

 

 

سوال چهارم

شما برای متقاعد كردن از چه راهها و تكنیكهایی استفاده می كنید.

كد G بیشتر سعی در بازكردن مسئله برای كودك می كنم. شروع به حرف زدن در مورد آن می كنم. نقطه نظرات مثبت خود و كودكان را در جریان تعامل بیان می كنم.
كد A برای متقاعد كردن آنها از تكنیكهای غیرمستقیم استفاده می كنم. همچنین در بارة آینده هشدار می دهم و آینده و عواقب كار را برایشان باز می كنم. سعی می كنم راه حل پیشنهادی را در چند گزینه انتخابی برای آنها بنگنجانم و از آنها بخواهم یكی را انتخاب كنند و راجع به هر یك دلیل بیاورند.

 

 

 

 

نام مددكار عادی

 

 

سوال چهارم

شما برای متقاعد كردن از چه راهها و تكنیكهایی استفاده می كنید.

كد C در ابتدا گوش كردن به نظر فرد و احترام گذاشتن به آن و بعد تحلیل موضوع با كمك خود فرد. دادن پیشنهادات در قالب تجربه یا مثال بصورت غیرمستقیم تا موضع گیری نشود و در آخر با همفكری او با توجه به توانایی هائش تصمیمی گیری كردن
كد I ابتدا رابطه دوستانه برقرار می كنم بعد برای هر كار مددجو علت آن را از او می خواهم. با همان دلیل كارش و دلیل هركاری كه برای مددجو انجام می دهم در حد توانم برای او توضیخ می دهم
كد D توضیح روشن و منطقی و صدردرصد صادقانه و نشان دادن مصداقهای بیرونی در صورت وحود.
كد F اول یا صحبت كردن، گوش كردن راه بد و نادرست، نشان دددن بچه هایی كه كار مثبت انجام می دهند و فرصت داده به اینكه راه درست را از نادرست تشخیص دهد.
كد E شرح مساله، مثال آوردن، اشاره به این نكته كه با فردی مانند وی برخورد كرده ام. و ازجمله یكبار امتحان كن مطمئن باش به نتیجه می دهی بسیار استفاده می كنم
كد H ارتباط سالم با صداقت و اینكه كودكان بدانند كه برای آنها حضور یافته ان و گروه های كودك را بشناسیم و بر اساس آنها برنالمه ریزی كنیم.
كد B از طریق مثال زدن، و صحیت كردن با آرامش و گاهی هم تند صحبت كردن.
كد M استفاده از زبان خود كودك
كد L شكل خاصی ندارد، باید دید از چه راهی با توجه به توانایی كودك می توان به مقصود رسید زیرا تجربه گذشته كودك و نوع برخورد با آن می توانند تعیین كننده باشد.
كد J ابتدا سعی می منم با او دوست شوم و یك رابطه دو ستانه برقرار می كنم و از كودك برای كاری كه كرده یا موضوعی كه باید او را متقاعدذ كنم از او دلیل می خواهم و بر اساس آن دلیل با او صحبت می كنم و در صورت لزوم با عمل به او اثبات می كنم و او را متقاعد می كنم.
كد K سعی می كنم تا با لحن خودش و با همراهی او متقاعدش سازم.

 

جدول شماره (17) مولفه های متقاعدسازی

 

 

نام مددكار برتر

 

 

سوالپنجم

برای متقاعد كردن كودك به چه عوامل و مولفه های توجه می كنید.

كد G روشن و شفاف صحبت كردن مددكار و مددجو.
كد A از زور كردن آنها شدیداً خودداری می كنم. سعی می كنم گذشته را یادآوری نكنم و سعی می كنم از خود آنها بیشتر كمك بگیرم و با سوالهای بسیار او را به هدف نزدیك كنم

 

 

 

 

نام مددكار عادی

 

 

سوالپنجم

برای متقاعد كردن كودك به چه عوامل و مولفه های توجه می كنید.

كد C اول اینكه او یك انسان است و نظر و احساس مربوط به خود را دارد و باید به آن احترام گذاشت. طرح سوال در مورد موضوع و صحبت در مورد آن با كودك. نظر و پیشنهادات خودم را به زور به او تلقین نكنم و بصورت غیرمستقیم به نظر واحد برسیم.
كد I رابطة علت و معلول
كد D به ویگیهای شخصی كودك و ویژگیهای مشترك انسانها. اینكه كودك باید به ما اطمینان كند تا توجیه ما را بذپرید. اینكه به او اطمینان بدهیم دوست او هستیم، دوستن داریم و قصدمان كمك به اوست نه تنبیه و مجازاتش
كد F كتابهایی كه در این زمینه است. تجربیات ارفاد در برخورد با این كودكان داشته اند. و در آخر زیرنظر داشتن رفتار كودك برای انجام دادن رفتارهای نادرست و درنظر گرفتن تغییر كردن او كه به احتمال 80% تغییر در آن مشاهده می شود.
كد E استفاده از زبان بدن و گوش كردن دقیق به سخنانش، ظرفیت كودك، خصوصیات اخلاقی وی، خانوادة وی، دوستان كودك، تاوجه به مواردی كه به آنها علاقه دارد یا از آنها متنفر است.
كد H دوستی و صداقت
كد B نوع شخصیت او و اینكه شگرد او به چه صورت است به نوعی رگ خاص او را بدست آورم.
كد M دیدگاههای شخصی كودك، خواسته هیا او، نوع نگرش او نسبت به دیگران.
كد L برای ایجاد ارتباط و انتقال پیام به تعداد كودكان تنوع وجود دارد و تصمیم گیری قبلی در مورد نوع ارتباط و انتقال مفاهیم می تواند زیان آور باشد. باید اول درك كرد و بعد تصمیم گرفت.
كد J باید هدف كودك را از آن كار بدانم و بر اساس آن هدف تصمیمات لازم را بگیریم.
كد K جلب اعتماد كودك كه قصد تحمیل خواسته های خود را ندارم.

 

 

جدول شماره (18) تكنیكهای شكستن مقاومت

 

 

نام مددكار برتر

 

 

سوال هفتم

در زمانی كه با مقاومت كودك روبرو می شوید از چه راهها و تكنیكهایی استفاده می كنید.

كد G برخورد مناسب و منطقی با مقاومت كودك و توجه به مسئله برای كودكان و شرح و توضیح پیامدهای منفی آن موضوع و گشو دادن به توجیه های كودك و دلایلی كه كودك می آورد.
كد A اول از او می خواهم بگوید اگر مقاومت كرد با سوالهای دیگر و روشهای خلاقانه سعی می كنم مقاومت او را از بین ببرم اگر جواب نداد او را رها می كنم تا زمان دیگر كه مناسبتر باشد یا از دوستان كودك كمك می گیرم برای رفع مشكل كودك.

 

 

 

 

نام مددكار عادی

 

 

سوال هفتم

در زمانی كه با مقاومت كودك روبرو می شوید از چه راهها و تكنیكهایی استفاده می كنید.

كد C بازكردن و روشن كردن موضوع و طرح سوال در مورد علت مقاومت و میزان اهمیت آن موضوع با آرامش و بدون تعصب. به كمك آن نكات مثبت و منفی موضوع را در روی ورقه ای نوشتن و خود او نظر بدهد.
كد I جلسه را تمام می كنم و به او می گویم كه هر وقت دوست داشتی بیا تا با هم صحبت كنیم.
كد D بستگی به شرایط دارد ولی معمولاً در آن لحظه موضوع را ادامه نیم دهم و به وقت مناسبتری موكول می كنم.
كد F سكوت و مشاهده كردن رفتار كودك و شرمنده كردن از عمل برخورد. درگیری لفظی یه هیچ عنوان جواب نمی دهد.
كد E بحث در مورد دلایل وی برای مقاومت كردن و سعی در حل آنها. به نظر او احترام می گذارم ولی تمام سعی خود را می كنم تا او را مانع كنیم از طریق گفتگو و یا صحبت با دوستانش در هنگامی كه خودش هم حضور داشته باشد (در مورد موضوع مورد نظر).
كد H با سكوت و فرصت دادن به كودك.
كد B می توانم بگویم در این مورد هیچ كاری نتوانستم بكنم و نیم دانم چه راه حلی باید انجام شود. سعی می كنم با صحبت كردن این مقاومت را از بین ببرم ولی نتوانستم
كد M اجازه فكر كردن بیشتر به كودك بدهیم. حدالامكان ادامه بحث به زمان دیگری موكول شود.
كد L كودك یك انسان است همانگونه كه در مورد انسانها تكنیكهای متنوع وجود دارد در مورد كودكان نیز همینطور است ولی در مرحله اول شناخت زبان كودك است.
كد J بر اساس شناختی كه از روحیة كودك دارم یك برخورد مناسب یا با او، بال جدیت صحبت می كنم یا اینكه با شوخی  و با گفتن كلماتی كه كودك متوجه شود كه كار او اشتباه است.
كد K سعی می كنم تا بر اعصاب خود مسلط باشم و بدنبال نقطه ضعفی از جانب كودك به هنگام بیان دلایل مقاومت.

 

جدول شماره (19) مولفه های شكستن مقاومت

 

 

نام مددكار برتر

 

 

سوال هفتم

در زمانی كه در برابر شما مقاومت می كند به چه مولفه ها و عواملی توجه می كنید.

كد G علت مقاومت و توجه خود كودك در مورد آن مسئله.
كد A به هیچ عنوان با زور نمی شود كسی را به كاری وادار كرد. و نباید خشمگین شد چون هدف ما كمك به كودك است نه اینكه عصبانی شویم و او را زور كنیم.

 

 

 

 

نام مددكار عادی

 

 

سوال هشتم

در زمانی كه در برابر شما مقاومت می كند به چه مولفه ها و عواملی توجه می كنید.

كد C با او مخالفت مستقیم و جدی نمی كنم و خواستن دلایل مقاومت. در مورد تظر خودم تعصب نشان ندهم. و با برقرار كردن ارتباط خوب و بالا بردن اعتماد او با روش غیرمستقیم و نمونه های بارز با او صحبت می كنم.
كد I تشویق كودك برای بازگو نمودن دلایل مقاومت و دلیل منطقی این مقاومت را از او می پرسم اگر خواست جواب بدهد.
كد D به دلایلی كه باعث ایجاد و ابراز چنین مقاومتی شده توجه می كنم.
كد F تشویق بكار خوب و همیشه با زبان خوش و تشویق درست نیست بلكه تنبیه جواب مثبت به ما می دهد. تنبیه منظور تنبیه بدنی نیست بلكه گرفتن وسیله بازی از اوست.
كد E دلایل مقاومت، محیط كودك، طرز صحبت كردن خودم، طرز گوش كردن كودك، سن كودك.
كد H روشهای متفاوت را تجربه كنیم كه توام با دوستی و صداقت باشد.
كد B به تیپ شخصیتی او.
كد M علت مقاومت، دلیل به بن بست رسیدن بحث.
كد L مقاومت كودكان معمولا پیچیدگی زیادی ندارد و با چند حركت متفاوت می توان بعلت آن دست یافت، فقط زمان می خواهد.
كد J ابتدا سعی می كنم خود را در مقابل كودك عصبانی و عصبی نشان ندهم و بعد سعی می كنم دلایل مقاومت كودك را متوجه شوم و بعد با او صحبت می كنم و بر اساس آن یم برخورد مناسب با او می كنم.
كد K با او برخورد نشود، توجه كامل به دلایل كودك، قانع ساختن بوسیله سخنان قبلی او.

 

جدول شماره (14) تكنیكهیا ارتباط روشن

 

 

نام مددكار برتر

 

 

سوال اول

شما برای ایجاد ارتباط روشن از چه راهها و تكنیكهایی استفاده می كنید.

كد G بیشتر توجه من به رفتار كودك است و همینطور عقاید و باورها و ارزشهای مثبتی كه درون او رشد ركده است و به آن علایق احترام می گذارم حتی كودكانی كه بسیاری از ارزشها را نادیده بگیرند به آنها احترام می گذارم و در جلسات ابتدایی بسیاری از كودكان دوست دارند از زندگی شخصی افراد پس و جو كنند سعی می كنم با صداقت به سوالاتتان پاسخ دهم و یك اطمینان خاظری برایشان بوجود آورم كم كم به درون كودك نفوذ می كنم و البته تا جایی كه قوانین اجازه دهند حمایتشان می كنم. مانند كودك باشم و از نظر روحی با كودك همگام می شوم و نكات مثبت را ثبت می كنم و منفی ها را كم رنگتر می كنم.
كد A اول سعی می كنم مانند آنها بچه شوم. با آنها بازی می كنم و در هر فرد با توجه به علایق آنها از طریق علایق وارد آنها می شوم. بعضی ها شطرنج، فوتبال، هنر، درس و … با آنها حرف یم زنم و تشویق می كنم و در ارتباط برقرار كردن متداوم سعی می كنم اعتماد آنها را جلب كنم و حالات درونی آنها را بررسی می كنم و با آنها صحبت می كنم و با چرا و چگونه به مسائل آنها پی می برم. زمانی كه می بینم می خواهند حرف بزنند فقط گكوش می دهم.

 

 

 

 

نام مددكار عادی

 

 

سوال اول

شما برای ایجاد ارتباط روشن از چه راهها و تكنیكهایی استفاده می كنید.

كد C ابتدا پذیرش مددجو و كاهش اضطراب و نگرانی مددجو مطرح است و اینكه مددجو را آنطور كه هست بپذیریم نه آنطور كه می خواهیم و با روحیات او همگام شویم و به عقاید او احترام بگذاریم و اعمال قدرت نمی كنم و بعد شناخت مشكل و قادرسازی كودك و خانواده. این ارتباط با هر فدی متفاوت است بستگی به روحیه و باورها و موقعیت كودك دارد ولی سعی می كنم در ابتدا با اعتماد آنها را قوی كنم بعد در صدد بدست آوردن اطلاعات جزئی هستم
كد I برای ایجاد ارتباط دوستانه از راه صداقت و پشتكار می توانیم ارتباط خوبی با چه ها برقرار كنیم.
كد D ایجاد ارتباط دوستانه و هم سطح نه از موضع بالا. طوری كه مددجو مرا یكی از دوستان خود تصور كند. و سعی در برقراری رفتار صمیمانه و اینكه طرف مقابل حس كند كه او را درك می كنیم و در برخی موارد به او حق می دهیم.
كد F در ابتدا با مشاهده، توجه به فرهنگ و سنن كودك، رفتار و حركاتی كه انجام می دهد، راهنمایی و توجه او به رفتار منتاسب  و تمام كودكان كار و خیابان و كودكانی كه در پروژه ها می آیند قانون پذیری را با گوشزد كردن و حتی در مواردی با تنبیه شدن از ندادن تغذیه بخاطر رفتار نامطلوب بپذیرند، ارتباط بسیار مثبت خواهد شد.
كد E من اكثراً تلاش می كنم با كودك مانند یك دوست برخورد كنم. او را درك كنم و در مورد مسائلی كه كودك را جذب می كند گفتگو كنم تا در بین صحبتهای او پی به مشكلاتش ببرم به او كمك كنم.
كد H بررسی موانع و مشكلات و تا حد امكان رفع آن با همفكری خود جمعی و با آگاهی كامل از نحوه برخورد و دوستی و صداقت در كلام و عمل.
كد B بیشتر سعغی می كنم خودم را هم تیپ مددجو كنم و دنیا را از چشم او بنگرم و بیشتر سعی بر درك او را دارم.
كد M
كد L درك صحیح از آنها و شرایط آنها و رعایت رازداری و ایجاد اعتماد و همگام شدن برای ارتباط اولیه و تصنعی برخورد نكردن و داشتن صداقت.
كد J در ابتدا خوب به حرفها و درد دلهای كودك گوش می كنم و بعد سعی می كنم بفهمم كه كودك از چه راهی بیشتر و بهتر به حرفهای من گوش می دهد و توجه می كنم كه كودك از چه راهی بیشتر و بهتر به حرفهای من گوش می دهد وتوجه می كنم كه كودك از چه راهی بیشتر می تواند با من رابطه برقرار كند و بعد از برقراری ارتباط او را به سوی هدفی كه دارد راهنمایی می كنم.
كد K بهترین راه رفتن در قالب مددجو سخن گفتن با زبان خودش است. باید  در محیط مورد نظر قرار گرفت پس با توجه به مشكلات موجود راه حلی مناسب را در جهت ایجاد ارتباط موثر انتخاب نمود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *