محدودیتهای پژوهش:دانلود رایگان پایان نامه مشاوره,روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

دانلود پایان نامه

محدودیتهای پژوهش

از مشکلات و نقاط ضعف در انجام این پژوهش می توان موارد ذیل را عنوان نمود: در مورد کودکانی که سن کمتری داشتند وقتی از علت پایخ به سوالات از آنها پرسش می کردیم، بعلت دامنه لغات محدود، از پاسخهای یک نواخت و تکراری استفاده می کردند و مشکل دیگر تعداد کم دختران نسبت به پسران در خانه کودک ناصرخسرو بود، با همه این حرفها کار با کودک و نوجوانان ساده تر و راحتتر نسبت به کار با مددکاران بود. زیرا مددکاران در پرکردن پرسشنامه به هیچ عنوان همکاری لازم را انجام نمی دادند و پر کردن پرسشنامه توسط ۱۳ مددکار به مدت سه هفته به طول انجامید. همچنین کم بودن مددکاران برتر در مقایسه با تعداد زیاد مددکاران عادی در بخش نتیجه گیری و مقایسه کار را پیچیده و مشکل کرد. یکی از مشکلات مهم دیگر تغییر در مفهوم راپورت در پرسشنانه مددکاران بود کهع بوسیله یکی از مددکاران که باید مجوز آغاز به کار را در NGO مورد نظر به ما می دادند، صورت گرفت. که در نهایت منجر به سوء تفاهم و حذف این ملحث مهم در بخش عملی پژوهش شد.

چکیده:

از آنجایی که موضوع مودکان خیابانی و چگونگی ارتباط برقرارکردن با آنها یکی از مسائل مهم و معضلات اساسی افرادی است که با آنها ارتباط دارند. بررسی حاضر، تحلیل اطلاعات جمع آوری شده مربوط به کودکان خیابانی و مددکارانی که در ارتباط با آنها می باشند است. جامعه آماری این پژوهش ۲۶ نفر از کودکان خیابانی خانه کودک ناصرخسرو. بوده که بصورت کاملاً تصادفی انتخاب شده اند. این کودکان بعنواذن گروه نمونه انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و توسط سوالاتی خاص مددکاران برتر را از ساتیر مددکاران تمیز داده و پرسشنامه ای در زمینه برقراری ارتباط موثر در اختیار کلیه مددکاران Ngo قرار داده که پاسخ سوالات کدگذاری شده و برای تجزیه و تحلیل نتایح استفاده شده است.

روش تحقیق توصیفی بوده و از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختار یافته، پرسشنامه باز پاسخ و محقق ساخته شده استفاده شد. مصاحبه انتخاب مددکار برتر شامل ۵ سوال و پرسشنامه تکنیکها و مولفه های مهم برقراری ارتباط موثر شامل ۹ سوال در سه زمینه برقراری ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت مطرح گردیده است.

این تحقیق در قالب ۲۲ جدول یک بعدی و ۲۳ نمودار همراه پرسشنامه مربوطه ارائه شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که مددکاران برتر بیش از سایر مددکاران بعوامل درونی و روحیات کودکان توجه می کنند و تاکید زیادی به نقاط مثبت و قوی در کودکان دارند در صورتی که سایر مددکاران به عوامل بیرونی و محیطی توجه می کنند و تاکید بیشتری به مشکلات و نقاط ضخف کودکان دارند.

در پایان نکات و پیشنهاداتی از طرف پژوهشگر مطرح گردیده که شامل برگزاری کلاسهای آموزشی در ایجاد برقراری ارتباط برای مددکاران و تحقیق در این زمینه توسط پژوهشگران دیگر می باشد.

پیشنهادات:

۱-در صورت امکان، در جهت تهیه و تدوین پرسشنامه ای استاندارد متناسب با ویژگیهای کودکان کار و خیابانی جهت گزینش مددکاران برتر تلاش شود.

۲-با توجه به ویژگیهای ایرانیان در صدد این برآییم تا پرسشنامه ای برای شناسایی مولفه ها و تکنیکهای برقراری ارتباط موثر در بین مددکاران تهیه شود و اقدامات لازم صورت گیرد.

۳-شناسایی ویژگیهای روحی و روانی و درونی کودکان و شیوه ادراکی آنها و نحوه برقراری ارتباط کودکان، به مددکاران در برقراری ارتباط با کودکان کار و خیابانی می تواند کمک شایان و قابل توجه‌ای کند.

۴-باتوجه به نتایج این پژوهش می توان با ایجاد همایش و کلاسهای خاص، عوامل مؤثر در ارتباط و بهترین شیوه های ارتباطی و مهارتهای ارتباطی را به مددکارانی که با کودکان کار و خیابانی در ارتباط می باشند، توسط افراد متخصص و باتجربه آموخت.

۵-این پژوهش ممکن است برای اولین بار مورد توجه قرار گرفته باشد درنتیجه می توان از زوایا و دیدگاههای دیگر مورد پژوهش قرار گیرد، که این توصیه را به پژوهشگران آینده می کنم.

۶-این پژوهش  در خانه کودک ناصرخسرو و شوش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است درنتیجه برای تعمیم و مقایسه آن با مراکز دیگری می تواند این پژوهش را در مراکز و Ngoهای دیگر نیز مورد بررسی قرار داد.

جدول شماره (۱۵) مولفه های ارتباط روشن

 

 

نام مددکار برتر

 

 

سوال دوم

در طی فرایند ارتباط روشن به چه مولفه ها و عواملی توجه می کنید.

کد G توجه به دنیای کودک، طرز نگرش و انگیزه های درونی اش
کد A اول اینکه آنها نفهمند من می خواهم مددکار آنها شوم چون شدیداً دوری می کنند من فقط دوست آنها هستم. آنها مددکار را به چشم یک آدم فضول می بینند سعی می کنم تا هر جایی که خودشان اجازه دادند وارد زندگی آنها شدم و نه بیشتر و تا جایی که بشود حفظ اسرار می کنم وقتی حرفهایی را که لازم نیست به مددکاران دیگر نمی گویم.

 

 

 

 

نام مددکار عادی

 

 

سوال دوم

در طی فرایند ارتباط روشن به چه مولفه ها و عواملی توجه می کنید.

کد C در ابتدا کنترل عواطف خودم و مشاهده قوی قبل از ارتباط نزدیک و توجه به روحیه و موقعیت فرد و استفاده از روشهای غیر مستقیم برای منتقل کردن مسائل و معمولاً از روش مستقیم و زور ارتباط برقرار نمی کنم.
کد I از نظر جسم و روح مددجو را مورد توجه قرار می دهیم حتی از نظر جنسیت
کد D نیازهای طرف مقابل، بخصوص به اینکه مددجو احساس راحتی و اطمینان کند. روحیات هر مددجو، اجازه یم دهیم که طرف خود را بدون ترس، واهمه ابراز نماید. اینکه طرف مقابل ما مجرمی نیست که در مقابل بازپرس قرار گرفته است.
کد F راهنمایی از تجربیات افرادی که به راحتی می توانستند ارتباط خوبی بقرار کنند و کتابهایی که در این زمینه وجود دارند و مهمترین عوالمل، عوامل تهدید کننه برای اینان است که در بیشتر بچه ها متاسفانه بخاطر نامناسب بودن شرایط خانه و محیط زندگی باعث شده رفتارهای نتامطلوب از خود نشان دهند که خیلی بیشتر باید روی این بچه ها کار شود.
کد E سم کودک، جنسیت وی، سلامت کودک، توجه به خصوصیات اخلاقی، زبان بدن، جایگاه خانوادگی و شخصیتی
کد H با شناخت از کودکان مرکز می توان نیازها و باورها و نقطه نظرهای آنها را دانسته و بر اساس نیازها برنامه ریزی شود.
کد B به شخصیت بچه ها، زبان بدن، نحوه برخورد، قبل از ارتباط دو سه مشاهده می کنم.
کد M ————
کد L درک صحیح، صداقت، به کودک بفهمانیم که سعی می کنیم او را درک کنیم. توجه به شرایط کودک، فضا، امکانات.
کد J باید روحیه کودک را شناخت و با آن هم زبان شد. سعی می کنم با کودک یک رابطه دوستانه برقرار کنم تا کودک مت را مانند خودش بداند. حالات روانی و روحی کودک را مورد توجه قرار می دهم و ارزشهای مختلف ایجاد ارتباط استفاده می کنم.
کد K در وحله اول عامل تجربه بدین ترتیب که هم فکری با افراد با تجربه باشد نه افرادی که صرفاً خواستار اثبات نظریات خویش باشند و دوم اینکه افرزایش مطالعات در این زمینه (ایجاد ارتباط) خود نیز از مولفه های اصلی به شمار می رود. سوم قرار گرفتن در شرایط طرف مقابل و وارد شدن به دنیای کودک

 

جدول شماره (۱۶) تکنیکهای متقاعدسازی

 

 

نام مددکار برتر

 

 

سوال چهارم

شما برای متقاعد کردن از چه راهها و تکنیکهایی استفاده می کنید.

کد G بیشتر سعی در بازکردن مسئله برای کودک می کنم. شروع به حرف زدن در مورد آن می کنم. نقطه نظرات مثبت خود و کودکان را در جریان تعامل بیان می کنم.
کد A برای متقاعد کردن آنها از تکنیکهای غیرمستقیم استفاده می کنم. همچنین در باره آینده هشدار می دهم و آینده و عواقب کار را برایشان باز می کنم. سعی می کنم راه حل پیشنهادی را در چند گزینه انتخابی برای آنها بنگنجانم و از آنها بخواهم یکی را انتخاب کنند و راجع به هر یک دلیل بیاورند.

 

 

 

 

نام مددکار عادی

 

 

سوال چهارم

شما برای متقاعد کردن از چه راهها و تکنیکهایی استفاده می کنید.

کد C در ابتدا گوش کردن به نظر فرد و احترام گذاشتن به آن و بعد تحلیل موضوع با کمک خود فرد. دادن پیشنهادات در قالب تجربه یا مثال بصورت غیرمستقیم تا موضع گیری نشود و در آخر با همفکری او با توجه به توانایی هائش تصمیمی گیری کردن
کد I ابتدا رابطه دوستانه برقرار می کنم بعد برای هر کار مددجو علت آن را از او می خواهم. با همان دلیل کارش و دلیل هرکاری که برای مددجو انجام می دهم در حد توانم برای او توضیخ می دهم
کد D توضیح روشن و منطقی و صدردرصد صادقانه و نشان دادن مصداقهای بیرونی در صورت وحود.
کد F اول یا صحبت کردن، گوش کردن راه بد و نادرست، نشان دددن بچه هایی که کار مثبت انجام می دهند و فرصت داده به اینکه راه درست را از نادرست تشخیص دهد.
کد E شرح مساله، مثال آوردن، اشاره به این نکته که با فردی مانند وی برخورد کرده ام. و ازجمله یکبار امتحان کن مطمئن باش به نتیجه می دهی بسیار استفاده می کنم
کد H ارتباط سالم با صداقت و اینکه کودکان بدانند که برای آنها حضور یافته ان و گروه های کودک را بشناسیم و بر اساس آنها برنالمه ریزی کنیم.
کد B از طریق مثال زدن، و صحیت کردن با آرامش و گاهی هم تند صحبت کردن.
کد M استفاده از زبان خود کودک
کد L شکل خاصی ندارد، باید دید از چه راهی با توجه به توانایی کودک می توان به مقصود رسید زیرا تجربه گذشته کودک و نوع برخورد با آن می توانند تعیین کننده باشد.
کد J ابتدا سعی می منم با او دوست شوم و یک رابطه دو ستانه برقرار می کنم و از کودک برای کاری که کرده یا موضوعی که باید او را متقاعدذ کنم از او دلیل می خواهم و بر اساس آن دلیل با او صحبت می کنم و در صورت لزوم با عمل به او اثبات می کنم و او را متقاعد می کنم.
کد K سعی می کنم تا با لحن خودش و با همراهی او متقاعدش سازم.

 

جدول شماره (۱۷) مولفه های متقاعدسازی

 

 

نام مددکار برتر

 

 

سوالپنجم

برای متقاعد کردن کودک به چه عوامل و مولفه های توجه می کنید.

کد G روشن و شفاف صحبت کردن مددکار و مددجو.
کد A از زور کردن آنها شدیداً خودداری می کنم. سعی می کنم گذشته را یادآوری نکنم و سعی می کنم از خود آنها بیشتر کمک بگیرم و با سوالهای بسیار او را به هدف نزدیک کنم

 

 

 

 

نام مددکار عادی

 

 

سوالپنجم

برای متقاعد کردن کودک به چه عوامل و مولفه های توجه می کنید.

کد C اول اینکه او یک انسان است و نظر و احساس مربوط به خود را دارد و باید به آن احترام گذاشت. طرح سوال در مورد موضوع و صحبت در مورد آن با کودک. نظر و پیشنهادات خودم را به زور به او تلقین نکنم و بصورت غیرمستقیم به نظر واحد برسیم.
کد I رابطه علت و معلول
کد D به ویگیهای شخصی کودک و ویژگیهای مشترک انسانها. اینکه کودک باید به ما اطمینان کند تا توجیه ما را بذپرید. اینکه به او اطمینان بدهیم دوست او هستیم، دوستن داریم و قصدمان کمک به اوست نه تنبیه و مجازاتش
کد F کتابهایی که در این زمینه است. تجربیات ارفاد در برخورد با این کودکان داشته اند. و در آخر زیرنظر داشتن رفتار کودک برای انجام دادن رفتارهای نادرست و درنظر گرفتن تغییر کردن او که به احتمال ۸۰% تغییر در آن مشاهده می شود.
کد E استفاده از زبان بدن و گوش کردن دقیق به سخنانش، ظرفیت کودک، خصوصیات اخلاقی وی، خانواده وی، دوستان کودک، تاوجه به مواردی که به آنها علاقه دارد یا از آنها متنفر است.
کد H دوستی و صداقت
کد B نوع شخصیت او و اینکه شگرد او به چه صورت است به نوعی رگ خاص او را بدست آورم.
کد M دیدگاههای شخصی کودک، خواسته هیا او، نوع نگرش او نسبت به دیگران.
کد L برای ایجاد ارتباط و انتقال پیام به تعداد کودکان تنوع وجود دارد و تصمیم گیری قبلی در مورد نوع ارتباط و انتقال مفاهیم می تواند زیان آور باشد. باید اول درک کرد و بعد تصمیم گرفت.
کد J باید هدف کودک را از آن کار بدانم و بر اساس آن هدف تصمیمات لازم را بگیریم.
کد K جلب اعتماد کودک که قصد تحمیل خواسته های خود را ندارم.

 

 

جدول شماره (۱۸) تکنیکهای شکستن مقاومت

 

 

نام مددکار برتر

 

 

سوال هفتم

در زمانی که با مقاومت کودک روبرو می شوید از چه راهها و تکنیکهایی استفاده می کنید.

کد G برخورد مناسب و منطقی با مقاومت کودک و توجه به مسئله برای کودکان و شرح و توضیح پیامدهای منفی آن موضوع و گشو دادن به توجیه های کودک و دلایلی که کودک می آورد.
کد A اول از او می خواهم بگوید اگر مقاومت کرد با سوالهای دیگر و روشهای خلاقانه سعی می کنم مقاومت او را از بین ببرم اگر جواب نداد او را رها می کنم تا زمان دیگر که مناسبتر باشد یا از دوستان کودک کمک می گیرم برای رفع مشکل کودک.

 

 

 

 

نام مددکار عادی

 

 

سوال هفتم

در زمانی که با مقاومت کودک روبرو می شوید از چه راهها و تکنیکهایی استفاده می کنید.

کد C بازکردن و روشن کردن موضوع و طرح سوال در مورد علت مقاومت و میزان اهمیت آن موضوع با آرامش و بدون تعصب. به کمک آن نکات مثبت و منفی موضوع را در روی ورقه ای نوشتن و خود او نظر بدهد.
کد I جلسه را تمام می کنم و به او می گویم که هر وقت دوست داشتی بیا تا با هم صحبت کنیم.
کد D بستگی به شرایط دارد ولی معمولاً در آن لحظه موضوع را ادامه نیم دهم و به وقت مناسبتری موکول می کنم.
کد F سکوت و مشاهده کردن رفتار کودک و شرمنده کردن از عمل برخورد. درگیری لفظی یه هیچ عنوان جواب نمی دهد.
کد E بحث در مورد دلایل وی برای مقاومت کردن و سعی در حل آنها. به نظر او احترام می گذارم ولی تمام سعی خود را می کنم تا او را مانع کنیم از طریق گفتگو و یا صحبت با دوستانش در هنگامی که خودش هم حضور داشته باشد (در مورد موضوع مورد نظر).
کد H با سکوت و فرصت دادن به کودک.
کد B می توانم بگویم در این مورد هیچ کاری نتوانستم بکنم و نیم دانم چه راه حلی باید انجام شود. سعی می کنم با صحبت کردن این مقاومت را از بین ببرم ولی نتوانستم
کد M اجازه فکر کردن بیشتر به کودک بدهیم. حدالامکان ادامه بحث به زمان دیگری موکول شود.
کد L کودک یک انسان است همانگونه که در مورد انسانها تکنیکهای متنوع وجود دارد در مورد کودکان نیز همینطور است ولی در مرحله اول شناخت زبان کودک است.
کد J بر اساس شناختی که از روحیه کودک دارم یک برخورد مناسب یا با او، بال جدیت صحبت می کنم یا اینکه با شوخی  و با گفتن کلماتی که کودک متوجه شود که کار او اشتباه است.
کد K سعی می کنم تا بر اعصاب خود مسلط باشم و بدنبال نقطه ضعفی از جانب کودک به هنگام بیان دلایل مقاومت.

 

جدول شماره (۱۹) مولفه های شکستن مقاومت

 

 

نام مددکار برتر

 

 

سوال هفتم

در زمانی که در برابر شما مقاومت می کند به چه مولفه ها و عواملی توجه می کنید.

کد G علت مقاومت و توجه خود کودک در مورد آن مسئله.
کد A به هیچ عنوان با زور نمی شود کسی را به کاری وادار کرد. و نباید خشمگین شد چون هدف ما کمک به کودک است نه اینکه عصبانی شویم و او را زور کنیم.

 

 

 

 

نام مددکار عادی

 

 

سوال هشتم

در زمانی که در برابر شما مقاومت می کند به چه مولفه ها و عواملی توجه می کنید.

کد C با او مخالفت مستقیم و جدی نمی کنم و خواستن دلایل مقاومت. در مورد تظر خودم تعصب نشان ندهم. و با برقرار کردن ارتباط خوب و بالا بردن اعتماد او با روش غیرمستقیم و نمونه های بارز با او صحبت می کنم.
کد I تشویق کودک برای بازگو نمودن دلایل مقاومت و دلیل منطقی این مقاومت را از او می پرسم اگر خواست جواب بدهد.
کد D به دلایلی که باعث ایجاد و ابراز چنین مقاومتی شده توجه می کنم.
کد F تشویق بکار خوب و همیشه با زبان خوش و تشویق درست نیست بلکه تنبیه جواب مثبت به ما می دهد. تنبیه منظور تنبیه بدنی نیست بلکه گرفتن وسیله بازی از اوست.
کد E دلایل مقاومت، محیط کودک، طرز صحبت کردن خودم، طرز گوش کردن کودک، سن کودک.
کد H روشهای متفاوت را تجربه کنیم که توام با دوستی و صداقت باشد.
کد B به تیپ شخصیتی او.
کد M علت مقاومت، دلیل به بن بست رسیدن بحث.
کد L مقاومت کودکان معمولا پیچیدگی زیادی ندارد و با چند حرکت متفاوت می توان بعلت آن دست یافت، فقط زمان می خواهد.
کد J ابتدا سعی می کنم خود را در مقابل کودک عصبانی و عصبی نشان ندهم و بعد سعی می کنم دلایل مقاومت کودک را متوجه شوم و بعد با او صحبت می کنم و بر اساس آن یم برخورد مناسب با او می کنم.
کد K با او برخورد نشود، توجه کامل به دلایل کودک، قانع ساختن بوسیله سخنان قبلی او.

 

جدول شماره (۱۴) تکنیکهیا ارتباط روشن

 

 

نام مددکار برتر

 

 

سوال اول

شما برای ایجاد ارتباط روشن از چه راهها و تکنیکهایی استفاده می کنید.

کد G بیشتر توجه من به رفتار کودک است و همینطور عقاید و باورها و ارزشهای مثبتی که درون او رشد رکده است و به آن علایق احترام می گذارم حتی کودکانی که بسیاری از ارزشها را نادیده بگیرند به آنها احترام می گذارم و در جلسات ابتدایی بسیاری از کودکان دوست دارند از زندگی شخصی افراد پس و جو کنند سعی می کنم با صداقت به سوالاتتان پاسخ دهم و یک اطمینان خاظری برایشان بوجود آورم کم کم به درون کودک نفوذ می کنم و البته تا جایی که قوانین اجازه دهند حمایتشان می کنم. مانند کودک باشم و از نظر روحی با کودک همگام می شوم و نکات مثبت را ثبت می کنم و منفی ها را کم رنگتر می کنم.
کد A اول سعی می کنم مانند آنها بچه شوم. با آنها بازی می کنم و در هر فرد با توجه به علایق آنها از طریق علایق وارد آنها می شوم. بعضی ها شطرنج، فوتبال، هنر، درس و … با آنها حرف یم زنم و تشویق می کنم و در ارتباط برقرار کردن متداوم سعی می کنم اعتماد آنها را جلب کنم و حالات درونی آنها را بررسی می کنم و با آنها صحبت می کنم و با چرا و چگونه به مسائل آنها پی می برم. زمانی که می بینم می خواهند حرف بزنند فقط گکوش می دهم.

 

 

 

 

نام مددکار عادی

 

 

سوال اول

شما برای ایجاد ارتباط روشن از چه راهها و تکنیکهایی استفاده می کنید.

کد C ابتدا پذیرش مددجو و کاهش اضطراب و نگرانی مددجو مطرح است و اینکه مددجو را آنطور که هست بپذیریم نه آنطور که می خواهیم و با روحیات او همگام شویم و به عقاید او احترام بگذاریم و اعمال قدرت نمی کنم و بعد شناخت مشکل و قادرسازی کودک و خانواده. این ارتباط با هر فدی متفاوت است بستگی به روحیه و باورها و موقعیت کودک دارد ولی سعی می کنم در ابتدا با اعتماد آنها را قوی کنم بعد در صدد بدست آوردن اطلاعات جزئی هستم
کد I برای ایجاد ارتباط دوستانه از راه صداقت و پشتکار می توانیم ارتباط خوبی با چه ها برقرار کنیم.
کد D ایجاد ارتباط دوستانه و هم سطح نه از موضع بالا. طوری که مددجو مرا یکی از دوستان خود تصور کند. و سعی در برقراری رفتار صمیمانه و اینکه طرف مقابل حس کند که او را درک می کنیم و در برخی موارد به او حق می دهیم.
کد F در ابتدا با مشاهده، توجه به فرهنگ و سنن کودک، رفتار و حرکاتی که انجام می دهد، راهنمایی و توجه او به رفتار منتاسب  و تمام کودکان کار و خیابان و کودکانی که در پروژه ها می آیند قانون پذیری را با گوشزد کردن و حتی در مواردی با تنبیه شدن از ندادن تغذیه بخاطر رفتار نامطلوب بپذیرند، ارتباط بسیار مثبت خواهد شد.
کد E من اکثراً تلاش می کنم با کودک مانند یک دوست برخورد کنم. او را درک کنم و در مورد مسائلی که کودک را جذب می کند گفتگو کنم تا در بین صحبتهای او پی به مشکلاتش ببرم به او کمک کنم.
کد H بررسی موانع و مشکلات و تا حد امکان رفع آن با همفکری خود جمعی و با آگاهی کامل از نحوه برخورد و دوستی و صداقت در کلام و عمل.
کد B بیشتر سعغی می کنم خودم را هم تیپ مددجو کنم و دنیا را از چشم او بنگرم و بیشتر سعی بر درک او را دارم.
کد M
کد L درک صحیح از آنها و شرایط آنها و رعایت رازداری و ایجاد اعتماد و همگام شدن برای ارتباط اولیه و تصنعی برخورد نکردن و داشتن صداقت.
کد J در ابتدا خوب به حرفها و درد دلهای کودک گوش می کنم و بعد سعی می کنم بفهمم که کودک از چه راهی بیشتر و بهتر به حرفهای من گوش می دهد و توجه می کنم که کودک از چه راهی بیشتر و بهتر به حرفهای من گوش می دهد وتوجه می کنم که کودک از چه راهی بیشتر می تواند با من رابطه برقرار کند و بعد از برقراری ارتباط او را به سوی هدفی که دارد راهنمایی می کنم.
کد K بهترین راه رفتن در قالب مددجو سخن گفتن با زبان خودش است. باید  در محیط مورد نظر قرار گرفت پس با توجه به مشکلات موجود راه حلی مناسب را در جهت ایجاد ارتباط موثر انتخاب نمود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *