مبانی نظری : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی : بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه كارهای نوین آموزش استناد زده شده


دانلود پایان نامه

فصل دوم

مبانی نظری :

شاید بتوان تاریخ روان شناسی را تاریخ بحث انگیزه (انگیزش) دانست كه همیشه و برای همه روان شناسان و فیلسوفان مطرح بوده و هست . انسان هم منشأ پرسش است و هم منشأ پاسخ . چرا كه یكی از عوامل رشد و تكامل همین پرسش ها و پاسخ هاست .

روان شناسان درباره ماهیت انگیزش اختلاف نظر دارند و بنابراین اصطلاح انگیزش را متفاوت تعریف كرده اند. اكثر تعریف های انگیزش به سه جنبه در رفتار فرد برانگیخته اشاره می‌كنند: (شعاری نژاد ، علی اكبر ، 1378)

 1. جنبة انرژی زایی
 2. جنبه مقاومت
 3. جنبة‌جهت دهی یا جهت دار بودن

اگرچه برخی از تعریف ها روی یكی از این سه جنبه، بیش از دو جنبة دیگر تأكید می‌كنند، ‌با توجه به فرایند انگیزش می‌توان به دلایل پرداختن به انگیزش در رفتار انسان پی برد كه عبارتند از : اول ، به این دلیل كه غالباً مشاهدات اتفاقی و علمی ( كنترل شده) نشان داده اند كه چیزی ماشه « رفتاری» را كشیده است.

دوم، برای این كه گاهی اوقات ، ما به روش و شیوه خاصی رفتار می‌كنیم و گاهی به روش دیگر، چرا ؟ چنین می‌شود؟ یعنی چرا از وقتی به وقت دیگر فرق می‌كند؟ از قرار معلوم ، زمانی كه رفتاری از ما سرمی‌زند انگیزش وجود دارد وگرنه آن رفتار سر نمی‌زند.

سوم ، این كه مفهوم انگیزش كمك می‌كند كه توجیه و تبیین كنیم چرا « رفتاری» در موقعیت خاص رخ می دهد و در موقعیت های دیگر سر نمی‌زند؟

چهارم، این كه علاوه بر آن، مفهوم انگیزش توان ما را نسبت به شناخت و پیش بینی رفتار می افزاید و این نیز طبعاً ما را در كنترل رفتار كمك خواهد كرد. به همین سبب، روان شناسان ، تقریباً همگی براین باورند كه انسان، در هر سن ، بدون انگیزش ، فعالیت نمی‌كند. (شعاری نژاد ، علی اكبر ، 1378)

از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت كه انگیزش در پیدایش رفتار معین تقریباً نقش محوری ایفا می‌كند.

و یادگیری نیز بدون انگیزش انجام نخواهد گرفت . به عبارت دیگر می‌توان گفت كه :

 1. انگیزش، تعیین كننده تقویت هاست.
 2. انگیزش، توجیه كننده جهت گیری هدف هاست .

انگیزش، تعیین كننده میزان صرف وقت در فعالیت های مختلف است. (لیت لی كیج و دیویدسیب، برلانیز، 1374 )

 

ما با بحث انگیزش در می یابیم كه چه عامل درونی و بیرونی باعث پیدایش رفتار خاصی در شخص یا گروه می‌شود. آنچه رفتار ما را هدایت می‌كند و جهت می دهد و شخص را تا دست یافتن به خواسته اش فعال نگه می دارد . به عبارت دیگر در بحث انگیزش رفتار، در واقع به تعلیل رفتار یا افكار واعمال فرد یا گروه می پردازیم . معلم و درمانگر (روان شناس بالینی و روان پزشك) كه هدفی جز كمك به تغییر یافتن رفتار (افكار واعمال) محصلان و مراجعان ( به شكل ایجاد، اصلاح یا تكمیل ) ندارند وقتی به هدف خود خواهند رسید كه بتوانند پاسخ پرسشهایی نظیر سئوالات زیر را بیابند.

 • رفتار موجود كه باید تغییر یابد چه و چگونه است ( تحلیل و توصیف رفتار یا موضوع تغییر).
 • چه عاملی یا عواملی این رفتار را به وجود آورده است؟
 • چه نوع تغییری مورد نیاز است؟ ( ایجاد ، اصلاح ، تكمیل)
 • چرا می خواهیم تغییر كنیم؟ (هدف تغییر)
 • چه رفتاری را می خواهیم جانشین كنیم ؟ (رفتار مطلوب)
 • چگونه می خواهیم یا میتوانیم تغییر دهیم؟
 • با چه می خواهیم یا می‌توانیم تغییر دهیم؟
 • تغییر پیدا شده را چگونه ارزشیابی كنیم ؟
 • وضع جدید یا مطلوب را چگونه تقویت كنیم كه به وضع قبلی برنگردد؟(شعاری نژاد ، علی اكبر ، 1378)

پس تا به علت یا عامل اصلی به وجود آورنده رفتار موجود پی نبریم از تغییر مطلوب آن ناتوان خواهیم بود.

به طور كلی انگیزش دارای چند اصل است :

اول :

 • انگیزه های اولیه یا ناآموخته
 • انگیزه های ثانویه یا آموخته

دوم

 • انگیزه های بیولوژیك و فیزیولوژیك یا بدنی و زیستی
 • انگیزه های اجتماعی (آموخته)
 • انگیزه های اجرایی یا انگیزه های افزایش توانایی به عمل كردن روی محیط

سوم

 • انگیزه های مركب یا تركیبی از انگیزه های نا آموخته و آموخته مانند انگیزه های جنسی،‌انگیزه های مادی .

هرگاه شخصی انگیزه های مذكور را دریابد و بداند كه مثلاً رفتار الف نتیجه انگیزه الف است آن انگیزه را انگیزه خود آگاهی می‌نامند، اما اگر نتواند به منشأ رفتار الف پی ببرد یعنی نداند كه كدام انگیزه او را به رفتار برانگیخته است آن انگیزه را ناخود آگاه می‌نامند. گاهی تشخیص میان انگیزه های نا آموخته و آموخته غیر ممكن است .

در روابط با انگیزه های لازم است به برخی از مفاهیم اشاره شود كه عبارتند از :

غریزه : حالت مادرزادی كه رفتار خاصی را در همه انواع یك جنس برمی انگیزد.

نیاز : حالت عدم تعادل یا ناشی از به هم خوردن تعادل فرد كه به نیازهای فیزیولوژیك وابسته است مثل نیاز به حرارت و گاهی نیازها روان شناختی هستند مثل نیاز به پیشرفت .

سائق : حالتی كه معمولاً از نیازهای فیزیولوژیك یا علاقه عام فرد به رسیدن به هدفی ناشی می‌شود و به صورت نیرویی در می آید و فرد را تا ارضای انگیزه موجود نیرومند نگه می دارد.

با توجه به نیازها انگیزه ها هم به 2 سطح تقسیم می‌شوند: (‌بیچرانلو ، راشین ، 1378)

 1. نیازهایی كه در سطح پائین قرار دارند كه همه انگیزه های بیولوژیك و فیزیولوژیك را شامل می‌شود.
 2. نیازهای ثانوی كه انگیزه های ثاوی را با سطح بالاتر به وجود می آورند.
 • انگیزه های پیوستگی یا تعلق خاطر
 • انگیزه پیشرفت
 • انگیزه اقتدار
 • انگیزه خودشكوفایی
 • انگیزه شناخته شدن

از میان انگیزه های بالا هیچ انگیزه ای به اندازه انگیزه پیشرفت یا موفقیت                (vation achievement moti)مورد بحث و تحقیق روان شناسان تربیتی قرار نگرفته است . احتمالاً به این سبب كه هر شخص در هر كاری كه انجام می دهد، همیشه تلاش می‌كند كه موفقیت به دست آورد و از پیشرفت مطلوب برخوردار شود. انگیزه پیشرفت در همه مقاطع تحصیلی مطرح است كه ناكامی در آن طبعاً موجب اضطراب خواهد شد.

دیوید مت كلی لند (1917) معتقد است آدمی در دوران رشد وتكامل خود نیاز به پیشرفت و موفقیت را كسب كرده است . اتكینسون چنین فرض می‌كند كه تفاوتهای افراد در نیروی نیاز به پیشرفت را می‌توان با نیروی نیاز به اجتناب از شكست مقایسه كرد. به نظر او بعضی از مردم موفقیت یا پیشرفت خود را جهت می دهند و برخی دیگر از شكست خودرن دارای درجه بالای اضطراب هستند. این روان شناسان همراه ( لیت وین) ضمن آزمایشی نشان دادند كه افراد رهنموده موفقیت (succes-oriented) احتمالاً برای تحمل و حل دشواری كاری كه می خواهند انجام دهند بی درنگ هدفهای شخصی را پیش بینی می‌كنند بنابراین شانس موفقیت ایشان تقریباً  50% است. در حالی كه رهنموده اضطراب (anxiety oriented) هدفهایی در سطح بالا یا پائین دارند، در كار سخت شكست می خورند و كسی هم نمی‌تواند ایشان را سرزنش كند و مطمئن هستند كه در كارهای آسان موفق خواهند شد. (شعاری نژاد ، علی اكبر ، 1378)

پیشرفت، انگیزش اجتماعی مهمترین عامل رفتاری در افراد شناخته شده است . انگیزش در هر فردی تنها به وسیله پاداش یا تحریك رغبت به كار و فعالیت انجام نمی‌گیرد بلكه در هر زمینه یا محیط اجتماعی كه افراد در آن تعامل دارند را هم در برمی‌گیرد. در واقع یادگیری مؤثر و موفق در میان جمعی یا جو اجتماعی انجام خواهد گرفت كه در آن آرامش احساس كنند و از كاركردن در آن لذت ببرند و مطمئن باشند كه به كار ایشان ارزش می دهند. هر معلم و مدیری تقریباً در تمام مقاطع تحصیلی انتظار دارد كه جامعه نیز پیشرفت آنها را مهم و ارزشمند شمارند . به همین سبب است كه جامعه و تربیت را هم چون دو روی یك سكه می دانند زیرا مدرسه نمی‌تواند خودش را از جامعه جدا بداند و جامعه هم بدون رشد مدارس امكان پیشرفت ندارد. (‌بیچرانلو ، راشین ، 1378)

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی عوامل ایجاد انگیزه معلمان و مدیران مقاطع مختلف تحصیلی جهت استفاده از راه كارهای نوین آموزش استناد زده شده43برگ

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *