مؤلفه های حل مسأله:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش


دانلود پایان نامه

2-3-1-1- مؤلفه های حل مسأله

به نظر دزوریلا و نزو ، حل مساله از دو مؤلفه عمده تشكیل شده است :

الف ) جهت گیری به مساله :

جهت گیری به مساله ، مؤلفة  انگیزشی توانایی حل مساله را شكل می بخشد ، به عبارتی

مجموعه پاسخ های شناختی – عاطفی (هیجانی ) – رفتاری تعمیم یافته ای  است كه فرد آن را به موقعیت مشكل دار كنونی منتقل می كند . به طور كلی این مؤلفه از تجارب مربوط به حل مساله در گذشته ناشی می شود . جنبة شناختی این مجموعه پاسخ ها دربرگیرندة متغییرهای مانند ارزیابی مساله ، اسنادهای علی و انتظارات كنترل شخصی است ، جنبه هیجانی بر حالات عاطفی مانند اضطراب ، خشم و افسردگی متمركز است و بخش رفتاری به تمایلات گرایش – اجتناب اشاره می كند .

جهت گیری به مساله خود به دو مؤلفه تقسیم می شود : جهت گیری مثبت و جهت گیری منفی . عملكرد جهت گیری مثبت به مساله به قرار زیر می باشد :

– دور نگه داشتن هیجان های منفی مانند افسردگی ، اضطراب وخشم كه ممكن است مانع حل مساله شوند.

–  افزایش هیجانهای مثبت كه برای حل مساله نقش تسهیل كننده ایفا می كند .

– بازداری از تمایل به بروز پاسخ یا پاسخ های تكانشی

– بر انگیختن فرد برای حل مشكلات (دزوریلا ، نزو 1995 ؛ دزوریلا ، شیدی ، 1991 ، نقل از الیوت و همكاران 1995 ).

افرادی كه دارای جهت گیری مثبت به مساله هستند ، مشكلات روزمره خود را براحتی حل می كنند ، بدون اینكه دچار تنیدگی های روان شناختی شدید شوند . در صورتی كه جهت گیری منفی به مساله با راهبرد های مقابله ای نا كار آمد و پیا مدهای نا خوشایندی همراه است كه آن هم به صورت چرخه وار جهتكیری منفی به مساله راافزایش می دهد (نزو، دزوریلا ، نقل از الیوت و همكاران ، 1995 ). جهت گیری مثبت باعث استفاده از راهبر دهای مقابله ای مؤثر و كارآمد می شود ، مانند:

– مساله یا مشكل به صورت مبارزه طلبی

– پاسخ به مساله با هیجان های مثبت مانند امید واری  و اشتیاق

– حركت فعالانه به سمت مساله و سعی در حل آن

 

جهت گیری منفی یا باز دارنده می تواند تمایلات زیر را در بر داشته باشد :

 

– درك مساله به عنوان یك عامل تهدید كننده جدی برای سلامت

– پاسخ به مساله با هیجان های منفی شدید مانند اضطراب و افسردگی

– اجتناب یا كناره گیری از مقابله به مساله (دزوریلا وشیدی ، 1992 ).

بر اساس الگوی حل مساله ، جهت گیری مثبت به حل مساله با حالات عاطفی مثبت ، رابطه مثبت دارد و با حالات منفی ، رابطة منفی دارد . تحقیقات حاكی است افرادی كه از روش های مثبت حل مساله استفاده  می كنند ، تجارب هیجانی منفی را از خود دور می كنند و خلق مثبت منجر به حل مساله به شكل مؤثر می شود .همچنین خلق مثبت ، سبب حل مساله به صورت خلاقانه نیز می گردد (آیسن و همكاران ، 1987، نقل از الیوت و همكاران ، 1995 ).

بنابراین جهت گیری مساله به طور نزدیكی با عاطفة مثبت و منفی در ارتباط می باشد ، بدین صورت كه جهت گیری منفی به مساله با عاطفه منفی بالا و به تبع آن با سلامت روان شناختی پایین مرتبط بوده و از طرف  دیگر توانایی فرد در دور كردن حالات

منفی از خود باعث تسهیل حل مساله و استفاده از روش های سازندة حل مساله و راهبردهای مقابله ای مؤثرشده است .

بطور كلی می توان گفت كه موقعیت های مساله زا می تواند برهیجان های مثبت ومنفی اثربگذارد و آن هم ، برنحوة ادراك حل مساله ، خود و محیط تأثیر داشته باشد و در نتیجه می تواند سبب افزایش یا كاهش سطح سلامت روانی شود (بن – پورات و تلگن ، 1990، جورج و بریف 1990 ؛ نقل از الیوت و همكاران ، 1995).

بر اساس دیدگاه حل مساله ، جهت گیری مثبت به مساله با تجارب منفی پایین و هیجان پذیری مثبت بالا ارتباط مستمر دارد و جهت گیری منفی به مساله ، تلاش برای حل مساله به صورت مؤثر را بازداری می كند و سبب پیامد های نا مناسب می شود كه آنهم به نوبه خود جهت گیری منفی و احساسات منفی مداوم و مزمن را تقویت می كند . بر همین اساس مداخلات روانی – تربیتی و آموزش مهارت هایی كه بر پایة حل مساله بنا شده باشد ، می تواند بر صفات شخصیتی منفی و هیجان پذیری مثبت تأثیر گذاشته و از این طریق شیوه حل مساله مثبت و سازنده را بوجود آورد و در نهایت آشفتگی های روانی را كاهش داده یا به حد اقل برساند (دزوریلا و شیدی ، 1991 ، نقل از الیوت و همكاران ، 1995 ).

 

ب) مهارت های خاص حل مساله :

مهارت  حل مساله فرآیند تفكر منطقی و منظمی است كه به فرد كمك می كند تا هنگام رویارویی با مشكل ، حل های متعددی را جستجو كند و سپس بهترین راه حل را انتخاب نموده و مساله ای را با موفقیت انجام دهد . این مؤلفه دارای چهار فعالیت می باشد كه برخی از مؤلفان آنها را مراحل حل مساله نامیده اند و عبارتنداز :

1- تعریف و ضابطه بندی مسأله : در این مرحله به فرد آموزش داده می شود كه در خصوص مشكل خود فكر كرده و در یابد كه چه عواملی در ایجاد مشكل دخالت دارند . در این مرحله بایستی مشكل به صورت دقیق مشخص شود و چنانچه مساله به صورت مبهم و یا پیچیده باشد ، نمی توان راه حل های مؤثری جهت حل مساله پیدا كرد.

2- ایجاد راه حل های جانشینی : در این مرحله به فرد آموزش داده می شود تا راه

حل های متعددی برای مشكل خود بیابد .به این صورت كه به روش بارش فكری ،ذهن خود را آزاد بگذاردو راه حل هایی را كه به ذهنش می رسد یادداشت كند .

3- ارزیابی راه حل ها و تصمیم گیری : در این مرحله فرد هر یك از راه حل ها  را مورد قضاوت و ارزشیابی قرار می دهد . موضوع مهم در این مرحله سودمند بودن یا نبودن راه حل های ست ، فرد پیامد هر یك از راه حل ها را پیش بینی می كند

و سودمندی  آنرا برای خود و دیگران ، مورد قضاوت و ارزشیابی قرار می دهد .

4- انجام و تصریح را حل : یعنی توانایی انجام ، نظارت و ارزیابی راه حل ها و پاسخ های مقابله ای به طور مؤثر . در این مرحله به فرد آموزش داده می شود راه حل های مفید و سودمند را انتخاب نموده و آنها را در عمل اجرا كند و پیامدهای اعمالش را مورد توجه قرار دهد ، چنانچه راه حل رضایت بخش بود به مشكل پایان داده می شود و فرایند حل مساله پایان می یابد و چنانچه یك راه حل مؤثر نبود فرد باید از راه حل های دیگری كه در اختیار دارد استفاده نماید و یا فرایند حل مساله را از ابتدا شروع  كند . حل مساله زمانی پایان می یابد كه دیگر موقعیت برای مساله زا نیست (نوری ، 1381).

دزوریلا و نزو (1990 ) عنوان كرده اند كه افراد مختلف  ممكن است در مولفه های عمدة حل مساله (جهت گیری به مساله و مهارتهای حل مساله ) دارای نقاط ضعف و قوت متفاوتی باشند ، همچنین ممكن است این مؤلفه ها برای انواع مشكلات (به عنوان مثال ، مشكلات ساده یا پیچیده ) یا همه پیامدهای سازگارانه (برای ، تنیدگی روانشناختی در مقابل توانمندی رفتاری )از اهمیت یكسانی برخوردار نباشند . برای مثال ممكن است مؤلفه ای از مهارتها برای مقابله با مساله ای كه آسان است مؤثر و مفید باشد اما در مقابله با مساله مشكل كارایی لازم را نداشته باشد . بنابراین توانایی حل مساله دارای برخی توانایی ها و مهارت هاست كه ممكن است در افراد مختلف پیامدهای سازگارانه متفاوتی داشته باشد (دزوریلا، شیدی 1992 ).

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی  100صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *