فهرست منابع و ضمائم:پایان نامه مشاوره,بررسی تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی


دانلود پایان نامه

 

فهرست منابع و ضمائم

 

ضمیمه الف

فهرست منابع

ضمیمه ب

 

 

 

ضمیمه الف:

جدول داده‎های خام پسر آن و دختران

 

۱- جدول نمرات خام آمودنی‎های پسر

۲- جدول نمرات خام آزمودنی‎های دختر

 

 

۱- جدول نمرات خام آزمودنی‎های پسر

رتبه

عزت نفس بدرفتاری والدین رتبه عزت نفس بدرفتاری والدین

۱

۶۴ ۱۴ ۲۲ ۵۹ ۶۳

۲

۵۳ ۲۷ ۲۳ ۸۶ ۱

۳

۷۳ ۱۱ ۲۴ ۷۲ ۲۹

۴

۶۸ ۳۶ ۲۵ ۸۸ ۳

۵

۶۸ ۲۵ ۲۶ ۸۵ ۲

۶

۷۱ ۲۴ ۲۷ ۷۴ ۲۷

۷

۴۶ ۴۴ ۲۸ ۶۷ ۱۷

۸

۶۸ ۲ ۲۹ ۸۵ ۱۳

۹

۷۸ ۶۶ ۳۰ ۶۶ ۲۰

۱۰

۷۸ ۰ ۳۱ ۶۵ ۳۵

۱۱

۴۸ ۴۹ ۳۲ ۶۴ ۰

۱۲

۷۴ ۴۷ ۳۳ ۵۴ ۳۰

۱۳

۵۸ ۳۷ ۳۴ ۶۲ ۱۵

۱۴

۷۸ ۷ ۳۵ ۸۸ ۰

۱۵

۵۵ ۴۷ ۳۶ ۷۰ ۵

۱۶

۴۷ ۲۰ ۳۷ ۸۰ ۱۰

۱۷

۷۰ ۰ ۳۸ ۵۱ ۷

۱۸

۶۰ ۳۷ ۳۹ ۶۵ ۵

۱۹

۸۴ ۹ ۴۰ ۶۶ ۳۰

۲۰

۶۳ ۲۳ ۴۱ ۸۸ ۲

۲۱

۵۳ ۱۹ ۴۲ ۸۲ ۷

رتبه

عزت نفس بدرفتاری والدین رتبه عزت نفس بدرفتاری والدین

۴۳

۸۱ ۰ ۶۵ ۸۰ ۵

۴۴

۶۱ ۳۲ ۶۶ ۷۱ ۱۷

۴۵

۶۸ ۱۷ ۶۷ ۶۶ ۲۸

۴۶

۸۳ ۰ ۶۸ ۵۲ ۷

۴۷

۶۶ ۱۹ ۶۹ ۵۸ ۷۴

۴۸

۶۶ ۲۲ ۷۰ ۷۷ ۹۸

۴۹

۶۹ ۴۵ ۷۱ ۶۶ ۸

۵۰

۷۶ ۶ ۷۲ ۶۷ ۱۵

۵۱

۷۸ ۱۸ ۷۳ ۸۵ ۰

۵۲

۶۹ ۲ ۷۴ ۷۳ ۰

۵۳

۷۴ ۱ ۷۵ ۷۶ ۹

۵۴

۷۶ ۱۷ ۷۶ ۷۴ ۶

۵۵

۷۴ ۵۰ ۷۷ ۶۴ ۸

۵۶

۵۷ ۴۳ ۷۸ ۷۵ ۱۱

۵۷

۷۴ ۷ ۷۹ ۷۴ ۹

۵۸

۷۵ ۱۶ ۸۰ ۸۵ ۰

۵۹

۷۰ ۷۹ ۸۱ ۷۸ ۵

۶۰

۷۷ ۵ ۸۲ ۶۶ ۷۲

۶۱

۸۰ ۵۰ ۸۳ ۴۶ ۱۲

۶۲

۸۰ ۲      

۶۳

۶۹ ۳۵      

۶۴

۷۹ ۳      

 

۲- جدول نمرات خام آزمودنی‎های دختر

رتبه

عزت نفس بدرفتاری والدین رتبه عزت نفس بدرفتاری والدین

۱

۵۴ ۲۸ ۲۲ ۷۶ ۵

۲

۷۰ ۱۳ ۲۳ ۷۳ ۰

۳

۷۰ ۱۲ ۲۴ ۹۱ ۰

۴

۶۱ ۷ ۲۵ ۸۳ ۰

۵

۵۴ ۵۱ ۲۶ ۹۰ ۰

۶

۵۴ ۶۵ ۲۷ ۹۱ ۰

۷

۵۴ ۴۲ ۲۸ ۶۵ ۱۵

۸

۶۸ ۲۱ ۲۹ ۷۵ ۰

۹

۷۴ ۱۲ ۳۰ ۸۰ ۰

۱۰

۷۹ ۱۱ ۳۱ ۷۸ ۳

۱۱

۷۲ ۱۴ ۳۲ ۷۵ ۱۰

۱۲

۷۶ ۷ ۳۳ ۸۲ ۰

۱۳

۷۸ ۷ ۳۴ ۶۳ ۲

۱۴

۷۴ ۱۷ ۳۵ ۸۸ ۰

۱۵

۷۶ ۹۱ ۳۶ ۷۷ ۲۳

۱۶

۶۸ ۱۵ ۳۷ ۵۵ ۳۶

۱۷

۵۰ ۳۸ ۳۸ ۵۶ ۵۰

۱۸

۶۹ ۲۵ ۳۹ ۵۷ ۸۰

۱۹

۶۸ ۱۰ ۴۰ ۹۱ ۰

۲۰

۹۷ ۰ ۴۱ ۹۱ ۰

۲۱

۹۰ ۰ ۴۲ ۵۶ ۸

 

رتبه

عزت نفس بدرفتاری والدین رتبه عزت نفس بدرفتاری والدین

۴۳

۶۸ ۶ ۶۵ ۷۲ ۳۱

۴۴

۷۶ ۰ ۶۶ ۶۲ ۳

۴۵

۷۱ ۳ ۶۷ ۷۸ ۱

۴۶

۸۴ ۴ ۶۸ ۸۸ ۷

۴۷

۷۸ ۱ ۶۹ ۷۰ ۱۹

۴۸

۶۲ ۲ ۷۰ ۵ ۰

۴۹

۶۳ ۰ ۷۱ ۵۶ ۸

۵۰

۵۵ ۳۹ ۷۲ ۷۵ ۰

۵۱

۹۰ ۶ ۷۳ ۸۱ ۰

۵۲

۶۸ ۹ ۷۴ ۵۴ ۳۷

۵۳

۶۰ ۰ ۷۵ ۶۵ ۳۴

۵۴

۷۳ ۶ ۷۶ ۶۴ ۱۳

۵۵

۹۰ ۱ ۷۷ ۵۵ ۲۳

۵۶

۶۸ ۸      

۵۷

۷۲ ۱۴      

۵۸

۸۳ ۹      

۵۹

۸۹ ۵      

۶۰

۸۱ ۰      

۶۱

۹۱ ۶      

۶۲

۶۱ ۶      

۶۳

۷۷ ۲      

۶۴

۷۶ ۳      

 


منابع و مآخذ فارسی

۱- اسلامی‎نسب، علی، روانشناسی اعتماد به نفس، انتشارات مهرداد، ۱۳۷۳.

۲- مظاهری، علی‎اکبر، هشدارهای تربیتی، موسسه انتشارات هجرت، ۱۳۷۷،صفحه ۸۰-۷۹ و ۸۵-۸۳.

۳- معماریان، بابایی، زنده‎طلب، ربابه، غلامرضا، بررسی تأثیر برنامه «مشارکت والدین در زمینه مهارتهای رفتاری بر عزت نفس نوجوانان»، ۱۳۷۷، فصل‎نامه علمی،‌ پژوهش دانشگاه شاهد، شماره ۲۵، سال هفتم، پاییز ۱۳۷۸، صفحه ۶۲-۵۷.

۴- ماهنامه علمی ‎- خانوادگی «مشاوره خانواده»، عزت نفس چیست؟ شماره ۲۱، شهریور ۱۳۸۱، صفحه ۴۰-۳۹.

۵- شرفی، محمدرضا، «با فرزند خود چگونه رفتار کنیم؟»، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۱.

۶- خادمیان، «ملیحه سادات، بررسی رابطه نگرشهای تربیتی والدین با عزت نفس دانش‎آموزان،‌ پایان‎نامه».

۷- نادری،‌ نراقی، ۱۳۸۰، روشهای تحقیق در علوم انسانی.

 

 

ضمیمه ب

 

۱- پرسشنامه بدرفتاری ‎فیدل «The Psychologicil Maltreatment Inventoy‎»

۲- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *