فهرست مطالب :دانلود پایان نامه رشته روانشناسی,بررسی سنجش خلاقیت کارشناسی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان

دانلود پایان نامه

  « فهرست مطالب »

عنوان                                                                                صفحه

تشکر و قدردانی——————————– أ

چکیده —————————————- د

فهرست مطالب———————————– ه

فهرست جداول ———————————- ط

فهرست نمودارها ——————————- ل

 فصل اول : طرح کلی پژوهش————————— ۱

دعای هنرمند———————————– ۲

مقدمه———————————————- ۳

بیان مسئله —————————– ۶

ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت ———— ۸

اهداف تحقیق ——————————— ۱۰

فرضیات تحقیق ——————————– ۱۲

تعریف مفاهیم و واژه ها———————– ۱۲

محدودیتهای تحقیق—————————– ۱۳

خلاصه فصل————————————- ۱۵

 

فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق  —————- ۱۶

مقدمه—————————————- ۱۷

ساختار مغز و عملکرد آن———————– ۱۸

تعاریف خلاقیت :——————————- ۲۵

۱ . نگرشهای خاستگاهی :———————– ۲۶

۲ . نگرشهای فرایندی :———————— ۲۷

رابطه هوش و خلاقیت ————————— ۳۱

فرایند خلاقیت :——————————- ۳۶

مراحل والاس ———————— ۳۷

مراحل اسبورن ———————- ۳۹

مراحل تورنس ———————– ۴۱

نظریه های خلاقیت :—————————- ۴۲

  1. نظریه های جهان باستان——————– ۴۲
  2. نظریه های جدید فلسفی ——————— ۴۴
  3. نظریه های روان شناسی ——————– ۴۵
  4. روانکاوی جدید —————————- ۴۶

خصوصیات افراد خلاق ————————— ۴۹

نیازهای افراد خلاق ————————— ۵۶

عوامل موثر در خلاقیت————————– ۵۸

هوش ——————————- ۵۹

ویژگیهای شخصیتی——————– ۶۱

خانواده—————————- ۶۳

مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت – ۶۵

نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت——- ۶۹

تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت :—————– ۷۰

سن ——————————– ۷۰

جنس——————————– ۷۱

ارزشها و فشارهای اجتماعی ———- ۷۱

تحصیلات—————————– ۷۲

نقش کوشش در خلاقیت—————— ۷۲

شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت —————- ۷۳

تکنیکهای خلاقیت و نو آوری——————— ۷۴

یورش فکری—————————- ۷۵

مدل سینکتیکس ————————– ۷۷

تکنیک دلفی … ———————— ۷۸

آموزش خلاقیت ——————————— ۸۷

الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت————- ۸۷

آموزش خلاقیت در جهان —————- ۸۸

ب : آموزش خلاقیت در کودکان و دانش آموزان — ۸۹

نکات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران ۹۳

آنچه مربی برای پرورش فکر خلاق باید انجام دهد     ۹۶

محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت  ۹۹

اصول اساسی در پرورش خلاقیت —————— ۱۰۷

عوامل موثر در پرورش خلاقیت —————— ۱۰۸

نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت ———– ۱۱۳

خلاقیت و حل مسئله ————————— ۱۱۵

خلاقیت و پیشرفت تحصیلی  ——————— ۱۱۷

خلاقیت و هنر ——————————– ۱۱۸

خلاقیت و توسعه اقتصادی ———————- ۱۲۱

اثر محرک عاطفی در خلاقیت ——————– ۱۲۲

شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت ۱۲۶

موانع خلاقیت ——————————– ۱۲۸

عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت ———— ۱۲۷

با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید ۱۳۹

سوابق پژوهش در ایران ———————– ۱۴۱

سوابق پژوهش در خارج ———————— ۱۴۳

نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم————— ۱۴۷

 

فصل سوم : روش اجرای پژوهش————— ۱۵۰

روش تحقیق———————————– ۱۵۱

روش گرد آوری اطلاعات————————- ۱۵۲

ابزار گردآوری اطلاعات ———————– ۱۵۲

جامعه آماری——————————— ۱۵۲

تعداد و روش نمونه گیری ——————— ۱۵۳

نمره گذاری آزمون ————————— ۱۵۴

نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد —— ۱۵۴

اعتبار آزمون——————————– ۱۵۵

روش استخراج مصاحبه کتبی ——————– ۱۵۵

اساس تئوریکی پرسشنامه و مصاحبه کتبی ——– ۱۵۶

روشهای آماری——————————– ۱۵۶

خلاصه فصل———————————— ۱۵۸

فصل چهارم :یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها —————————————— ۱۵۹

مقدمه————————————— ۱۶۰

تجزیه یافته های پژوهش ———————- ۱۶۱

تحلیل یافته های پژوهش———————– ۲۰۵

خلاصه فصل ———————————– ۲۰۸

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات — ۲۰۹

نتیجه گیری———————————- ۲۱۰

پیشنهادات———————————– ۲۱۲

منابع ————————————– ۲۱۴

 

  « فهرست جداول»

عنوان                                                                              صفحه

جدول ۱-۲ عوامل و عناصر خلاقیت —————- ۵۹

جدول ۱-۳ پنج دامنه توضیح نمرات استاندارد — ۱۵۴

جدول ۱-۴ فراوانی و درصد فراوانی خلاقیت افراد سه گروه شرکت کننده در پرسشنامه CREE——————– 161

جدول ۲-۴ پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی به سوال ۱ مصاحبه کتبی ———- ۱۶۲

جدول ۳-۴ پیشایندی سوال یک مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد —————————————— ۱۶۴

جدول ۴-۴ آزمون خی دو سوال یک مصاحبه کتبی — ۱۶۴

جدول ۵-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (۱-۲) مصاحبه کتبی—————————————— ۱۶۵

جدول ۶-۴ پیشایندی سوال (۱-۲) مصاحبه کتبی  و میزان خلاقیت افراد————————————- ۱۶۶

جدول ۷-۴ آزمون خی دوی سوال ۱-۲ مصاحبه کتبی— ۱۶۶

جدول ۸-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی—————————————— ۱۶۷

جدول ۹-۴ پیشایندی سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد—————————————— ۱۶۹

جدول ۱۰-۴ آزمون فی دو سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی— ۱۶۹

جدول ۱۱-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۱-۳ مصاحبه کتبی—————————————— ۱۶۹

جدول ۱۲-۴ پیشایندی سوال ۱-۳ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- ۱۷۱

جدول ۱۳-۴ آزمون فی دو سوال ۱-۳ مصاحبه کتبی— ۱۷۱

جدول ۱۴-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی—————————————— ۱۷۱

جدول ۱۵-۴ پیشایندی سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- ۱۷۳

جدول ۱۶-۴ آزمون فی دو سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی— ۱۷۳

جدول ۱۷-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۱-۴ مصاحبه کتبی—————————————— ۱۷۳

جدول ۱۸-۴ پیشایندی سوال‌ها مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد —————————————— ۱۷۵

جدول ۱۹-۴ آزمون خی دوی سوال ۱-۴ مصاحبه کتبی– ۱۷۵

جدول ۲۰-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی—————————————— ۱۷۵

جدول ۲۱-۴ پیشایندی سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- ۱۷۷

جدول ۲۲-۴ آزمون خی دو سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی— ۱۷۷

جدول ۲۳-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی—————————————— ۱۷۷

جدول ۲۴-۴ پیشایندی سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- ۱۷۹

جدول ۲۵-۴ آزمون خی دوی سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی– ۱۷۹

جدول ۲۶-۴ پاسه سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۵ مصاحبه کتبی—————————————— ۱۷۹

جدول ۲۷-۴ پیشایندی سوال ۲-۵ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- ۱۸۱

جدول ۲۸-۴ آزمون خی دو سوال ۲-۵ مصاحبه کتبی— ۱۸۱

جدول ۲۹-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۱-۶ مصاحبه کتبی —————————————— ۱۸۱

جدول ۳۰-۴ پیشایندی سوال ۱-۶ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- ۱۸۳

جدول ۳۱-۴ آزمون خی دو سوال ۱-۶ مصاحبه کتبی— ۱۸۳

جدول ۳۲-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۲-۶ مصاحبه کتبی—————————————— ۱۸۴

جدول ۳۳-۴ پیشایندی سوال ۲-۶ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- ۱۸۵

جدول ۳۴-۴ آزمون خی دو سوال ۲-۶ مصاحبه کتبی— ۱۸۵

جدول ۳۵-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال ۷ مصاحبه کتبی ۱۸۶

جدول ۳۶-۴ پیشایندی سوا ۷ مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد—————————————— ۱۸۸

جدول ۳۷-۴ آزمون خی دو سوال ۷ مصاحبه کتبی—– ۱۸۸

جدول ۳۸-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی سوال ۱-۸ مصاحبه کتبی  ۱۸۸

جدول ۳۹-۴ پاسخ سه گروه آزمودنی سوال ۲-۸ مصاحبه کتبی ۱۹۰

جدول ۴۰-۴ پاسخ افراد سه گروه آزمودنی به سوال ۹ مصاحبه کتبی—————————————— ۱۹۱

جدول ۴۱-۴ وضعیت افراد از نظر جنس شرکت کنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبی ————————- ۱۹۲

جدول ۴۲-۴ پیشایندی جنس افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان————————————– ۱۹۳

جدول ۴۳-۴ آزمون خی دوی جنس افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان————————————– ۱۹۳

جدول ۴۴-۴ وضعیت سنی افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی —————————— ۱۹۴

جدول ۴۵-۴ پیشایندی سن افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان————————————– ۱۹۶

جدول ۴۶-۴ آزمون کروکسال دالیس سن افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان——————————– ۱۹۶

جدول ۴۷-۴ وضعیت رشته تحصیلی افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی———————— ۱۹۷

جدول ۴۸-۴ پیشایندی رشته تحصیلی افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان————————– ۱۹۸

جدول ۴۹-۴ آزمون خی دو رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان—————————————— ۱۹۸

جدول ۵۰-۴ وضعیت معدل افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی——————————- ۱۹۹

جدول ۵۱-۴ پیشایندی معدل افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان——————————– ۲۰۱

جدول ۵۲-۴ آزمون کروکسال والیس معدل افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان————————– ۲۰۱


  « فهرست نمودارها»

عنوان                                                                                 صفحه

نمودار ۱-۲ محل تقاطع خلاقیت (در عوامل موثر در خلاقیت) ۵۸

نمودار ۲-۲ عمل مطلوب یادگیری زتروی———– ۶۷

نمودار ۱-۴ فراوانی میزان خلاقیت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان‌شناسی و مدیریت آزمودنی و استفاده از پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ————————- ۱۶۱

نمودار ۲-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته به سوال ۱ مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد. ———————- ۱۶۳

نمودار ۳-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۲ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————— ۱۶۵

نمودار ۴-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۲ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.——————- ۱۶۸

نمودار ۵-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۳ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————— ۱۷۰

نمودار ۶-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۳ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————— ۱۷۲

نمودار ۷-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۴ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————— ۱۷۴

نمودار ۸-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۴ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————— ۱۷۶

نمودار ۹-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۵ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————— ۱۷۸

نمودار ۱۰-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۵ مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————- ۱۸۰

نمودار ۱۱-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۱-۶ مصاحبه کتبی را به طور کمی نشان می‌دهد.— ۱۸۲

نمودار ۱۲-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۲-۶ مصاحبه کتبی را به طور کیفی نشان می‌دهد.– ۱۸۴

نمودار ۱۳-۴ فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال ۷ مصاحبه کتبی را به طور کیفی نشان می‌دهد.—- ۱۸۶

نمودار ۱۴-۴ وضعیت جنس افراد شرکت کننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ————- ۱۹۲

نمودار ۱۵-۴ وضعیت سنی افراد شرکت کننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ————- ۱۹۵

نمودار ۱۶-۴ فراوانی افراد شرکت کننده در هر کدام از رشته‌ها در پرسشنامه CREE را نشان می‌دهد. ———- ۱۹۷

نمودار ۱۷-۴ معدل افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی در سه رشته مختلف را به طور کلی نشان می‌دهد. —————————————— ۲۰۰

نمودار ۱۸-۴ معدل افراد دارای خلاقیت بالا را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ———– ۲۰۲

نمودار ۱۹-۴ معدل افراد دارای خلاقیت متوسط را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ———– ۲۰۳

نمودار ۲۰-۴ معدل افراد دارای خلاقیت پایین را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ———– ۲۰۳

نمودار ۲۱-۴ آزمون ضریب هم بستگی پیرسون که پراکندگی معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقیت سه گروه آزمون را نشان می‌دهد. —————————————— ۲۰۴

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *