فهرست مطالب:دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی,بررسی رابطه‌ی هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه


دانلود پایان نامه

 

 

فهرست مطالب

 

فصل ۱-مقدمه پژوهش

۱- مقدمه                                                                                        ۲

۲- بیان مسئله پژوهش                                                                        ۳

۳- اهمیت وضرورت مسئله پژوهش                                                        ۵

۴- اهداف پژوهش                                                                              ۵

۵- پرسش های اصلی پژوهش                                                               ۶

۶- تعریف متغیرهای پژوهش                                                                ۶

 

فصل ۲- بررسی پیشینه‌ی پژوهش

مقدمه                                                                                          ۸

۱- هوش منطقی                                                                                       ۱۰    

۱-۱-مفهوم کلی هوش                                                                        ۱۰

۱-۲-عامل وراثت و محیط –تاثیر گذار بر هوش                                         ۱۱

۱-۳-هوش منطقی و سنجش آن                                                           ۱۱

۲هوش هیجانی                                                                             ۱۴

۲-۱- تعریف هیجان                                                                           ۱۴

۲- ۲- ظهور وپیدایش هوش هیجانی                                                      ۱۶

۲-۳- تعریف وسرشت هوش هیجانی                                                       ۱۷

۲-۴- تاثیر هوش هیجانی در زندگی و موفقیت ها                             ۲۱

۲-۵- تاریخچه هوش هیجانی                                                                ۲۴

۲-۶- هوش هیجانی و اندازه‌گیری و سنجش آن                                         ۲۷

۲-۶-۱- آزمون‌های عملکردی هوش هیجانی                                          ۲۷

۲-۶-۲- آزمون‌های خود سنجی هوش هیجانی                                              ۲۹

۳- پیشرفت تحصیلی                                                                      ۳۱

۳-۱- تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی                                                   ۳۱

۳-۲- آزمون‌ها و پیشرفت تحصیلی                                                         ۳۳

۳-۳- کم‌آموزی و پیشرفت تحصیلی                                                       ۳۳

۳-۴- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی                                                           ۳۴

۳-۵- عوامل فردی، آموزشگاهی وخانوادگی واجتماعی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی                  ۳۵

۴- هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی                                               ۳۶

۵- هوش منطقی و پیشرفت تحصیلی                                       ۴۳

۶- هوش منطقی و هوش هیجانی                                                      ۴۶

۷- آشنایی با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)        ۴۸     فصل ۳- روش پژوهش             

مقدمه                                                                                        ۵۲

۱- تعریف تحقیق                                                                            ۵۴

۲- انواع تحقیقات علمی                                                                   ۵۴

۲-۱- تحقیقات علمی از جهت اهداف واثرات، یا کاربردی می باشند یا بنیادی     ۵۴

۲-۲- تحقیقات علمی از جهت هدف وبیان، یا توصیفی اند یا علت یابی             ۵۵

۲-۳- تحقیقات علمی از جهت تعداد محقق‌ها ومجریان آن بر دو نوع اند: انفرادی و گروهی                                                                                          ۵۵

۳- عناصر تحقیق                                                                            ۵۵

۳-۱- مفاهیم یا عناصر تحقیق                                                               ۵۵

۳-۲- انواع روش‌های نمونه‌گیری                                                            ۵۷

۴- ابزار و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات                                             ۵۸

۵- مدارک و ضوابط ارزیابی کارکرد تحقیق                                         ۶۲

۵-۱- اعتبار یا روائی یا ارزش علمی                                                        ۶۲

۵-۲- ثبات و پایائی                                                                            ۶۲

۵-۳- اعتماد علمی                                                                             ۶۲

۵-۴- هنجار                                                                                    ۶۲

۶- تکنیک‌های آماری برای تجزیه و تحلیل                                         ۶۳

۶-۱- روش نمونه‌گیری تخمینی                                                            ۶۳

۶-۲- روش بررسی متغیرهای کیفی (درجه همگنی)                                   ۶۴

۶-۳- روش بررسی کشف روابط                                                             ۶۴

فصل ۴- یافته‌های پژوهش

مقدمه                                                                                        ۷۵

الف) توصیف و تحلیل داده‌ها در رابطه با هر پرسش یا فرضیه                          ۷۶

ب) سایر یافته‌های پژوهش                                                                   ۹۰

فصل ۵- بحث و تفسیر پژوهش

مقدمه                                                                                        ۹۲

الف- نتیجه گیری‌ها (ترکیب یافته‌ها و پیشینه‌ی پژوهش)           ۹۳

ب- محدودیت‌ها                                                                              ۹۶

ب-۱- محدودیت پژوهش                                                                    ۹۶

ب-۱-۱- محدودیت ذاتی پرسش‌نامه                                                      ۹۶

ب-۱-۲- محدودیت تکنیک هم‌بستگی                                                    ۹۶

ب-۱-۳- محدودیت اثر آموزش                                                             ۹۶

ب-۲- محدودیت پژوهش‌گر                                                                 ۹۶

ب-۲-۱- محدودیت در هماهنگی                                                           ۹۶

ب-۲-۲- محدودیت ساعات آموزشی                                                       ۹۷

ب-۲-۳- محدودیت عدم آشنایی با موضوع هوش هیجانی                             ۹۷

ب-۲-۴- محدودیت پراکندگی                                                              ۹۷

پ- پیشنهادها و کاربردهای پژوهش                                                 ۹۸

ت- خلاصه‌ای از مساله، روش و یافته‌های پژوهش                               ۱۰۱

پیشنهاد به سایر پژوهشگران                                                                 ۱۰۵

 

 

 

 

پیشگفتار :

تعلیم و تربیت نخبگان و افراد مستعد در کشور ما دارای ریشه‌های تاربخی عمیق و طولانی است. از آن حیث می‌توان از ریشه‌های تاریخی سخن گفت که مراکز تعلیم و تربیت و حوزه‌های آموزشی به گونه‌ای برنامه‌ی آموزشی را ترتیب داده بودند که متعلم محور برنامه‌ها قلمداد می‌شد یعنی آن چیزی که در دوره‌های فعلی به منزله بهترین اقدام آموزشی ویژه برای افراد نخبه قلمداد می‌شود. اجرای برنامه‌ای که در آن یادگیرنده محور باشد، مستلزم شناسایی میزان هوش و توانای او برای یادگیری است و برای انجام آن ناگزیر بودند ملاک‌ها وآزمون‌هایی را اجرا نمایند تا تراز هوشی متعلم معلوم و روشن شود. جمع‌آوری این ملاک‌ها وآزمون‌ها و خصایص و بررسی تحلیلی آ‌ن‌ها بنیادی‌ترین اقدام مطالعاتی و تحقیقاتی در قلمرو روان‌شناسی افراد نخبه و با استعداد به شمار می‌آید.

گستره‌ی این پیشینه‌ی قوی به نظام آموزش و پرورش فعلی و رسمی کشور با نشانه‌های تردید مواجه است. در نظام رسمی و دولتی آموزش و پرورش موجود افراد عادی و برتر از نظر دارا بودن میزان هوش و استعداد تحصیلی به یک صورت مورد توجه بوده‌اند که نتیجه‌ی آن گم شدن نیازهای اساسی دانش‌آموزان نخبه است. تشکیل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان پاسخی اولیه به این نیاز بود تا برای این گروه از دانش‌آموزان برنامه‌ریزی آموزشی مستقل و برتری تدارک شود. اکنون که چندین سال از تشکیل این سازمان می‌گذرد و مجموعه‌ی فارغ‌التحصیلان آن در زمره‌ی طیف وسیعی از مدیران قرار دارند نیازهای بعدی وجدی‌تری برای انجام پژوهش‌ها رخ می‌نماید که روابط بین هوش و استعداد تحصیلی و نوع دیگری از هوش که در دوران اخیر تحت عنوان “هوش هیجانی ” نام‌گذاری و اثربخشی آن مورد عنایت جدی قرار گرفته است با مقوله‌ی مهم پیشرفت تحصیلی، مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. در این پژوهش تلاش شده‌است آخرین یافته‌ها در مورد هوش منطقی (هوش و استعداد تحصیلی) و هوش هیجانی بررسی و رابطه‌ی آن‌ها با هم در میان دانش‌آموزان نخبه‌ی شاغل به تحصیل در مراکز تهران سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تحقیق و اثرات آن‌ها روی پیشرفت تحصیلی معلوم گردد. بدون شک بخش عمده‌ای از مدیران سرزمین ما در گذشته و حال و آینده از میان این دانش‌آموزان انتخاب می‌گردند و دو عنصر اساسی هوش منطقی و هوش هیجانی هریک در قلمروی مستقل، ابزار اصلی مدیریت نوین به شمار می‌آیند. فقدان هریک از این عناصر در مدیران و یا عدم تبیین هرکدام می تواند منشا مشکلات در حیطه‌ی مدیریتی شود. شروع پژوهش اساسی در این خصوص، باید از مراحل اولیه‌ی تحصیل آغاز گردد، اما این پژوهش دوره‌ی ابتدایی تحصیلی را به لحاظ آن‌که امکان ارزیابی و سنجش هوش هیجانی در آن فراهم نیست و احتمالا ارزیابی هوش منطقی نیز در دوره‌ی ابتدایی تحصیلی به درستی امکان‌پذیر نیست، انتخاب ننموده است و دو مقطع راهنمایی تحصیلی و متوسطه برای پژوهش اساس قرار گرفته اند. امید است نتایج این پژوهش که ادعا نمی‌شود در آن عیب و ایراد نباشد، مورد استفاده‌ی سایر پژوهش‌گران و برنامه‌ریزان آموزشی دانش‌آموزان نخبه قرار گیرد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان ۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *