فهرست:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران


دانلود پایان نامه

 

تقدیم به

       سخاوتِ سبزِ تمام قلب‌هایی كه به حكم محبت، شكفتند

                   و همگام با عنایتِ بیدارِ یك صبح، در نیازمندیِ مساحتِ

                 كویریِ دستانم، بوته كردند

 

عزیزانم: پدر، مادر

               مژگان، مژده، امید و دانیال

                      گلدان وجودم راكه باغستانی شد از بوته‌های مهرتان،

                                                       بارانی نگه خواهم داشت.

 

 

تشكر و تقدیر

سپاس خدایی را كه مقدر فرمود لطفش را در وجودم حس كنم و راهنمایم شد تا در راهی گام بردارم كه در آن ارزش انسانی انسان‌ها، مقدم است.

برخود واجب می‌دانم عالی‌ترین مراتب سپاس و قدردانی را به محضر استادان محترم و بزرگوارم جناب آقای سید عباس طباطبایی یزدی و جناب آقای دكتر كیانوش هاشمیان كه زحمت راهنمائیم راتقبل فرمودند و با درس‌های ارزشمند خود همواره مرا همراهی نموده‌اند، تقدیم كنم.

همچنین از سركار خانم نسرین خوشگو كه زحمت تدریس كلاس‌های آمادگی دوران بارداری را بر عهده داشتند و در انجام این تحقیق مرا یاری دادند، سپاسگزاری می‌نمایم.

همچنین از جناب آقای دكتر قهرمانی، سركار خانم فرهاد، خانم دكتر محمد یاری، سركارخانم راد صمیمانه تشكر می‌نمایم.

ب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: موضوع تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 1

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………. 6

ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… 10

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… 13

فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………… 13

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 14

تعاریف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم: ادبیات پژوهش

الف) افسردگی ……………………………………………………………………………………… 16

تاریخچه افسردگی………………………………………………………………………………….. 16

افسردگی چیست……………………………………………………………………………………. 17

تفاوت بین اندوه سالم و افسردگی چیست……………………………………………………. 19

تعریف افسردگی …………………………………………………………………………………… 19

افسردگی چه كسانی را تهدید می‌كند…………………………………………………………… 20

-جنس…………………………………………………………………………………………………. 20

-سن…………………………………………………………………………………………………… 20

دیدگاه‌های نظری درباره افسردگی………………………………………………………………. 21

دیدگاه زیست شناختی…………………………………………………………………………….. 21

-سبب شناسی افسردگی…………………………………………………………………………… 22

-توارث……………………………………………………………………………………………….. 22

-آمین‌های بیوژنیك…………………………………………………………………………………. 23

-نوراپی نفرین……………………………………………………………………………………….. 23

-سروتونین……………………………………………………………………………………………. 24

-دوپامین……………………………………………………………………………………………… 24

-فرضیه فلوكستین (پروزاك) وایندول آمین…………………………………………………… 25

پاسخ زیست‌ شناختی در افسردگی……………………………………………………………… 25

-آزمون بازداری دگزامتازون………………………………………………………………………. 25

– فروزش…………………………………………………………………………………………….. 26

– اختلالات خواب………………………………………………………………………………….. 26

-محور تیروئید……………………………………………………………………………………….. 27

-اثر كورتیزول……………………………………………………………………………………….. 28

-سیستم لیمبیك و افسردگی……………………………………………………………………… 28

-ریتم‌های شبانه روزی……………………………………………………………………………… 29

-تصویر گری از مغز……………………………………………………………………………….. 30

دیدگاه روان شناختی……………………………………………………………………………….. 30

الگوهای روانكاری………………………………………………………………………………….. 31

الگوی خشم معطوف به درون……………………………………………………………………. 31

-الگوی فقدان شی………………………………………………………………………………….. 32

دیدگاه رفتاری ………………………………………………………………………………………. 32

دیدگاه انسان‌گرایی………………………………………………………………………………….. 33

دیدگاه شناختی………………………………………………………………………………………. 34

-خطاهای منطق……………………………………………………………………………………… 35

-الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی……………………………………………………… 36

ب) درمان افسردگی………………………………………………………………………………. 38

درمان مبتنی بر نظریه‌های زیست شناختی……………………………………………………… 38

-دارو درمانی………………………………………………………………………………………… 38

-الكترو شوك درمانی………………………………………………………………………………. 39

– نور درمانی…………………………………………………………………………………………. 40

درمان مبتنی بر نظریه‌های روان پویایی…………………………………………………………. 41

-روان درمانی روان پویشی……………………………………………………………………….. 42

-روان درمانی حمایتی……………………………………………………………………………… 43

-روان درمانی میان فردی………………………………………………………………………….. 44

-روان درمانی فمینیستی……………………………………………………………………………. 45

درمان مبتنی بر نظریه‌های شناختی و رفتاری………………………………………………….. 45

-رفتار درمانی………………………………………………………………………………………… 46

-رابطه درمانی……………………………………………………………………………………….. 47

– شناخت درمانی…………………………………………………………………………………… 48

درمان مبتنی بر گروه درمانی………………………………………………………………………. 49

-خانواده درمانی…………………………………………………………………………………….. 50

-زوج درمانی………………………………………………………………………………………… 50

-گروه‌های حمایتگر………………………………………………………………………………… 51

درمانهای تكمیلی …………………………………………………………………………………… 51

-داروهای گیاهی……………………………………………………………………………………. 52

-رژیم غذایی و مكمل‌های غذایی……………………………………………………………….. 52

-فنون آرمیدگی………………………………………………………………………………………. 53

-هومیوپاتی…………………………………………………………………………………………… 54

ج) افسردگی زنان………………………………………………………………………………….. 55

اختلالات خلقی مربوط به قاعدگی……………………………………………………………… 56

سندرم قبل از قاعدگی (pms)…………………………………………………………………….. 56

-سبب شناسی……………………………………………………………………………………….. 56

-بروز تشخیص……………………………………………………………………………………… 57

اختلال ملال پیش از قاعدگی ……………………………………………………………………. 58

درمان اختلال‌های قاعدگی ……………………………………………………………………….. 60

-درمان سندرم قبل از قاعدگی (pms) ………………………………………………………….. 60

-درمان اختلال ملال پیش از قاعدگی…………………………………………………………… 61

ارزیابی تاثیر درمان‌ها……………………………………………………………………………….. 63

اختلالات خلقی مربوط به زایمان………………………………………………………………… 64

-افسردگی بعد از زایمان………………………………………………………………………….. 65

-سبب شناسی اختلالات خلقی بعد از زایمان………………………………………………… 65

– بروز و تشخیص افسردگی بعد از زایمان…………………………………………………… 68

-علایم افسردگی در طول بارداری………………………………………………………………. 69

-اختلالات خلقی پس از زایمان…………………………………………………………………. 69

درمان اختلالات خلقی پس از زایمان…………………………………………………………… 72

-دارو درمانی در دوران بارداری…………………………………………………………………. 75

-دارو درمانی در دوران شیردهی………………………………………………………………… 77

چگونه خود را یاری دهیم؟……………………………………………………………………….. 78

نقش حمایتی ماما و پرستار روانگر در پیشگیری افسردگی پس از زایمان……………… 79

اختلالات خلقی مربوط به یائسگی………………………………………………………………. 81

-سبب شناسی ………………………………………………………………………………………. 82

– یائسگی و افسردگی……………………………………………………………………………… 82

-درمان………………………………………………………………………………………………… 83

خلاصه جلسات كلاس‌های آمادگی دوران بارداری…………………………………………. 86

د) مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………… 101

فصل سوم: طرح تحقیق

طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 106

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. 108

نمونه آماری…………………………………………………………………………………………… 108

روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………. 109

ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………………………… 109

پرسشنامه افسردگی بك……………………………………………………………………………. 110

جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بك…………………………………………………….. 114

روند اجرای اطلاعات ……………………………………………………………………………… 115

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………….. 117

فصل چهارم: تحلیل آماری

داده‌های توصیفی پژوهش…………………………………………………………………………. 118

تحلیل داده‌های پژوهش……………………………………………………………………………. 123

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………….. 133

بحث و جمع بندی نهایی…………………………………………………………………………. 134

محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………… 136

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… 136

منابع

ضمائم

چكیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران انجام شد. این مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربی بود. در این پژوهش میزان افسردگی خانم های مراجعه كننده از طریق پاسخ به تست بك انجام شد و سن آزمودنی های مورد پژوهش حداقل 18 و حداكثر 39 سال بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 120 خانم بود كه در گروه 40 نفری مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنین این گروه ها خود به دو دسته بارداری اول و بارداری دوم نیز تقسیم شدند، كه در سال 85-84 به درمانگاه قدس، بیمارستان بوعلی و مطب خانم دكتر محمدیاری مراجعه كرده بودند و به صورت غیر تصادفی، در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تكمیل نمودند.

فرضیه اصلی محقق عبارت بود از:

بین میزان شركت در كلاس های آمادگی دوران بارداری و میزان افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد كه كلاس های آمادگی دوران بارداری در كاهش افسردگی پس از زایمان تأثیر داشت.

همچنین فرضیه های فرعی محقق عبارت بودند از:

– بین خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت می كنند با خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت نمی كنند از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد بین خانم هایی كه در كلاس آمادگی دوران بارداری شركت كرده اند و آنهائی كه در چنین كلاس هایی شركت نداشتند از نظر افسردگی تفاوت معناداری وجود داشت.

بین خانم هایی كه به مطب خصوصی مراجعه كردند با خانم هایی كه به درمانگاه دولتی مراجعه كردند تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد كه بین این دو وضعیت ذكر شده تفاوت معنا داری وجود نداشت. یعنی عامل اقتصادی – اجتماعی تأثیری در میزان افسردگی پس از زایمان نداشت.

– بین بارداری های اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. در این فرضیه نیز با استفاده از نتایج تحلیل آزمون T مشخص شد كه بین بارداری اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت معنا داری وجود نداشت.

كلید واژه ها:

  • افسردگی
  • افسردگی پس از زایمان
  • كلاس های آمادگی دوران بارداری

 

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی تاثیر كلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران در سال 85-84

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان شششششششش105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *