فهرست:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران


دانلود پایان نامه

 

تقدیم به

       سخاوتِ سبزِ تمام قلب‌هایی که به حکم محبت، شکفتند

                   و همگام با عنایتِ بیدارِ یک صبح، در نیازمندیِ مساحتِ

                 کویریِ دستانم، بوته کردند

 

عزیزانم: پدر، مادر

               مژگان، مژده، امید و دانیال

                      گلدان وجودم راکه باغستانی شد از بوته‌های مهرتان،

                                                       بارانی نگه خواهم داشت.

 

 

تشکر و تقدیر

سپاس خدایی را که مقدر فرمود لطفش را در وجودم حس کنم و راهنمایم شد تا در راهی گام بردارم که در آن ارزش انسانی انسان‌ها، مقدم است.

برخود واجب می‌دانم عالی‌ترین مراتب سپاس و قدردانی را به محضر استادان محترم و بزرگوارم جناب آقای سید عباس طباطبایی یزدی و جناب آقای دکتر کیانوش هاشمیان که زحمت راهنمائیم راتقبل فرمودند و با درس‌های ارزشمند خود همواره مرا همراهی نموده‌اند، تقدیم کنم.

همچنین از سرکار خانم نسرین خوشگو که زحمت تدریس کلاس‌های آمادگی دوران بارداری را بر عهده داشتند و در انجام این تحقیق مرا یاری دادند، سپاسگزاری می‌نمایم.

همچنین از جناب آقای دکتر قهرمانی، سرکار خانم فرهاد، خانم دکتر محمد یاری، سرکارخانم راد صمیمانه تشکر می‌نمایم.

ب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: موضوع تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۱

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………. ۶

ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۰

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… ۱۳

فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………… ۱۳

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۱۴

تعاریف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۴

فصل دوم: ادبیات پژوهش

الف) افسردگی ……………………………………………………………………………………… ۱۶

تاریخچه افسردگی………………………………………………………………………………….. ۱۶

افسردگی چیست……………………………………………………………………………………. ۱۷

تفاوت بین اندوه سالم و افسردگی چیست……………………………………………………. ۱۹

تعریف افسردگی …………………………………………………………………………………… ۱۹

افسردگی چه کسانی را تهدید می‌کند…………………………………………………………… ۲۰

-جنس…………………………………………………………………………………………………. ۲۰

-سن…………………………………………………………………………………………………… ۲۰

دیدگاه‌های نظری درباره افسردگی………………………………………………………………. ۲۱

دیدگاه زیست شناختی…………………………………………………………………………….. ۲۱

-سبب شناسی افسردگی…………………………………………………………………………… ۲۲

-توارث……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

-آمین‌های بیوژنیک…………………………………………………………………………………. ۲۳

-نوراپی نفرین……………………………………………………………………………………….. ۲۳

-سروتونین……………………………………………………………………………………………. ۲۴

-دوپامین……………………………………………………………………………………………… ۲۴

-فرضیه فلوکستین (پروزاک) وایندول آمین…………………………………………………… ۲۵

پاسخ زیست‌ شناختی در افسردگی……………………………………………………………… ۲۵

-آزمون بازداری دگزامتازون………………………………………………………………………. ۲۵

– فروزش…………………………………………………………………………………………….. ۲۶

– اختلالات خواب………………………………………………………………………………….. ۲۶

-محور تیروئید……………………………………………………………………………………….. ۲۷

-اثر کورتیزول……………………………………………………………………………………….. ۲۸

-سیستم لیمبیک و افسردگی……………………………………………………………………… ۲۸

-ریتم‌های شبانه روزی……………………………………………………………………………… ۲۹

-تصویر گری از مغز……………………………………………………………………………….. ۳۰

دیدگاه روان شناختی……………………………………………………………………………….. ۳۰

الگوهای روانکاری………………………………………………………………………………….. ۳۱

الگوی خشم معطوف به درون……………………………………………………………………. ۳۱

-الگوی فقدان شی………………………………………………………………………………….. ۳۲

دیدگاه رفتاری ………………………………………………………………………………………. ۳۲

دیدگاه انسان‌گرایی………………………………………………………………………………….. ۳۳

دیدگاه شناختی………………………………………………………………………………………. ۳۴

-خطاهای منطق……………………………………………………………………………………… ۳۵

-الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی……………………………………………………… ۳۶

ب) درمان افسردگی………………………………………………………………………………. ۳۸

درمان مبتنی بر نظریه‌های زیست شناختی……………………………………………………… ۳۸

-دارو درمانی………………………………………………………………………………………… ۳۸

-الکترو شوک درمانی………………………………………………………………………………. ۳۹

– نور درمانی…………………………………………………………………………………………. ۴۰

درمان مبتنی بر نظریه‌های روان پویایی…………………………………………………………. ۴۱

-روان درمانی روان پویشی……………………………………………………………………….. ۴۲

-روان درمانی حمایتی……………………………………………………………………………… ۴۳

-روان درمانی میان فردی………………………………………………………………………….. ۴۴

-روان درمانی فمینیستی……………………………………………………………………………. ۴۵

درمان مبتنی بر نظریه‌های شناختی و رفتاری………………………………………………….. ۴۵

-رفتار درمانی………………………………………………………………………………………… ۴۶

-رابطه درمانی……………………………………………………………………………………….. ۴۷

– شناخت درمانی…………………………………………………………………………………… ۴۸

درمان مبتنی بر گروه درمانی………………………………………………………………………. ۴۹

-خانواده درمانی…………………………………………………………………………………….. ۵۰

-زوج درمانی………………………………………………………………………………………… ۵۰

-گروه‌های حمایتگر………………………………………………………………………………… ۵۱

درمانهای تکمیلی …………………………………………………………………………………… ۵۱

-داروهای گیاهی……………………………………………………………………………………. ۵۲

-رژیم غذایی و مکمل‌های غذایی……………………………………………………………….. ۵۲

-فنون آرمیدگی………………………………………………………………………………………. ۵۳

-هومیوپاتی…………………………………………………………………………………………… ۵۴

ج) افسردگی زنان………………………………………………………………………………….. ۵۵

اختلالات خلقی مربوط به قاعدگی……………………………………………………………… ۵۶

سندرم قبل از قاعدگی (pms)…………………………………………………………………….. 56

-سبب شناسی……………………………………………………………………………………….. ۵۶

-بروز تشخیص……………………………………………………………………………………… ۵۷

اختلال ملال پیش از قاعدگی ……………………………………………………………………. ۵۸

درمان اختلال‌های قاعدگی ……………………………………………………………………….. ۶۰

-درمان سندرم قبل از قاعدگی (pms) ………………………………………………………….. 60

-درمان اختلال ملال پیش از قاعدگی…………………………………………………………… ۶۱

ارزیابی تاثیر درمان‌ها……………………………………………………………………………….. ۶۳

اختلالات خلقی مربوط به زایمان………………………………………………………………… ۶۴

-افسردگی بعد از زایمان………………………………………………………………………….. ۶۵

-سبب شناسی اختلالات خلقی بعد از زایمان………………………………………………… ۶۵

– بروز و تشخیص افسردگی بعد از زایمان…………………………………………………… ۶۸

-علایم افسردگی در طول بارداری………………………………………………………………. ۶۹

-اختلالات خلقی پس از زایمان…………………………………………………………………. ۶۹

درمان اختلالات خلقی پس از زایمان…………………………………………………………… ۷۲

-دارو درمانی در دوران بارداری…………………………………………………………………. ۷۵

-دارو درمانی در دوران شیردهی………………………………………………………………… ۷۷

چگونه خود را یاری دهیم؟……………………………………………………………………….. ۷۸

نقش حمایتی ماما و پرستار روانگر در پیشگیری افسردگی پس از زایمان……………… ۷۹

اختلالات خلقی مربوط به یائسگی………………………………………………………………. ۸۱

-سبب شناسی ………………………………………………………………………………………. ۸۲

– یائسگی و افسردگی……………………………………………………………………………… ۸۲

-درمان………………………………………………………………………………………………… ۸۳

خلاصه جلسات کلاس‌های آمادگی دوران بارداری…………………………………………. ۸۶

د) مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………… ۱۰۱

فصل سوم: طرح تحقیق

طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۶

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

نمونه آماری…………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………. ۱۰۹

ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………………………… ۱۰۹

پرسشنامه افسردگی بک……………………………………………………………………………. ۱۱۰

جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بک…………………………………………………….. ۱۱۴

روند اجرای اطلاعات ……………………………………………………………………………… ۱۱۵

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………….. ۱۱۷

فصل چهارم: تحلیل آماری

داده‌های توصیفی پژوهش…………………………………………………………………………. ۱۱۸

تحلیل داده‌های پژوهش……………………………………………………………………………. ۱۲۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

بحث و جمع بندی نهایی…………………………………………………………………………. ۱۳۴

محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۳۶

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

منابع

ضمائم

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران انجام شد. این مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربی بود. در این پژوهش میزان افسردگی خانم های مراجعه کننده از طریق پاسخ به تست بک انجام شد و سن آزمودنی های مورد پژوهش حداقل ۱۸ و حداکثر ۳۹ سال بود. نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۲۰ خانم بود که در گروه ۴۰ نفری مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنین این گروه ها خود به دو دسته بارداری اول و بارداری دوم نیز تقسیم شدند، که در سال ۸۵-۸۴ به درمانگاه قدس، بیمارستان بوعلی و مطب خانم دکتر محمدیاری مراجعه کرده بودند و به صورت غیر تصادفی، در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل نمودند.

فرضیه اصلی محقق عبارت بود از:

بین میزان شرکت در کلاس های آمادگی دوران بارداری و میزان افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد که کلاس های آمادگی دوران بارداری در کاهش افسردگی پس از زایمان تأثیر داشت.

همچنین فرضیه های فرعی محقق عبارت بودند از:

– بین خانم هایی که در کلاس آمادگی دوران بارداری شرکت می کنند با خانم هایی که در کلاس آمادگی دوران بارداری شرکت نمی کنند از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد بین خانم هایی که در کلاس آمادگی دوران بارداری شرکت کرده اند و آنهائی که در چنین کلاس هایی شرکت نداشتند از نظر افسردگی تفاوت معناداری وجود داشت.

بین خانم هایی که به مطب خصوصی مراجعه کردند با خانم هایی که به درمانگاه دولتی مراجعه کردند تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد که بین این دو وضعیت ذکر شده تفاوت معنا داری وجود نداشت. یعنی عامل اقتصادی – اجتماعی تأثیری در میزان افسردگی پس از زایمان نداشت.

– بین بارداری های اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. در این فرضیه نیز با استفاده از نتایج تحلیل آزمون T مشخص شد که بین بارداری اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت معنا داری وجود نداشت.

کلید واژه ها:

  • افسردگی
  • افسردگی پس از زایمان
  • کلاس های آمادگی دوران بارداری

 

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر کاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران در سال ۸۵-۸۴

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان شششششششش۱۰۵ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۰۸ پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  ۲۲۲ پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *